Zaterdag 8 December 1849. DEK STAD VKIRVi: N.° ISO, PROVINCIE VVEST-VLAENDEREN. B O O M E N. VERKOOPING eurne. 7^7 N EN KOOPDAG 5 m>n» idih'ff- vond’ GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. i 'r- k. ÜiT NAEM DES KONINGS EN JUSTITIE. de stad en omliggende >3 liters- r er. litres- londere Veurne, dochter uck. [J jaren Veurne dochter E N member. 'ar*. •ioen. jhter van joog-str- ADVERTENTIE - BLAD in de van 5 mi11, nds- inuten ten 4 etc- jongman KOOnende n Joanna e dogter ynkerke, raiiciscus lebaenst cn van vember. ■r i.ecl- ';s den I.,.Jfrancs 'sjaers voor timen per reek voor de 1 nplaetsingen. ’--■tsing betaelt 50 centimes. Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. tref. -43 -30 .09 -30 84 a 13/2» 'tstuk- i 25. GEMEENTE LEYSELE. Maendag 17 december 18-19, om een uro na middag precies te beginnen, Zal gehouden worden Koopdag van 65 koopen olmen, hollanders, klimmers, espen, •wilgen en linde-boomen dienstig tot alder- hande werken staende op het kerkhof der gemeente Leysele, palende van westen aen den steenweg die leid van Hondschoote nacr ’t gouden Hoofd. Op tyd van betaling cn den 10 penning voor gereed, tot den 1 July 1850, ten kan- toorevan den notaris GU1LL1ER, ter ver- blyfplaets van Wulveringhem, belast met deze venditie. 7.aterdag, by P. Ryekeboer, Ooststraetn.° 3-4, te Veurne. i. en q franet ’sjaers franco met de post. Men betaeld 12 cen- appendentien en dependentiën heeft placts gehad ter gewoone gehoorzael van voor melde regtbank, den eersten december achttien honderd negen-cn-veertigvan teu negen uren ’s morgeusop de prys- stelling van tien francs, boven de lasten, bespreken en voorwaerden. De adjudicatio definitif van de zelve goederen zal placts bobben, ter audiëntie van gemelde regtbank den negensten Februari duist acht honderd vyftig, van ten negen uren ’s morgens, in de gewoone audienttc-zaclten paleize van justitie, op de groote merkt te Veurne. Voor den poursuivant der voormelde verkooping op expropriateden voornoem den avoué M.‘" Joseph DE CAE. Gedaen to Veurne, den achtsten december een duist acht honderd negen-en-veertig. J. DE CAE. Men lact weten dat by exploit proces- Verbael van immetibilaire saisie, opgemaekt door Edouard Makqiette, deurwaerder by de regtbank san eersten aenleg te Veurne, Woonende tol het zelve Veurne, in date zestienden April achttien honderd negen- en-veertiggeviseerd den zclven dag door mynheer Louis Folios, grellier van het vredegeregl te Veurne, en door mynheer Désirè Buil, burgmeester der stad Veurne, ireregistreért te Veurne door mynheer Hanssensden zeventienden zelve maend April, op de region van twee francs een-en-lwinlig centimen, getranscribeért door mynheer Maillard, bewaerder der hypotheéken te Veurne, ten bureele van hypotheéken te gezeid Veurne, den negen- en-twintigsten Juny achttien honderd Uvgen-en-veertig, volume drynummer twaelf, folio zestig, recto op de regten van elf francs zes-en-derlig centimennog getranscribeért door mynheer De Baensi grellier van de regtbank van eersten aenleg te Veurne, ter greilic van de zelve regtbank in den register daer toe bestemt den twaelfslen van de maend july acht tien honderd negen-en-veertigwelk exploit saisie is opgemaekt geweest ten verzoeke van mynheer Franciscus-Bernardus Holly sekretaris van gemeenten, woonende en gehuisvest te Alveringhcm, voor welken is aengesteld avoué en occupeért op de gezeide saisie meester Joscrn DE CAE avoué by do gezeide regtbank van eer sten aenleg te Veurne, woonende te Veurne, in de N'oord-slraet nummer veer- i/o. 1 'i 1/2 tig, tegen en ten laste van joulfrouw Linelie Claeys, weduwe in eersten huwe- lyke van wylen den heer Aurelius Block, en in tweede en .leste huwelyk van den heer Joannes Verslracte, byzondere zonder beroep, woonende en gehuisvest te Veurne; er is inimeubilairlyk gesaisiert geweest een Huis met annexe GebouwenGrond en Erve waer op het staeten met het zelve gaendcgeslaen cn gelegen in het arrondissement Veurne, binnen do stad en gemeente Veurno, in de Zuidstraet, van zuiden het oud gewezen Sint Denis kerkhof, dragende het nummer vyf-ei twintig, bewoond en gebruikt door genaemde joulfrouw Lmelie Claeys. De eerste lezing of publicatie van het kohier van lasten en voorwaerden om te geraken tot de publyke verkooping by gedwongen onteigening van gezeid huis, afhanglykliedengrond en erve, zal ge daen worden ter gewoone openbare audi- encic van de regtbank van eersten aenleg te Veurne en in hare gewoone audiencie- zael ten paleize van Justicie, op de groote merkt, te Veurne, den twintigsten Óctober achttien honderd negen-en-veertig, van ten negen uren ’s morgens. Copien van gezegd procés-verbael van immeubi- laire saisie hebben voor deszeifs registratie gelaten geweest, 1." aen Jl.’ Louis Foulon, greffier van het vredegeregl te Veurne, en 2.‘ aen Mr. Désiré Brilburgmeester der stad Veurne. Dit tegenwoordig Extrakt opgemaekt door den genaemden avoué DE CAE, te Veurne, den dertiendén July achttien honderd negen-en-veertig. (geteekend)-J. DE CAE. Enregistré avec deux renvois a Fumes, lc treize jüillet mil huit cent quarante- neuf, reg. 55, fol. 164, case 4. Recu deux francs vingt-un centimes, les 30 p. add.* couipris. Le Receveur, (geteekend) J. Hassseks. De adjudicatio préparatoire van het voor schreven Huis, Grond, annexe Gehouwen EXTR/1KT opgemaekt ingevolge artikel zes hondeid lwce-en-tachentig van het civiele procedure wetboek. BY GI.DWON'GENE ONTEIGENING Op saisie van Immeubelen. Het Adverlentie-bladverschynd wekelijk De piys van insclu yving is francs 'sja De minste inplaetsing Geld en i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1