IO Zaterdag 22 September 1849. SIER, STAD VEURNE (N PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. O NE. GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KA N EN N teinb<‘r' id. ï*1 sini'er*r OVERSLAG van sehoone patrimonieéle hofsteden, 2AEILANDEN, BEBRYFGBAZEN EN HOOI- GRAZEN h ler van va'.' >n ADVERTENTIE BLAD con- dezer. per 1’50 n van :rp. 1 i«| vro"'"’’ eurn°> dogtef jchelle» zak' id. S'»' Boone'»' 15 liie lénden <aert. ,dogter I jon va» I $0 i"»nUlci milio deGryso, te Langeinarknaer zyne hoogwecrdiglteid den overleden bisschop van Brugge. 2 koop. Weit aen den voorgaenden koop, eene irreguliere party zaeiland, hebbende twee steerteu ten noordeinde, don eenen strekkende noordwest en den anderen noord oost groot 5 heet. 72 aren 50 cent.uitma kende n." 45 en 40seelie B van het kadas ter, palende van zuiden de straet genaemd den burgweg, west en ten grooten deele van noorden zaeiland aen Mr. Üesmedtte Alve- ringhem nog van noorden met gedeelte van den noordoostslrekkendeii steèrt den eerst- volgendeu koop, en Van oosten den voor gaenden koop. 3 koop. Noord aen de twee voorgacndc koppen vj 1 stringen, dies dry bedryfgras en twee zaeiland zyn, te samen groot 3 heet. 15 aren 50 cent'.uitmakéude tie n.“ 57, 58, 50, 60 en 61 sectie B van het kadaster, pa lende van westen zaeiland en van noorden bedryfgraswederzydiglyk locbehoorCndc aen Mr. Üesmedtvan oosten by den noord einde nog eens zaeiland aen den zelven heer üesmedt, nog met een klcen deeltje van oosten den eerstvolgenden koop en voorts van oosten bedryfgras aen de familie deGryso 4 koop. Ten deele oost aen den lestvoor- gacnden koopeen pareeél bedryfgras, en oost aen dit gemelde pareeél vier parceélen zaeiland dies het zuiderste korter is ten westeinde, te samen groot 2 heet. 29 aren 10 cent., uitmakende de n.r* 91, 92, 93,94 en 08, sectie B van het kadaster, palende noord en oosten zaeiland aen Mr. üesmedt, van zuiden in het geheele en van westeut en grooten deel grasland aen defamiliedeGryse. 5 koop. Weinig zuid van den lestvoor- gaenden koop alleenelyks een parceélken dryfgras van de familie de Grysc daer tus- scheneene party bedryfgras in zes stringen, en ten noordoosthoeke daer aen een smal parceélken zaeiland manier van eene dreve die ooslwacrt strekt tot aen de straet leidende uit den bnrgweg naer de Nieuport-straet of vinex-wege, te samen groot 4 heet. 29 aren 30 cent.uitmakende dc n.’* 86,87, 89, 108, chund scckelyks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraet, n.° 34, te Veurne. en 7 francs ’sjaers franco met de post. Men betaeld 12 gelegen binnen de gemeentens Adynkerke bourne (sectie bowesterpoort) Pollinchuve, LooAlveringhem en fVoumcn Woensdag 19 september 1849 is geschied den INSTELen woensdag 3 October daer na zal gebeuren den absoluiten OVERSLAG, zonder uitstel, om 2 uren na middag te beginnen in d afspanning de noble Rose,. op de groote markt binnen de stad Veurne van de volgende goederen. gemeenten Adynkerke en Veurne bewesferp. Artikel I. Eenezeer sehoone bebouwde Hofstede groot onder grond der gebouwen bedryfgras hooigras en zaeiland tot -38 h. 06 ar. 45 cent, volgens cigendombewyzen en 38 heet. 86 aren volgens kadaster, gestaen en gelegen binnen de gemeente Adynkerke, wal oost van do kerke, west van de stad Veurne behoudens een deel der landen die gelegen zyn binnen dc gemeente van Veurne •ectiebewesterpoort, in het geheelegebruikt door sieur üavid Rathé, met pagtregt tot den 1 oetober 1850, ten pryzc van 2500 fr. by jare, boven de belastingen. Voorloopig verdeeld in 14 koopen, dies zal wezen by het kadaster bekend. gemeente Adynkerke, koop. Alle de gebouwen der hofstede bouwden grond hofplaets t 64, 55 en 56, sectie B van het kadaster, 1 kende, palende genden koop, van noorden zoo aen den zel- Ven eerstvolgenden koop als aen den derden koop ten noordoosthoeke en met geheel de °°slzyde bedryfgras en t-.—l' Het Advcrtcntic-bladverst De. ptys van inschrijving is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende timen per retfk voor tie Inplaelsitigen. De minste inplaetzing betitelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toe te zenden aen den Uitgever sept- per hei’1'. 7-25 0-4(1 J-20 11-00 (1-30 9-37 dito. 1 i 1/2 ol. litre’- r 38 ur. -»•’ s av»lld 109, 110 en 111sectie B van het kadaster palende het bedryfgras van westen en noord de landen van de familie de Gryscvan oosten ten groeten deele zaeiland aen joufv. Marie Mesdach te Gent, ten zuidoosthoeko den 7." koop, en van zuiden den ccrstvol- genden koop tcrwyl het partyken zaeiland liggende ten noordoosthoeke van het gras paeld van noorden veuregemeens zaeiland aen Mr. üesmedtvan zuiden op half gracht zaeiland aen jouf. Mesdach en met het oost- einde de voormelde straet. 6 koop. Ten zuideindc aen het bedryfgras gebragt onder den lestvoorgaenden koop twee parceélen zaeiland dies het westerste korter is ten zuideindc, groot 1 heet. 03 ar. 60 cent., uitmakende dc n." 106 en 107, sectie B van het kadasterpalende het oos- terste pareeél met ’t zuideindc aen de straet genaemd burgweg, en het westerste paeld zoo wel met ’tzuideindc als met de westzyde aen het zaeiland van de familie de Gryse, voorts met de oostzyde van het oosterste pareeél aen den eerstvolgenden koop. 7 koop. Oost aen de twee lestvoorgaende koopen, een pareeél zaeilandgroot 1 heet. 63 aren 70 cent., uitmakende het n.°115, sectie B van het kadaster palende van zuid dc straet genaemd burgweg, van noorden zaeiland aen jouf. Mesdach van oosten de straet leidende uit den gezeiden burgweg naer de Nieuport-straet oi' vinex-weg. 8 koop. Weinig noordoost van den lest voorgaenden koop, oost over de lestgemelde straet, eene party zaeiland, hebbende eenen steèrt ten noordoosthoeke en een kleen hap- ken ten zuidoosthoeke groot 3 beet. 30 ar. 60cent.uitmakende den.” 192 en 193 sectie B van het kadaster palende van westen do voormelde straet leidende uit den burgweg naer dc Nieuportslraet of vinex-wege, van noorden den 7 koop van den artikel 11 hier agter van oosten met den steèrt zaeiland aen de burger]ykehospicen te Veurnevoorts van oosten en zuiden zaeiland aen den he- r senateur de Ridder, te Brugge. 9 koop. Wat west van den tweeden koop eene party zaeiland in vier stringen groot ser o ;ddM' do atzondcrlykc opgegeven grootte de gene gemeente Adynkerke, 1 koop. Alle dc gebouwen der hofstede met de hoeveelheid van 6 heel. 76 aren be- en bedryfgras, uitmakende de n.«‘47, 48, 49,50,51, 52, 53, 64, 55 cn 56, sectie B van het kadaster, sa menstellende eene party zuid en noord strek kende palende van zuiden de straet ge naemd burgweg van westen den eerstvol- L -- Ven eerstvolgenden koop als zaeiland aen de fa-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1