Zaterdag 29 September 1849. DER STAD VEURNE N. 1231 PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. HOFSTEDE 0 KAN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN - id. s°' Jooi'1’11 liwr’' 1/i htcM'i lieren ichter ron" .ncnd® Va»' Mari* WLAD Om Uyt gcmecnzaembeyd te scheyden. rksUTt ■I..1C 10 •lcrc'1 lanc»0', ■nrm'i u v;,i* lyildti •borc't >31111^ kina” utirnc rus i‘” euib‘r' id. 12 eest- ADVERTENTIE Jonge ramp» itr» in»»9 35 ,’savon11” Genoemd de roode Sterkte, hebbende al lerbeste V etweydenBedryfgrazen en Zaey- landen alsook zeeryoed idaeygras yerieflyk U'legen in K J Jl 5 C A1’ P E L L Ekanton A’euport Langst den weg die van deze gemeente iki i gtl* "r'tykt door steur Carolus Cardinacl, ca Vt'rdeeld in de volgende koopen die zoo wel ljy zamenvoeping als andersints geveyld lullen worden. 1 Koop. Eene hoeveclbcyd allerbeste ’Cttegras en Zaeyland, niet Boomgaerd, Hof 2n Grond groot volgens tytel ell hectaren '2 aren 64 centiare.t, en by kadaster elf hectaren 72 aren 5 centiaren; alsook de ^aer op staende Gebouwen, bostaende uyt w° Onhuys, met keuken, scheuren, stallingen enrwagcnkotuytniakcnde alle de gebouwen der bovengemelde Hofstede. öezen koop ,;»»-r^®>et de drie nagemelde enclavementen is '/'''kil0' eenen blok die by kadaster bevat twaclf hectaren 79 aren 30 centiarenen in sectie A uytmaektdo nommers 579, 530, 581, 582, 8ö3it;>«4, 585, 586, 587,588, 589,590,591 en 592; palende zuyd aen den weg van jpi’1' Ramscappelle naer ’t gehugte Schoorbakke, idil'1J D°staen de noordvaert, noord aen de koopen J'i *>ry en vier, west aen de koopen twee en dry. Liggende getneene en onverdeeld ^Ivoren in de gemelde kadastrale nommers .te” ^5, 586, 587 en 588 eenen noiuber van 46 10 n,,l,“ I aren 76 centiaren der kerkfabriek van do ‘d-’ Betueentc Ramscappelle, en 32 aren 84 centiaren van liet weldacds-burccl der zelve gemeentevoorts in do voorzeyde kadas trale nommers 589 en 590 do hocvcelheyd van 28 aren 15 centiaren der kerkfabriek van do gemeente s’lleerwillemscappellc welke enclavementen niet mede verkocht zullen worden. Deze koop is verdeeld in do twee volgende artykels, die zoo wel alzouderlyk als by zaïujnvoeging te koop gesteld zullen worden. Eersten Artykel den gcmelden kadas trale ii nouibcr 579 zyude eene zeer goede Vctwcyde die volgens kadaster groot is twee hectaren 11 aren; palende noord-west aen Mr. Crombcz-Lelebvrete Boornyk, west aen den tweeden koop, zuyd-wesl aen den gemelde, i wegau Ramscappelle naer Schoor bakke, zuyde.ioosi aeu den tweeden artykel, en noord aen koop drie. Tweeden Artykelhet overige van den eersten koop, hetwelk bestaet uyt de voor melde gebouwen, en volgens kadaster bevat negen hectaren 61 area 5 centiaren, te za- inea gesteld van allerbeste vettegrasen zaey land, met boomgaerd, hof en grond. 2 koop. Eene zeer goede Vetweydo van ecu hectare 92 aren 4 centiaren by tytel doch van een hectare 93 aren 40 centiaren volgens kadaster, nominee 570 der kadas trale sectie A palende ten zuyden aen den weg van Ramscappelle naer het gehugte Schoorbakke, oost aen den eersten koop, noord en west aen Mr. Crombez-Le Eebvre voornocnid. 3 koop. Eene hoevcclhcyd zeer goed Zaey land die groot is volgens tytel vier hectaren 56 aren 59 centiaren, en by kadaster vier hectaren 56aren 71 centiaren uytniakcnde met het na te melden enclavcment twee aen 'elkander houdende parccélcn zaeyland die te tarnen volgens kadaster inhouden vier hectaren 80 aren 50 centiaren en die in de sectie A bekend zyn onderdo nommers 577 en 578 palende zuyd aen den eersten koop, west acn de koopen eenvier en vyf, noord aen de burgerly ke godshuyzen van Nieuport, en west acn gcmelden heer Crombez-Le Febvre. Liggende gemeene en onverdeelp OPENBARE VERKOOPING BY STELLIGE TOEWYZING Zal plaets hebben bynsdag 9 October 1849, om twee uren na middag, in de stad Nieupurl, ter afspanning den Papegaey V4K ZINK ma «CIOOIB lied. -80 >-75 i-37 1-01 J-30 1-09 dito» uen UIU 1 tJ J'aer het gehugte Schoorbakke leyd in deze parccélcn 23 ar. 79 cent, der kerkfa briek der gemeente Ramscappelle zullende dit enclavcment niet medegeveyld worden. 4 koop. Eene party allerbeste Zaeyland iu twee parceélen, grooi ingevolge tytel vier hectaren 7 aren 71 centiaren doch by ka daster vier hectaren 8 aren 90 centiaren in de sectie A uytmakende de nommers 593 en 991 palende zuyd aen den eersten koop oost aen de noordvaert, noord aen deu vol genden koopen west aen den voorgaen- den koop. 5 koop. Eenchoevcclheyd allerbeste Zaey land die bevat by tytel twee hectaren 87 aren 4 centiaren, en volgens kadaster twee hectaren 87 aren 25centiarenmelde twee nagemelde enclavementen uytmakende eene party van twee parceélen die volgens ka daster groot is vier hectaren 21 aren 20 cen tiaren en die in de sectie A bekend is ouder de nommers 595, 596 cn 597 palende zuyd aen den voorgaenden koop, oost en noord aen de noordvaertzuyd-west aen koop drie, en west acn de burgerlyke godshuyzen te Nieuport. Liggende zonder schcyding in deze party f en schyncnde ter noordkant te moeten genomen worden alvoren 86 aren 53 centiaren der kerkfabriek van Rams- cappellc, en 47 aren 42 centiaren van het weldacds-burccl dezer gAieente; welke beyde enclavementen buyten veyling zul len blyven. 6 koop. Eene party zeer goed Zaeyland en een acnpalendc partyken llooyland, te gader groot by tytel twee hectaren 28 aren 81 cen tiaren en volgens kadaster twee hectaren. 29 aren 80 centiaren; in de kadastrale sec tie C uytmakende de nommers 240 en 244 palende noord acn den weg van Ramscap- pellc naer het gehugte Schoorbakke, oost aen gemelden lieer Crombez-Le Febvre, zuyd- oost en zuyd aen de kinders van wylen sieur Bernardus Provoost te Ramscappelle, west aen de weduwe van sieur Joannes Cavereel aldacr, Mr. Crombez-Le Febvre voornoemd en de burgerlykc godshuyzen van Yper. 7 koop. Eene zeer goede Vetweyde vau een hectare 35 aren 42 centiaren by tytel o 1 scl. ti: iu'1 ur- s avo»lü>' Het Advcrtcntie-bladverschynd wckelyks den Zaterdag, by P. Ryckcbocr, Ooststraetn.° 34, te Veurne. De ptys van inschrijving is ti francs ’sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs ’sjaors franco met de post. Men betaeld timen per reek vuur de Inplactsiiigcn. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toeterenden aeu den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1