1232 Zaterdag 6 October 1849. DER STAD VEERKE Hofstede •4 4* 8 4® Openbare Verkooping LAND-GOEDEREN, PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. FAN EN J I l 'r-k. 3 n 10 iy 5<> i So 5 i» 6 6« a CT= ak. f trc»- -j (i>gg niin< Idag- jnds, ini’1* ids. vers- ulo. ADVERTENTTE - BLAD Su- ien* ers. f. icct. ut iJ nuten ;en fond i 13 3® •|3 3® Om uyt gemeenzaemhcyd te scheyden. BY STELLIGE T0EWYZ1NG Zal plaets hebben Dynsdag 9 Oetober 1849, om twee uren na middag, in de stad Nieuport, ter afspanning den Papegaey tan eene zeer schoons Genaemdde roode Sterkte, hebbende al lerbeste FetweydenBedryfgrazen. en Zaey- landenalsook zeer goed Maeygi asgeiie/lyk gelegen in R A M SC A PP ELLE, kanton Nieuport Langst den weg die van dezë gemeente naer het gehugte Schoorbakke leydge- bruykt door sieur Carolus Cavereel, en verdeeld in elf koopen die by voorgaende plakbrieven breed zyn aengewezenen die zoo wel by zamenvoeging als andersints ge veild zullen wordenwaer af den eersten koop opgeropen zal zyn in twee aldaer ge melde artikels die als twee koopen teaenzien zullen wezen. Deze eigendom bevat by tytel 37 hectaren 90 aren 82 cent.en by kadaster 37 heet. 82 aren 68 centiaren, niet begrepen do enclavementen waervanin voorgaende plak brieven verhandeld, de welke te zamen inhouden 2 hectaren 69 aren 51 centiaren en niet medeverkocht worden. Zynde dit te verkoopen goed verpacht tot lesten September 1850, ten jaerlykschen pryze van 33 francs per hoeveelheid van 43 aren 777 milliaren, uitbrengende voor totale pachtsom van het zelve goed 3030 fr. 76 centime» volgens grootte by tytelboven welken prys ten laste van den pachter zyn de openbare belastingen en alle herstel lingen aen de gebouwen. Deze hofstede is in het kadaster bekend onder de nomraers 570, 577 tot en met nommer 597 der sectie A, 234, 240, 243 bis, 244274 275348 349 der sectie G palende de zelve aen Mr. Crombez-Lefebvro te Doornyk de borgerlyke godshuizen va i Nieuport, de kinders van wylen sieur Ber nardus Provoost, teRamscappelle, de weduwe van sieur Joannes Gaverecl aldaer, de bor gerlyke godshuizen van Yper, Mr. llenricus Carton te Yper, aen eene party die toebe hoord aen het weldaeds-b'.ireel en de kerk fabriek van Ramscappelle en consoortcn, joufv. de weduwe Van Caillie en consoortcn te Bergen Sint VVinoc, de kinders van wylen d’heer Ludovieus Vroome te Nieuport, Mr. Joannes Suvs teOostcnde, joufvrouw de weduwe 0 cleir te Oostende, Mr. Autrique- Dc Ruysseher te St. Nicolauscn sieur Fran ciscos Decot, te Ramscappelle. Niet ingesteld. Deze verkoopingzal geschieden door bet ambt van den notaris JOORIS, te Nieuport, ten overstaen van den heer Vrederegter des kantons, uyt krachte van licitatie-vonnis dcr regtbauk van eersten aenleg te Veurne. De voorwaerden, tytels en kaerten be rusten ten kantoor van den gameiden No taris JOORIS. 46 aren 26 centiaren, palende oost het Zwynland-straetkcnzuid zaeiland toebe- hoorende Carolus Wyckaert, te Reninghe, west zaeiland van de hofstede gebruikt door Carol usFeryn, en noord de Reygersdyk-straet. De koopen 2,3, 4, 5 en 6 zyn gebruikt ge weest door den voornoemden Philippus Lehouck om handslag met de geldtelling. Gemeente Merkem noord over. 7 en lesten koop. Een Huis met stal lingen cn afhanglykheden, dienende voor twee wooningen, staende by de Knocke- brug, met 23 aren 6 centiaren erf d.icr medegaende, palende oost den Veurne- ambachtschen-dyk zuid en west het gras van den heer Depottcr, en noord de kerk fabriek van Nieucappelle. Gebruikt door Carel Pinet cn Louis Zoete, met regt lot eersten Mei 1830, tezamen aen francs 97-98 centimen by jarc, boven de belastingen. Conditiën cn tytels ten kantoorc van den den notaris FLOUR, te Loo. Schoonc Openbaer te Verkoopen binnen loo. liet Advcrtentie-blad, versehynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckcbocr, Ooststract «<>34 tc Ve De p.ys tan inschryvingisfrancs ’sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs 'sjaers franco m^de post Men betaal 1 W timen per reek voor de Inplaetsingen. J post, men oetaeld 12 cen- ie inpluitziag belaelt 50 centimes. I Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Donderdag 25 Oetober 1849, ten twee uren na middagin d’herberg het Stadhuis, te Loo, zal gebueren de openbare verkoo- ping, in eene zitting, van de naerschrcven goederen. Gemeente Loo. 1 koop.43 aren 78 centiaren Zaeiland meteen huis, scheur eu stallingen daer op gestichtpalende oosteu zuid de zaeilanden van Mr. Delerive, te Ypren, west de Rey gersdyk-straet, en noord zaeiland van mev. Cartontc Ypren. Gebruikt door de nalatenschap van Phi lippus Lehouck om handslag aen de ge bouwen met eersten Mei 1850, cn aen het land met de geldtelling. Gemeente Nieucappellein de Aerde. 2 koop.33 aren 90 centiaren Zaeiland, dies hel huis daer op staende is toebehoo- rendeaen Louis Quartier, zonder regt van stand palende oost den heer Depottcr, te Brussel, zuid de Knocke-straet, west het bureel van weldadigheid van Loo, en noord den heer De Bocarnté. 3 koop. 44 aren 65 centiaren Maeigras, palende oost sieur Francis Pieters, te Nieu- cappclle, zuid den heer De Bocarmé, west den zclven en noord den heer Dcconinck, tc Ypre. 4 koop.21 aren 1 centiare Maeigras, palende oost het bureel van weldadigheid en do weduwe Van Toortelboom, tc Loo,zuid en west mynheer DeConinck, te Yper, noord het bureel van weldadigheid van Loo, het bureel van weldadigheid en de kerkfabriek van Nieucappelle. Yikoop. - 24 ar. 52 cent. Maeigras, palende oosten zuid d’heer De Coninck, west Mr. De Bo carmé, en noord Mr. Vandenpecreboom. Gemeente Reninghe, noord over. 6 koop. Een parceél Zaeiland, groot liet Advertentie-blad De p>ys De minste inplaetzing Geld en k-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1