België BEKENDMAKING. Voorwaerden. ARMBESTUER TE PACHTEN, JC. (fyeftolfixtidev f Huis met Stal, Provintien van VEREENIGDE EIGENAERS SLEECKX, I». R. (Te vervolgen}. MET TALRYKE SC1I00NE PLATEN EN KAERTEN. De Burgmeester D. BRIL. Vecrne, dén 0 January 1852. TE VEURNE. MAETSCIIAPPY der voóit verzekering TEGEN BRAND. Te Brussel, Agentschap te Veurne by Charles Bctakye. Om met 23 April aenstaende in gebruik te komen, de Herberg het llandboog- hof alhier ter stede. Zich te vervoegen by de weduwe Vamiovtte, brouwerinne te Veurne. De Negen Provinciën van Belgis, worden uitgegeven in 8a 9 boekdoelen, ieder van ongeveer 300 bladzydcn in klein-B.". Elk boekdeel zal versierd zyn met cene aller schoonste titelplaat en een aental plaatjes in den tekst, openbare gebouwen en gezigten van ons vaderland voorstellende, en eindelyk niet cene nauwkeurig bewerkte kaert van do behandelde provincie. Er zullen minstens vier boekdeelen ineen jaer verschynen. De provincie Antwerpen ligt onder de pers. weerhoudende, wclhaest een klein bosch met lange zwierende takken geladen met schel pen, uitmaekte. Iedere ty bragt er nieuw zaed en vette de reeds gekomene mosselen. Den oogst van Patrieius Walton deed dan niets anders dan van natuer veranderen liet jagt-saisoen voorby zynde, de mossel vangst begon. Maer, volgens zyne gewoonte de Icelander betrouwde zich niet alleenelyks op de fortuin, Hy poogde het gedacht dat hy gevat had te verbeteren, en hel door de volherding vruchtbaerder te maken, lly bezocht dikwyls zyne stokken, verzekerde zich van den vooruitgang zyns acnwassende volk dat hy volgens zynen wil perkte en vermeerderde nu, eenige mosselen aftrek kende die op verscheidene takken te veel opeengestapeld waren leidde hy die op de nieuw geplante palen, derwyzcom nieuwe koloniën te vormendande zeegewassen bespurende die in de stille waters best op kwamen en deze vromere die aen de bewe ging der baren beter weerstonden hy ver zamelde er nieuwe dat den vloed in de baei dreef, en die rond de staken stapelende waer zy welhaest hunne scherpe klanimen aensloegen, gewende hyze aende lochtstreek. Zyne kundige zorgen hadden hun uitwerksel. Het verkoop dezer nieuwe rykdommen was spoedig en zeker. De visschcrs-vrouwen zich verlaten ziende, tcrwyl de menigte koopers Te rekenen van omtrent het midden dezer niacnd zullen er verschelde keeren per week buitengewoone declingen van soupe en brood gedaen worden voortko mende van byzondcre giften. De werklieden dezer Stad niet inge schreven ten kantoore van weldaed, welke begecren er van deelachtig te zyn. worden verzogt zich ten zelven kantoore te doen acntcckenen. ia! niet altyd duren. De vogelen zullen ngter blyven, en de fortuin van den Irlan- der met hun. Zy bedrogen zich Patrieius had dien tyd van gebrek voorzien, en zonder zich er mede te veel te bekommeren, zich sterk op God vertrouwende, zocht hy om zyn kost met eert ander ambacht te winnen. Zekeren morgen dat hy zyne netten kwam te ligten waer hy maer eenige magere vogels, laetste uitwykelingen gevonden had; zekeren mot'geri zeggen wy bleef den mymerenden Patrieius staen op cetie der oudste staken kyken, waertegen zyne schuit in ’t voorge- gaen gesloot had. Van onder tot aen de htiogte'tot welke de tygewoonlyk klom,wa» die staek bekleed met zeegras en polype- sthmmen waeraeii' by honderden grooto en kleine mossels aen hingen, lly trok er velen eirdroegze aen Meg, die deze beter, vetter en lekkerder vond dan de rots-mossels. Dat heeft■zyne oorzaek, dacht Patrieius, boven het slyk hangende, die mossels nemen er noch de smaek, noch de reuk van als het water acukomt, zy doopen er in zonder hunnen steunstok los te laten; eindelyk wie weet of de zeegewassen waeraen zy hen vastklampen niet eenig zap inhouden die hun vet doet worden? Mogelyks vermenig vuldigen zy ztoh spoediger en gemakkelyker op die wvzê? Wat kost het te' proberen. En Patrieius probeerde. Hy dubbelde en ver dubbelde zvne staken dié, do zeegewassen rond Meg geschaerd waren, kregen er eenen geweldigen spyt voor. Zullgy verdragen, zeidenzy aen hunne mans dat. die vreemdelingen ons het dagelyks brood ontnemen? Hoe klein ons gewin is, hoe grootcr hei hunne word. Het is nauwe- lyks vier maenden dat zy byna uitgehongerd en naekt waren, cn nu zyn zy wel gekleed, wel gehuisvestde vrouw heeft cenen ezel om hare eetwaren ter merkt te dragen, tcrwyl wy, gelyk lastdieren geladen, den weg te voet moeten afleggen. De slykplaet brengt hun meer op dan aen ons het voorregt van in de baei te visschen. De verstandigsten schudden het hoofd, cn zeiden dat by 's menschen geheugen, men niets van de modderplaet had kunnen doen dat het een schracl moeras was zonder schelp dieren; eenen diepen beweegbaren slykpocl beter om de menschen te verslinden als omze te spyzcn. Bah ernamen de vrouwen gy ziet wel dal hy er voordeel uittrekt, en dat hy ons ten gronde zal helpen als men hem laet doen. T is dat hy er zich beter dan ons aen verstaetverders hy heeft zyn gedacht,, er namen de ouderlingen. Maerden haeten den nyd bromden heimelyk, de gelegentheid om uittebarsten afwachtende. Kragtens bekomen octrooi over de min derjarige, en ten overstaen van den heer vredereglcr van het kanton Veurne, den notaris PLANTEFEÜE, ter residentie van Alveringhemzal met het houden van eeno enkele zitting zonder meer, vastgesteld op Woensdag 28 January 1852, ten 2 uren na middag, overgaen in de Afspanning Sint Joiis, op de kaei te Veurne, bewoond door sieur Charles-Louis Loby, tot den Instel en de definitive Toewyzing van Een WOONHUIS met STAL cn voordcre geriellykheden daer inedegaende, mitsgaders het rêgl Vin eeuwigen cynse aen 1 are 12 centiaren grond de.rzelve gebouwen en ach terplaats, gelegen ter zuidzyde der dorp- plaets van Lainpernesse, aen de kerkfabriek van welke gemeente de cynsprcstalie, beloo- pende tot 1 fr. 25c.’sjaers, verschuldigd is. (ténlkooper zal daer van in genot kunnen treden jnel eersten mei 1832, mits den tegenwoordigeu gebruiker sieur Pieter- Albertus Looien, een der licitanteii, daer aen geen pagtregt heeft. Alle nadere inlichtingen zyn te bekomen tor studie van gezegden not. PLANTEFEÜE. KOI 11 U 1 8 II O U D BR OP Dt mOOTt-MUZT TE VEURNE, Heeft de eer het Publiek te verwittigen dat hy den wekelykschen Diligcncic-dieiist van Veurne nae Brugge van Ed. Iabart komt over te nemen, en dat de Voituer zal vertrekken op de gewoone uer, uit het kofy-huis alhier. Hy hoopt door zynen oppascn vlyl, het vertrouwen van een-ieder te verdienen. Schoon TE LAMPERNESSE, Op eeuwigen cynsgrondopenbaerlyk te koopeii binnen de stad VEURNE. DE NEGEN BEVATTENDE Z Dc byzonderc Geschiedenis van elke Pro vincie; hare verdeeling, ligging cn gesteld heid de volledige beschryving van al hare Steden cn Dorpen, Monumenten, gestichten cn Merkwaardigheden; dc Levens van hare grootc Mannende opgave dc bevolking en uitgestrektheid van iedere Plaetsden afstand waerop deze zich van de Hoofdstad der Provincie of den zetel van het Arron dissement, en Kanton bevindt; dc aen- duiding van de Wegen, Vaerten en Rivieren die ze doorsnyden, van de Handels-en Ny- verheidtakkén, welkeer worden uitgeoefend kortom al wat betrekking heelt tot do Geschiedenis de Verdeeling, den tegenwoor dige» Toestand, het Onderwys, de Kunsten; en Wetenschappen van België, enz., enz. DOOR Lid van de Maetschappy van Ncderlandsche Letterkunde te Leiden. Men laet weten da. op 2 february 1852, 10 uren voor middag, de administratie van het Armbestuer te Vcurnc, zal over gaen in hare gewone Zitling-zrcl, Pavilloen van de grootc merkt, tot do verkooning van den darink die zich nog bevind in het parccél Land gelegen tc Wulpen, by de hofstede gebruikt door Joseph Engel- been, groot 66 aren 60 centiaren, wacraf dc helft reeds uitgestoken is. Alle inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van gezegde administratie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3