1241.) 1849. Zaterdag 31 July DER STAD VEUIINE (n i PROVINCIE WEST-VL AEN DEREN. VETTE WEIDE, 0 fr ■a GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. PAN EN 8 1 ly- ABSOLLITEN OVERSLAG van WEIDE, ZAEILAND EN BOSCH, z, ;r zak. En staet by verzameling op 2800 fr. Conditiën en tytels ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo. TE ALVERINGUEM, Staen by verzameling op 4ooo fr. I Ties [irle’ ITEMTIE ILA® mMrrzyi j ob^iyx’jiwtwia Om uit getncenzaemheid te scheiden. Te Crombeke. van van jsiré iker, van van 48 i^- 24 lap. liter»- irn. Z’»1 ■20-38 18-12 12-1° 11-22 10-22 0-00 mi<”,tej I., >e" 1 ’savonJ- ii ly re hcd- -. 4» •n‘n avoi'^’’ andere, tcllaringhe, van westen de Ileybekei en van noorden mecrsch vidua Masson te Haringhc. Oni door den koopcr in gebruik te komen met den ontbloot van dezen jare. Slaet op a5o francs gemeente Crombeke. 15 koop. Eeno parlie Zaeiland groot 34 ar. 90 centiaren, strekkende oost on westpa lende van oosten zaeiland wed. en kinderen «l’hecr Beke-Beke, te Ypren van zuiden naer den oosten land vidua Marcus Gruwez, te Crombeke, on naer den westen land dcr kerke van Crombeke, van westen den koop 8 en van noorden den volgenden koop. Boomprys 25 francs. 6 koop. Eene partieZaeiland groot 37 ar. 80 centiarenstrekkende oost en west, pa lende van oosten zaeiland d’heer Degeyne te Poperinghe, van zuiden den voorgaendcn koop van westen den achtsten koop en van noorden den volgenden koop. Hoomprys 84 francs. 7 koop. Eene partie Zaeiland groot 42 ar. 10 centiaren, strekkende oost en westpa lende van oosten zaeiland den zelvcn heer Degeyne, van zuiden den voorgaendcn koop van westen den volgenden koop en van noorden zaeiland dito d’heer Degeyne. Boomprys 175 francs. en letten koop. Eeno partie Zaeiland, groot 24 aren 80 centiaren strekkende zuid en noord palende van oosten naer den noorden zaeiland d’heer Degeyne, en naer den westen de drie voorgaende koopen van zuiden zaeiland d’heer Delatrc, van westen zaeiland Judocus Beudaert, te Proven, en van noorden de molendreve. Boomprys 170 francs. De vier voorgaende koopengebruikt door de weduwe en kinderen Pieter Gos, zullen ook by verzameling geveild zyn,en den kooper zal daer van in gebruik komen met het weiren de vrugten van den acn- staenden oogst. stuivcr’ noorden d 120 i Per I i'-'ieiule van z'»iden den 2.'l,“ koop, 'U 1 en van noorden naer den westen boomgaerd Vanhoucke, teStavele, in denmid- j n»»--1 "-•» uuutngaeru juiuv. hühultjvka en naer middag» den oosten zaeiland kinderen Henein. avond*’ Macndag 30 July 1849, ten twee uren naer noene ter herberg de dry riddert tt eeg- tcheede. gehouden door baes I.oncke, gc- staen ter dorpplaets van Gyverinehove, Zal wezen overgegaenin eene zitting zonder uitstel tot den Isstel, Ovebslsg en. openbare Verkoopingder naersclireven patri- monieele Vette Weide Gemeente van Alverinqhem. 1 Koop. Binnen de gemeente van Alvc- ringhem oost over de Loo-vaerd wat zuid van het gehugte de Cruyceen bezuiden do Leerzevaerd, eene alderbeste verhappendo VETTE WEIDE,groot volgens titel 3 hectaren 28 aren 33 centiarenen bekend op het plan cadastral sectie B, n." 142 van do 2.* klasseabouteérendc van oosten naest den zuiden acn maeigras van vrouw Jose phine Merlevede, weduwe Ghyselento Alvcringhem van oosten naest den noorden acn gras van de erfgenamen sieur Carolus Cornillc, te Eggcwaertscappelle, van zuiden naest den oosten aen gras van mevrouw do vicomtesse de Nieuportte Bruggevan zuiden naest den westen en van westen naest den zuiden en gras van sieur Carolus Misselyn, teNicucappelle, van westen naest den noorden aen de de hofplaetsder hofstede van sicur Ludovicus Mesdagh te Alverin- ghem en van noorden acn de Leersevaerd daer over de straet loopende van de Cruyca nae Lampernesse. Gebruikt door Josephus Ghyselen bezon- deren en Ludovicus Ghyselen zync zoon herbergier en beenhouwer, beide te Alve- ringhem met pagt voor 9 jaren, ingegaen den 1 October 1842, mits de kleene jaer- lykschc pagtsom van 261 francs zuiver geld, boven de imposition. Dezen pagtprys zon merkelyk konnen vermeerderd en ten minsten gebragt wordeiy tot 240 francs jaers. Het Advcrtentie-blad, vertchynd wekelykt den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Oottrtraetn° 34 te Veurne )e pryi ran intchryvingi,(J franc, ’tjaer, voor do etad en omliggende, en 7 franc, ’.jaer, franco met de po,I. Hen betaeld 12 eon “men per reek voor de Inplaeltingen. aim ueiaeia cen- he mintle inplaetzing bctaell 50 centime,. Geld en Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. to. 1 A 1 A 1/2 Alderbc<te Openbaer te verloopen te Gyverinehove. *en Ilenein litre»1 «Oorden de twee volgende koop Maendag 30 julius 1849twee uren na I Jjtiddag, in de herberg het Doorentjeto Crombeke, zal gebueren den Absozcitem ^VERSLAG van de naersclireven goederen. gemeente Haringhe. 1 koop. 70 aren lOcentiar. Weide strek- I *ende zuid en noord palende van oosten de molendreve, van zuiden zaeiland kinde- r,;i» Henein van westen naer den zuiden heiland dito kinderen Henein naer den penen van I Il°orden zaeiland dito kinderen Henein. Boomprys 265 francs. - koop. Eene partie Zaeiland groot 38 aren 1,0 centiaren strekkende oost en west, Ijlende van oosten den voorgaendcn koop V:,n zuiden zaeiland de kinderen Henein j *'’n westen maeigras der zelve, en Jen volgenden koop. koop. Eene partie Zaeiland, groot 69 a*‘e'i 60 centiaren strekkende oost en west, I Palende van oosten den eersten koop, van van westen meersch zaeiland joufv. Hendéryckxte Ypren, er-t^tf *eduwe Vanhoucke, teStavele, in 35 min' den boomgaerd joufv. llenderyckx de drie voorenstaende koopen gebruikt door de kinderen van Jacobus Snick tot bavo 1854, mits de jaerlykscha pachtsom Van.150 francs, boven de contribution zul len ook in masse aengeboden zyn. 7Vo</ gemeente Haringhe, koop. Een pareeél Maeigrasgroot 13 ar. “0 centiaren, strekkende oost en westna- L“nde van oosten zaeiland kinderen Henein zuiden maeigras I rancis Alexander en r 1 V'aTt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1