Zaterdag 20 October 1849. DER STAD VEURNE N. 1234 PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. HUIS, 0 RNE. PAN GEHEEL EN HET ARRONDISSEMENT. ;0 li‘re1. it K N lober. ar*. •iocn. ~er~tve$ HOFSTEDE EN BOSCH, Openbaer by licitatie te Verkoopen TE ISENBERGHE. stuiyf’- -17 .51 -77 1-39 .34 lito- i’pk, 5 1 1/2 ,J (5 Ü‘cr4 den Uitgever dezer. ADVERTENTIE - BLAD som van de grondlasten maend., )ebyicr. iiutner- scle cn Isabcll® fhcrcsi* 3 van en on van oord-st. ter van ;sten-st. Maendag 5 November 1849, ten twee uren uaer noene precieste beginnen ter gemeente van Isenberghe, Zal overgegaen weien, in een enkele zitting, zonder uitstel, tot de openbare V’erkooping en Overslag der nacrsclirevcn goederen. 35 "i"1' ini(ll,‘V'’ -savoi»1” ctobfr’ per b<-'c*' mdcrcib Veuriir, m inaend. jllevoel. njin,,1Ci d., ‘c"j, ’savonJ’ r. 45 avo»1^' 9 >CT 12 cen- zaeiland wederzydig van Pieter Persyn voor- noemd, en van westen aen bet gemeld blauw Torre-straetken. 3 Lot. De hoeveelheid van een hectare 61 aren 50 centiaren zaeiland, ten twee parlien aen el kanderen, bekend n.°’ 169 en 170, strekkende in hel geheele oost en west abouteérende met liet oosteinde aen bet blauwe Torre-straetkenmet de zuidzyde bet volgende lot, met het westeinde aen zaeiland der hofstede van den heer Pieter De Vrière, te Brugge, gebruikt door Pieter Neudt, koopman te Beverenen met de noordzyde aen zaeiland van het bureel van weldaed van Gyverinchovegebruikt door Benedictus Vanoosten. 4 en leste Lol. Eenc partie zaeiland bekend n.° 208, ter grootte van 60 aren 90 centiaren strekkende oost en west, abou teérende met het oosteinde aen het blauwe Torre-straetken met de zuidzyde aen zaei land der kinderen van Ferdinandus Neudt, te lloogstaede, met bet westeinde aen de zelve hofstedelanden van den heer De Vrière, en met de noordzyde hel 3 lol hier vooren. De hofstedebeschreveii onderden tweeden koop is gebruikt door Bernardus-Jacobus Vienne, landbouwer te Gyverinchove, met pagt voor 12 jaren ingegaen den 1 October 1843, mits de jaerlykschc principale pagt- 420 francs vry zuiver geld, boven 1 i en notariale voorwaerden. BOSCH. gemeente van Westvleteren. en lesten koop. Binnen de gemeente Westvleteren verre zuid van de kerke weinig noord-west van d’lierberg de Coppernolle, 73 aren 25 centiaren Bosch- land, genaemd de Craeydreve, met de taillie schietende van vyfjaren, Plantsoenen cn winterzadenmakende eene partie die oost en west strekt, abouteerende met het oosteinde aen de Craey-straetmet de zuid zyde en westeinde aen boschland van Mr. Delanghe,te Yper, en met«le noordzydeaen zaeiland der hofstede van Mr. Vergeldzoonc, te Yper, gebruikt door Carolus Èlakon. Sieur Boone, herbergier in d’herberge eene b. bouwde en beplante Hofstede, groot volgens tylel 5 hectaren 76 aren 25 cent. bekend op het plan kadastrael sectie B, n.- 169, 170, 208, 290 tot en met 297, ter grootte van 5 hectaren 53 aren 10 cent., voorioopig verdeeld in de volgende4 loten, met behoud van geheele of gcdeeltelykc zamen voegingen. 1 Lol. Alle de gebouwen dezer hof stede, behoudens een koeistal met wagen kot, gebouwd ten zuideindc van en aen de t schuere, en twee zwynslallen gebouwd aen het westeinde van het woonhuis met den halleputdie belmoren aen den pachter en welke gebouwen den kooper, van den pagter, in’tzynder afscheiden zal moeten overnemen by pryzie in staende weerde, met 2 hectaren 1 are 30 centiaren, onder grond van gebouwen holplaels, hovenier- hof, boomgaerd en zaeilanden, bekend n." 292 tot en met 297, makende zamen eene vierkante partie, alwaer eenen voet- wegel van oosten en noorden opligt, abou teérende van oosten aen het hotsiedeland van sieur Pieter-Jacobus Godderis te Pol- linchove gebruikt door Carolus Demerre, van zuiden aen zaeiland van hel hofstede ken der kinderen Jacobus Dewitte, to Gyverinchove, van westen naest ’t zuiden grooten deels aen het eerstvolgende lot, waer door dit lot passagio heeft tot aen de gezeide blauwe Torre-siraeten van westen naest bet noorden ten kleinen deele aen zaeiland van Pieter Persyn, te Gyverinchove, en van noorden aen de landen der hofstede van den heer Du Bois, te Dixmude, en den graef Herwyn, te Parys, gebruikt door sieur Pieter Torrelle. 2 Lot. De hoeveelheid van 1 hectare 29 aren 40 centiaren zaeiland ten twee by na vierkante parlien aen elkandere houdende, alleenelyks doorsneden met den uitweg dezer hofstede, bekend n.°‘ 290 en 291° abouteérende van oosten naest ’t zuiden ten kleinen deele aen dito hofstcdeland kin deren Dewitte, en aldacr naest’t noorden ten grooten deele aen het eerste lot, van zuiden aen de bebouwde erve, cn van noorden aen 4 k 4/:o h Het Advcrtentie-blad, verschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckcboer, Ooststraet n* 34 te V De piys van inschryvmg is 6 francs ’sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs ’siner. nrt*e’ timen per reek voor de Inplaetsingen. JJ francs sjaers franco met de post. Men betaald De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetesendon aen den Uitgever dezer. feet. HUIS. gemeente van Isenberghe. 1 koop.Ter gemeente van Isenberghe, ■weinig oost van de dorpplaets, langst den nieuwen steenweg leidende van aldacr nae hel gehugle het gouden Hoofd, een huis, beslaeiidc in woonplaets, kamer, voordere gerief!) kiieden en gebouwen gebouwd op lillen sleenen voelingen, geplakt tusschen posten, gedeeltelyk overzolderd en gedekt niet strooimet steenen vuerstede en de Erve onder Grond van gebouwen en hove- nierhol daer mede gaende, groot volgens tytel 9 aren 48 centiarenbekend op het plan cadastrael sectie A, 149* en 150, ter grootte van 6 aren 10 centiaren, ma kende eenen driehoek, abouteérende van oosten eu noorden aen de erve der herberg genaemd den Snoek beboorende aen Louis Proot, te Leysele, van zuiden aen den ge zegden nieuwen steenweg, en van westen aen de hofstedelanden van den notaris De Cae, te Alveringhem, gebruikt door Pieter Vandenbussche. Lest gebruikt geweest door Ludovicus Vienne, alwaer by overleden is. Om door den kooper dacrvan in gebruik to komen, den dag der betalingzyns koopsom. HOFSTEDE. gemeente van Gyverinchove. 2 koop. Binnen de gemeente van Gyve rinchove, verre zuid van de kerke, langst den Loojokweg. of blauwe Torre-straetken

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1