JV Zaterdag 34 November 1849. DEIt STAD VEURNE PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. B 0.0 M E N, staende op do nagenaemde hofstedelanden, By openbare Vendilien te Verkoopen. LAND-GOEDEREN, N GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN a ’e 34o Koopen scboone HOOGSTAEDE 45 liter*- z;ik- her. litre»- ge en ge. enierstcr, Vciiri’Ci i Andrea» E N re mb cv< farw. rioen- ADVERTENTIE - BLAD tll-ct. 1-00 1-21 -77 1-98 i- 54 a 13/20 ’t .st Ilk. •t 25. ninute" ten etc- 45 nd”* ond»- J5 min» n i<hl;,lï ;lvond* er he”»- jongman, ecnppelle elle, met landnei- •rv illenis* 4Ö. .man, -♦** mende' te nyn, toon Iers, met cister, 33 Veurne, clecotire- menden flarleel. i dagen, Mornet. betaeld 12 Ccn- lilo. 1 b- 1 id 1/2 noord aen het tweede pareeél van den voor gaenden koop strekt zuid en noord, niet eenen langen steert van noorden naer den westen. Het tweede liggende oost aen het voorgaende, bekend per kadaster seetio B, n.’ 90strekt oost en west. En liet derde van zuiden naer den oosten aen het lestvoor- gaende, veel langer oostwaert loopende, be kend per kadaster sectie B, 11.“ BB, strekt insgelyks oost en west, palende in het geheel rondom aen mynheer den baron De Crombrugghe. De vier bovenstaende koopen te zamen groot 0 hectaren 42 aren 50 centiaren, zyn gebruikt door sieur David Rathé, met pacht- regt tot den eersten October 1850, ten pryze van 400 francs by jare en de zelve zullen ook by za men voeging opgeropen worden. Gemeente IVulveringhem. 5 Koop. Binnen de gemeente van Wul- veringhem verre noord-oost van de kerke, de hoeveelheid van 68 aren 50 centiaren Zaeiland, ten tweo parceélen nevens an<je_ ren bekend per kadaster sectie C, n." en 115strekkende te samen oost en west, palende van oosten de Boonafcker-straet van zuiden en van westen naer den zuiden lauden aen de kinderen d heer Ollevier te Veurne, van westen naer den noorden den eerstvolgenden koop, van noorden den no taris Floor, te Veurne. 6 en lesten Koop. West naer den noor den aen den voorgaenden koop, een lang pareeélken Grasland groot 22 aren 40 cent, bekend per kadaster sectie C,n.’ 116, pa lende van zuiden en westen de kinderen d’heer Ollevier, noord den notaris Floor. De lestvoorenstaende twee koopen te samen groot 90 aren 90 centiaren, zullen ook by samenvoeging opgeropen worden diezyn gebruikt door Sr. Jacobus Blaevoet, en de zelve zyn verpacht aen den notaris Floor, te Veurne, tot den eersten October 1856, ten pryze van 63 francs 47 centimen by jare. de veilingsvoorwaerdenschetskaerten eigendoms-tytelen berusten ten kantoorevan den notaris FLOORte Veurne. Schoone patrimonieélo Gelegen binnen de gemeenten ADYNKERKE m VVULVER1NG1IEJI, Openbaer te Verkoopen. Woensdag 26 December 1849, twee uren .na middag, in d’hcrberg Sint Arnoldus bewoond door sieur Mortier, in de Duyn- kerk-slractbinnen dc stad Veurne, Zal gebueren de openbare verkoopingin fene zitting zonder uitstelvan dc volgende Goederen. Gemeente Adynkerkc. 1 Koop. Binnen de gemeento van Adynkcrke verre noord-oost van dc kerke, eene partie Zaeiland groot 1 heet. 50 aren 30 cent., bekend per kadaster seelie B, 104 en 105, palende van zuiden den ^urgweg van westen en oosten Mr. de baron be Crombrugghevan noorden ten midden den volgenden koop, mitsgaders nog van "oorden naer den westen, en van noorden ":|er den oosten den voorgaenden beerbaron b-- Crombrugghe. 2 Koop. Noord aen den voorgaenden koop, twee stringen Zaeiland, tezamen groot hectare 27 aren 20 cent., bekend per kadaster seelie B, n." 102 en 103, palende van ""orden den eerstvolgenden koop, van westen Oosten Mr. de baron Den Crombrugghe. 3 Koop. Noord aen den voorgaen den koop, do hoeveelheid van een heet. aren 80 centiaren Bedryfgras, samen gesteld uit twee parceélen, het eerste byna '•erkant, bekend per kadaster sectie B, 101 en het tweede, noord naer ’'•‘n oosten, aen het eerste, bekend per kadaster sectie B, n.* 100, strekt zuid en "Oord, palendein het geheel van westen en oosten Mr. den baron De Crombrugghe, met "et noordeinde van het tweede pareeél den eerstvolgenden koop. 4 Koop.De hoeveelheid van een heet. 1 aren 20 centiaren Bedryfgras, saraengc sl<dd uit drie parceélen, het eerste liggende S T A V E L E. Donderdag 20 December 1849, ook met de middag-uer prompt te beginnen op do landen der hofstede alwaer sieur Pieter- Ignatus Butaye-Criem overleden is, digt iegens de dorpplaets, KOOPDAG van 133 koopen hoornen, wacr onder veel groote zware eiken, olmen en abeelen goed voor molen- scheep- en timiner-werken, schoone wilgen, goed voor dozemakers, en veel hard euzagtbrandhout. Te vergaderen op d’hofplaets. Den transport dezer hoornen is zeer ge- maklyk door de nabyheid der calchiedo leidende door de plaets nae de Staveldam- brugge, en de aengelegenheid van de Dyser-vaert. NOG STAVELE. Vrydag 21 December 1849, van den gc lyke met de middag-uer te beginnen, op d en GYVER1NCH0VE. Maendag 17 December Jy 1849, met de middag-uer .juist tö beginnen; op do >7111IL AmT lauden der hofsteden ge- bruikt door Joannes De- backer, te Hoogstaede, langst de Loostraet, weinig west van den Lyndemolen 2.° de wed. Jacobus Dujardin 2.° Bernardus Vienne; en 4.” Pieter Persyn, deze drie te Gyverinchove, langst den Loo- jok weg of blauwe Torre-straet KOOPDAG van 107 koopen eiken, olmen, hollander, esschen,abeelen, wilgen en po- pelieren boomen, goed voor allerhande slach van werken en veel hard en zagt brandhout. Te vergaderen in den boomgaerd der hof stede gebruikt by sieur Debacker. Het Advcrtentic-bladverschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckcbocr, Ooststrtlet, n.° 34, te Veurne De pi ys can inschryving is francs 'sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs ’sjaers franco met 'de vost M timen per reik voor de Inplaetsingen. “ten De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en Blieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1