1245 Zaterdag 4 Augustus 1849. Bil! STAB VEURNE i PROVINCIE WEST-VL AEN DEREN. WEI-en zaeilanden VERKOOPING E. GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. f^A N EN I N ii/y. uini\ es EO o. I per1 J"r‘mr a«~< v— Hm. be,„ld u 1 igcn —9 ADVERTENTIE SEAS RR jaers cen- dcn Uitgever deser. Om uit gemeenzaemheid tu scheiden. 5 zyn gebruikt door de naerschreven 0 litre*- noord -■ it* IS iï- 30 lap. liter». nines ract. zoon jser avond’- Jii/y. er heet- liet Advcrtentie-blad De piys Urnen per De minste inplaetsing Geld en li.--- urn. Z’*’ 17-08 10- 00 12-50 11- 52 17-40 0-00 35 n>in- m idd-’u savond’I ;r zak. OPENBARE V E 11 K O O P I N G van sclioono 87 centiaren Zaeiland palende oost veurgemeens zaeiland aen bet bureel van weldadigheid van Loo, d zaeiland aen hel bareel van weldaed van St. Kicquiers, west zaeiland van liet bareel van weldaed van Alveringhein, en noord, het Clameras-straetken 10 en lesten Koop. ten ander parceél Zaeilandgroot 92 aren 22 centiaren pa lende oost en zuid de zaeilanden van het bureel van weldadigheid van Alveringhein, west zaeiland van de holst-, de to behoorende den heer D’Aulricourl-1 roostte Dixmüde en noord het Giaineras-straetken. De koopen 9 en 10zynj[ebruiktdoor sieur Pieter-Albertus Brulsaert, by pacht voor 12 jaren, die aenvang heeft genomen den 1 oe.ober 18-42, aen den prys van 122 francs by ja re. D verkooping der voorschreven goederen ■zal gebeuren ten opzichte der minderjarige medebelanghebbende, uit kragte van octroi verleend door de reg baak van eersten aepleg zitting houdende te Veurne, door het ambt van den notaris FLOOR ter resi dentie van Loo, daer toe gecóniuiitteérd en ten overstaen van den heer vrederegte van het kanton van Haringhe. De verkoopvoorwaerden m -t de bewyzen van eigendom zyn, ten inzage der gega digde, ged ponneérd ten kanloore van den voornoemden notaris FLOOR.te Loo. t°-i l 'U U, 1 1/2 <J van eene welgekalante bierbrouwery EN 5 HERBERGEN, gelegen te Oostnieuiokei ke. Waer van den INSTEL zal plaets hebben op 13 Ougst 18-49, en den OVERSLAG op 27 Ougst 18-49, ter herberg het Peerdt te Oostnieuwkerke-plaetstelkens om 8 uren na middag, agtervolgens de voor- waerden te zien ten kantoor van meester VANEECK.E, notaris te Ypre. stui*er* inin«>‘e" I-, avond verschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraet, n 34 te Veurne j belaelt 50 centimes. Urievcn franco toetezendon aen den Uitgever deser. weduwe en kinderen Marchandnoord den volgenden koop. 5 hoop. Noord aen den voorgaenden koop, 93 aren lü centiaren Zaeiland pa lende oost vloge van den heer Lebaiily-De Tiileghem, zuid de koopen 3 en 4, west den neer isenbrandl, te 1 hielt, en noord zaeiland van de weduwe en kindcrcp Marchand. Da koopen 3, 4 en 5 zyn gebruikt door Pieter Fossaertlandbouwer ie lioogsiaede, by pacht voor 9 jaren ingegaeu 1 october 1847, aen 175 francs by jure. Gemeente Loo. 6 Koop. Een parceél Zaeiland groot 47 aren 20 centiaren, palende oost de slraet leidende van de groote iCru.sst.aet naer de Boschbrugge, zuid zaeiiand van mynheer Lemaire, west en noor.i de landen van de kinderen Antonius Ameloot. Gebruikt door Jacobus Waeles, met regt tot 1 October 1850, aen den prys van 40 francs by ja re. iXog gemeente Pollinchove. 7 Koop. 2 Hectaren 35 aren 39 centiaren onder Hofpiaets, Boomgaerd en Weide, palende oost en noord de zaeilanden van den heer Auguste Merghelynck, te Ypren, zuid zaeilanden van mynheer De Coninck, te Yprende familie Billeau, te Poperinghe, Ignatius Vaudenbauwedete Alveringh m, en de weduwe sieur Markey, te j.oo west de familie Billeau en de Burgwegslract. Gebruikt door Engelbertus Bailleul, te Alveringhein, by pacht voor' 12 jaren in- gegaen eersten October 1842 aen 242 francs by jare. 8 Koop. 94 aren 84 centiaren Weide en Zaeilanddoorsneden met eenen water loop, palende oost en noord de zaeilanden van de familie Dejoigny-Depamele, nog oost en zuid de landen van den heer Merghelynck, en west de burgwegstraet. Gebruikt door Jan-Baptiste De Vicq, to Alveringhein by pacht voor 9 jaren, inge gaan den 1 October 1842, aen 87 francs 50 centimen by jare. 9 Koop. 51 aren Donderdag 30 augustus 1840, ten twee Uren na middag, in de herberg het ■Stad- huitte Loo Zal gebeuren de openbare Verkooping, in een enkele zitting, van de naerschreven Onroerende goederen. Gemeente Pollinchove. 1 Koop. Een parceél Zaeilandgroot 88 aren 13 centiaren, palende oost zaeiland van de weduwe en kinderen Marchand te lioogstaede, zuid en west de landen van de Weduwe en kinderen Pieter Debyser, te Pol- liuchove, en noord de Loo-strael. Gebruikt door de zelve weduwe Debyser, pacnl voor 9 jaren ingegaen de eersten October 1845, aen 65 francs by jare. Gemeente Alveiinghcm. 2 Koop. 87 aren 26 centiaren Zaeiland, palende oost de landen van Jacobus Luyssen, te Alveringhein zuid de familie Iseubrandt, 'Vest zaeiland gebruikt door Francis Dekerf en noord de struct leidende van Al veringhem, Uaer den Burgmolen. Gebruikt door Joannes Vereecke, mole- viaer te Alveringhein met regt tot 1 October 1850 aen 66 francs by jare. Gemeente lioogsiaede. 3 koop. 33 aren 26 centiaren Boomgaerd en Hovenierhof, palende oost den volgenden koop, zuid,boomgaerd en hofpiaets van de weduwe en kinderen Marchand west op een Vervallen straetken hier mede, en noord koop vyf. 4 Koop. 98 aren 35 centiaren Zaeiland liggende oost aen den voorgaenden koop’ palende oost en zuid de landen van den heer Despotadvocaet te Veurnewest ten deele <len voorgaenden koop cn gras yan do

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 1