Zaterdag 8 September 1849. DEK STAU VEURNE (n o PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. Openbare Verkooping HUI S HOVENIERHOF EN WEIDE TE FYNTELE. VETTE GRAZEN, HOFSTEDEKEN, HET ARRONDISSEMENT. KA N GEHEEL EN OVERSLAG van schoone •n, advertent er». de stad en omliggende B3 te zak. litre*- ■fi 4S ini’1’ rond*- l9- heet. le n n, :k tie, e- m Z»k. 0-11 3-08 2-36 1-2Ï 7-49 0-00 er, ie, ck. is- reo 3U» 5 nu"' jitld-iB-- jvond* alver* kil"- f van een Bondcrdag|13 September 1849, dry uren na middag, in de herberg bewoond door Pieter Bruneelop bet gehugte de Fyntele gemeente van Pollinchove, zal gebueren den absoluiten OVERSLAG van ’t volgende goed. Pollinchove gehugte de Fyntele. Eenigeh koop.Een HUIS met 91 aren 40 centiaren Hovenierhof en Weide daer mede gaende, palende oost en noord naer den oosten de vaerd genaemd de Uooge-waese zuid de rivier den Azerwest de Hooidreve en den dyk der sluizen, en noord de plaets alwaer het overdragt gestaen beeft. Het huis is gebruikt door Pieter DeBuyser, met regt tot 1 mei 1830, het hovenierhof en de weide zyn gebruikt door Leonardos Ghysol en Francis Deuwelom handslag met 11 november 1849. Conditiën en tytels ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo. l/2 k id tï id ninuh* ten 4 ’avond’ gelegen binnen de gemeente van Pollinchove mitsgaders Gelegen binnen de gemeente van Vineheni_ met het noordcinde van het zaeiland aeu d'heer Legraverand te Ypermet de oost- zyde van liet zaeiland en met het noordcinde van het gras aen den voornoemden heer Delooze, met de noordzyde van hét gras aen jouf. Mesdach. Iiisgelyks gebruikt door den voornoemden sieur Vandenbussche. De twee voorenslacnde koopen zullen ook by zamenvoeging opgeropen worden. gemeente Vinchem. 3 koop. Zuidwest van de kerke, de hoe veelheid van 67 aren 33 centiaren bebouw den grond hovenierhof én boomgaerd met een huis en verdere gebouwen er op staende, bekend per kadaster sectie 8, n.e‘33O,331 332,333 en 334, palende van noorden Mr. Herwyn te Veurne, van westen en van zuid naer den westen mev. de douairière De Man, te Brugge, voorts van zuiden den eerstvol- genden koop en van oosten den tweeden volgenden koop. Gebruikt door sieur Franciseus-Joannes Lauwagie, landbouwer te Vinchem. 4 koop. Zuid aen den voorgaenden koop, een parceél Zaeiland strekkende zuid en noord groot 72 aren 80 cent.bekend by kadaster sectie B, n.' 363, palende van wes ten mev. de douairière De man van zuiden en van oosten naer den zuiden jonkheer Ed- mundus De Man, voorts van oosten den vol genden koop. Insgelyks gebruikt door sieur Lonwagie. 3 en lesten koop. Oost aen de twee voor- gaende koopen eene partie Zaeiland in dry stringen té samen groot 1 hectare 94 aren 80 cent.bekend per kadaster sectie B n.01 382, 383 en 384, palende van zuiden en oosten jonkheer Edmundus De Man, van noorden mynheer Herwyn. Gebruikt door- Sr. J.-B.lc Vandenbussche bovengenoemd. De dry lestvoorenstaende koopen te samen groot 3 heet. 33 aren 13 cent., zullen ook by zamenvoeging opgeropen worden. De verkooping van alle de bovenstaende goederen zal gebueren onder last van het vrn^t-gebruik ten behoeve en het leven Vry’dag 7 september 1849 is gebeurd den INSTEL, en vrydag 21 der zelve maend zal gebeuren den Absoluiten OVERSLAG om 3 uren na middag te beginnen, in d’herberge de Kioone bewoond door sieur Mo-.-neclacyop het gouden Hoofd, Vinchem, van de volgende goederen. Gemeente PoUinehove. 1 koop. Eene partie Bedryfgras. gelegen zuidwest by do Fyntele, groot 1 hectare 76 aren 20 ccntiar.volgens kadaster sectie C, n.°‘229233 en 236, strekkende zuid en noord, met eene drove ten ztiidweslhoeko zuidwaerd strekkende tot aen den Veurne- schen dyk palende van vtesten en noorden joull'rouw Charlotte Mesdach te Gentvan oosten naer den noorden Pieter Godderis te Pollinchove, van oosten ten midden Mr. Delooze, te Gentvan oosten nac den zuiden en van zuiden sieur Charles Blanckaertte Pollinchove. Gebruikt door Sr. Joannes-B.aptistc Van denbussche, landsman te Vinchem. 2 koop, West van den voorgaenden koop alleenelyks het land van jouf. Mesdach daer tusschen eene partie Bidryfgras bekend per kadaster seelie C, n.” 298, 303 en 304 ter gezamenlijke grootte van 1 hectare 69 aren 30 centiaren uilmakende een parceél zuid en noord strekkende, met een kleen parceélken zaeiland ten noordwestboeke, bekend per kadaster sectie C, n 303 ter grootte van 10 aren te samen volle inhouds- grootte vau 1 heet. 79 ar. 30 cent., palende van zuiden den veurne-ambachtschen dyk van westen zoo met het bedryfgras als met het zaeiland aen den heer Delooze te Gent Het Advertentic-blad, verschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraetn.° 34, te Veurne. De pnys van inschryring is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs ’sjaers franco met de post. Men betaeld 12 cen time n per reik voor de Inplaelsingen. De minste inplaetzing betaelt 150 centimes. Geld en Brieven franco toetezendun aen den Uitgever dezer. lang gedurende van sienr Joannes-Baptiste Vandenbussche, tneermaels genaemd. Welkeverkooping geoclroyeérd is door de regtbank van eersten acnleg zitting houdende te Veurne, ten overstaen van den heer vrederegter van hel kanton van Veurne, door liet ambt van den notaris FLOOR aldaer residecrcnde. De veilings-voorwaerden, de schetskaarten en de eigendotns-bewyzen berusten ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den notaris FLOOR. Alle inlichtingen zyn ook to bekomen by den notaris DECAE, te Alveringhem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 1