I I A REIJENVOERÏNG (Te Vei volgen.} Mynhecren inyn oogwit is niet, bet tracla.-t die het staetsbestucr aen uwe goed keuring onderwerpt, in alle zyne deeleti werk te gacn. Tcrwyl de kleine hun zullen bezig houden met krabben le rapen op het zand, zult gy my helpen het overig van het sehip ophel strand slepen. Wat wilt gy er mede doen, Patricius? het is tot niets meer goed de planken houden nauwelyks aen elkander. ’Khcbmyn gedacht: steekt gy maer een hand toe, en ik zweer u op inynen door- luchligen patroon, dat die overblyfselen ons lueer zullen opbrengen als dat het sehip ons gekost heeft als hel nieuw was. Walton stelde zich zoo aenstonds aen het werk. Hy geheide geheel de bark vaneen af, de vier beste planken voorzyn nieuw tim merwerk bewarende hy koos er eene ter lengte van ongeveer 3 meters, en byna overal even breed; hy ombuigdedie aen’t vooreind op vorm van eenen boeg, en inaekteer den grond zyner schuit van hy voegde er twee andere zydelings staende planken op, die de zelve bogt volgden op een eind, en in een regthoek gesneden op 't ander eind hy sloot het geheel meteen ol twee planken die hy er van agter op nagelde, en had op die wyze eene platte bark van een zeer aerdig voor komen en in den sehyn het minste geschikt De grondwet zal den 8 January afge- kond igd worden. De lyst der senateurs is gereed en zal schier in het zelfde oogenblik verschynen. Het schynt zeker dat zy eene jaerwedde zullen genieten. Er is aen den □ertsbisschop van Parys ambtshalve kennis gegeven dat,hy een Te üeum zal te celebreren hebben. Er zal een luisterryk banket plaets hebben by gelegenheid der uitroeping van Uitgesproken door den heer CI.EPin de kamer dei l olks vertegenwoordig ars, tydens de beraadslaging op het handel-traktaet met Holland. tot het varen. ’T is dat inderdacd, Patricius deze om op het water te varen niet bestemde. lloo eenvoudig het ook was, wierd dit werk nogtans in eenen dag niet opgemaekt. Onervarene timmeraer, en geen ander model noch anderen Iciddraed hebbende dan het gedacht dat hy le vooren bevat had, zyn allactn zelve moetende maken, deed Patricius weinig voortgang. Drie weken gingen dan voorby metmaken en breken; maer was hy geheel den dag in arbeid, hy volberde niettemin in het nacht werk die zyn huisgezin moest spyzen. Hy ligtte zyne strikken tot twee en drie reizen in eenen nacht, en de jagt door het gedurig trekken der vogelen onderhouden, bleef even overvloedig. Naer het ruilen kwamen de ont vangsten in gelde, en Meg, die begon haer te doen verslacn, doorliep de dorpen, en ging dikwyls tot aen La llochelle, die twee of drie uren van daer afgelegen was en waer zy wel- haest hare waren verkogt had. Dien aengroeijenden voorspoed wekte den afgunst der vassalen van de priory op. Het gerucht verspreide zich dat de Icrlander eene looverkracht bezat om de vogelen te vangen. Had hy de liefdadige voorslagen van den prioor geweigerd, ’t was om dat God en den duivel to samen niet konden over eenkomen. Wie zou konneu geloven d«at eene man alleen al het wild der kust zoude kunnen vangen, nam hy zyn toevlugt lot de tooverkon.:t niet De ervare.isto jagers hadden schoon hunnoslrikken ie vermenig vuldigen, zy vangden niets i.iecr. Dit kon niet blyven duren. De afgunstigste besloten den lerlander te b.-..pinden. Zy betrapten zynehekseryen niet maer wel de konst zyner ny verheid. Zy zagen hem zyne netten spannen cn een gedeelte van den nacht overbrengen in de biezen, of agter een duin oever ver borgen, de vogelen aenlokkcnde met. hun geschreeuw na te volgen. Eindelyk, als hy, door verm'ocidheid overwonnen, in slaep viel, kwamen zyne vyanden stillckcns uit hunne schuilplaets, en tot aen de netten sluipende, schuerden ze aen stukken, lieten de reeds gevangene vogelen los, en trokken alle do in hun bereik zyndc staken uit. voor Lodewyk Bonaparte mede. Men bere kent dat hyeen millioen steinmcm meer zal hebben dan in 1818; de verhouding is nu ten nacslen by van 1 millioen tegen 100 dui zend. Natuerlyk moest dit den ondernemen- den prins meer vertrouwen in zich zelvcn en in het land inboezemen, en men meldt als stellig dat hyde grondwet op meer vry- gevige grondslagen zal vestigen dan hy in den beginne voornemens was. Ook zou. liy zich min streng jegens de drukpers- aen toonen, en deze eenen vryeren toestand willen laten dan men eerst verwachtte/ Een der gewigtigste ontwerpen van den presi dent zou zyn eene gewigtige hervorming in het financien-st elsel. Vooreerst heelt de pre sident besloten do stcdelyko belastingen af te schallen. Hy zou do indirekle belastingen op de levensmiddelen vervangen door eene belasting op de ny verheids-', oortbrengsels tot de geringste toe. Hei kleed do hoed do wandelstok, de vrouwenrok, en vooral alles wat pracht- cn fantnzy-artikel is,als kunststukjes, versierde meubels, allerlei papier, pc :i-dcn, rytuigen, honden enz., alles zou aen ccno speciale belasting onderwor pen zyn, die, wel is waer ongevoelig, aen den stact tien mael meer zou opbrengen dan het tegenwoordig fransch octrooi. Dit is het plan van den president. Natuerlyk zal hi t reklamen hy de nyverheid opwekken en ge varen aenbi.-denwant het is eene gansehc omwerpiog van het bestaende financieel stelsel; bet is de ontlasting van den land bouw ten nadeelc der manufacturen. Doch het ware eene inerkelyke verbetering van de.i werkmansstand, cn Lodewyk Napoleon zou zich door de tegenwerpingen niet laten afschrikken, en zvne gedachten willen door- dryven. (let schynt dat de proklamatic van den president den 15 January zal plaets hebben. Ook zou do afroeping der nieuwe grondwet, waeraeó de president dagelyks werkl en die, zegt men, zeer kortbondig zal zyn, zich ook niet lang doen wachten. leger, volgens eenen brief uit Petersburg «Niemand kent de wezenlyke sterkte van het landleger; men kan die ten naesten by schatten. Men telt 640,388 mannen voetvolk, inbegrepen ly-fwachten, grenadiers enz. De ruitery heeft eene sterkte van 101,692 mannen, en de artillerie 42,902 mannen. Het leger zou een elfectif van 300,000 man nen moeten verbeelden. By den vcldtogt van Hungarian heeft men berekend dat 230,000 m innen beschikbaar waren. Met de reserve en depots in werkzaamheid te bren gen zou men 240,000 mannen meer kun nen in slagorder stellen hebben. In geval van europeschen oorlog, zonden enkel 300,000 mannen de welsgrcns tusschen de Baltische zee en de Donaii-vorstendomincn kunnen oversehry den. Een vierde deel zou in Polen moeten blyven. ENGELAND. I.oanr.x, 31 december. Lord Palmerston die de portefeuille van biiitenlandsclie zaken nedergelegd heeft,, is 70 jaren oud. Hy wassints 1847 aen het roer. Te Belfort hebben,.ten gevolge van het inslorlen ecus vloers26 persoonen het leven verloren 150 anderen werden min of meer ernstig gewond. 1500 m -nschen woonden daer een schouwspel by, waervan 300 naer beneden stortten. Volgens het oud gebruik van Engeland, is het koninglyk rundsluk, wegende 4150 ponden, dynsdag op het kasteel van Windsor gebragt. Hel heelt twaeif uren gebraden, cn is op Kersdag hy het koninglyk faiuilieban- ket koud opgedischt. FKANKHÏK. Parys, 1 January. Men kent thans den uitslag der stemming in 80 departementen, waervan 7 onvolledig deze uitslag is in ronde cyfer JA, 6,8000,000. NEEN, 600,000. Een TeDeum zal den lijaiiuary in O. L. V. kerk gezongen worden, hy gelegenheid der uitroeping van den president der republiek. De Monitenr kondigt een dekreet af dat eene nieuwe kracht aen de instelling der gendarmerie gaet geven. De voorzitter der republiek heelt besloten dat de gendarmerie- kompagniensamengesteld uil 2<5O onder officieren en soldaten, voorlaen zullen gc- koinmandeerd worden door eskadrons 423 hoofden cn dat 229 luitenanten op aen kapiteins z ill -n toevertrouwd wor den. Andere insgelyks gunstige schikkingen voor de onder-officieren en soldaten dezer wapen beloonen ook den yver en moed van de dappere legioenen der gendarmerie. den president. Men denkt nu dat gcncrael Cavaignac Frankryk niet zal verlaten; sedert zyn huwclyk, woont hy in de omstreken van Parys. Door een dekreet, wordt het Fransch grondgebied, even als voor da february- revolutie in ccn-cn-twintig militaire division verdeeld. Men verzekert dat do president vast besloten heeft aen den katholyken gods dienst al zyne uitwendige ceremoniën, pro cession enz. weer te geven, reeds afgeschaft op’teindo der regering van Karel X, af schaffing die door Lodewyk-Philips werd behouden. Men zegt dat de heer Thiers eerlang in Frankryk zal terugkeeren. Veurve, 3 January. Men verzekert dat de dry koningcn-feeit ten dees jaer in ons llhetorika met luister zal gevierd worden. Den tweeden dag trekking voor koning en koningin en opdr.igt van beschenken aen hunne Majesteiten, waarnaar toonecl-ver- tooning van twee blyspelen, dn student tonder gelden /h ouwers gevangenis in 't kasteel van A nl wei pen. Den tweeden dag boiling voor de vrouwen, daernaer Pantomime of stomme klucht, kaart spel, algemeen avondmael van alle leden der maetsch.ippyvoorgezeten door de nieuwe gevallen vorst en vorstinne, gevolgd door eene vroylykc dansfeest of bal ondcr het drinken van Veurneschen nectar. Dynsdag toekomende is het dry- koningen-dag, dus zullen de dagen alsdan reeds van 12 minuten gelengd zyn. By besluit van het besturend koHegie der watering van benoorden Veurne, van 20 decem., is de heer Adolf de Hoon, van Ca- prycke, ecre-onder-ingenieur der Brugge en wegen, tot ingenieur benoemd der werken van deze watering. Uil Frankryk brengt elke tyding eene aengroeijende meerderheid van stemmen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3