gemeente vino hem. aenbesteding van wekken. BERK. T. V E RK 0’0 P IN G Onroerende Goederen, ten voordeeligsten gelegen TE PACHTEN, B O O M E N Op Wulvcringjsem. 1 A A A I (J^e&otfaAidcv t zOFTiitunotni» or deghoote-marzt SCIIOONEN KOOPDAG van K L E I N B L A D. I Veurne nae Brugge Schtfpvncn Arrondissement Veurne. Elk seg het voort. I hoop gryzeen zwarte pluimen in eenen 1 A By bevel De Sekrolaris (Get,) Cn. Clmribovot. Van ai.i.aowmat, die bodied dookere tuchl'B^’ ALlaow, duisjerbeid» tu bat, net. en het bc- tlc gega- ,v» jjvuauiwnu van leriaml, waer daegs te vooren I zï d\kv(y|s zoodanig in overvloed zyn, dal zy gebeurd was, vestigden hare oogen him op I de ?pn verduisteren. De strandsneppen, de i 1 Inb 1.'nnnt;» -1 ten "nnn ffFVZPnn oivnolrt - Openbare IN ENKELE ZITTING Zalplaels hebben Vrydag 9 jauuari 1852 ten twee ure na middag preciesin de gemeente Perry sc, ter herbet g den gou den Leeuwbewoond door sieur Karel De Catvan de volgende IN PERVYSE. Om met'23 April aenstaendc, in gebruik te komen, de Herberg het llandboog- hof alhier ter stede. Zich te vervoegen by do weduwe Vasuqutte, brouwerinne te Veurne. BELANGR IKE NIEUW Kill EDEN. DUITSCHLAND. - FrascvÓrt, 17 december. DegeineentcBovczee, in Kroalicn, heeft den han Jellachich lot burgmeester ver- kozivbdie deze benoeming aengemmiqii cn den baron Bauch tot zynen plaelsvervanger gekozen heeft. De Gazette van Triest beval tie vol gende byzonderheden over het tUSMseh dq tafel, van den prioor wezen. Uw geschenk gedaen hebbende, zult gy naer het dorp gaen met,het overige uwer vogelen, en zO daer voor een brood en deksels verwisselen. Meg deed sliplelyk wat haren man gezeid had,'cn bragt hem meer als dat hy docht. ,Zy had har.; twaelf dozyucn rouweenden cn sabelhckken m-t groote. wi.nst verkocht, do laelsle visehvangst niet overvloedig geweest rzynde,.en de visseliers hebbende moeten laten van in zee te gaen, ter oorzaek van het Paeschfeesl. Inzyne gegronde trotsheid, leide Patrien»* haer tot aen den boord der zee; cn toonde ,haer de staken die hy reeds langst den oever geplant, en op dewelke hy tegen den nacht zync alourets geplaetst had, om de water vogelen die de kusten dikwyls bezóchten. t° vangen, cn die, als hel nieuwe maen was, het strik niet ziende, zich er met rassche vlugt inwierpen, meenemle op het slykploin 1° vallpn. Maer’tisdaer maer een begin, voegde hyjer hy,en eene aenmoediging om beter 1° TE VEURNE, Heeft de ccr het Publiek te verwittigen dat hy den wckelykschen Diligencie-dienst van 1 vanEo. Tabaut komt over te nemen, cn dal de Voitner zal vertrekken op de gewoone tier, uit het kofy-buis alhier. Hy hoopt door zynen oppas en vlyt, het vertrouwen van cen-ieder te verdienen. geus het herbouwen van den School-ondcrwyzcr bestaende in timmer, pleisterwerken enz. Begroot op 2338 fr. 33 cent. Het kohier van voorwaerden stek berusten, ter inspectie van digde, in het sekretariaet dier gemeente. Op den Zaterdag 31 January 1852, om twee uren na middagin het Gemeente huis te Vincbem zal door hel küllegio EEN STICHTER. (Vervolg. Zie nummers is«l1362 en 1360.) n. Nadruk cn tegenspoed. Daer zyn karakters die krachtdadiger worden naermate zy hinderpalen ontmoeten Patricius Walton was van dien aerd hy stelde zich aen ’t werk cn gaf elk zyne taek. De vrouw had de hut te kuisschcn en te be- heimen Thaddy wierd belast met de biezen die zynen broeder hem overgaf, ondereen te vlechten.Wat de vader aengaet.een hcimelyk werk hield hem buiten bezig, hy ging ver scheidene keeren uiten in durendeden nacht zonder noch Heg nog de kinderen wakker te makendoor den arbeid en do ontstel- tenissen van den dag overlast, waren zy nog twee uren naer zonnen-opgang in vollen slaep op hunne van blad, ren gemaekle bed stede. Meg ontwaekte d’eeste, en gelyk of zy hare gedachten byeen wilde verzamelen en haer wilde eriuneren wat er liet Kollegie van Burgmeester en tier stad Vcuine, Verzoekt namens de beer bevelhebber der Burgerwacht dezer stad, de wachten die nog wapenen bezitten aen dezo stad toebehoorende, van de zelve <’P Dmiderilag tl January aenstaende, om een ure na middag in het mngazyji .der wapens te willen in goeden stael afgeven. Veurne, den 3 January 1352. Burgmeester cn schepenen (Gel.) 1). BRIL. hoek der hut liggende. Zy riep Thaddy. Ga ziel een» wal liet is, kleine, zeide zy. Maer zoohaesl het kind naderde, beweegde zich den hoop pluimen, en er kwamen verschelde schreeuwen en schuddingen uit, aen d’cerste toouen eener fluit geiy kende. Het zy n vogelen, moeder, zei Thaddy, daer zyn er veel, zeer veel Meg vreef zich de oogen cn keek op nieuw Men kon er niet aen twyi'elen: 't waren wel rouweenden met hunne zwarte plumaedje cn hunnenbreedc en platte bek -,sabelbekken ter dik te eener duif, en de lekkere sti andsuep. Terwyl Meg verbaest stond te kyken over dezen onverwachter! overvloed deed Patri cius de deur open. Wal zeg gy er van, vrouw? heeft God myne jagliiiel gez gend, en heb ik inyn tyd niet wei gebruikt terwyl gy sliep? Ga zonder uitstel na de priory, want de herbergings- schuldeu moeten d'eerste belaeld worden gy zult naer broeder liieronymo vragen, en hem de schoonste onzer rouweenden aeubiedqn tol gedachtenis van Ierland, waer -1 ten den Notaris J00R1S te lekkerste onzer vogelen zyude, zullen voor Eersten Koop. Een stuk allerbest Zaeilandgelegen by het dorp, gehugte de Barrière, pa lende aen den steenweg en de inolcn- straet; in de kadastrale wyk C, uitmakendo do noinmers 17, 18 en 19; groot 46 aren 60 centiaren; gebruikt door den ver- kooper sieur Jacobus Lagrou te Pervyse. Tweeden Koop. Een partyken allerbest Land met be bouwden Grond, gelegen by het dorp, ter gehugle de Barierc palende aen ge- melden steenweg; in de kadastrale wyk C, uitmakendo de nommers 21, 22 en 23; groot 4 aren 37 centiaren gebruikt door de weduwe van Karei Wackenicr. Derden Koop. Een twecwQoustig Huls met «on par tyken allerbest Landwaer op dit huis staet, groot 6 aren 75 centiaren palende aen do molenstraetgebruikt door Karei Laplaso cn Francis Mallen; in do kadas trale wyk C, bekent onder do nommers 24, 25 en 26. Vierden Koop. Een Huis met Grond cn Erfbevattende .een are 91 centiaren; gebruikt door de weduwe van Karel Lemaire; in de kadas trale wyk C, uitmakende de nommers 27 en 28. De tytels cn voorwaerden berusten kantoore van Nieuport. Dynsdag 13 January 1852, een ure na middag, op d’hoistcdc bewoond door sieur Juannes-Franciseus Pcirenbinnen de ge meente van Wulveringhemnoord-oost van de kerke, west hy den steenweg, lus- schcn d’hcrberg bet Klein-Wulvcringhem cn het gehugle de Nieuwe-Herberg Van 50 kvopen Van alderbandc soorten, dienstig voor al<c werken cn voor brandhout. Naer hel eindigen de bovenstaendc ven- diiie zal men nog publiek verknopen in d’herberg het Klein-Wulvcringhem, de volgende hoornen Ten eersten. Op cene parly land langst den steenweg by de Prescnde. Cocne 1. 8 olmen. 2. 1 abeel, 4 olmen. 3. 4 olmen. 4. 6 olmen, 1 wilgc. 5. 7 olmen. 6. 3 olmen, 1 wilgc.7. 1 olmc. 8. 3 wilgen. 9. 2 wilgen. 10. 2 wilgen, 1 popelicr. 11. 1 wilgc, 2 olmen. Ten tweeden. Op d’hofstedc gebruikt door Engelberlus Dequidt, te Wulveringlicmby hel Zwaenlje, noord over de Bergen-vaert. Caetie I. 1 olmc. 2. 6 olmen. 3. 1 olme. 4.1 olme.—n.öoluien. Inline. 7. 1 olmc. 8. 2 olmen.9. wilgen. 10. 2 olmen. 11. 1 hollander. 12. 2 olmen. De gegadigde worden uitgenoodigt deze Icstgemclde boomen voorafgacndclyk lo gaen bezigtigen. Op langen tyd van betaling mits stel lende borge. van burgmeester en schepenen ovcrgegacn worden tol de publyke'Aenbestcding we de woonst van dezer gemeente, metsel- schryn en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2