Schoone Koopdagen 11 O OXIEN. VERKÖÖPING Justitie. J. DE CAE. B E II I G T. der Ka». lans 70 koopen 'fi. 1 olme- 7. j eike. 8. 1 olme- 9. 1 10. 1 op GEDWONGENE ONTEIGENING. Uit uacm des Konings en 4o koopen 85 koopen oi">' boo'”' voorafgaendelyk te gacn bezigtigcn- Alle de voorenstaendc Koopdagen gehouden oplangen tyd van beta 1 Allen koopcr zal moeten goede en borge stellen. 60 koopen 17. Ile^u deux St- van w»ef - jcf Cardiol VAN Nog gemeente llouthem. Dynsdag 8 January 1850, een ucr na middag te beginnen, op d’hofsteden bewoond door sieur Pieter l’atfoortcn Victor George, binnen de geleide gemeente van llouthem, ook zuid-west van de kerke, Den AaiOLcma OVER- t SLAG van het onlangs mww ctiotWD HUIS, ten A dienste van BRQÜDBAK- ikEHY, met daer aen pa lende Erf, ten dienste van LI NEN-BLEEKERY, en nog twee andere kuiss HU17.EKENS, ge- ataen en gelegen in de Noord-straet alhier, xal plaels hebben, tonder uitetelinde her berg den iloriaen, den 9 January aeustaendc. Het Huis ismaer ingesteld 5100 fr. En de Bleekcry met de twee lluizekens* slechts 2500 fr. Waer ondervoornanientlyk eenigoschoone abeelen. Te vergaderen op d’hofstede van sieur Patfort. 11. ver*- c. de gegadigde worden verzogtdeze 'orafgaendelyk te gacn bezigtig011 EXTRACT pgemaekt ingevolge artikel 082 van het civile procedure wetboek. Gemeente llouthem. Vrydag4 January 1850,een ucrna midag, op d’hofstede bewoond doorsieue Joannes- Baptiste Loolvoet, en op het hofstedeken bewoond door sieur Pieter Spilliacrt, mid west van de kerke, naby d'herberg het Doorentje en hel gehugte de drie Loningen, 7J) koopen Onderscheidene soorten van boomen, dienstig voor alle werken en voor brandhout. Te vergaderen op d’hofstede van sieur Lootvoel. Gemeente Jl'ulveringhcm. dynsdag 22 January 1850, een ure middag, op de lauden bende aeu de kinderen sieur Cardinael, legen binnen de gemeente van Wul*®rl® ghemvan westen <l«n steen*‘a leidende van liet gouden" hoofd naer Zwaentje, Men laet weten dat by exploit nroces- verbael opgemaekt door Locis Comas, dcurwaerder by de regtbank van eersten acnleg te Veurne, rcsideérende te Dixmudc, cr overgegaen is geweest, ten venoeke van den heer Bonfils-Vermeesch, nego tiant, woonende en gehuisvest te Dixmude, voor den welken is acngesteld avoué en occupeért op deze lack meester Jostm DE CAE, avoué by de regtbank van eersten acnleg te Veurne, woonende te Veurno, in de Noord-straet, nummer veertig, on, tegen en ten laste van sieur Cornelii Vanhonzenbrouck bakker en winkelier, en l iiginie XI ichielfeune lyno vrouw, wil der byzonder beroep, te tarnen woonende en gehuisvest te Dixmudc, tot de saisie immobilaire van een HUIS en annexe ge bouwen ten dienste van bakkeric en regt van cyns tot half Maerte negentienhonderd vicr-en-dertig, mits twaelf francs zevcn-cn- zestig centimcn by jare boven de belas tingen, aen den grond, groot negen- en-taehentig centiaren, die behoort aen Virginie Pille, byzonderewoonende te Dixmude, waer op liet zelve huis en annexe gebouwen zyn stacnde, welke grond, huis en gebouwen /yn gestaen en gelegen in het arrondissement Veurne, binnen de stad en gemeente Dixmude, in de West- voorslad ter noord-zyde van en in do West-strate, alwacr gcieid huis getcekend is nummer vyf-en-zeslig, en zyn bewoont en gebruikt door do genaenide echtgc- nooten Vanhonzenbrouck-Michielseuncter uitzondering van do bovenkamer in pla fond, die bewoont is door Lodewyk Ueb- belynck, werkman te Dixmude, en zyn palende met den oostkant aen het huis en erve van sieur Joannes-Baptiste Van- houltc, lentenier, woonende te Dixmude, en door hem bewoont en gebruikt, met de westkant aen het huis en erve bewoont en gebruikt door Laurcncis De Gryso, schoenmaker te Dixmude, met de noord kant aen de ervegebruikt door sieur Pieter Blomino, slagter te Dixmude, en met du zuidkant aen de Weslstraet. Gezegd proces-verbael van saisie is in date van negentienden September acht tien honderd negen-en-veertig, en is voor dcszclfs registratie geviseért geweest den «elven dag, 1.’ door mynheer Debreync- Peclaert, burgmeester der stad Dixmude, aen wie eene copie cr van is gelaten ge weest; 2.’ door mynheer Delaey, grelher van het vredegcregt van het kanton Dix mudc, aen wie insgelyks eene copy er van is [jelaten geweestis overigens geregis treerd geweest, te Dixmudc, den negen tienden van de zelve maend September, volntne 21 f.« 24, r/c. 6, op de regten van twee francs een-en-twintig centimcn en is getranscribeért geweest, 1/ ten kantoore van hvpolhekcn te Veurne, den een-en- twintigslen September achttien honderd negen-en-veertig, volume 3, n/14, f/72, verso, op de regten en salarissen van negen francs, 2." ter grefiie van de Regtbank van eersten aenleg te Veurne, in den register daer toe bestemt, den negen-en-twintigsten September achttien honderd negen-en- veertig. De eerste publicatie van het cohier van lasten en voorwaerden om te geraken tot de publyke verkooping by gedwongene onteigening van gezeid huis, annexe ge- Gemeente St. Ricquier» en Alveringhem. Dynsdag 15 January 1850, een ucr na middag te beginnen op d’hofstede gebruikt door sieur Seraphinus Deziere, zuid naby de herberg den Dolphyri stacnde langst den keiweg leidende van dedorpplaels van Alve ringhem nae het gehugte genaemd do nieuwe Herberg, Waeronder namenllyk vyfbuitengewoone grootc abeelen een eike en een hollander. De koopen 11, 12, 13 en 14wezende dry der gczeide groote abeelen en een eike, stacnde op de zoogenaemde zeven Gemeten, in Alveringhem oost naby den llurgniolen, zullen vcrkogl worden by koop 15; daeroi» worden de liefhebbers uitgenoodig dezel'e voorafgacndelyk te gaen bezichtigen. Te vergaderen in bet weideken alw®er voordezen stond het Pastory-buis van SI- Ricq uiers. bouwen en regt van cyns tot den grond waer op het staet, zal gedaen worden, ter gewoono openbare zitting van de regt bank van eersten aeuleg te Veurne, in hare gewoone audicncie-zael, ten paleize van justicie, op de groote merkt, te Veurne, den vier-en-twintigsten November achttien honderd negen-en-veertig, van ten negen uren ’s morgens. Dit tegenwoordig extrakt opgcinaekt door den genoemden avoué DECAE, te Veurne, den negen-en-twintigsten September acht tien honderd negen-en-veertig, in duplo. j. DE CAE. Enregistré avec un renvoi a Furncs, 1c premier Octobrc dix-huit cent quarante- neuf, vol. 56, fol. 3, c. 17. Ile^u deux francs vingt-un centimes, les 30 p. 7. add/ compris. I.e Receveur, J. Hsasstss. De adjudicatie préparatoir van het voorschreven huis en annexe-gebouwen en recht van chcyns tot den grondzal placts hebben ter gewoone gehoorzael van gemelde regtbank den vyfden van January achttien honderd vyftig, van ten negen uren 's morgens, op de prysstelling van tien franctboven do lasten, bespreken en voorwaerden. Voor den poursuivant der voormelde Expropriatie den geuaemden avoué meester Joszrn DE CAE. Veurne, den twee en-twintigslcn December achttieu honderd negen-en- veertig. Gemeente Leytele. donderdag 17 January 1850, een ure na middag, op d’hofstede bewoond door sleuf Franeisciis Slylbinnen de gemeente van Leysele, langst de Stavelc-slraet<>p wein'l? afstand zuid van den nieuwgemacktcn steen weg tusschen do gemcentens Isenberghe en Leysele Waer onder veel langstammigo roouC olmen,dienstig voor pestcls,alsmede aohoon® hollanderseiken wilgen, populieren, pecrc-boonien en drie kecrsc-boomen. Tc vergaderen in den boomgaerd hofstede. door de acngclegcnthcid van den steen*1’? zal het vervoer van het hout gemak kol)'* Wezen. Verschelde soorten van bootnen, onder veel schoon brandhout. Te vergaderen aen de ingang-ba>lli<’ hofstede waer de weduwe sieur Car*11 gewoond beeft. Naer het eindigen deze venditïe, ter berg bewoond door sicur Wyckaert, °P.(J, dorpplaets van hel gemeente van "u.'L pt’C ghem, zullen verkogt wordrn H ||I)tii waeronder verschelde groote eiken en o staende op eene jiarte land g'- |’(.rfcS Wulveringhcm, noord-oost van de toebehoorende Mr. De Vriére, van 1 gebruikt door sieur Cappoen, van e Verdeeld als volgt Kav. 1. 1 olme. 2. 2 idem. 3. 4 kleine olm. 4. grooten ver- waeijen olme. 5. 1 eik (kuiper.) dynsdag 22 January 1850, een ure middag, op de lauden toebehoord l>e~ j van VYulver'1' langst den

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 4