1237 Iw 10 November 1849. Zaterdag DER STAB VEURNE PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. B O O ME V, staende op do nagenaemde hofstedelanden, By openbar» Vcndilien te Verkoopen. Extra schoonen Koopdag van BOOMEN KOOPDAG urne. GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. RAN EN 145 li‘cfl HOOGSTAEDE A 150 li‘rt* id 34» Koopen schoone g 1 1/2 ATIE - BLAB AD VER i oa ober. nacnden? D||eghcm« i Joanne» E M October fur*- crioen- It tel. ir. 45 ,ni<" s avvnJ*- mon van /cstcnst. ciscus cu It, wcrk- •ke, ic Tj ibcrghe. jongman? ■resilin’’1» zoon va» net Maria »0 jaren 1 Veurne, •IHOIlUC. TE ALVER1NGIIEM. Van Menagie-goederenBeestialen Veld vruchten en ander meubilaire Voorwerpen. TE L O 0. landen der hofsteden gebruikt by sieur Benoit Butayc-Godderisverre zuid-oost van de kerke, laagst de Noteboom- en Rogge straten, en de gene gebruikt, by de weduwe Jacobus Feys, digi by do voormelde hofstede en by het Slave1 itoeksken KOOPDAG van lül) koopen boomen, wacr onder 2eiken goed voor molenassen, andere schoo.ie eiken, olmen, abcelen csschen wilgen en pope’ierc.i gedienstig voor sebeep- werkers, timmerlieden, wagenmaker en kloefenkappers, bylen voor den yzerueg en schoon brandhout. Te vergaderen by d’hofplacts van sicur Butayc. Nacr het eindigen deze vendilie zal er nog verkogl worden te." hofplaets vidua Feys, oenen koop(l abeele,2 olmen gelekt)slae.ide op het Cio.nbceksiuklangst den Crom- beekweg ook gebruikt door gemelde we duwe leys. Den IC penning en gewoon gereed comp- tant te betalen en de koopsommen onder borgstelling den 24 Ju ty 1850, ten kan- toorc van meester BOSSAERT, notaris to Gyvcriuehove. r. 33 ’nir’ ia ini‘!<1'': ’s avm>d” per Dynsdag 20 November 1849 te beginnen met de iniddag-ucr precies en i niet laterzal er ter hof- stede de groote Focque- Z wervegeb-uikt door de r kinderen Decroos, als mede ter hofstede ge-bruikt door do weduwe Tanghe, nevens clkanderen, digt noord oost van het gehugte Forthemlangst den zandweg van de Loovaerd naer de Waes- brugge, door Eggewaertscappelle 10 minu,f.ff id., te» t. ’s avo»d in GïVERINCHOVE. M;>c»dng 17 December 'A 1349, met de iniddag-uer 6, juist to beginnen; op do L* landen der hofsteden ge- 1.ruikt door Joannes be ker, te lloogstaedc, weinig west van den ..j 3.- Bernardus Vie me; en 4.” Pieter Per.>yn, j dito. t. 1 ’/J 12 cen- Gchouden worden openbaren Koopdag van 116 koopen zeer schooneen zware eiken, csschen, olmen, hollanders, klemmens, abee'en en wilgen hoornen wacr onder een groot aenlal eiken en andere hoornen zeer dienstig voor alle slaeh van water- en molenwerken, alsook voor kuipers, timmer en ander ambachtslieden. Op 8 macndeu tyd van betaling voor do ovcrslagpryzenmits stellend.! voldoende borg, e?i de bespreken gereed te betalen. De notaris PLANTEFEÜE, te Alveringhein is met dezen koopdagen ontvangst gelast. Nofa. Onmiddelyk na dat de getcekendo boomen ter hofstede van de weduwo Tanghe zullen verkogt worden, zal nicti beginnen met. koop 55 van de gene ge- teekend op de grooic Fockewerve, slacnde digt aen gezegde Zand-straet, noord-oost van den hofplek. r Hert- 1(5-81 9-71 9-11 0-04 9-71 20 a l o;; •oir hel Woensdag 27 November 1849, een ure na m;ddag, op bet hofstedeken alwacr Pbilippus Lebouck, overleden is, langst de straet leidende van deu Ilazewynd nae de K.ioekc, KOOPDAG van alle de menagic-goederen, kuip- en kern-allaem, landbouwers-gereed- sebappen, vele drooge planken en ander gezaegd hout, 3500 stukken darink, 1700 schoven terwe, 1-475 schoven peerdeboonen. 1000 bo'den wil. hooi100 boiden klaver- hooi, 15 l-eetol. acrdappels, witteboonen, tabaken boeten, 3 melkkoeijon, 3 bekalfde veerzen, 3 jonge kalvers, een zwyn, het pluimgedierte co vao al het geen verders ten sterfhuize te bevinden. Op dry meenden tyd van betaling voorde koopen bedragende boven de 20 francs, mits te stellen begoede en bekende borg. 7 Oetob>r- per bad langst de Loostract, weinig west van den I.ynAemolcn 2.” de wed. Jacobus Dujardin 3.’ Bernardus Vic me; en 4.’ Pieter Persyn, «leze drie te Gyverii'diove, langst den Loo- jokweg of blauwe l’orre-straet KOOPDAG va» 107 koopen eiken, olmen, hollande--csschen, abcelen wilgen en po- pelieren boomen, goed voor allerhande slaeh van werken en veel hard en zagt brandhout. Tc vergaderen in den boomgaerd der hof stede gebruikt by sieur Debacker. S T A V E L E. Donderdag 20 December 1849, ook met de iniddag-uer prompt te beginnen op de landen der hofstede alwaer sieur Pieter- Ignatus Btitayc-Criem overleden is, digt icgens de dorpplaets, KOOPDAG van 133 koopen boomen, wacr onder veel groote zware eiken, olmen en abcelen goed voor molen- scheep- en timmer-werken, schoone wilgen, goed voor dozemakers, en veel hard en zagt brandhout. Te vergaderen op d’hofplacts. Den transport dezer hoornen is zeer gc- maklyk door de nabyheid der calcbiedo leidende door de plaets nae de Stavcldam- brugge, en de acngelegeuheid van de Dyser-vaert. NOG STAVELE. Vrydag 21 December 1849van den ge- Jykc met de iniddag-ucr te beginnen, op de H<t Advertentie-blad, verschynd wekelykt den Zaterdag, by I». Ryckcboer, Ooetstraetn° 3i te Veurne De piyt van inucluyting is 0 francs ’sjaers voor do stad en omliggende, en 7 francs ’s iaers franco '1 timen per reek voer de Inplaetsingen. ^anco met de post. Dien betaeld De minste inplactzing betaelt 50 centimes. Held en Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1