1255 Zaterdag 13 October 1849. DER STAD VEURNE «i 1 o ../“ÏST1 Upo PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. VERKOOPING GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. E N róo J N iOjaer, janip ii van Maria indue- curiic» jrieck- cr. HERBERG EN LANDEN Te Westvleteren Openbaer te Verkoopen. Uit naem des Kunings en Justitie. i(»ij 33» ADVERTENTIE - BLAD i5 UW* 7 francs ’sjaers franco met de post. Men betaeld 12 francs 'sjaers cen~ Furncs, I Gent)» meid jhetti ter en endenj er, 59 ;iide t° Rathé, ntorre. lochwr >bcr- ar*- iocn- id’- «I voor de stad en ssel- ur. av»1" omliggendeen litres Sch oo no 9 sept- per heft' 9 Het Advcrtcntic-blad, yerschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckcboer, Ooststraetn.° 34 te Veurne De piys ran inschi ijring is francs ’sjaers voor de stad en omliggendeen 7 •- j timen per reék tour de Inplaetsingen. De minste inplaetzing betaelt centimes. Geld en Brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer. t per zak’ Dynsdag 23 October 1849, ten twee uren na middag precies, in de herberg genaemd het nieuw Molentjete Westvleteren, Zal gebueren de openbare Verkooping, in een enkele zitting van de naerschreveu goederen. gemeente Westvleteren. 1 koop. De voornoemde Herberg, ge naemd het nieuw Molentje, met schuer en stallingen alsmede 62 aren 86 centiaren grond van gebouwen hovenierhof en zaei- land daer mede gaende, palende oost en zuid aen de hofstede van de heeren Dubois, te Rousselaere, west zaeiland van Philippus- Jacobus Vrainmout en Joseph Vrammout, te Crombeke noord de straat leidende van Westvleteren naer Crombeke. 2 en lesten koop. 48 aren 70 cent. Zaei land palende rondom aen de zaailanden van het bureel van weldaed van Westvleteren. De voorschreven goederen zyn gebruikt door de weduwe van Pieter-Jacobus Butaeye, en de koopers zullen daer aen mogen hand- slaen met de betaling van de principale koopsom. Conditiën en titels ten kantoorc van den notaris FLOOR, te Loo. aen het huis en erve van sieur Joannes- Baptiste Vanhouttc, rentenier, wooncode tc Dixmude, en door hem bewoont en gebruikt, met de westkant aen het huis en erve bewoont en gebruikt door Lau- rencis De Gryse, schoenmaker te Dixmude, met de noordkant aen de erve gebruikt door sieur Pieter Blonime, slagter to Dixmude, en met de zuidkant aen de Weststraet. Gezegd proces-verbael van saisic is in date van negentienden September acht tien honderd negen-en-veertig en is voor deszei Is registratie geviseért geweest den zelven dag, 1.” door mynheer Debreyne- Peelaert, burgmeester der stad Dixmude, aen wie eene copic er van is gelaten ge weest; 2.* door mynheer Delaeygreilier van het vredegeregt van het kanton Dixmude, aen wie insgelyks eene copy er van is gelaten geweest, is overigens ge- registeeérd geweest, te Dixmude, den negentienden van de zelve maend Sep tember, volume 21f.» 24, r.’ c. op de regten van twee francs een-en-twintig centimen en is getranscribeért geweest, l.“ ten kantoorc van hypotheken to Veurne, den cen-en-lwintigslcn September achttien honderd negen-en-veertig, vo lume 3, n.‘ 14, f.° 72 verso op de regten en salarissen van negen francs, 2.° ter greflio van de Regtbank van eersten aenleg to Veurne, in den register daer toe be stemt, den negen-en-lwintigsten September achttien honderd negen-en-veertig. De eerste publicatie van het cohier van lasten en voorwaerden om te geraken tot de publyke verkooping by gedwongeno onteigening van gezeid huis, annexe ge bouwen en regt van cyns tot den grond wacr op het staet, zal gedaen worden, ter gewoono openbare zitting van de regtbank van eersten aenleg te Veurne, in hare gewoone audiencie-zael ten pa- leize van justicie op de groote merkt, te Veurne, den vier-en-twintigsten November achttien honderd negen-en-veertigvan ten negen uren ’s morgens. r- Jj-’S' Dit tegenwoordig extrakt opgemackt door den genaemden avoué DE CAEtc Veurne, den negen-en-lwintigsten Sep tember achttien honderd negen-en-veertig, in duplo. J. DE CA.E. Enregistré avec un renvoi it Furncs, le premier Octobre dix-huit cent qua- rante-neuf, vol 80, fol. 3, c. 17. llegu deux francs vingt-un centimes, les 30 p."/. add.' compris. Le Receveur J. lliXSSEXS. 11. a Men iaet weten dat by exploit proces- verbael opgemackt door Louis Corrs.is, deurwaerder by de regtbank van eersten aenleg te Veurne, rcsideérende te Dixmude, er overgegaan is geweest, ten verzoeke van den heer Bonfils-Vermeesch, nego tiant, wooncode en gehuisvest te Dixmude, voor den welken is aengeslcld avoué en Occupeert op deze zaak meester Joseph DE CAE, avoué by de regtbank van eersten aenleg tc Veurne, woonende to Veurne, in de Noord-slraetnummer veertig, op, tegen en ten laste van sieur Cornells V auhonzenbrouckbakker en winkelier, en Viiginie Michielseune zyne vrouw, zonder byzonder beroep, te zamen woo ncode en gehuisvest te Dixmude, tot do saisic iminobilaire van een HUIS en annexe gebouwen ten dienste van bakkerie en regt van cyns tot half Maerle negentien honderd vier-en-dertig, mits twaelf francs zeven-cn-zestig centimen by jare boven de belastingen, aen den grond, groot negen-en-tachentig centiaren die behoort aen Virginie Pille, byzondere, woonende te Dixmude, wacr op het zelve huis en annexe gebouwen zyn staendc, welke grond, huis en gebouwen zyn gestaen en gelegen in het arrondissement Veurne, binnen de stad en gemeente Dixmude, in de West-voorslad ter noord-zyde van en in do West-slrale, alwaer gezeid huis getec- kend is nummer vyf-en-zestigen zyn bewoont en gebruikt door de genaemdo echtgenootcn Vanbonzenbrouck - Michiel seune, ter uitzondering van de boven kamer in plafond, die bewoont is door Lodewyk llebbelynck, werkman tc Dix mude, en zyn palende met den oostkant Hert. -03 .54 (-35 J.30 (.60 dito- s;,p. EXTRACT i.pgemackt ingevolge arlikel 682 van het civile procedure wetboek. op GEDW0NGENE ONTEIGENING.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1