1262 Zaterdag 15 December 1849. DER STAD VEURAE JV PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. HUIZEN, openbaerlyk to verkoopen, BINNEN LÜO. HOFSTEDE, openbaer te verkoopen TE G YVERINCHO VE. rye. GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. rA N EN It AWERTENTIE - BLAB oco. jilcr4- zak. litres- ■tveg van vrouw v urne Jarolu1 ivers. kilo min, thhff- on<ls nbcr beet. i her. min- ds. cl. 19 1» >0 H 0 ci dan ijmn. lic-blad, ycrschynd wekelyks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraet, n° 34 te Veum. - - -j inschryving ts (J francs sjaers voor de stad en omliggende, en 7 francs r timen per reek too, de Inplaetsingen. 99 l SJae,s fra,,c0 ««e/ betaelt 50 centimes. Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. er van rstraet. Mi van mogsir. i Pieter rpoort. nuten en jlc. staende op het gchugte den Kafhoek, ge sticht op eenen grond groot 3 aren 94 cent, toeheboorende den zelven heer De Joigny- De Paniclepalende west het huis van de weduwe Jacobus Morlion. Gebruikt door Louis Titillion; om hand slag met eersten Mey 1850. Conditiën en titels ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. o. 1 l/s* 1 id 1/2 lJ Donderdag 27 December 1849, ten twee uren na middag, ter herberg de drie Ridders Weeg- scheedegehouden door baes Ltmcke, teGyverinehove, terdorpplaets. Zal overgegaen worden tot den Instel, Overslag en volstrekte Toewijzingin eeno zitting zonder uitslelvan do volgende Goederen. Gemeente tan Stavele. Binnen de gemeente van Stavele, weinig zuid-oost van het Stavclc-hoekskeneene behuisde, bebouwde en beplante Hofstede, groot volgens de eigendoins-bewyten onder grond van gebouwen, hofplaets, hovenierhof, bedrjfgras en zaeilanden, 6 heet. 13 aren 44 centiaren, makende deel eener meerder gesepareerde hofstede, in het gchecle groot met het bygevoegdo land 9 hectared 31 aren 48 centiaren, verdeeld in de volgende 8 koopen, met regt van samenvoeging. 1 koop. Alle de huizingen, schuere, stallingen en voordcre gebouwen dezer hof stede met den grond van diere hofplaets wallingen, hovenierhof en gedeelte zaeilaud, groot volgens titel van eigendom 52 aren 55 centiaren, en volgens de opmeting van het kadaster sectie A n,” 387388 en 389 48 aren 70 centiaren zynde ’t zamen eene irreguliere partie meest oost en west strek kende, abouteérende van oosten den eerst volgende koop van zuiden de Neuledreve hier tot de helft medegaendevan westen d’hofstedelanden der eerw. heeren paters Trappisten', te Westvlcteren, en van noorden Carolus Tahon, te Rcninghe. 2 koop. Oost aen den voorgaenden koop, drie aeneenhoudende parlien zaei- land, zuid en noord loopende, groot volgens tilsls van eigendom 1 hectare 71 aren 32 3/4 cent.en volgens genaemde plan cadas tral sectie A, n.' 380, 385 en 38G een heet. 72 aren 58 3/4 centiaren, palende van oosten aen zaeiland behoorende aen d’heer Autrique, ontvanger dér registratie te llaringhe, zynde deel en oostzyde van dun gemelden n." 380 aldaer separeerende op twee steenenjpalen van zuiden de gemelde Meulcndreve, en van noorden eene beke genaemd Buschbeke. 3 koop. Weinig zuid-oost van de ge melde hofplaetseen hectare 18 aren 5 cent, alwacr ten r.oordoost-hoeke in deze partie ligt 10 aren 94 cent., die competeéren aen den heer Keignaert, te Ypren, resteert alhier een hectare 7 aren 11 cent., bekend op het plan kadastral sectie A, n. 829, ter grootte van een heet. 17 aren 60 cent., abouteérende van oosten aen d’hofstedelanden van den heer Bernier-d’llongerswal te Veurne, ge bruikt door Carolus Vandetibrouckezuid d’hofstedelanden van sleur Butaye-Lelieur, van westen naest ’t zuiden zelven heer Bernier-d’llongerswalen van westen naest ’i noorden grasland van Pieter-Jacobus Ilaenbaert, te Leysele en zusters, en noorden genaemden heer Autrique. Boomprys door den kooper te betalen 44 fr, 4 koop. Weinig west van gemelde hof plaets en bezuiden de Meuledreve, 56 aren 40 centiaren volgens titel, en volgens de opmeting van het kadaster sectie A n. 823 55 aren 50 centiaren zynde bedryfgras strekkende znid en noord, palende van oosten genaemden Pieter-Jacobus Haesebaert en zusters, op swee steenen palen, van zuiden zelven heer Bernier-d’llongerswalvan Donderdag 10 Januarius 1850, ten twee uren na middag, in de herberg het Stadhuis, te Loo Zal gebueren de openbare verkooping van de naerschreven Huizen. Loo, llaulpont-slract. 1 koop. Een wel ter neiring stacndc Huis, nevens de Loo-bruggenu gebruikt voor winkelgesticht op een grond groot 87 centiaren en half, toebehoorende aen Jan-Baptiste Morlion, te Alvcringhcm, in erfpagt gehouden voor 50 jaren ingegaen den eersten Mei 1842, aen 12franes byjare, houdende het zelve huis oost aen eene peerdc-smisen west aen een huis toebe hoorende sieur Pil te Pollinchove, zuid ten Voorhoofdende op de Hautpont-straet. Gebruikt door Arsenins Roussecuw; om handslag den 15 Maert 1850. Nog Loo, Zuid-straet. 2 koop. Een Huis met zyne afhangsels, stacndc acn de oostzyde van de Zuid-straet, op 3 aren 65 centiaren grond en hovenier hof, toebehoorende het burgerlyk Godhuis van Loo, in pacht genomen voor 9 jaren, ingegaen 1 October 1848, aen den prys van 8 fr. byjare, palende zuid een hout magazyn toebehoorende de we<luwe Louwers, en noord een ander magazyn toebehoorende Francis Aernout. Gebruikt door Jean-Baptiste Trooster, om handslag met 15 Maert 1850. Gemeente Pollinchove. 3 koop. Een Huis met afhanglykheden, gesticht op een grond groot 3 aren 20 cent, toebehoorende d’heer De Joigny-De Partiele, waer over betaeld wordt 3 francs 62 cent, palende oost op de Burgwcg-straet en noord het huis van de weduwe Pieter Keersebilck. Gebruikt door de wed. Jacobus Van Bcve- ren; om handslag met 1 Mey 1850. Nog gemeente Pollinchove. 4 en letten koop. Een ander Huis, de post. Men betaeld 12 een- <- Het Advertentio-blad J)o prys tan i De minste inplaetzing Geld en - -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1