1247 Zaterdag 1 September 1849. DER STAD VEURNE (n o PROVINCIE VVEST-VL AENDEREN II O F S T E E N 1 I GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. FAN EN 17-4J EUllN't nacncM de twee voorgacnde ,0 litre*- ADVERTENTIE - BLAD Schoonc patrimonieélo U mi'1- OlldS- Jento® lOUlt’. er-(VfS 35 nii”< middag avonds» di'o. O I 1/2 jcbipp^ liiictnt’f idrea» e J Aug- per beci-l Het Advcrtciitic-bladtertehynd De piys »nen per De minute inplaetzing tiGeld en - E N i Aug- - 4Ü d - 18 icrdap. j «a 45 liter* stui'er per 2»- ninuten ten avond van Ff Zwart ii Jacob oort. bell* D a Ros»*1 hoogweerdigheid den overleden bisscBop van Brugge. 2 koop. West aen den voorgaenden koop, eene irreguliere party zaeiland, hebbende twee steerten ten noordeinde, don eenen strekkende noordwesten den anderen noord oost groot 5 heet. 72 aren 50 cent. uitma- kende n." 45 en 46, sectie B van het kadas ter, palende van zuiden de straet genaeind den bnrgwcg, west en ten grooten deele van noorden zaeiland aen Mr. Iles med tte Alve- ringbem nog van noorden met gedeelte van den noorduosistrekkenden steèrt den èerst- volgendeu knop, en van oosten den voor gaenden koop. 3 koop. Noord aen koopeu vyf stringen, diesdrj bedryfgras en twee zaeiland zyn, te samen groot 3 heet. 15 aren 50 cent.uitmakende de n." 57, 58, 59, 60 en 61 sectie B van het kadaster, pa lende van westen zaeiland en van noorden bedryfgraswederzydiglyk toebehoorende aen Mr. Desmedtvan oosten by den noord einde nog ecus zaeiland aen den zelven heer Desmedt, nog met een kleen deeltje van oosten den cerstvolgenden koop en voorts van oosten bedryfgras aen defamiliedeGryse 4 koop. Ten deele oost aen den lestvoor- gaenden koop, een parceél bedryfgras, en oost acn dit gemelde parceél vier parceélen zaeiland «lies het zuiderste korter is ten westeinde, te samen groot 2 heet. 29 aren 10 cent., uitmakende de n." 91, 92, 93,94 en 08, sectie B van het kadaster, palende noord en oosten zaeiland aen Mr. Desmedt, van zuiden in hel geheele en van westen ten grooten deel grasland aen defamiliedeGryse. 5 koop. Weinig zuid van den lestvoor- gaenden koop, alleenelyks een pareeélken dryfgras van de familie de Gryse daer tus- schen eene party bedryfgras in zes stringen, cn ten noordoosthocke daer aen een smal pareeélken zaeiland manier van eene dreve die oostwaerl strekt tot aen de straet leidende uit den burgwëg naer de Nieuport-slraet of vinex-wege, tc samen groot 4 heet. 29 aren 30 cent.uitmakendc de n.- 86,87, 89, 108, 109, 110 en 111, sectie B van het kadaster vrurn tr. 26'1 13-0’ 12 1 j-12 ZAEII.ANDEN, BLDHYFGHAZEN EN I100I- 0-00 gebgen <>en INSTEL, en woensdag 3 oelober daer Milder uitsteltelkens om 2 uren na middag I'- I. - .1 1'.1.. I >er -ne-muu, wckelyks den Zaterdag Ay P. Byckeboer, Ooststraetn.° 34, te Veurne ran tnschiyring is 6 franc» sgaers voor de stad en omliggende, en 7 francs reek voor de Inplaelsingen. S->aerS fra,,co ”lel de 2><>,t. Men betaeld 12 cen. iv belaelt 50 centimes. Urieven franco toeterenden aen den Uitgever deser. Palende het bedryfgras van westen en noord de landen van de familie de Gryse, van oosten ten groeten deele zaeiland aen joufv. Marie Mesdach te Gent, ten zuidoosthoek» den 7." koop, en van zuiden den eerstvol gende» koop tcrwyl het party ken zaeiland liggende ten nooid loslhoeke van het gras paeld van noorden veurcgemcens zaeiland acn Mr. Desmedt van zuiden op hall griebt zacilantl aen jouf. Mesdach en met bet oost- einde de voormelde straet. 6 koop. Ten zuidcindc aen het bedryfgras gebragl onder den lestvoorgaenden koop, twee parceélen zaeiland dies het weslerste korter is ten zuidcindc, groot 1 heet. 03 ar. 60 cent., uitmakende de n." 106 en 107, sectie B van het kadaster, palende het oos- terste parceél met ’t zuideinde aen de straet genaeind burgweg, en het weslerste paeld zoo wel met ’tzuideinde als met de weslzyde aen het zaeiland van de familie de Gr)se, voorts met de oostzyde van het oosterste parceél aen den cerstvolgenden koop.| 7 koop. Oost aen de twee lestvoorgaende koopeu, een parceél zaeiland, groot 1 heet. 63 aren 70 cent., uitmakende het n.° 115 sectie B van bet kadaster palende van zuid de straet genaemd burgweg, van noorden zaeiland aen jouf. Mesdach van oosten de straet leidende uit den gezeiden burgweg- nacr de Nieuport-straet of vinex-weg. 8 koop. Weinig noordoost van den lest voorgaenden koop, oost over de lestgomelde straet. eene party zaeiland, hebbende eeneti steèrt ten noordoosthocke en een kleen hnp- ken ten zuidoosthoeke groot 3 heet. 30 ar. 60cent.uitmakende den." 192 cn 193 sectie B van het kadaster, palende van westen do voormelde straet leidende uit den burgweg naer de Nieuportstraet of vincx-wpge, van noorden den 7 koop van den artikel II hier agter, van oosten met dzvw, steèrt zaeiland aen de burgerlykehosr _icen teVeurnevoorts van oosten en zuid”^ laeiland acl, den heer SCIft ïnn?/ W -der’ tc Bru88e> j koop, v Wcst van jen tweeden koop eene par* iaei(and in vicr stringen groot 10 hCC .ar. 72 aren 10 cent.uitmakende de GRAZEN binnen de gemeenten» Adynkerkc I urne (sectie bewestei poort) Pollinchóte, l-ooAlrei inghem en fVoumen OPt.MIAEB TE VEIlKOOPEN. Woensdag 19 september 1849 zal geboren en woensdag 3 oelober daer na Z|l gebeuren den absoluiteu OVERSLAG, 'c beginnen in d’afspanning de noble Hose, °P de groote markt binnen de stall Veurne, ':,l‘ de volgende goederen. Gemeenten Adijnkeike en Veurne beweslerp. Autikel I. Eenezeer schoonc bebouwde Hofstede groot onder grond der gebouwen bedryfgras hooigras en zaeiland lot 38 h. b6 ar. 45 cent, volgens eigcndombewyzen en heet. 86 aren volgens kadaster, gestaen *‘n gelegen binnen de gemeente Adynkerke, "■'t oost van dc kerke, west van de stad ^•urne, behoudens een deel «Ier landen die K,'lej;< n zyn binnen de gemeente van Veurne Re«'lie be wester poortin het geheele gebruikt door sieur David Ilathé, met paglregt tot den October 1830, ten pryzc van 2300 fr. by jare, Loven de belastingen. Voorl opig verdeeld in 14 koopen, dies de afzondcrlyke opgegeven grootte de gene zal wezen by het kadaster bekend. gemeente Adijnkei ke, Hoop. Alle do gebouwen der hofstede met de hoeveelheid var 6 heet. 76 aren be bouwden grond, hofplaets en bedryfgras uitmakcmlede n." 47, 48, 49,50,51, 52, 53, 5-«, ao en 56, sectie l’> van het kadaster, sa menstellende eene party zuid cn noord strek kendepalende van zuiden de straet ge- naem.d burgweg, van westen den eerstvol- genden koop, van noorden zoo aen den zel den cerstvolgenden koop als aen den derden Toop ten noordoosthocke cn met geheel de oostzyde bedryfgras en zaeiland aen de fa milie de Gryse, te Langemark naer zyne

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1