den Yzer^ê 7- 50 5-00 B E R I G T. Vertrek-Uhen van 11- 30 13-25 8-50 09-25 12- 00 13-00 MIUDEN-PRYS. >J/20 tol k'10' liet nut tot de hoogte -jii' d’- 9-63 09-5 f 15-65 8-50 6- 00 8- 00 9- OU 00-80 7- 25 8- 75 11-00 8-25 o-50 per zak- k .d Tarwe lloggo Sucrioen Haver Boonen Men heefteen menigte soorten van Bam boes in China, welke nogtans al byna aen elkandergelyk.cn; hunne gewoone hoogte is 13 a 1“ meters, maer daer zyn er die --1 van a 2j groeijen. Dcio Tarwe Hegge Sucrioen Haver Boonen per Heet. fr. 16-69 10-21 8- 77 6-98 9- 45 van het Bamboes-riet. Dixmor.17 december. Boterpryzen van 8 tot 13 3/4 siu'y*’r’ het stuk wegende van ^/jo tol ,4/:o k1*0. 35 idd«J' d’i PRYZEK DEK BHOODEN e«« dito. u i’/i 1 1/2 «d Fan Duynkerke op Ryssel. Ten 6 uren 50 min. en ten 11 ’s morgensen ten 6 yr. 30 min ’s avo114- OO3TENDE. Ten 6 uren 00 m. ten 8 uren 20 inin,,U/ 'smorg., ten 12 ur. 30 m. ’s na mid., uren 00 min., avond na Brugge jvt gelykelyk heeft, oenen moeijelyken ntr tarié op de clarinet gespeeld. Zoo dat allen de zangersde leden des besteursde ccrletfen,cn alle derzelver, bevallige dames en juffers het hunne bygedragen hebben om deze eerste feeste schitterende te hebben in hunne nieuwe en welversierde zael, en om van Zannequin eene der eerste inaetsehap- pien dezer stad te voruien. Eene boiling voor pryzen eene boiling óm worsten eene kaertparly, een schoon e bal zie daer het gescoon. accompagnement die onze Veur- nesche winterfeesten vergezellen. Do maetschappy van Zannequin’, slechts sedert twee maenden hervormd telt thans 30 zan gers en rond de 50 éerfeden. Advies aen de liefhebbers van den zang. Het commiteit ter bevordering der Nederduitsche Taelte Brussel verzoekt ons bekend te maken dat, op dynsdag 22 dezer, 12 ure des na middags, eene byeen- komst zal plaels hebben van afgevaardigden van de maetschappycn die reeds met het zelve in briefwesseling zyn gekomen; do maetschappycn welke daerop zich zouden wenschen te vertegenwoordigen, kunnen hunne afgevaerdigen met lastbrief daer naer toe zenden. Voor verdere inlichtingen zich te bevragen, vraehtvryby den heer Michiel Van der VoortGroenstractn.‘ 51, voorstede Schaarbeek. De week- en dagbladen worden uitdruk- kelyk verzocht dit berigt over te nemen. Merkt ran Brnr.rv 17 december. Middenprys. fr. 25-00 per zak van 130 litre*" BURGERSTAND UER STAD VEURNE. GEBOORTEN. den 17. Franciseus Buleke, zoon van Pieter en van Maria Dcraeve, 's Hcerwilleins. den 29. Leocadia Bruloot, dogter van Charlesen van Maria Vantoortelboom, palen. STERFGEVALLEN. den 16. ilenricus Devroe, 20 dagenzoon van Pieter en van Isabella Hccx, den 18. Desiderius /hipont, 3 1/2 maend. zoon van Henrico van .Maria Vanacker. c 33c. ’5 22 11 FEEST IN ZANNEQUIN. Onze koorzangers hebben zondagen maan dag, hunne jaerlyksche feest gevierd door een luisterryk concert, eene mis in muziek, gevolgd van boiling en de andere gewoonc- jyke vermaken. De vier koorzangen van het concert: le retour des Fianceés le ch<eur des Brigands; la Sérenade en la Prtrouille zyn muzykslukkendio, door hunnen ver schillenden aerden dcrzelvengoedeoefening, 'dealgemeene toejuiging van het talryk en uitgelezen gezelschap verworven hebben. Niels was aengenamer, frisscher, zuiverder van sinaek dan den n.° 1 nous revenons met deszelfs écho. In tegendeel n.’ 2, in den zang der Brigands a moi la bonne carabinemen zag het bloed en de wrack in de oogen der zangers. Men vrage aen de jonge juffers wat dal n." 3, de sérenade wildo zeggen quand tout sommeille ,tmoi seul je vetlloWas dat verrukkend, was dat lief in elk oor en hart! maer de n.‘ 4, la Pa trouille garde a rout! dal was hel bloempje van de feest! wat mendaerin al hoort, kan iku niet zeggengy moet het hoorenendan zelve oordeelen. Hel is een klein meester stuk van opstel of toonzetting, en van uit oefening; en het is daerby het lieve kind van gansch de maetschappy 1 twee romancen le Lilas blanc en la fuito hebben gezongen geweest met die kennis, die uitdrukking, die smack, dat deze zangwyzen vereissehen. Ivanhoébasso solo, heeft allerbest ge zongen geweest door Mr. L... eene zware en goede basstem, en Mr. F.... met zyne nachtc- gael-stem, heeft ons een fraei air uit de snousquetaires gezegd. De heer directeur heeft ons vereerd met eene caprice op do riool dat hy, zegt men, meesterlyk opgesteld en uitgeoefend heeft, en den jongen heer M... Merkt tan Bbugck, zaterdag ll>dccembe>. Tarwe van fr. 15-00 lot fr. 17-00 per heit- Kogge Haver Geerwto Booijen Boekweit Aardappels Tarwe van H, Sucrioen Haver Boonen (43 c. 3 211 2-S 15 P K Y S 1) ER GRANEN Te Merkt van 1 curne van 19 december. Er waren te merkt 1179 heet. Tarw. -- 18 id. Rogge. -- 983 id. Sucrioen. 9 id. Haver. 42 id. Boonen. fr. 21 30 lot 24-00 de 145 liters. 13-30 14-50 plant groeit in het grootste deel van China, en men is zelve gelukt, door de menigtezorg. van hem to acclimateéren tot aea P.'kin, ’t Is eene goede zaek, want dit löont aen het niet onmogelyk zoude wezen van met groote zorg, men hemalleogskeus in Europa en zelfs in onse streek zoude kunnen kweeken. De bamboes komen te Canton op bet water 111 t vloten aen, uil de provinciën van Fo- kien van Kiang-si en bovenal van Hon- hiong-fou, alwaar men zeer uitgestrekte boischen van dit hout vindt. Het gebruik van den bamboes in China, is zoo menigvuldig dat hy verdiend dén na- tionalcn boom genoemd te worden, men kan dit oordeelen over de menigte diensten die hy ons kanaendoen. Hy dient om te bouwen en tot de scheepvaartaen den g.meean en en do geletterden, aen den timmerman en aen den suikerbakker, aeu dep studie meester als aen den leerling, aen den soldaat en aen den reizer, aen den beeld h ouwer en den parapluic-makeraen den vissclmr en den muzikantaen den regleren denopium- rooker, aen den landbouwer en aen de Bonze chineeselicn priester) wncrlyk men gebruikt hem volgens den koophandelden leidsman der morissen voor zei [stangen en voor een huiskraemmen maekt er borstels mede met welke men letters Cn hei pipier maekt, waer op men sehryft, zyne bladen dienen om het dak der hul van den arm -n; op de manier van eén mantel gcmae..t, zy behoeden hem legen den regen. D.t jonge schotjesteer en broos, geven een voedsel voedsel die op verschelde manieren gereed, gemaakt wordt, en die byna de smauk. van aspe/gen heeft. Men gebruikt den bamboes om stellingen te maken en pm in weinig uren ecu ganschen schouwburg oplcrigten. Het hert, genaemd Tchou-huuongwordt voor veel uiedecynen gebruikt. De wortels daer van dienen om do beeldsnyding. Do bamboes wordt in byna al du akkerbouw- iiislrumcnlcu gebezigt; 'l i» met bamboes- perssen dal men draegt, dat men onder steunt, dat men zware dingen voorts toot; ’t is van den bamboes dal de malen gemaekt zyn, de schotels van kooplieden in rys, de seulen of eemers om waler te putten, de stokken van de paras.iols en du wanners, de lananechtcude beseuis, de roeden waer mede men de pligligen straftdu kaslydstok der schoolmeesters, de baguel van den muzi kant die op zyn instrument hel national' air lioung-ho du steel in bandekens van verschcidenu grootten gesneden, dienen om manden le maken, tot tenten, tot kabels voor de schepen 't is van den bamboes dal den wyden hoed des volks gebreid is; T is van den geweekten bamboes dal men het gemeen papier maektéindeiinge de bedde- bak de matrasdcstoelen de tafel van den chineesch zyne pyp eeu deul van zyneu nooddruftde stokskens waer wede hy eet in plaets van fourchctlen, du myslingen en afval waer mede hy liet kookt, dit al is bamboes; en dezu gebruiken zoo verande rende en zoo volstrekt noodzakelyk, lalep ons waereiyk toe van te zeggen dal den chineesch met de bamboes levll. De mantels van b.imboes-bladen legenden regen worden le Canlou 35 cculimen ver- kogt,de beddens1-50 a 2-80, de hoeden van 20 a 30 centimes; het papier 8 c. do kilo de einden en spacndcrs 2 fr. van 100 kilos; ds jongescholjesoin te eten 25 a 30 c. de kilo. De gesneden mannekens én 'liguer- kens 10 cent, a 3 fr. het stuk; dedoorhich- tige doosjes om de springhanen er in te sluiten waer mede de chineeschen hun ver- tnaek hebben le doen vechteji geiyk by ons dehaneu 10 c. het stuk; de gaenslokken met schoone uilgesnedene appels20 a 30c de eemers met cerkcls of hoepels BOcenlimeu het paer. 1 'D k. g 1 id. 1/2 id. BRUGGE. Ten 7 ur. 20 min., ten 10 ur. ’smorg., cn ten 2 ur. 24 min. na ni ten 8 ur. 5 min. en 9 ur. 40 inin.’sav°n' nae Oostende, ctc.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 6