1242.) 1849. Zaterdag 28 July IIEIl STAD VEIRIVE PROVINCIE WEST-VL AENDEREN VERKOOP1NG van twee Openbare Verkooping van een VETTE WEIDE O r ■Ki GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN ,k. trc». tveg het naer- de Cruyce mio- ids. -74 -96 V A E R T IJ I G E N, Te Fijn te le. HUIS, HOVENIERHOF EN WEIDE, fik id I id anten en rond TE ALVEIUNGHEM, Openbaer te verkoopen te Gyoerinchove. ABSOLUITEN OVERSLAG van WEIDE, ZAEILAND EN BOSCH, Te Crombeke. tn ADVERTENTIE - BLAD rs. merkelyk konncn. 9 Om uit gemeenzaemheid te scheiden. e. i» ten twee Pieter inin. jnd» lok. ■0<> -23 ■22 -üü lect. \d, ld. ii ivcr» iio. r2Ö. TE FYNTELE. de stad en omliggende en Het huis is gebruikt door Pieter Debuyser met regt tol 1 Mey 1850, hel hovenierhof met de weide zyn gebruikt door Francis Briineelniet regt lol 11 November 1849. Conditiën en tylclen ten kanloore van den notaris FLOOR, te Loo. Ten zelven dage, vier uren na middag,in de voorzeide herberg, bewoond door Pieter llruneel zal gebeuren de openbare verkoo ping, in eene enkel zitting, van het n aer- schreven goed. Dollinchotegehugte de Fyntele. Eenigen Koop. Een HUIS, met 9-4 aren 40 centiaren Hovenierhof en Weide daer inedegaende, makende eene omtrent drie- hoekende partie, palende oosten noordnaer den oosten de vaerd genaemd de Hoogcwaese, zuid de rivier den Yzer, west de Hooidreve en den dyk, en noord naer den westen de plaets alwaer het overdragt heeft gestacn. Aldcrbestc Gebruikt door Josephus Ghyselen bezon- derenen Ludovicus Ghyselen zyne zoon, herbergier en beenhouwer, beide te Alve- ringhem met pagt voor 9 jaren ingegaen. den 1 October 1842, mils de kleene jacr- lyksche pagtsom van 2G1 francs zuiver geld, boven de impositien. Dezen pagtprys zou merkelyk konncn vermeerderd en ten minsten gebragt worden tot240 francs ’s jaers. De veilings-voorwaerden de eigendoms- tytelen en plan dezer goederen berusten, ter inzage van een-ider, ten comptoire van den notaris BOSSAERTte Gyverinchove. Maendag 3D July 1849, ten twee uren naer iioene ter herberg de dry ridders Weeg- scheede gehouden door baes Lonckege- staen ter dorpplaets van Gyverinchove, Zal wezen overgegaeuin eene zitting zonder uitsteltot den Lsstel, Overslag en openbare VtKKOori.sedernaerschrevenpatri- monieele Vette Weide Gemeente van Alverinqhem. 1 Koop. Hinnen de gemeente van Alve- ringliem oost over de Loo-vaerd wat zuid van hel gehugte de Cruyce, en bezuiden de Leerzevaerd, eene aldcrbestc verhappende VETTE WEIDE,groot volgens titel 3 hectaren 28 aren 33 centiaren, en bekend op het plan cadastral sectie B, n.' 142 van de 2.'klasse, aboutcérende van oosten naest den zuiden aen maeigras van vrouw Jose phine Merlevede, weduwe Ghyselen, te Alveringhem van oosten naest den noorden aen gras van de erfgenamen sieur Carolus Cornille, te Eggewaertscappelle, van zuiden naest den oosten aen gras van mevrouw de vicomtesse de Nieuport, te Brugge, van zuiden naest den westen en van westen naest den zuiden «en gras van sieur Carolus Misselyn, te Nicucappelle van westen naest den noorden aen de de hofplaetsder hofstede van sieur Ludovicus Mesdagh te Alverin ghem en van noorden aen de Leersevaerd daer over de straet loopende van nae Lampernesse. Maendag 30 julius 1849twee uren na middag, in de herberg het Doorentje, te Crombeke, zal gebucren den Absoluitem OVERSLAG van de naerschreven goederen. gemeente Uaringhe. 1 koop. 70 aren 10 centiar. Weide strek kende zuid en noord palende van oosten de molendrevevan zuiden zaeiland kinde ren llenein van westen naer den zuiden zaeiland dito kinderen llenein naer den noorden de twee volgende koopen, en van noorden zaeiland dito kinderen llenein. Boomprys 263 francs. 2 koop. Eene partie Zaeiland groot 38 aren 30 centiaren strekkende oost en west, palende van oosten den voorgaenden koop van zuiden zaeiland de kinderen llenein van westen maeigras der zelve, en van noorden den volgenden koop. 3 ksop. Eene partie Zaeiland, groot 69 aren 60 centiaren, strekkende oost en west, palende van oosten den eersten koop, van zuiden den 2,d'“ koop, van westen mecrsch Zaterdag 18 Augustus 1849, uren namiddag, in d’herberg van Briineelop het gehugtedeFy ntclegemeente van l'ollinchove Zal gebuervn do openbare Verkoopt nj* van de naerschreven twee VAERTUIGEN, met hunnen inventaris on den huisraed die zich aen boord bevind. 1 Koop. Een llinlander-scliip, genaemd Albert, metende 37 vat, thans bevaren door Franciscus-Josephus Stekelorum. 2 Koop. Een ander Binlander-schip genaemd Le jeune Louismetende 26 vat en bevaren door Joannes Stekelorum. Deze twee vaertuigenvlottende by het sluis te l'yntecle, zullen verkogt zyn om selfens daer van het gebruik te nemen, en zullen door de liefhebbers konnen overzien zyn den dag der verknoping. Het Advcrtentie-blad, verschund wekclyks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraet34, te Veurne. De p,ys van iuschryving is 6 francs ’sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs 'sjaers franco met de post. Dien betaeld 12 een- timen per reék voor de Inplactsingen. De minste inplaetzing betaalt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetesenden aen den Litgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1