koopdag Boom- Venditien. zeer schoonen BOOMEN, TE 11 OUT HEM. Boom-Venditie TE POLLINCHOVE. 20,739 176,454 20,971 686 1,484 779.463 nd a« 92 [ÏH3J ncn, hoone Ie va» ewoone nder. ide 'In eik*5» •nieten i .molen, dacrort» dczel*e Vlamsche tael. 396.342 467,696 607,413 2,471,248 \em. er "a bruikt naby TSt den Abe tV ‘r I .j* Antwerpen Brabant! Henegouwen Limburg Luik Luxemburg Namen Oost-Vlaenderen Wcst-Vlaendercn al*»cf van St- »teot**c5 ■nakkely* beeld door 39,814 persoonen. Hier uit volgt dat alle maetregelcnin tegenwerking van het vlaemsch genomen4 een schreeuwend onregt is in alles is het de meerderheid die moet ingezien worden. middag, op de hofstede bewoond door Toenen Boomgaerd oopen Eiken olmen, abeelenwilgen cn pope- lieren booiuen dienstig voor constructie- en brandhout. Op tyd van betaling tot 1 Julius 1850 mits te stellen begoede en bekende borg, en de gewoone besprefcejj comptaut te voldoen. 1 oln’e- j eik®- 1 oln>e- y ver*- 01 letc bo° n ure ■ord l,c inaelt f iYulvef"' »lcen$ naer ure aa or •'cUt' ■nte ’att wei”’® en steL'n' :rtthe eu Optelling der inwooners van Belgien inge volge de gesproten tael. Provinciën. Fransche ofwaelsche. 7,045 220,547 693,538 9,347 427,442 159,798 261,813 13,234 34,380 1,827,141 De overige talen worden in Belgien ver re rood® •schoo"® ren, ten. »erd dcr Schoono Gemeente Stavele. Maandag 21 Januaries 1850, te beginnen ten een ure na middag fixe, op de hof steden gebruikt door sieurs Carolus Coeno en Jacobus Coenelangst de llousbruggu-* en Brom-stralcnby den VVacyeuburg, 88 koopen Onder schoone eiken, olmen, abeelen, popel ieren en wilge-boomen dienstig tot alle slach van werken en voor brandhout. Te vergaderen op de hofplaets van sieur Carolus Coene, langst de Rousbrugge-straet. Gemeente Crombeke. Woensdag 30 Januarius 1850, tebeginnen ten een ure na middag fixe op de hofstede bewoond door sieur Francis De Backer, noord van de kerke, by de Herscheede, langst de Heyde-beke en de Rogge-straet, go koopen Olmeu ,abcelen en populieren door huu lengte en dikte, dienstig voor alle werken. Deze venditieu lullen gehouden ?yn op tyd van betaling, tol eersten Julius 1850, mits te stellen begoede en bekende borg en gereed te betalen den 10 penning verhoog met de voorder bespreken. Aenzienelyko Boom-Ve^ditie, Te Stavele. Dynsdag 29 Januarius 1850, een ure na middag fixe te beginnen, op d’hofstede gebruikt door Xfikverius Fremault, te. Stavele, tegen de dorpplaets 90 Koopen Alderliandc speciën van boomen, waer onder groote eiken, hollanders en abeelen ter dikte van twee tot drie meters, zeer dienstig tot alderliandc ^slach van .syerkeu Te vergaderen qp de hofplaets. Deze vendilie zjil gehouden zyn met tyd van betaling tot J'Jnlius 1850, mits te stellen begoede en .bekende borg, en de gewoone bespreken dadel yk \e voldoen. ter het' ert, op n'u/ren’fl' II koop?0 o en olnieUr Belegen ia de kerkt' •in Bruggtr •in Veurtit' van Zaterdag 19 Januarius 1850, ten een ure na i..”.l _r - i-1 .i sieur Joannes-Franeiscus Coddeville, op Pollinchoveby den gi BELANGRÏKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. - Paris, 20 december. Er is sprakk van eene reis, welke de pre sident der republiek, na de gedeqltely.ke ver kiezingen, tegen deu 25 januari zoude aen- veerden. Volgens zeggen, zou de president geheel Frankryk doorreizen van i’arys tot Lyoq. Meukend thans de oorzoek der ziekte van den heer Thiers. Eene vischgrael was hem in de keel blyven steken en hy had eene pyn- iyke heelkundige bewerking moeten onder gaan, om er dezelve uittekrygen. BELGIEN. Antwerpen, 21 december. Wy hebben tydingen van de kleine Bel gische volkplanting, welke over driemaan den onder geleide van den heer Lehardy de Beaulieu naer Noord-Amerika is vertrokken. Onze landgenooten zyn in Opper-Georgien aangekomenalwaer zy eenen grooten ge- deeltelyk uitgeredden eigendom‘hebben gekocht aen den prys van 10 dollars ^55 fr. het aker, daer onder begrepen het vee de gereedschappende wagens, de gebouwen en een deel van den oogst. Do voornaamste voortbrengsels van den grood bestaan in katoen, maïs, zaden en moeskruiden. De landen zyn zeer vruchtbaer. Op weinigen afstand, in de gebergten, vindt men yzererts, en zelf gouderts; maar deze laetste delfstof is er in te geringe hoeveelheid, om de kos ten der bewerking te vergoeden. Volgens den ingedienden stact der finan ciën op 1 september 1849, blykt, dat de uitgaven voor dit jaer zyn geraamd op frs. 114,446,843-60, de opbrengsten op frs. 114,631,504 - 54. Zynde alzoo mecr op brengst dan uitgaven frs. 184,660 - 94. Het oorspronglyk kapitaal der geconstitueerde schuld, zoo gewoon als buitengewoon was frs. 811,320,928-14, hiervan is geamor tiseerd of afgelost voor frs. 195,979,064-89, blyvende alzoo nog te amortiseéren of af te lossen frs. 615,341,907-25. Veirne, 22 December. Den Verjaerdag van Z. M. onzen ge liefden koning, heeft zondag lest, gelyk wy voorgaendelyk gemeld hebben, zeer luis- terryk gevierd geweestwaer nain het Stadhuis, de uitreiking der pryzen behaeld in de onderwys-gestichten in het provinciael konkours en aen de landbouw-tcntoonstel- ling te Gent, is gedaen geweest. By koninglyk besluit van den 10 de cember worden bemagtigd De gemeente-raed van Nieuport, om aen de burgerlyke hospicen aen 4 p. c., eene somme van 2000 franks te leenen, weder- geefbaer in acht jaren. Deze somme wordt beschikt om de onkosten te dekken, ver oorzaakt door het stellen van cen-en- twintig nieuwe in yzer gegoten pompen. Mr. Debever, priester in het seminarie, is tot coadjutor benoemd te Oudecappelle, en om te gelyker tyd dienst te helpen doen in de kerk te Nieucappelle. Uit Kalifornien meldt ccn brief, dat aldaer eene oude goudmyn is ontdekt en daerin een altacr en menschenbeenderen zyn gevonden. Onder de gouddelvers hcerschte .weder veel ziekte. Volgens, de New-.Yorksche Sun, had de amerikaeiisclic en inlandsche bevolking besloten, oiualle vremdegoud zoekers het land uit te dryyen. Men telt jn Belgien 756,747 werk meesters, wier familien 1,185,424 persoo ncn tellen. Het getal werklieden beloopt tot 1,301,333, cn hunnefamilien 1,093,672 persooiyen. Men schrift uitÓostènde, 17 december dezen morgen om negen uren, By' cep schrikkelyk we^lcr is omtrent onze hjjvc vergaen de Belgische pleit Emelia kapitein Vandekerkhove, van Londen komende geladen met guano in bestemming voor Brugge, de pleit Emelia was van een be drag van 78 tonnen, en heeft schipbreuk geleden eene halve ucr van de have van Oostende, man en muis zyn vergaen, en oip eff uren zag men qp de kusten do stukken van het schipde touwende m,asten enz. Den.ouden Vandekerkhove be vond zich op strand, en beeft zyn schip, dat inict verzekerd was, met zyne twee zoonen zipn vergaqn, waer van den eenen het schip bcveelde., en den anderen medehelper was. Eene visscherslocp van Heystalwaer cr aeht mannen op waren, is aldaer insge- lyks met man en muis vergaen- Er is,een verzoekschrift in omloop, ten einde maetregelcn te bekomen ter wering van de .armoede in Vlaanderen. Na dc vis- schcrs wenden zich al de uitreeders der vischvangst van Brugge, OostendeBlanken- berghe, lleyst, Mariakerke, Nieuport en Adynkerkc tot het gouvernement cn tot de kamer om bescherming te bekomen tegen dc vremde mededinging. Do geinecntcraed en het bureel van weldadigheid van Blanken- bërghe hebben zich onmagtig verklaerd om langer te besturenbyaldien er geeno krachtige maetregels genomen worden ten voordcele der hongerlydenden van deze streek. Het bezit van een openbaer slagthuis doet zich alom gevoelen; het gouvernement zelf toont zich niet ongenegen de steden bier in ter hulp tekomen -.deministervanopenbaro werken heeft voor een dergelyk werk te Namen 20,000 francs toegestaente weten, 10,000 francs als subside en 10,000 francs by vorm van leening, met amortisering binnen den tyd van twee jaren. Laet ons hopen dat onze stad Veurne ook welhaest dees weldaed zal genieten. Woensdag 26 Decem ber 1849, wezende den tweeden Kersdag, te be ginnen om 12 uren V' ’s middags, zalmen, ter w’.y,-1*ihofsteden gebruikt door Sr. Franciscos Reynaert en Sr. Franciscus Deneckere, beide gelegen te lloiithem, weinig west van de herherg genaeind de doode-mannen, houden open baren Koopdag van 98 koopen zeer zware cn lange olmen, hollanders esschcn eiken cn andere boom ni, waaronder menigvuldige rocijeinden en pastels, alsook ceuc groote hoeveelheid eerste kwaliteit van boomen voor wagenmakers en timmerlieden. Op 6 maenden tyd van betaling voor de Overslag-pryzen mits stellende voldoende borg en de bespreken gereed te betalen. Nota. Den koopdag van eiken die afge- kondigdis geweest op den 20 November lest- leden ter hofstede «Ie groote Fockewervete Alveringhem, zal zonder verder uitstel plaets hebben op den 29 January acnstnondc wanneer er by de reeds gotcekendu Ixoomen ten getallen van 108 koopen. nog eene groote hoeveelheid ander zullen geteekend worden. De Notaris l’LANTEFEUE te Alveringhem, is met deze koopdagen en ontvangst gelast. baill,c. Card“’-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 5