1249.) Zaterdag 15 September 1849. DER STAB VEURNE PROVINCIE WEST-VLAENDEREN HOFSTEDE HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL T/J N EN IRNE. E N elnbof- -1 ‘»>b c 1 OPENBARE VERKOOP1NG Va» case zeek «choose "J*' -nr ITENTIE itendc» Oiu uyt gemccnzacmheyd te schcyden. i Pieter enri eI1 32 aren 84 id id 7 koop. Eene een hectare 35 ebrug» slagen IF Oil»® ii voor dagen ugusti franc» i stad ia de itrent uideii al die ii hun negen via eg regen wind en het fl iicr- ouis e° .’loreaid ,e-»lr- 9 ougd j land- irgnnt (I bo u'’' van I’d ail ton van dbouw- die 70Ü fr- i lie van Herl. 7- 2-1 8- 156 J-20 8- 77 6-98 9- 71 dilo. 1/2 dogter i j ooneiide i en van j in deze parccélen 23 ar. 79 cent, der kerkfa briek der gemeente Ramscappelle: zullende dit enClavcment niet medegeveyld worden. 4 koop. Eene party allerbeste Zacyland in twee parccélen, groot ingevolge tytel vier hectaren 7 aren 71 ccnti aren doch by ka daster vier hectaren 8 aren 1)0 centiaren in de sectie A uytmakende de nommers 593 en 594: palende zuyd aen den eersten koop, oost ae.'de noordvaert, noord aen den vol genden koop, en west aen den voorgaen- den koop. 5 koop. Ecncbocvcclhcyd allerbeste Zaey- la.id die bevat by tytel twee hectaren 87 aren 4 centiaien, en volgens kadaster twee hectaren 87 aren 25centiaren; met de twee nagemelde euclavemeiiten uytmakende ccnc party van twee parccélen die volgens ka daster groot is vier hectaren 21 aren 20 cen tiare.i en die in de sectie A bekend is onder de nommers 595, 590 en 597 palende zuyd. aen den voorgaenden koop, oost en noord aen de noordvaertzuyd -west aen koop drie, en west aen de burgerlyke godshuyzen te Nieuport. Liggende zonder schcyding in deze partyen schynendc ter noordkant te moeten genomen wordenalvoren 86 aren 53 Centiaren, der kerkfabriek van Rams- eappclle, en 47 aren 42 centiaren van het weldaeds-bureel dezer gemeente; welke beyde encla tementen buytcn veyling zul len blyven. 6 koop. Ecnc party zeer goed Zacyland en een aenpalende party ken Uooyland, te gader groot by tytel twee hectaren 28 aren 81 cen tiaren en volgens kadaster twee hectaren 29 aren 80 centiaren; in de kadastrale sec tie C uytmakende de nommers 240 en 244 palende noord aen den weg van Ramscap pelle n.ner het gehugte Schoorbakke, oost aen gemelde.» heer Crombez-Le Fcbvre, zuyd- oost en zuyd aen de kind rs van wylen sieur Bernardus Provoost te Ramscappelle, west aen de weduwe van sieur Joannes Cavereel ahlaer, Mr. Crombez-Le Fcbvre voornoemd en de burgerlyke godshuyzcn van Yper. zeer goede Vetweyde van aren 42 centiaren by tytel, Het Advertcntic-bladrerst De prys run instluyring is 6 francs 'sjaers timen per reek rooi tie lnplaetsingen. De minste inplaetzing betaelt 30 centimes. Geld en Ui tevenI'r.im- toetezenden aen den Uitgever dezer. Zal pl.iels hebben dj osd.ig 25 september 1849, by PR1S-INS l l.Lon dy.isdag 9 October daer op volgende by S1ELL1GE TOLVV1 ZINGtelkens oru twee uren na middag, in de stad N'euportter afspan ning den Papegaey Genoemd de rood.' Sterkte, hebbende al lerbeste VetweydenRedrylgrozen en Haag landen, alsook zeer goed llaeygrasgerieflijk gelegen in R A .11 S C .1 P P L L Ekanton Nieuport Langst den weg die van deze gemeente naer het gehugte Schooi bal.kc leyd ge- bruykt door siciir Carolus Cardinael, en verdeeld in do Volgende koopen die z .o wel by zamenvoeping ais andersints gcveyld zullen worden. 1 Koop. Eene In» veelbeyd allcrbesie Vettegras en Zacyland, met Boomgaerd, Hof en Grond groot volgens tytel elf hectaren 72 aren 64 centiaren, en by kadaster elf hectaren 72 aren 3 centiaren; alsook de daer op staende Gebouwenbestaende uyt wo onhuys, met keuken, scheuren, stallingen enrwageiikotuytmakende alle de gebouwen der bovengemelde Hofstede. /lezen koop met tic drie nagemelde enclavcmeaten is ceneu blok die by kadaster bevat twaelf hectaren 79 aren 30 centiaren en in s etio A uytmaektdc nommers 579, 330, 581, 382, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 390, 391 en 592; palende zuyd acn den weg van Ramscappelle naer’t gehugte Schoorbakke, ooslae.i de noordvaert, noord aen de koopen dry en vier, west aen de koopen twee en dry. l iggende gemeene en onverdeeld alvoren in de gemelde kadastrale nommers 585, 586,587 en 588 eenen-nomber van 46 aren 76 centiaren der kerkfabriek van de gemeente Ramscappelle, en f z. Kiev'1» iiebaer*' aren ge Veiir,,e’ I ten i centiaren van het weldaeds-bureel der zelve gemeente; voorts ut dc voorzeydc kadas trale nommers 58J e.i 390 de .<o; veelbeyd van 28 aren 15 centiaren der kerkfabriek van dc gemeente s'Heerwillcmscappello; welke enclavemcnlen niet mede verkocht zullen worde Deze koop is verdeeld »n de twee volgende artykcls, diu zoo wel afzonderlyk als by samenvoeging io koop gesteld zullen worden. Eersten .htykel den gcmeklei» kadas trale n nomber 579 zyude ccnc zeer goede Vetweyde die volte's kad..ster groot is twee hectaren. 11 aren; palende noord-west acn Mr. Croiubez-Lefeb'ro, te Dooruyk, west acn den tweeden koopzuyd-wesl aen dett gemelde'» weg van Ramscappelle naerSchoor bakke, zuyi-e oost aO'i den tweeden artykcl, en noord aen koop drie. Tweeden Artykelhet overige van den eersten koop, h ;t welk bestact uyt dc voor melde gebouwd, en volgens kadaster bevat negen hectaren 61 are.» 5 centiaren, te za melt gesteld van allerbeste vettegrasen zaey- land met booeigaerd, hof en grond. 2 koop. Ee.ie zeer goede Vetweyde van een hectare 92 aren 4 centiaren b/ tytel, doch van c .'.i hectare 03 aren 40 ce rtiaren volgens k ulasicr, uoinmcr 570 der kadas trale sectie A palende ten zuyden aen den weg van R'.tnscappclIe naer het gehugte Schoorbakke, o‘«st aen den eersten koop, noord cn west aen llr. Crombez-Le Fcbvre voornoemd. 3 koop. Eene hoeveclheyd zeer goed Zacy land die groot is volgens tytel vier hectaren 56 aren 59 centiaren, en by kadaster vier hectaren 56arei> 71 centiaren uytmakende toet het na te melden enclaveinent twee aen elkander houdende parccélen zacyland die te zamen volgens kadaster inhouden vier hectaren 80 aren 50 centiaren cn die in de sectie A bekend zyn onder de nommers 577 cn 378 pale..de zuyd aen den eersten koop, west aen de koopen een vier en vyf, noord aen de burgerlyke godshuyzen van Nieuport, en west aen geruelden heer Crombcz-Lo Fcbvre. Liggende gemeene en onverdeelp mi aiiginf i heeft- wordt Najaren, aan v»n en va“ rhi/nd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststract, n.° 34, te Veurne. i voor de stad en omliggende, cn 7 francs ’sjaers franco met de post. Uien betacld 12 con- '-ƒ• 'l.-.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1