Zaterdag 17 November 1849. AIW STAD VEURNE S3 E R f PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. VERKOOPING HOFSTEDEKEN O Openbare Verkooping RISE- HAN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. E N N m bef’ J liter*. |8 »nu‘<* ten 4 :r h®°u BY GEDWONGENE ONTEIGENING Op saisie van Immeubelen. UIT N A EM DI S KONINGS EN JUSTITIE. B7.MZ» J r tak' I litre*’ te 'I IS W*®' ouds> khove, rhacst bczetn- onde te Joan,,a etc. onder®» oaeiide vcracrt, □rte. weken .ollH-en. diciist- ippelle lins en bcrcsia I jarcn, Veurne, Turpi'1- n>>®’ uidW- ivonds» 12 cen- ?»t^r; EXTRAKT opgemackt ingevolge artikel tex honderd twee-en-tachcnlig van het civiele procedure wetboek. hebben ter gewoonc gehoorzael van voor melde regtbank, den eersten december achttien honderd negen-en-veertigvan tcu negen uren ’s morgensop de prys- stelling van tien francs, boven de lasten, bespreken en voorwaerden. Voor den poursuivant der voormelde verkoopingop expropriateden voornoem den avoué M.‘" Joseph DE CAE. Veurne den zeventienden November een duist acht honderd negen-cn-vccrtig. J. DE CAE. Op zaterdag 8 van December 1849, ten twee uren na middag, ter her berg den gouden Leeuw, bewoond by Sr. Benoit Cricm stacnde te Rousbrugge op Haringhe, Zal’er geprocedeért worden tot de open bare veilingin eene en de zelfde zitting, van de volgende goederen. Gemeente Hoogstaede. Eenige koop. Een aiderbest bebouwd en beplant HOFSTEDEKEN, gestaen en ge legen binnen de gemeente van Hoogstacde, van westen naby de dorpplaets en weinig oost der kerke van Gyveritichove, in ’t ge- heele groot onder hofplaets hovenierhof, boomgaard en zaeiland (al t’eenen blokke), volgensde eigendoms-bewyzen II. 3-SS-67 C., en volgens kadaster sectie A n.*1’ 138 166, 167, 168 bis, 169, 170 en 171,11.3-49-40 C., palende oosten zuid acn de landen der hof stede toebehoorendc aen Mr. Deprey, dis- trict-eommissaris te Veurnegebruikt by de weduwe sieur Pilzuid en ten deele van eet. 53 OS 11 22 A a 13/20 'tstuk. t 25. BINNEN HET DOM* V/N ROUSBRUGGE, van een schoon patrimonicél gestaen en gelegen te Hoogstacde. Men lact weten dat by exploit proccs- verbael van immeubilaire saisie, opgemackt door Edouard Marquettc, deurwaarder by de regtbank van eersten aenleg te Veurne, woonende tot het zelve Veurne, in date zestienden April achttien honderd negen- en-veertig, geviseerd den zei ven dag door mynheer Louis Fouto.x, grellier van het vredegeregt te Veurne, en door mynheer Désiré Bint, burgmeester der stad Veurne, geregistreért te Veurne door mynheer Hanssensden zeventienden zelve inaend April, op de regten van twee francs een-en-twintig centimen, getranseribeert door mynheer ilaillard, bewaarder der hypotheéken te Veurne, ten bureelc van hypotheéken te gezeid Veurne, den negen en -twintigsten Juny achttien honderd itegen-en-veertig, volume dry, nummer twaelf, folio zestig, recto op de regten Van elf francs zes-cn-dertig centimen nog getranscribeért door mynheer De Baensl grellier van de regtbank van eersten aenleg te Veurne, ter greilie van de zelve regtbank in den register daer toe bestemt, den twaelfsten van do macml jnly acht tien honderd negen-en-veertigwelk exploit saisie is opgemackt geweest ten verzoeke van mynheer Franciscus-Hernardus Holly, sekretaris van gemeenten, woonende en gehuisvest te Alveringhemvoor welken is aengcsteld avoué en occupeert op de gezeide saisie meester Joseph DE CAE avoué by de gezeide regtbank van eer sten aenleg te Vcurne, woonende Veurne, in dc Noord-straet nummer veer tig, togen en ten laste van joufl'rouw k Het Ad,vcrtentie-bladverschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckcboer, Ooststraetn.° 34, te Veurne De prijs van inschrijving is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs 'sjaers franco met de vost Mn,. t. timen per reek voor de Inplaetsingen. 1 1,1 oetaeld Dc minste inplactzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetezendon acn den Uitgever dezer. Emelie Claeys, weduwe in eersten huwo- lyke van wyleii den heer Aurelius Block, en in tweede en leste huwelyk van den beer Joannes Verstracte, byzoudere zonder beroep, woonende en gehuisvest te Veurne; er is immeubilairlyk gesaisiert geweest een Huis met annexe GebouwenGrond en Erve wacr op het staeten met het zelve gnendc, gestaen cn gelegen in het arrondissement Veurne, binnen de stad en gemeente Veurne, in de Zuidstract, van zuiden bet oud gewezen Sint Denis kerkhof, dragende het nummer vyf-en- twintig, bewoond cn gebruikt door de genaamde jouffrouw Emelie Claeys. Dc eerste lezing of publicatie van het kohier van lasten en voorwaerden om te geraken tot dc publjke verkooping by gedwongen onteigening van gezeid huis, afhanglykhedengrond en erve, zal ge- daen worden ter gewoone openbare audi- encic van dc regtbank van eersten aenleg te Veurne cn in bare gewoonc audieneie- zacl ten paleize van Justicie, op de groote merkt, te Vcurne, den twintigsten October achttien honderd negen-en-veertig, van ten negen uren ’s morgens. Copien van gezegd procès-verbael van immeubi laire saisie hebben voor deszelfs registratie gelaten geweest, l.° aen M.' Louis Foulon, grellier van het vredegeregt te Vcurne, en 2.* aen Mr. Désiré Bril, burgmeester der stad Vcurne. Dit tegenwoordig Extrakt opgemackt door den genaemden avoué DE CAE, te Veurne, den dertienden July achttien honderd negen-en-veertig. (geteekend) J. DE CAE. Enregistré avec deux renvois a Fumes, lc treize juillet mil huil cent quarante- neuf, reg. SS, fol. 164, case 4. llecu deux francs vingt-un centimes, les 30 p. add.' compris. Le Receveur (geteekend) J. Hajssexs. De adjudicatie préparatoire van het voor schreven Huis, Grond, annexe Gebouwen appendentien cn dependentiënzal plaets ■r-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 1