HOFSTEDE T? Licitatie Verkooping van ccno schoonc HOFSTEDE, de geheel- noord den f weinij Jt’i de 1' See" openbacr to verkoopen, IE GY V E II 1N C 110 V E. De voorwaerdenbewyzen van en schetskaorten zyn gedeponeerd toorevan den notaris FLUOR. Openbare TE LOO. pryze van 72 francs by jare voor heid boven de contributie». de voorwaerden dezer verkooping met (Io schets-kaerten en tylels van eigendom be rusten, t’elks inzage, ten kantore van den notaris PLANTEFEVE, te Alveringhem, met deze verkooping gelast. noorJel goederen is toegestaen door de regtbank van Jcrsten aenleg, zitting houdende te Veurne, OfU te gebeuren door het ambt van den notaris FLOUR ter residentie van Loo, ten overstaen van den heef vredcregter van het kanton van Haringhe. eigendom ten kan- Wacr van den INSTEL zal gcbuc- i ren op donderdag £31 Januaries 1830, en den absoluiten OVERSLAG opdondurdag l-l Februariusdacr naer, telkens ten een ure na middag, in de herberg het Stadhuiste Loo. Gemeenten* Loo en Merkem. Ecne schoone Hofstede, gelegen in de gemeente Lot), oost by dc stad zuid aen den steenweg leidende van Loo naer Dixmude, groot, begrepen een parccél maeigras hier agter opgesteld onder den 10 koop, die ge legen is in du gemeente van Merkem, volgens de oude tytelen tot 18 hectaren 18 aren 47 centiarenen volgens do opmeting van het kadaster inaer 17 hectaren 07 aren 30 cent, gebruikt door sieur Jóannes-Carolus Bous- semaero, met pachtregt tot 1 Uctober 1851 aen den prys van 1364 francs by jarc boven do contribution, verdeeld in de tien volgende knopen met reserve van geheelo of gedcul- telyke verzameling. Gemeenten* Loo. 1 koop. De hofplaets met allo de ge bouwen daer op staende, hovenierliof, boont- gaerd van westen en weiland van noorden, met eene drove noordwaert strekkende tot aen den zesden koop, by kadaster bekend sectie B, nummers 448440,451,452, 453 456, 457, 458 tot en begrepen 461, te zanten op do grootte van 4 heet. 00 aren 40 centiaren uitmakende ceno parlie ver- happende op de westzyde naesl het zuiden palende oost naer den noorden zaeiland van den heer Willay, te Poperinghe en zusters, aldaer ten midden den volgende koop, en naer den zuiden zaeiland van den heer graef De Bocartné, te Sint Kruis, zuid den derden koopwest en noord in de happe weide en boomgaerd van dcnzelven heer De Bocarmé, noord naer den westen zaeiland toebehoo- rende de kerkfabriek van Loo, en aldaer naer den oosten den zesden koop. 2 koop. Oost aen den voorgaenden koop, eene Weide met eenen steert ten zuid-oost- hoeke, bekend by kadaster sectie B, num mer 433, op de grootte van 1 hectare 49 aren 80 centiaren palende oost de weide van sieur Carolus Veramme, te Loo, zuid den zelven en zaeiland van den heer De Bo- cariné, van noorden zaeiland van den heer Willay en zusters. 3 koop. Zuid acn den eersten koop en aen de weide van den heer De Bocartné drie parceélen Zaeiland, waervan het westersehe korter is op het zuideinde en westwaert ver hopt, bekend by kadaster sectie B, nummers 448, 447 en 519, te zatnen op do grootte van 3 hectaren 68 aren 90 centiaren, pa lende oost zaeiland van den heer De Bocarmé, zuid naer het oosten weide van sieur Ver amme, nog zuid betimmerden grond van het bureel van weldadigheid van Loo, zuid naer het westen weide van de weduwe sieur Carolus Blanekaert, te lloogstaedc, west naer het zuiden zaeiland van de zelve en den volgende koop, aldaer naer hel noorden de weide van Mr. De Bocarmé, cn noord den eersten koop. k koop.West naest het zuiden aen den voorgaenden koop, eene Weide, bekend by kadaster sectie B, nummer 520, op du grootte van I hectare 94 aren 80 centiaren, palende oost naesl hel' noorden de weide van Mr. De Bocarmé,zuid nacrjiet oosten zaei land van de weduwe Blanekaert, aldaer naer hel westen honigras van vrouw de weduwe en kinderen Beke-Bekc, te Ypren, west naer het zuiden weide van de genaemde weduwe Blanekaert, aldaer naer het noorden den volgenden koop, en noord weide van myn heer De Bocarmé. 5 koop. West naer den noorden aen den voorgaenden koop, een parccél Zaei land, bekend by kadaster zelve sectie, n.’ 521 op de grootte van 1 heet. 28 aren 20 centiaren, palende zuid weide, en west zaeiland van de weduwe Blanekaertnoord naer den westen weide vau de weduwe sieur Dugardeinte Loo, en noord naer den oosten weide van Mr. De Bocarmé. (1 koop. Noord aen koop een een par ccél Zaeiland bekend by kadaster sectie B nummer 462, op de grootte van 1 hectare 33 aren, waer van noglans aigenomen is geweest 2 aren 59 centiaren tol maken den steenweg, palende van oosten en met den zuid oosthoek zaeiland van den beer Willay en zusterszuid den eersten koopwest zaeiland van de kerkfabriek van Loo, aldaer scheidende veuregemeens, cu noord den steenweg van Dixmude. 7 koop. Een lang parccél Zaeiland by kadaster bekend op de grootte van 80 aren 80 centiaren onder de sectie B, nummer 348, palende oost zaeiland van den heer Deco ninck te Ypren, zuid naer het oosten zaei land van Mr. De Bocarmé, ten midden zaei land van Mr. De Vrièrc, te Brugge, en aldaer naer hel westen den volgenden koop, west destraet leidende van den llaezewind naeden Walleboom, en van noorden boomgaerd en zaeiland van Sr.Carolus Deceuninck, te Loo. 8 koop. Een driehoekende parccél Zaei land, by kadaster bekend zelve sectie, num mer 341, op de grootte van 83 aren 26 cent, palende oost zaeiland van Mr. Do Vriérc,' west du sintel leidende van den llazewiud naer den Walleboom en noord den voor gaenden koop. 9 koop. Een parccél Zaeiland verklap pende ter zuid-weslzyde, bekend by kadaster sectie B nummer 391 op dc grootte van 1 hectare 8 aren, palende zuidoost de strael leidendevan den Walleboom naedc ktiucke en zaeiland van sieur Francis Pieters, te Nieueappelle, zuid-wesl den zelven Pieters en zaeiland van hel bureel van weldadigheid van Nieueappelle, noord-wesl de zaeilandeit van de» heer Vandeiipecreboom,diio Pieters en van den heer Deconinck cn noord-wesl dcnzelven Deconinck. Gemeente Merkem. 10 en lesten koop. 52 aren 20 centiaren Maeigrasdoorsneden met eene dreve, en alzoo uitmakende twee parceélen, waer van het eerste bekend by kadaster sectie A nummer 359, op dc grootte van 32 aren 10 centiaren verhappende noordwaert, pa lende oost in de happe maeigras van Louis Deseure, te Rejiinghe, nog oovt het volgende pnrceélzuid maeigras van den tnanpiis Dctramecourt, west maeigras van mevrouw Decarnin en noord dito Deseure, en het tweede parccél bekend zelve sectie n.” 37 op de grootte van 20 aren 10 centiaren, ligt oost aen het voorgaende, cn oost aen het maeigras van den marquis Dctramecourt palende oost en noord maeigras van den zelven Deseure, en zuid maeigras vau het bureel van weldadigheid van Merkem. Dc licitatie-vcrkooping der nacrsch reven Donderdag 27 December A*! *849, ten twee uren na middag, ter herberg Tde drie Ridders I('9' scheedegehouden door baes Lónckc, teGyverinchove, ter dorpplac^' Zal overgegaan worden tot den Inste Overslag en volshekte Toeicyzing in eene zitting zonder uitstelvan du volgende Goederen. Gemeente van Stavele. Binnen de gemeente van Stavele, weimff zuid-oost van liet Slavele-hoekskeiieene behuisde, bebouwde en beplante llofsb'' groot volgens dc cigendoms-bewyzen,,|U l. grond tan gebouwen, hofplaets, hoveiiierlm bedryfgras en zaailanden, 6 heel. 13arC 61 centiaren, makende deel eencr mee>,t’ gesepareerde hofstede, in hel geheelo g,u" met hel bygevoegdu land 9 hectaren 31 arr 48 centiaren, verdeeld in du volgen® 8 knopen met regt van samenvoeging- 1 koop. Alle de huizingen, schu<'tG stallingen on voordure gebouwen dezer n stede met den grond van diere, holpl11*',1 wallinjjéh, Imveiiierhofen gedeelte zac'k11*^ groot volgens titel van eigendom 52 -,l* 55 centiarenen volgens (Ie Opmeting het kadaster sectie A n? 387388 en 3® 48 aren 70 centiaren zynde t’zanten irreguliere partic meest oost en west str^ kendeabouteérende van oosten volgenden koop van zuiden de Me hier tot dc belli medegaende, v.~.:. d'hofsiedulanden der 'eerw. hecren Trappisten), te Westvleteren, cn van I-- Carolus lahon, te Reninghe. 2 koop. Oost aen den voorg®6”^' koop, driu aeneenhoudendu Parl*e|1 land, zuid en noord loopende, groot.'» titels van eigendom 1 hectare 32 3/4 cent.en volgens genaemde pin» t.( tral sectie A, n.' 380, 385 en 386, een i (ii 72 aren 58 3/4 centiaren, palende va» ,’1’ aen zaeiland behoorendeaend'heer Anti >8 j ontvanger der registratie te Hariiig,,c’ -jgg deel en oostz.ydu van den gemelde» aldaer separeerendeop twee stccnc" van zuiden de gemelde Meulendre'C’ noorden eene beke genaemd Buschbck®^ 3 koop. Weinig zuid-oost v'ul meldo hofplaets een hectare 18 are»- alwacr ten i.oordoost-hoeke in deze 1'‘ ligt 10 aren 94 cent., die compo*1'' rL mj den heer Keignacrt, te Ypren. resteert - een hectare 7 aren 11 cent., bekend plan kadastral seelie A, n. 829, ter gr van een heet. 17 aren 00 cent., aboutee van oosten acn d’hofstcdclanden va» heer Bernier-d'Hongerswalte Veur»1»^ bruiktdoor Carolus Vandenbroucke d’hofstedelanden van sieur Bntayc- 1 van westen naest ’tzuiden zelve11 Bernier-d’Hongerswalen van westen t noorden (grasland van Pieter--^ Haezebaert, te Leyselc en zusters,,1 noorden genaemden heer Autrique- Bootnprysdoor den kooper te betalt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 2