1244 11 Augustus 1849. Zaterdag DER STAD VEURNE PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. Openbare Verkooping van een VERKOOPING van twee VAERTU1IGEN, Te Fyntele. VETTE GRAZEN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. FAN EN 4 8» 8 4» ia 3o l3 3» •4 18 ADVERTENTIE - BLAD cen- ik. 9 tres. 151 eö min* id** d. min. Idag, jnds ivcr» ,ilo. r 26. I- eet. ak. 73 22 10 -.48 48 -00 Zaterdag 18 Augustus 1849, ten twee uren na middag, in d’herberg van Pieter HUIS, HOVENIERHOF EN WEIDE, TE FÏNTELE. juten en rond >2 t ld td Bruneel, op het gchugtedeFyntele, gemeente van Pollinchove Zal gebueren de openbare Verknoping van de naersehreven twee VAERTU1GEN, met hunnen inventaris en den huisraed die zich aen boord bevind. 1 Koop. Een Binlander-schip, genaemd Albeit, metende 37 vat, thans bevaren door Franciscus-Josephus Slekeloruni. 2 Koop. Een ander Binlander-schip genaemd Le jeune Louismetende 26 vat en bevaren door Joannes Stekdorum. Deze twee vaerluigenvlottende by het sluis te Fynteelezullen vérkogt zyn oiu seffens daer van het gebruik te nemen, en zullen door de liefhebbers konnen overzien zyn den dag der verkooping. Ten zelven dage, vier uren na middag,in de voorzeide herbergbewoond door Pieter Bruneelzal gebeuren de openbare verkoo ping, in eene enkel zitting, van het n aer- schreven goed. Pollinchovegehugte de Fyntele. Eenigen Koop. Een HUIS, met 94 aren 40 centiaren Hovenierhof en Weide daer medegaende, makende eene omtrent drie- hoekende parlie, palende oosten noordnaer den oosten de vaerd genaemd de Hoogewaese, zuid de rivier den Yzcr, west de Hooidreve en den dyk, en noord naer den westen de plaets alwaer het overdragt heeft gestaen. Het huis isgebruiktdoor Pieter Debuyser met regt tot 1 Mey 1850, het hovenierhof met de weide zyn gebruikt door Francis Bruneel, metregt tot 11 November 1849. Conditiën en tytelcn ten kantoore van den notaris FLOOR, teï.oo. Schoone HOOIGRAS EN ZAEILAND, Gelegen in de gemeenten» Si. Joris kanton Nicuport') en Boitshoueke OPENBAER TE VERKOOPEN. i »5 3 9* n 00 n 51» 6 8 8 heer Debrouwermet de oostzyde de rivier den ïzer, met liet zuideinde land aen het armbesteur-van Eeeke, gebruikt door sieur Pieter Despot, met de westzyde weide aen sieur Vandewoude, den voorgaenden koop, en land aen de familie Brasseur. De voorenstaende drie koopen zullen ook by zaiuenvoeging opgeropeii worden, en dezelve worden gebruikt door sieur Francis Lecollandbouwer le llaiuseappelle, met pachlregt aen het zaeiland tot dun eersten October, en aen de gr.isianden lot den 11 november wederz}digiyk in duiijare 1858, ten pryze van 470 francs by jare. Gemeente Boilstioucke. 4 en lesten Koop. Binnen de gemeente van Boitshoucke, west bj de kerkeeene Vette Weide, groot volgens lylei een hectare 80 aren 21 centiaren, eu volgens cadaster sectie A, n." 313, maer een ueelare 76 area 30 cenliar. ilpalende van noorden weide en bebouwden grond aen Air. Delatrete Veurne, gebruikt door Francis Buylaert, van oosten de Groene-dreve, laud aen myn heer Keigniaerlle ïper, en laud aen sieur Joannes Vanhee, te Steenkerke, van zuiden zaeiland aen de kinderen sieur Ambrosius Vanhoulte, van westen weiden aen de heereu Lados en Legrand te Gend. Lest gebruikt geweest door sieur Henricus Baeselenom door d n koopcr aeiisiag te hebbenden 11 november 1849. De veiliugs-voorwacrden en eigendoms- tytelen berusten ten kantoore van den notaris FLOOR te Veurne. Woensdag 22 augustus 1849, drie uren na middag, in d’herberg bewoond door sieur Sobryop de groote Markt, binnen de stad Veurne, Zal gebeuren de openbare verkooping in eene zitting zonder uitstel, van de volgende Goederen. Gemeente St. Joris (kanton Nieuport). 1 Koop. Binnen de gemeente van St. Joris, *at zuid van de kerke, de hoeveelheid van *en hectare 89 aren 70 centiaren Vette Gras, bekend by cadaster sectie B n.°‘ 150, 11'1 en 154, palende van westen de straet leidende van Sl. Joris nae Schoorbakke, *an noorden zaeiland aen de familie Bras- *eurte Oostende, gebruikt door sieur ’;"ihoutte, nog van noorden vette gras aen den lieer Debrouwerte Brugge, van oosten a>ider land aen de familie Brasseur, van lUiden den volgenden koop op half gracht. 2 Koop. Zuid aen den voorgaenden koop langer ten oosteinde, eene andere parlie Vette Grasgroot 2 hectaren 18 aren 50 cen tiaren, bekend per cadaster sectie B, n." 1481, Palende van westen de voormelde straet, van noorden den voorgaenden koop en het land der familie Brasseur, van oosten den volgenden koop, van zuiden vette gras aen sieur Vandewoude, te Rainscappellc. 3 Koop. Oost aen den voorgaenden koop, langer strekkende aen beide de einden, eenen Imogen dyk, met een parceél Zaeiland oost daer aen, en oost aen het zaeiland, een parceél Hooigras, te zaïnen groot 2 hect aren 37 aren 50 centiaren, bekend per cadaster sectie B, n." 7,8 en 9, strekkende *uid en noord, palende met het noordeinde aen den dyk en aen het hooigras van den liet Advertcntie-blad, verschynd wekelyks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraet n 34 te Veurne De p,ys van inschryving is 6 francs 'sjaer. voor de stad en omliggende, en 7 francs 'sjaers franco met ‘de post Men betaeld Ismen per reék voor de Inplaetsmgen. J post. uien oetaeld 12 De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1