DER, STAD VEURNE I N.° <264. WEST - VLAENDEREN. 29 December 1849. iiIer Is ’t aDVertentIe-bLaD DIe aL zYne Inteekenaren VeeL geLUk In ’tnIeUW-Jaer WensCht. HUIZEN, openbaerlyk teverkoopen, BIKD/EN LOO. Zaterdag En zal voortaen het Stadswapen aen het hoofd dragen. Dit vier-en-lvvinligjarig Blad, bezonderlyk tot de inplaetshm van alle Verkooping en Bekendmakingen beschikt zynde, laet daer om niet van alle week, hel bezondor nieuws alsook eenige belangryke historiën en verhalen aen zyn achtbare lezers inedetedeelen. Dus om te doen zien dat vw en meer traglen de genegen theid onze Inleekenaren te verdienen zullen" w- te beginnen met ons volgenden nummer, uit onze oude’doze een belangryk anecdotje op Napoleon geven. I, HET ARRONDISSEMENT. GE HEEL KAN EN I zer~ B E R I G T. I» 17 ja 15 er zak. i UOIl Jlld. bcr. :n. liter». l her. sel. ar. 4» s avo»1 ran ins. van len. Men betacid 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt BO centimet. Geld en Uitgever dezer. iü cembtf* er heet. stoi^f* *IZO k '10. to. 1 1/3 j 1 J 1/2 Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezendeu. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eek-saEL brieven franco toctczcndcn aen den gratis in ons Blad vcrschynen, uitgezondert i die welkers insertie door de wet verëischt is. t„ übAU van net onlangs Ör-mj/®? gebouw» HUIS, ten dienste van BRÜODBAK- ^gS^^KERY, met daer aen pa lende Erf, ten dienste van LYNEA’-BLEEKERY, en nog twee andere k leute HUIZEKENS, ge- staen en gelegen in de A’oord-straet alhier, zal plaets hebben, zonder uitstelinde her berg den üloriaen, den 9 January aenstaende, En de Bleekery met de twee lluizekcns4. slechts 2500 fr. sticht op eenen grond groot 3 aren 9-4 eten toehehoorende den zelvcn heer De Joigny- De Pamelcpalende west het huis van de weduwe Jacobus Morlion. Gebruikt door Louis Titillion; om hand slag met eersten Mcy 1850. Conditiën en titels ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. ■Wirf1— 11' ir m irf i i v .r- w Den Absolutes OVER- «jjt SLAG van het u .'(.’J KIEUW GEBOUW» I1USS, teil j dienste van TT.-’ »KERY, met daer ui'11' 4’- 35 t°in’ a -6 avond” 0 id., ‘e° gfic’elC i\'og Loo, Zuid-straet- 2 koop. Een Huis met zyne afhangsels staende aen de oostzyde van de Zuid-straet op 3 aren 65 centiaren grond en hovenier- hof, toebehoorende het burgerlyk Godhuis van Loo, in pacht genomen voor 9 jaren, ingegaen 1 October 1848, aen den prys van 8 fr. byjare, palende zuid een hout magazyn behoorendede wed. Louwers, en noord ander magazyn toehehoorende Francis Aernout. Gebruikt door Jean-Baptiste Trooster, om handslag met laMaert 1850. Gemeente Pollinchove. 3 koop.Een Huis met afhanglykheden, gesticht op een grond groot 3 aren 20 cent, toebehoorende d’heer De Joigny-De Parnele, waer over betaeld wordt 3 francs 62 cent, paffende oost op de Burgweg-straet en noord het huis van de weduwe Pieter Keersebilck. Gebruikt door de wed. Jacobus Van Beve- ren; om handslag met 1 Mey 1850. gemeente Pollinchove. 4 en lesten koop. Een ander Huis, taende op het gehugte den Kaf hoek, ge- Dondcrdag 10 Januarius 1850, ten 2 nren na middag, in dherberg hel Stadhuis, te Loo Zal gebueren de openbare verkooping van de naerschreven Huizen. Loo, Hautpont-straet. 1 koop. Een wel ter neiring staende Huis, nevens de Loo-brugge, nu gebruikt voor winkelgeslicht op een grond groot 87 centiaren en half, toebehoorende aen Jan-Baptiste Morlion, te Alveringhcmin erfpagt gehouden voor 50 jaren ingegaen den eersten Mei 1842, aen 12 francs byjare, houdende het zelve huis oost aen eene peerde-smisen west aen een huis toebe hoorende sieur PiltcPollinchove, zui l ten voorhoofdende op de Hautpont-straet. Gebruikt door Arsenius Rousseeuw om handslag den 15Maert 1850. >0 liU*’ Het Advebtestie-Blad vcrschynd wekclyks by P. Ryckeboer, Boekdrukker in de Oost- strael, n." 3-4, te Vblbsi. De prys van inschi yring is 6 francs ’sjaert voor de stad en omliggende plaetaen, en 1 francs 'tj'aers franco met de post. 11 dr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1