1849. Zaterdag 27 October DER STAD VEURNE N.° 1255 PROVINCIE VVEST-VLAENDEREN. HUIS, Openbare Verkooping, in derde of leste zitting HOFSTEDE, genaemd de roode Sterkte, gerieflyk ge legen in llAMSC.li’l’ELLE, kanton Aieuport HINE. GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN ti'rf k I id HERBERG EN LANDEN Te Westvleteren, Openbaer te Verkoopen. HOFSTEDE EN BOSCH, Openbaer by}licitatie te Verkoopen TE ISENBERGHE. ADVERTENTIE - BLAD 45 liter» xxe rx= franco wet de post. Dien betaeld 12 cen ts zak- litre*' 50 oc per i E N dober. i’arw. rioen. >er bcr. j van licitatie- eersten aenleg rtoW' heet- i I m»nulCj d., ‘e"i, ■5 avo"a ter van ester p. Edouard et. [ter van lehaese, 35 ",in’ nó<l<lf ’savo»3” kvrou jouend6 slaiigh®» Bouin. Heel. J-31 1-83 J-86 47 J-86 Ja 13/20 tstuk. t 25. dito. u 1 g 1/2 Maendag 5 November 1849, ten twee uren naer noene precies te beginnen, ter gemeente van Isenberghe, Zal overgegaen wezenin een enkele zitting, zonder uitstel, tot de openbare Verkooping en Overslag der naersehreven goederen. HUIS. gemeente van Isenberghe. 1 koop.Ter gemeente van Isenberghe, weinig oost van de dorpplactslangst den nieuwen steenweg leidende van aldaer nae het gehugte het gouden Hoofd, een huis, bestaende in woonplacts, kamer, voordere Schoono Dynsdag 6 November 1849 ten twee uren na middag precies, in de herberg genaemd hel nieuw Molentje te Westvleteren Zal gebueren den absoluiten OVERSLAG, Van de naersehreven Goederen. gemeente JVestvleteren. 1 koop. De voornoemde Herberg, ge naemd het nieuw Molentje, met schuer cn stallingen, alsmede 62 aren 56 centiaren grond van gebouwen hovenierhof en zaei- land dacr mede gaende, palende oost en zuid aen de hofstede van de beeren Dubois, te Roussclaerc, west zaeiland van Philippus- Jacobus Vrammout en Joseph Vrammout, teCrombeke, noord de strael leidende van Westvleteren naer Crombeke. 2 en lesten koop. 48 aren 70 cent. Zaei land palende rondom aen dezaeilanden van het bureel van weldaed van Westvleteren. De voorschreven goederen zyn gebruikt door de weduwe van Pieter-Jacobus Bulacye, en de koopers zullen daeraen mogen hand- slaen met de betaling van do principale koopsom. De twee koopen stacn by verzameling op 5300 francs. Conditiën en titels ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. stui'^' cL r. 45 avo"d’‘ geriellykheden en gebouwen gebouwd op zillen steenen voelingen, geplakt lusschen posten, gcdeeltelyk ovcrzolderd en gedekt met strooi, met steenen vuerstede en de Erve onder Grond van gebouwen en hove nierhof daer mede gaende, groot volgens tytel 9 aren 48 centiaren, bekend op het plan cadastrael sectie A n.u' 140’ cn 150, ter grootte van 6 aren 10 centiaren', ma kende eenen driehoekabouteérende van oosten en noorden aen de erve der herberg genaemd den Snoek behoorende aen Louis Proot, te Leysele, van zuiden aen den ge zegden nieuwen steenweg, en van westen aen de hofstcdclanden van den notaris De Cae, te Alveringhem, gebruikt door Pièter Vandeubussche. Lest gebruikt geweest door Ludovieus Vienne, alwaer hy overleden is. Om door den kooperdaervan in gebruik te komen, den dag der betalingzyns koopsom. HOFSTEDE.' gemeente ran Gyverinchove. 2 koop. Binnen de gemeente van Gyve- rinchovc, verre zuid van de kerke, langst den Loojokweg of blauwe Torre-straetken eene b bouwde en beplante Hofstede, groot volgens tytel 5 hectaren 76 aren 25 cent., bekend op het plan kadaslrael sectie B, n.” 169,170, 203, 290 tot en met 297, ter grootte van 5 hectaren 53 aren 10 cent., voorloopig verdeeld in de volgende 4 loten met behoud van geheele of gedeeltelykc zamenvoegingen. 1 Lol. Alle de gebouwen dezer hof stede, behoudens een koeistal met wagen kot, gebouwd ten zuideinde van en aen de schuere, en twee zwynstallen gebouwd aen het westeinde van het woonhuis met dei’ halleput, diebehooren aen den pachter welke gebouwen den kooper, van d pagter, in’tzvnder afscheiden zal moe: overnemen by pryzie in steende wéér met 2 hectaren 1 are 30 centiaren, onrL- grond van gebouwenhofplaats hoven: hof, boomgaérd en zaeilahden, beüe. d n.“ 292 tot en met 297, makende zamen ccnc vierkante partie, alwaer eenou voct- Ilet Advertentie-blad, verschiind wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckcboer, Ooststraet, n 34 te Vei De piys ran inschiyving is 6 francs ’sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs ’’s iaers f timen per reek voor de Inplaetsingen. De minste inplaetzing bctaclt 50 centimes. Geld cn Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Om uit gemcenzaemhcid te scheiden. Zal plaels hebben dynsdag 6 November 1849, om twee uren na middag, in de stad Aieuport, ter afspanning de Papegaci, van eene allerbeste Gebruikt door sieur Carolus CaverecI, tot lesten September 1850 cn verdeeld in verschelde koopen die by voorgacnde Plak brieven breed zyn aengewezenen die zoo by zamenvoeging als andersints geveild zullen worden, te zamen inhoudende by tytel II. 37-90-82 C. en by kadaster II. 37-82-68 C.nommers 570, 577 a 597 der sectie A, 234, 240, 243bi*, 244, 274, 275, 348, 349 der sectie C. Staet op 114,000 franks. Deze verkooping zal geschieden door het ambt van den notaris J00R1S, te Nieu- port, ten overstaen van den heer Vrede- regter des kantons, uitkrachtc vonnis der regtbank van te Veurne. De voorwacrden tytcls en kaerten berus ten ten kantore van den genaemden notaris JOORIS.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1