1246 der stad vevrnb A 25 Augustes 1849. Zaterdag PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. VETTE GRAZEN, gelegen binnen tie gemeente ran Pollinchove mitsgaders HOFSTEDEKEN, VERKOOPING Z'-Z N GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN ««•»- I -a>eg L 1 8 4* j 13 3» l |3 2» h4 4° |8 4’ j 6 0» t 8 ■an ADVERTENTIE - BLAD BE 7 franc» ’sjaers franco me! d- po»/. Men betacid IJ iak. *B itre*- UIT NAt.M DES KONINGS EN JUSTITIE F.nregistré heet- inin« dd»B< oud» an. t<5 irie Z»k. 7-91 4-83 2-76 1-00 7-97 0-00 m»’1- iidJ- artikel van hf Schoone Gelegen binnen de gemeente van Vinchém OVXSBAEB 1T DOTATIE TC TC1KOOPBW. DY GEDWONGENE ONTEIGENI'G Op saisie van Immeubelen. livers kilo. er 20' 'Pk, fU •2 td i »5 3 9* 7 n 5® nUten ten vot>d EXTRdKT opgemaekt ingevolge >es honderd twee-en-tachenhg civiele procedure wetboek. Men laet weten dat by exploit proces verbad van immenbilaire saisie, opgemaekt door Edouard JhsQtxm, deurw terder by de regtbank van eersten aenleg te Veurne, «oonende tot het zelve Veurne, in dato Testienden April achttien honderd negen-en- ’eertig, geviseerd den cel ven dag door mynheer Louis Foutos, greflier van het 'redegeregl te Veurne, en door mynheer Ih'siré Buil, burgmeester der stad Veurne, flvregisireórt ie Veurne door mynheer Danstentden zeventienden zelve maend April, op «Ie region van twee francs een-en-twintig een timengetranscribeért door mynh.er Maillaid, bewaerder der hypotheéken te Veurne, tea bureele van hypotheéken te gezeid Veurne, den negen- ’'n-twintigsten Juny achttien honderd negen- en-veerlig, volume dry, nummer twaelf, folio zestig recto op de region van elf francs ses-en-derlig centiinen, nog getraus iribeért door mynheer De Baentt, greflier van de regtbank van eersten aenleg te Veurne, ter gri ffie van de z.dve regtbauk in den register daer toe bestemt, den twaclfsten van de maend july achttien honderd negen- en-veerlig, welk exploit saisie is opgemaekt geweest ten verzoeke van mynheer Fran- viscus- Bernaidut Roily, sekrtaris van gemeenten, wooncode en gehuisvest te Alveringhem, voor welken is a ngesteld avoué en occupeert op de gezeide saisie '“eester Josxm DE CAE, avouc by de gezeide r*gtbank van eersten aenleg te Veurne, "öonende te Veurne, in de Noord-straet Vrydag 7 september 18-49 zal gebeuren den INS'IEL, en vrydag 21 der zelve maend zal gebeuren den Absoluiten OVERSLAG, telkens om 3 uren na middag te beginnen, in d herberge de Kroone, bewoond door sieur Moeueclaey on hel gouden Hoofd, te Vinchem, van de volgende goederen. Gemeente Pollinchove. 1 koop. Eene partie Bedryfgras, gelegen zuidwest by de Fynlele, groot 1 hectare 76 aren 20 centiar.volgens kadaster sectie C, n.**229, 235 en 236, strekkende zuiden noord, met eene drove ten zuidwesthoeke zuidwaerd strekkende tot aen den Veurne- schen dyk palende van westen en noorden jouflïouw Charlotte Mesdachte Gent, van oosten uaer den noorden Pieter Godderis te Pollinchove, van oosten ten midden Mr. Deloozete Gentvan oosten nae den zuiden en van zuiden sieur Charles Blanckaert, te Pollinchove. Gebruikt door Sr. Joannes-Baptisto Van- denbussche, landsman te Vinchem. 2 koop. West van den voorgaenden koop, allceneivks het laud van jouf. Mesdach daer tusseben, eene partie Bedryfgrasbekend per kadaster sectie C, n." 298, 303 en 304 ter gezamentlyke grootte van 1 hectare 69 aren 30 centiaren uitmakende een parceél zuid en noord strekkende, met een kleen parceélken zaeiland ten noordwesthoeke, bekend per kadaster sectie C, n 303 ter grootte van 10 aren, te samen volle inhouds- grootte van I heet. 79.ar. 30 cent., palende van zuiden den veurne-ambachtschen dyk van westen zoo met hel bedryfgras als met h- t zaeiland aen den heer Delooze te Gent met het uuurdeinde van het zaeiland aeu Bet Ad verten tie-bladverechynd wekelyl'.e den Zaterdag, by I’. Ilyckeboer, Ooststraetn.° 34, te Feurne De piys van inschiyving franc» ‘tjaote voor de stad en omliggendeen timen per reek voor ae Inplaetsingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centime». Geld en Brieven franco toelezenden aen den Uitgever dever. nummer veertig, tegen en ten laste v m jouflrouw Emelie Claeys, weduwe in eersten huwelyke van wylen den heer Aurelius Block, en in tweede en leste huwelyk van den heer Joannes Verslraete bizondere zonder beroep, woonende en gehuisvest te Veurnr, er is imiueubi- iairlyk gesaisiert geweest een Huis met an- ii. xeGebouwen Grond on Erve waer op hel start, en met hel zelve ga.-ode, gesl.ien en gelegen in het arroudissctnonl Veurne, binnen de stad en gemeente Veurne, in de Zuidstraet, van zuiden het oud ge wezen Sint D< nis kerkhof, dragende het nummer vyf-en-lwinl'g, bewoond en ge bruikt door de genaewde jouflrouw Emelie Claeys. De eerste lezing of publicatie van het kokier van lasten en voorwaerden om te geraken tot de pnblyke verknoping by gedwongen onteigening van gezeid huis, afhanglykheden grond en erve, zal gedaen worden ter gewoone openbare audiencie van de regtbank van eersten aenleg te Veurne, en in hare gewoone audiencie zael ten paleyze van Justicie op de groote merkt, te Veurne, den twintigsten October achttien honderd negen-en-veerlig, van ten negen uren ’s morgeus. Copien van gezegd procès-verbae) van immeubilaire saisie hebben voor deszelfs registratie gelaten geweest, 1." aen M.’ Louis Foulon, greflier van hel vredegeregt te Veurne, en 2.* aen Mr. ésiré Bril, burgmeester der stad Veurne. Dit tegenwoordig Extrakt opgemaekt door den genaemden avoué DE CAL, te Veurne, den dertienden July achttien honderd negeu-eu-veerttg. (geteekend) J. DE CAE. avec deux renvois a Fumes, le treize juillet mil huil cent quaranle-neiif, rcg. 55, fol. 164, case 4. Recu deux francs viiigl-uncentimes,les 30 p fdd.' compris. Le Receveur, (getcekeiid J. 11a.vsse.vs.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1