E, HUIZEN openbaerlyk te verkoopen, BINNEN LOO. Venditie van Boomen, TE LOO. I I TE KOOP iN ONZEN BUREAU AGENDA 1850. ALMANACI1 DE cabinet. CARTES DE VISITES. g. HW l(len orpillaCt.s‘ -acnJ0.11 *'n J'1’ Op het land gebruikt door Jan-Baptista Clamcras-straetken gebruikt by den zelven Peceinl|Cr I Op de landen gebruikt door sieur Pieter by de Groene-spriet plan kav. 3. 1 olme. 4. 1 idem. kav. 6. 1 cikc. 7- 1 idem. 8. 1 olme. 9. 2 id; 2 abeel. i 10 1 olme. kav. 9. 1 olme. 10. 1 idem. 11. 1 idem. 12. 1 idem. 13. 1 olm. 1 eik. 14. 2 olmen. 15. 2 idem. 16. 1 wilg. Fossacrt, kav, 1. leik.2klem. 2. 1 klemmer. 3. 1 olme. 4. 1 klemmer. 5. 1 olme. 6. 3 idem. 7. 1 idem, 8. 1 idem. 9. 2 idem 10. 1 abeel. 11. 1 abeel. 12. 1 klemmer. 13. 2 idem. 14. 1 abeel. 15. 1 idem. kav. 9. 2 hoi. 1 eike. 10. 1 idem. 11.2 wilgen. 12. 1 hollander. 13. 1 idem. 14. 1 idem. 15. 1 olme. oor(T art'01' root re pla»’ e Op eene Joannes Vereecke kappelle kav. 1. 3 wilgen. 2. 3 eiken. 3. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 3 idem. 6. 4 wilgen. 7. 1 eike. 8. 1 idem. 9. 2 idem. Gemeente Loo. Op eene partie zaeiland gebruikt door uren na herberg n I lively in een” volcenJ0 kav. 5, 1 eike. 6. 4 ab. 2 wilg. 7. 5 wilgen, 2 abeelen. Donderdag 24 Januarivs 1850, ten con ure na middag, in het stadhuiste Loo, Zal men by openbare venditie verkoopen 126 koopen allerhande soorten van Boomen, staende op de naerschreven landen, van welke boomen het verhael volgd. Gemeente Pollinchove. Opeencn boomgaerd gebruikt door Engel- egtbank lende to mbt van in Loo, gter van Igendon* ten kan- kav. 15. 2 eiken. 16. 1 wilg. 17. 1 idem. 18. 1 wilg, 1 ab., 1 eike. 19. 1 pop. 1 ol. 20. 1 abeel. 21. 2 wilgen. 22. 1 olm. 1 eik. 23. 1 wilg. 24. 1 idem. 25. 1 olme. 26. 2 idem, 27. 2 wilgen. Jacobus Waeles, langst het straetje leidende van kav. kav. 16. 1 idem. 17. 3 klemmers. 18. 1 idem. 19. 1 hollander. 20. 2 klemmers. 21. 2 olmen. 22. 1 klemmer. 23. 2 hollanders. 24. 5 olmen. 25. 5 idem. 26. 5 idem. 27. 1 klemmer. 28. 1 idem. 29. 3 idem. 30. 1 esch. Gemeente Alveringhem. partic zaeiland gebruikt door 1 - 1 volg0"’ l ar'.”' jat)» len iC(i, enen pal«j(l re*c> »fcbbCg>l tem1 OP oltf ter t, ar iboub-rrta,.r len van Veurne.^J o,iek?èi-n’üf; tayc-Le zelve'1 •ieter-»51 Iers1 -iiiuc- j i( betalen weinig ke’n, llofde' L’ .venicrhO^ J’ meerde .■Ie ii'^ en 31 volgen^ •ging- schtte* a<«' hoild;'*--1? tczaed^ •*,’3 c" amen west strek. kav. 10. 6 wilgen. 11. 9 idem. 12. 1 abeel. 13. 1 eike. 14. 2 wil. 1 eike. 15. 1 eike. 16. 1 idem. 17. 1 idem. Donderdag 10 Januarius 1850, ten2nren na middag, iu d herberg hetStadh uis, te Loo Zal gebueren de openbare verkooping van de naerschreven Huizen. LooIlaulpont-straet. 1 koop. Een wel ter neiring staende Huis, nevens de Loo-brngge, nu gebruikt grond groot 4 koop. Weinig west van gemelde hof- plaetsen bezuiden de Meuledreve, 56 aren 40 centiaren volgens titel, en volgens de opmeting van het kadaster sectie A n. 823 55 aren 50 centiaren zynde bedryfgras, strekkende zuid en noord, palende van oosten genaemden Pieter-Jacobus Haesebaert en zusters, op twee st.'enen palen, van zuiden zelven heer Bernier-d'Uongerswalvan w ■'•ten de paters Irappisteu voornoemd, en 'au noorden dito Meulendreve. Boosmpry door den kooper te betalen 105 fr 5 koop. West van den lestvoorgaenden koopallccnelyks 2 stringen zaeiland daer tusschcn eene partic Zaeiland, groot vol gens eigendonis-lilclen 60 aren 70 cent, cn volgens kadaster sectie A, n. 820, 16 aren zynde het noordeinde van meerdere partic, dies het zuideinde den cerstvolgenden koop uitinaekt, houdende van oosten aen zaeiland van de gezeide broeder en zusters Haesebaert, van zuiden dito cerstvolgenden koop aldaer separeérendc vueregemeens, van westen zaei land van genaemden heer Bernier-d’Hon- gerswal,en van noorden de zelve Meulendreve. 6 koop. Zuid hier aen, eene partic zynde het zuideinde van meerdere partie Zaeiland, dies het noordeinde den lestvoor- schreven koop uitinaekt, groot volgens titel van eigendom 93 aren 97 centiarenen volgens kadastrale maet sectie A n. 831, ceii-en-negentig aren 30 cent, abouteérinde van oosten mier 't noorden gemclden Pieter- Jacobus Haesebaert en zusters, in 't midden en met de geheelc westzyde zaeilanden van den zelven heer Bernier-d'Uongerswal en van oosten naest 't zuiden sieur Bulaeye-Lelietir voornoemd, van zuiden de Roggestrate, en van noorden den lestvoorgaenden koop, aldaer scheidende veuregeuieens. B mmprys doorden kooper te betalen 12 fr. 7 koop. Weinig zuid-west van den lest- voorschreven koop, eene partie Zaeiland, groot volgens titel van aenkomst 49 aren 62 centiaren, formeerende een stuk die zuid en noord strekt, alwaer len zuideinde weinig vlooge en waterput is, genaemd den Katte- putabouteérende vau oosten sieur Pieter Massehelein, te Stavele, van zuiden kleinen deele naest 'toosten sieur Pieter Kingette Crombeke en aldaer naest 't westen grooten- deels, en van westen naest'tzuiden kleinen deels zaeilanden rcspectievelyk der kinderen Carolus Butaeye, te Crombeke, van westen in 't midden en van noorden gemclden sieur Bulaeye-Lelieur, en van weden naest 't noor den Francis Boussetnacre, teStavele. Boomprys door den kooper te betalen 66 fr. 8 en lesten koop. Verre zuid-oost van di n eersten koop hier vooren, een smal p irtiken zaeiland, groot volgens cigendoms- titel 11 aren 68 centiaren en volgens plan kadastral sectie A, n. 858, maer 9 aren 80 centiaren zynde dc oostzyde van meer dere partie genaemd de AVinkels, dies de westzyde behoord aen het bureel van Wel- daed van Stavele, palende van oosten en van noorden hofstcdelandan van dito heer keignaertgebruikt door Carolus Devloo van zuiden zaeiland van Pieter Schoonaert, te Stavele, en van westen gemelde bureel vanwcldaed. Al bewoond en gebruikt door Barbara- Cecilia Schoonaert, weduwe van Franciscus- Jacobus Feys. Het kohier van voorwaerden, dc eigen- doms bewyzen en schets-kaertcn berusten ter inzage der liefhebbers, ten kantoore van meester BOSS AERT, notaris te Gyverinchove. bertus Bailleul, langst de straet naer AÏve- ringhem by den groenen Boomgaerd, kav. 1. 1 linde. 2. 1 idem. 3. 1 wilg. 4. 1 eike. 5. 1 idem. 6. 1 olme. 7. 1 wilge. 8. 1 olme. 9. 1 abeel. 10. 2 eik. 1 ab. 11. 2 olmen. 12. 2 abeelen. 13. 1 eike. 14. 1 olm. 1 ab. Devicq langst de zelve straet, kav. 1. 2 eiken. 2. 2 klemmers. 3. 3 abeelen. 4. 6 id. 1 wilg. Op eene partie zaeiland gebruikt door Pieter-Albert Brutsaert, by den groenen Boomgaerd, kav. 1. 1 olme. i 2. 1 ol., 1 eike. I Op eene andere partie zaeilend, langst het c-*--■ Brutsaert, kav. 1. 1 olme. 2. 1 eik., 1 hol. 3. 1 olme. 4. 2 idem. 5. 1 klemmer. Op eene partie zaeiland by de herberg den Gaepaert, langst de Loo-straet, gebruikt door vidua Pieter Debyser, kav. 1. 1 wilg. 2. 1 olme. 3. 2 idem. k. 2 id. 1 holl. 5. 1 klemmer. 6. 1 olme. 7. 1 idem. 8. 1 dom. Gemeente lloogstaede. degrootekruis-straet naede Buschbru 1. 1 abeel. 2. 3 idem. 3. 1 wilg. 1 eik. 4. 1 eike. 5. 1 idem. 6. 2 abeelen. 7. 3 wil. 1 holl. 8. 1 eike. Dc gene die wcnschen van de voorschrevèn boomen te koopen, kunnen hun op den voorzeiden dag en uer, in het Stadhuis te Loo laten vindenalwaer de verkooping gebueren zal op tyd van betaling tot 1 Julius 1850, mitste stellen begoede en bekendo en borg de gewoone bespreken comptant te voldoen. Huis, nevens de Loo-brugge, voor winkelgesticht op een 87 centiaren en half, toebehoorende aen. Jan-Bapliste Morlion, te Alveringhem, in erfpagt gehouden voor 50 jaren ingegaen den eersten Mei 1842, aen 12 francs by jare, houdende liet zelve huis oost aen eene jieerde-smisen west aen een huis toebe hoorende sieur Pilte Pollinchove, zuid ten voorhoofdendc op de Ilautpont-straet. Gebruikt door Arsenius Rousseeuw; om handslag den 15 Maert 1850. i\’og Loo, '/.uid-stiaet. 2 koop. Een Huis met zyne afhangscls staende aen de oostzyde van de Zuid-straet, op 3 aren 65 centiaren grond en hovenicr- hof, toebehoorende het burgerlyk Godhuis van Loo, in pacht genomen voor 9 jaren, ingegaen 1 October 1848, aen den prys van 8 fr. by jare, palende zuid ecu hout magazyn toebehoorende dc weduwe Louwers, en noord een ander magazyn toebehoorende Francis Aernout. Gebruikt door Jean-Baptiste Trooster, om handslag met 15 Maert 1850. Gemeente Pollinchove. 3 koop.Een Huis met afhanglykhcdcn, gesticht op een grond groot 3 aren 20 cent, toebehoorende d’heer De Joigny-De Pamele, waer over betaeld wordt 3 francs 62 cent, palende oost op de Burgweg-straet en noord liet huis van de weduwe Pieter Keersebilck. Gebruikt door de wed. Jacobus Van Beve- ren; om handslag met 1 Mey 1850. Nog gemeente Pollinchove. 4 en lesten koop. Een ander Huis, staende op het gehugte den Kafhoek, ge sticht op eenen grond groot 3 aren 94 cent, toebehoorende den zelven heer De Joigny- De Pamelepalende west het huis van de weduwe Jacobus Morlion. Gebruikt door Louis Titillion; om hand slag met eersten Mey 1850. Conditiën en titels ten kantoore van den notaris FLUOR, te Loo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 3