32 December 1849. Zaterdag 1265. DER STAD VEURNE 1 '1 VVEST-VLAENDEREN. Zaeiland en eene Weide, EN I n.in«le1 d., lcn ce.e10- •I. r. 45 avond4- GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. RNE. L ,5liter*- de stud en omliggende den Uitgever dezer. x.A- >er her. iO rJ**J‘ 3?, tin N member- arw. •ioen- |Ir<-I. 90 i-71 ,-52 i-O3 Bet Advcrtcntie-bladverschynd De ptys ran iuschi yving is 6 fr nen per reek voor de Inplaetsing -:..j L:-:“ franco toetezenden Juillid- rkl. on va" •west- ier van jrd-str- u Maria. Ier van a Vest- icier e« by P. Ryckeboer, Ooststract, n.° 34te Veurne. J- en 1 francs ‘sjaers franco met de post. Men betaeld 12 cen- ADVERTENTIE - RLAD stiii'*’rS' kil*’- -•o h 83 ","1’ ’Sav0>"b’ Cei>ibei‘ per ,er-tt’e^ in het geheel gebruikt zonder regt van pagt door sieur Joan.-Frans Swyngcdau, ten ge- ringen pryze van 230 fr.ter uitzondering nochtans van het zaeiland deel makende van den derden koop die gebruikt is door Pieter Swyngcdau, landbouwer te Isenberghe, tot 1 October 1852, ten pryze van 45 francs respectivelyk by jare boven do contribution gemeente van Dickebusch. 6 koop. Eenschoone byna vierkante partie Melkgras, gelegen ter gemeente van Dicke busch digi zuidoost tier dorpplaets aldaer, groot volgens kadaster 71 ar. en volgens titel 73 aren 6 cent., strekkende oost en west palende van oosten het zaeiland van inynh. Joan. Vanpottelberghe-de Lichtervelde, te Gend, scheidende op half dyk van zuiden het zaeiland van Mr. Delaeye, priester te Dix- mude, en Sr. Pieter-Jacobus Barrywinke lier lot’t zelve Dickebusch, dehage ten dezen geweste alhier met vrydom geheel tnede- gaende van westen het gras van den zelven Sr. Borry, floor welk dezen en den volgen den koop ten eeuwigen dage vryen en on vergolden uitweg hebben tot op de kassey en van noorden naest den oosten het land van vidua Lesecq, omtrent het midden het zaeiland van dito Sr. Borry, en niest den westen het gras van Sr. l’h. Charles alhier separeérende op twee steenen palen. 7 en lesten koop. Een stuk Zaeiland met een streepken Meersch ter zuidzyde, gelegen als den lestvoorgaenden koop, strekkende zuid en noord, groot volgens titel 44 aren 10 cent., en volgens kadaster 39 aren 60 cent. palende van oosten n.scheidende op half dyk nog oost en van zuiden aen den dickc- busch-vyver, aldaer scheidende op palen, van westen aen de gemelde partie zaeiland van Mr. Delaeyeen van noorden het zaeiland van voornoemden heer Vanpoltelberghe- Delichtervelde, te Gend. deze twee laetste koopen gebruikt door voornoemden Sr. Pieter-Jacobüs Borry mede- cigenaer tot d'helft van diere, zullen ver- kogt worden met behoudenis van regt van pagt t’zynen profyte tot 1 October 1853 ten dito. 1/2 Schoon HOFSTEDEKEN, tH Leysele MITSGADERS EEK STUK in Dickebusch Openbaerlyk te koopen, te Wulveringhem. Waer toe den INSTEL zal placts hebben vrydag21 decemb. 1849, enden OVERSLAG vrydag 4 januari 1850, telkens om 2 uren na middag, ind’herberg de Kroon, bewoond door sieur Joannes-Baptiste Dewyndt, ter dorpplaets van Wulveringhem. A S B W V Z I H S DER COKDCRIR. gemeente Leysele. 1 koop. Alvooren den hofplek met woon huis, koeistal, scheur, ovenbueren verdere gebouwen daer op steende, bekend by ka daster A, nummers 935, 936 en 937, voor 31 aren 10 cent., en volgens titel groot 31 aren 37 centiaren palende van noorden den bebouwden hofplek van Gabriël Deneckero van oosten den 3" koop, van zuiden den 4" koop, scheidende ter 3 voormelde ge westen op half water en streeke van diere, en van westen den vyfden koop, hage alhier niet vrydom inclus. 2 koop, de hoeveelheid by kadaster sectie A, n.*927, van 1 hectare 76 aren 60 cent. en volgens titels 1 heet. 69 aren 85 centiaren Zaeiland palende van oosten de landen van Mr. Sapelicr, te Bergen, van zuiden den 3 Loopalsmede de heeren Despotte Veurne, scheidende op half dyk van westen den hof plek van gezegden Dcnecker, het vloogje van gezegden heer Sapelicr, en ten meerde ren deele het zaeiland van Mr. Florimond Deruysschere, grond-eigenaer te Alverin- ghem en van noorden ten deele den zelven heer Deruysschere, en voor het overig nog noord het zaeiland van mev. de douariere Vandenpeereboom-Speelman, te Ypren. 3 koop, Een stuk Grasnu ten deele IJove- nierhof bekend by het kadaster scetio A n.’ 928, voor 25 aren 50 cent.alsmede een stuk Zaeiland bezuiden daer aen, bekend on der n.’ 929 der zelve sectie voor 57 aren en alzoo t'samen voor eene oppervlakte van 82 aren 50 cent. eerlyds t’eener partie al Zaeiland, groot volgens titels van eigendom 89 aren 45 cent., strekkende in het geneel zuid en noord palende van oosten en zuiden de landen van voornoeiude heeren Despot te Veurne van westen den cerslvolgeiiden koop alhier scheidende op half spletgracht en van noorden den koop 1 separeereiide als daer by gezegd. h koop, ten stuk Zaeiland met een grooten waterput ten noordweslhoeke hier geheel medegaendestrekkende als do lestvoor- gaende partiebekend by hel kadaster sectie A, n." 930 en 934 voor eene oppervlakte van 55 aren 30 cent.dewyl de zelve volgens titels van eigendom maer groot is 40 aren 42 cent.palende in het geheel van oosten den derden koopvan zuiden het laud van Mr. Louis Mesdach, te Gend, na d’heer Vas tenavond van westen naest den zuiden het land van sieur Karei Vandeubussche en andere, cn naest den uoordeu het zaeiland van gezegden Mr. Florimond Deruysschere, te Alveringhem. 5 koop. Een stuk Zaeiland, strekkende ook zuid cn noord, groot volgens titels 38 aren 53 cent.en volgens kadaster sectie A.u.’ 948, 41 aren 50 cent., palende van oosleu den eersten koop en den hofplek van dito Denecker hage ten dezen geweste met vry dom hier geheel afgaande, van zuiden het zaeiland van noggezegden heer Florimond Deruysschere, scheidende op half dyk, west het géén van dito Gabriël Deneckeren noord den boomgaerd van meermaels ge- naemden heer Deruysscherehage alhier met vrydom ook afgaende. de vyf voorschreven koopen t’samen uit makende een schoon en wel-betimmert Hof- kedeken, waer van alle de landen by het kadaster opgebragt zyn onder de eerste klas, gelegen ter gemeente van Leysele, weinig noordwest van de kerke van Isenberghe, is Bet Advcrlentic-bladverschynd wekclyks den Zaterdag, De piys van inschi yving is 6 francs ’sjaers voor de etad timen per reek voor de Inplaetsingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetezenden aen c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 1