I 5 I I I I I I I I I I I I E X T R A I T. I r d I i J t*. K? VETTE -WEIDE TOES L A G van eene ptjtrimonieéle HOFSTEDE I c I 1 1 KLE1NBL^4D. 1 i I 1 L- J <1 y n A e V C >i c I I V r QlSctitjU. Ju i B B TE LAMPERNISSE, Opcnbaer te verkoopen. EEN STICHTER. t i t 5 I t t 8 o J .1 cn Beoosterpoort. Donderdag 5 februari 1852, ten twee uren na middag,.in het Stadhuis, tc Loo Zal gebeuren de openbare Verpachting» voor eenen lormyn van negen jaren, aenvang te neinen.inet II nov. 1851, van ccnc Velle- weide toebchoorende den heer abbé Desmodt groot twee heet. 7 aren I)cent., leal gebruikt door siejir Vcrpoorle, landman le Leysclo, palende oost weide van den ditch van Lam- pernesse, van zuiden de weide van den beer I) •smylter, to Cassel, on van westen de weide gebruikt door Dominions Nollet. Ondertusschen alle inlichtingen wegens deze verpechling tc bekomen ten kantore van den not. FLUOR, tc Loo. onzer vrienden, en zal u by den prioor doen gaen. Maekt maer uw beklag, en vraegt hem dathy die lafhertigen strafte! Patricius schudde bet hoofd. ’K heb nooit gezien dat, de gramschap en de klagten goede middelen waren tegen de afgunst zeidehy; ik. geloof er een beter te hebben gevonden. De lyd die ik zou besteden om naer de priory te gaen zal ik beter gebruiken met myneschuitoptemaken God zy gedankt en u ook vrouw, wy hebben nog een weinig geld en voorraed voor eenige dagen: maekt ons dan een kloeker net dan het eerste, met verdubbelde maliën, die ter zelvcr tyde ge spannen en slap zyn, en waervan gy alleen hel geheim kend. Een stuk van het strik dat ccnc baer acn zyne voeten kwam te brengen oprapende. De dwazen, zeideliy indieh zy hel bezigtigd Hadden, in plaets van het te vernielen; zy zouden hü alzóó wys zyn dan wy: maer de afgunst verblind de menscben T is daerom dat zy nlalkandéren hinderen in plaets van hun te helpen. Den zelveti dag wierd de schuit opgemaekt ’S anderdaegs by lacg water, beproefde hy hethy leidde het half vol gekapte staken, b'ragt het op hetslyk.cn zich in het midden plaetsendé,de twee handen acn elke zyde vastgeklampt, een been van buiten, en met den voet de moer verstoutende, gelyk de riem hel waler verstoot, deed hy dc schuit op do Genacmd DE TORREELE, MAEIGRkS EN ZA.EILAND, Gelegen tn Corijdo, ff'ulpen en Eeurno sectie B (Vervolg. Zie nummers 1581, 1562, 1566 en 1369.) Wakker wordende, in een oogwenk zag Pairicius geheel den ramp. Hy schreef hem eerst aen een tempeest toe, maer nergens was het spoor van eenen orkaen te vinden. De lochi was helder; de wind blacsdc van het I land, en de ty klom met hare gewone regel matigheid. De eerlyke naluer van Walton had eenen zoo groolcn afkeer van aen het kwaed en acn eene lage en trouwloozo af gunst tc denken, dat hy nog twyfelde, wan neer Nég, ongerust over zyne afwezigheid, naer hem kwam toegeloopeil. Wat is ’t, Patricius? vroeg zy do zon is sedert lang gerezen en gy zyl nog niet komen rusten. Gy wérkt te veel, mynen armen man, de krachten zullen u begeven. Patricius antwoorde niet. De armen op de borst overkruist, op den oever slaende dio hem des nachts beschutte, bestarde hy do stukken der nétten’ dié1 nog aen de uitge- trokkenestaken hingen. Meg volgde de rigting zyner oogen, en riep hare handen vouwende.: Ik was er van zeker De rampzaligen Ik verstondze inaer half gisteren als ik van de stad wederkeerde maer zy bedreigden en hoonden ons. Ga broeder Hieronymo vinden: hy is eenen Den definitieven OVERSLAG van het llótel do Noble Hose te Veurne is ver schoven tot op Woensdag 28 January 1852,om twee uren naer noetic. Elk zeg het voort. Wulpen, van oosten acn dc oude 7.ccdyk- slrael-, hy de Allners-liui»en,door dei» voor- noemden sieur Cabooter gebruikt. Stoel op 2350 francs. Om door den kooper acnslagte nemen met den dag der betaling van zynen kooppry*- k.’ En een parceél /.acilaud, groot by lytel heet. 0-78-78 cent., en hy kadaster sectie G, n." 434 en 435 heet. 0-79-20 cent, ten twee parceélcn aen anderen, gelegen in Veurno sectie Beoosterpoort, van zuiden aen de oude '/.eedyk-slraet, in pagt gehouden lot den 1 Oct. 1856, door sieur llenricus Kessels, mits 90 francs by jare, boven de publyke lasten. Stael op 1790 francs. Dc vcilings-voorwaerden, eigendoms-titcl* en scbetskaertcn zyn l’ elks inzage ten kan tore van den voornoemden notar. CUVELlER berustende. Par jugement du tribunal de première instance scant a Fumes, province de la Flandre-Occidantale, faisant function de tri bunal do Commerce en date du huit Janvier 1852, ie nommé Charles Deboom, marchand a Iscnbcrghea été declare en état de faillito depuis le vingt Novcmbrc 1851 sauf les droits des parties intéressécs. Le meme jugement ordonne aux créan- ciers du failli de faire au greife dudit tribunal la declaration de leur créanccs dans le délai de vingt jours, a compter dc la date dudit jugement lequel sera publié par la Voie dcs'journaux dit /fdoertenlie- Jllad a Fumes, et Weekblad a Dixmudc, fixe jour pour les débats sue les contes tations a nailro de la vérification des créanccs, s’il y a lieu, au neuf Février 1852, neuf heures du matin an Palais de Justice cn chambrc du Conseil dudit tribunalet pour la cloture du proces- vcrbal de vérification des dites créanccs ad'dixhuit Février de la mème annéo, a dix heures du matin. Ordonne 1’apposition des sccllés ii la maison du failli; confonnémcnt a 1'article 470 de la loi du '18 Avril 1851, par le Juge dc Ptiit du canton d’Haringhe. Nomine pour juge commissaire 4 la faillile, monsieur le juge Despot et pour curatcur le sieur Robert Barbier, commis- greflier dudit tribunallequel prctcra le serment avant d’entrer cn functions. Finalement Ordonne l’cxécution provi soire dc ce jugement; Pour extrait conforme, le greflier. (signé) DE BAENST. Enrcgistré deux roles sans renvois N Fumes, le neuf Janvier 1852, reg. 59, fol. 98, c. 2. Recu Cinq francs neuf cen timen pour droit, deux francs douze centimes pour greife el deux francs dix- sept centimes pour les add.1 Le receveur, (signé) Quatvsszs. Pour copie conforme, Le curatcur a ladite faillile, (signé) R.' Barbizh. modderplacl glyden met de rasheid van cen Hrayyiyl pec rd. De kinderen klapten dc handen, hun’s vadersnieuwen zegenprael ziende, die zy als eem vermaek aenzagen. Op een zeker af stand van hel strand gekomen zynde, sloeg Patricius, zich met zyno bark in even- wigl houilcude nieuwe staken in hel slyk, maer deze keer builen het bereik der boozen. Zy hadden om er aen te raken zynen vernuf- tigen acon niet, zonder denwelken dien beweegbarenen weikengrond ontoegankclyk was. Patricius kon dan zyne nellen verme nigvuldigen en er mede geheel de plaets bedekken waer de opkomende ty nooit kondo rakeq. Het wild'vermeerderde in evenwigt, tot groolen spyt der jaloerschen. De weelde des huisgezin* vermeerderde er door, en Meg kon ef eenen ezel mede koopen om hare eet waren naer de markt tc voeren. Van zynen kant, leerde Patricius de kinderen teenen- korven maken; hy beploegde en bezaeido een klein hovelje, die hy agter zyne hut ge* maekt had alles gelukte en verbclerdo onderden dubbelen invloed van het ordo en l»el werk. Geduld, zeiden de benydcndedi^ t lien hj»m <li»n men hedrn nog sen datschuitj» R’i'ii. I>en Acer», van ven algemeen gebruik op de slyk- pleinen Aan Esnandes, Charrun en Marsilly, word op d« i'T» nian|efe bestuerd gelyk wy gepoogd hebben aflfr’ schilderen. Den not. CUVELlER, te Veurne vcrbly- vende, daertoo in regte benaemd cn aengesteld zal ten overstaen van tien heer Vredereglcr van het kanton van Veurne, bygestaen door zynen greflier, overgaen den woensdag 21 January 1852, om 2 uren des na-ntiddags, in de her berg het Schippcrs-hnis, bewoond door dc weduwe van sieur Engel Tabary geslaen te Veurne, binnen de palen, nevens de Nicu- port-brug, tolden eindelyken Toeslag van: 1. ’ Eene Sehaep-hofstede genacmd de Torreele,groot by tytel heet. 19-86-46 cent., en by kadaster heet. 19-58-22 centqndcr hofplaets, hovenierhof, weiden en zacilanden alsmede nog al verder ecu huisken en kap pelletje, staende cn gelegen te Coxyde, digt noord-oost van de stad Veurne, langst den keiweg leidende van het zelve Veurne naer Nieuport, behalve eene weide die gelegen is in Wulpen, by plakbrief verdeelt in vyf koopen, die ook by samenvoeging zullen geveild worden. 2. "De hoeveelheid by tytel vanbcct. 3-31-97 cent., en by kadaster heel. 3-17-.it) cent. Zaeiland, gelegen in Wulpen, op eenen klcenen afstand der gebouwen van de voor melde hofstede. De voorschreven goederen tc samen groot hy lytel heel. 23-18-45 cent., slaen maer in massa op65,0U0 francs. Alle gebruikt door sieur Josephus-Ber nardus Cabootermedc-verkooper, tot den 1 October 1854, mits 1966 francs ÖBcenlim. by jare, inbegrepen 60fr. voor hel huizeken, boven de publieke lasten. 3.' Een Maeigras, groot hy tytel hectaren 0-97-19 cent., en hy kadaster sectie B, n.’ 230 A, hectaren 0-98-20 cenli., gelegen in

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2