Zaterdag S November 11840. MKI STA® VIEUJME PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. O VERSLAG 1 sa HET R RO N D l SS E M E N T. GEHEEL EN (EN 45 i 10-51 ü-llll o-oi G-31» 145 l»Wr* ibei'- [50 li‘rC’' October- Tarw. icriocii- k iJ W' octol’cr- I per l|e*t- l. avond*' VAN HUIS, HOFSTEDE EN BOSCH, TE ISEN1)ERGII E. per »ak' n, dochter isaert. inaenden GceraerC. ezondere, «mende te Leclaire, a Louwen. 7-ija- oiiende lc bus, zoon dito. u I 1/5 12 een- zer-t<'e^ 35 ",in’ i niid'l’l’' -savooi’ •r Heet. 8-52 >0 3 12/20 14 Tsluk. hel 23. 3 Lot. De hoeveelheid van een hectare Cl aren 50 centiaren zaeiland, ten twee partien aen clkarideren,bekend n.°* 109 en 170, strekkende in het gehecle oost en west abouteérende met het oosteiude aen het blauwe Torro-straelkcn met de zuidzydo het volgende lot, met bet westeinde aen zaeiland der hofsltde van den heer Pietcr De Vrière, te Brugge, gebruikt door Pieter Neudl, koopman te Beveren en met de' noordzyde aen zaeiland van hel bureel van weldaad van Gyverinchovegebruikt door Benedictus Vanoosten. 4 en loste Lot. Eenc partie zaeiland bekend n.° 208, ter grootte van GO aren 90 centiaren strekkende oost en west, abou teérende met het oosteiude aen liet blauwe Torrc-straetkcnmet de züidzyde aen zaei land der kinderen van lerdi mindus INeudt, te Ilo'igslaede, met bet westeinde aen de zelve bofstedelanden van den heer De Vrière, en met de noordzyde het 3 lot bier vooren. De hofstede beschreven onderden tweeden koop, is gebruikt door Bcrnardus-Jacobus Vienne, landbouwer te Gyverinchove, met pagt voor*12 jaren ingegaen den I October 1843, mits de j.ierlyksehe principale pagt- som van 420 francs vry zuiver geld, boven de grondlasten en notariale voorwaerden. BOSCH. gemeente tan Westvlcteren. 5 en lesten koop. Binnen de gemeente van Westvleteren verre zuid van de kerke en weinig noord-west van d’herberg de Coppernolle, 73 aren 25 centiaren Bosch- land, genaemd de Craeydreve? met' do taillie schietende van vyfjaren, Plantsoenen cn winterzaden, makende eenc partie die oost en west strekt, abouteérende met bet oosteiude aen de Cracy-stractmet de zuid- zyde cn westeinde aen boschland van Mr. Delanghe te Yper, en met dc noordzyde acn zaeiland der hofstede van Mr. Vcrgeldzoono, te ïper, gebruikt door Garolus Flakon. Sieur Boone, herbergier in d’herbergo de Coppernolle zal deze partio bosch aen de lief hebbers aenwyzen. De verknoping der voorschreven goederen I mil1U,‘’y 1.,lc" 's avO**1 lio-blad, vcrschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckebocr, OoUstraet, n.° 34, lc Veurne. inschrijving is G francs ’sjaers voor de stad cn omliggendecn 7 francs ’sjaers franco met de post. Men betaald n.°‘ 109,170, 203, 290 tot cn met 297, ter grootte van 15 hectaren 53 aren 10 cent., voorloopig verdeeld in de volgende 4 loten met behoud van gehcelc of gedecltelykc zameuvoegingen. 1 Lot. AHe de gebouwen dezer hof stede behoudens oen kmiual met wagen kot, gebouwd ten zuideindo van cn aen dc schucre, cn twee zwynstallen gebouwd aen het westeinde van het woonhuis met den helleput, die behooren aen den pachter en welke gebouwen den kooper, van den pagter, in’tzyndcr afscheiden zal moeien overnemen by pryzic in slaende weerde, iucl.2 hectaren 1 are 30 centiaren, onder grond van gebouwen, hoipl.aels, hovenier- hof, bóomgaerd cn -zaailanden, bekend n.“ 292 tol en met 297. makende zamen eenc vierkante partie, alwaer tenen voct- wcgel van oosten en noorden opligt, abou teérende van oosten aen liet Imfstcdeland van sieur Pieter-Jacobus Godderis te Pol- Jinchove gebruikt door Carolus Demerre, van zuiden aen zaeiland van het hofstede ken der kinderen Jacobus Dcwitle, te Gyverinchove, van westen naest ’t zuiden grooten deels aen het eerstvolgende lot, waer door dit lot passagio heeft tot aen <le gezeide blauwe Torre-straeten van westen naest bet noorden ten kleinen deelc aen zaeiland van Pieter Persyn,te Gyverinchove, en van noorden aen dc landen der hofstede van den heer Du Bois, te Dixinude, cn den graef Herwynte Parys, gebruikt door sieur Pieter Torrelle. 2 Lot. De hoeveelheid van 1 hectare 29 aren 40 centiaren zaeiland ten twee byna vierkante partien aen alkandere houdende, allecnelyks doorsneden met den uitweg dezer hofstede, bekend n.“‘ 290 en 291, abouteérende va o oosten naest ’t zuiden ten kleinen deelc aen dito hofstedcland kin deren Dewitte, enaldaer naest’t noorden ten grooten deelc aen het eerste lot, van zuiden aen de bebouwde ervecn van noorden aen zaeiland wederzydig van Pieter Persyn voor- noemd, en van westen aen het gemeld blauw Torrestractken. II IJ I S. gemeente van Isenberghe. I koop.Ter gemeente van Isenberghe, weinig oost van de dorpplaets, langst den nieuwen steenweg leidende van aldacr nae hctgebiigtc het gouden Hoofd, een huis, bestaende in woonplaels, kamer, voordcrc gcriellykhcdeii en gebouwengebouwd op zillen sleeden voelingen, geplakt tusschen posten, gcdccltelyk ov. rzolderd en gedekt met strooi, met steenen vuerslede en de Erve onder Grond van gebouwen en hovc- nierhof dacr mede gaende, groot volgens tytcl 9 aren 48 centiaren, bekend op het plan cadastrael sectie A n.®" 149’ cn 139, ter grootte van G aren 10 centiaren, ma kende eeneu driehoek, abouteérende van oosten cn noorden aen de erve der herberg genaemd den Snoek behoorendc aen Louis l’rootte Leysele, van zuiden aen den ge zegden nieuwen steenweg en van westen aen de hofstcdelanden van den notaris Dc Cae, te Alvcringhem, gebruikt door Pieter Vandenbusscbe. i.E| Sl gebruikt geweest door Ludovicus Vienne, alwaer hy overleden is. Om door den kooper daarvan in gebruik te komen, den dag der betalingzyns koopsom. H 0 F S I E I) E. gemeente van Gyverinchove. ^koop.Binnen de gemeente van Gyve rinchove, verre zuid van do kerke, langst den Loojokweg of blauwe Torre-straetken cene bebouwde cn beplante Hofstede, groot volgens tylel 5 hectaren 7G aren 23 cent., bekend op het plan kadastraal sectie B, ■stui'^’' i itpo ki J M cnd.i; 5 November 1849, ten twee uren naar noeiie precies te beginnenter gemeente van Isenbergho, Zal övcrgeg.icn wezen, in een enkele zitting, zonder uitstel, tot dc openbare Vcrkooping en Overslag der naerschrcven goederen. liet Advertcntic-blad Dc pi ys van i timen per reek voor de lii/daelsingen. De minste inplaetzing helaclt 50 centimes. G-ld en Brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1