I I hoc1' 12 75 13-00 10-65 10-85 7-25 p. 100 k- U HogB« 10-80 Vertrek-Urf.n van den Y zcr-a’Cg 15 October 1551. 8-26 10-66 PRYS DER GRANEN 5 3 12 2 1 id. I 25 g 1 De titelplaat hooging G-50 Bruges 5 January. st. ’t stuk 11-58 14-99 00-00 30 min ed 18-00 17 00 17-75 11-80 12-75 14-UÜ 17-00 17-50 17- o o 17-50 lol fr. 17-25 per 13 60 13-80 7-50 7-75 1 l 90 11-10 k Divmnr.,-l> January. Bolerpryzen, van 11 tol 15 °/o Tarwe Sucrioen Haver Boonen id. witte. 22-46 Erwten gr. id. bl. Mei kt run Berger, 5 January. fr. 10-88 per zak van 150 litre*- 00-00 10-33 17-10 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. den 3. Arlhur-Aiiné Decroo, zoon van jen van Marie Guillcman, Beenbou- Terwe Ro;;cc Sucrioen Haver Boonen Lynzncd Koob.acd Comcinc-zaed wille Boonen. I Het paleis der Tuilerien zal voorlaen het oHiciceel verbiyl van den president der republiek wezen. (Mont/eur.) Merkt van BrIgge zaterdag 3 Januai S' Tarwe van fr. Rogge Haver Sucrioen Boonon Boekweit Aardappels Andreas werstraet. den 7. Julius llenderyck, zoon van Pieter cn van Marie Vlecschouwer, Noordstract. STERFGEVALLEN. den 7. Amelie Ghyselonjonge dogter, byzonderc, 25 jaren geboren en wooncode le Veurne, dochter van Joannes en van Marie Vandewalle. den 8. Joannes Combe, 3 1/2 maenden, zoon van Joannes en van Anna Vauhoulie. D1LIGENTIE Ian 1 chi ne op Oostendevertrekt d-'o*' lyk» omtrent ten V uren morgens, uit be Kolly-huis bewoond door L. l)eholl<‘n^e' correspondet'-rende met den Yzeren-weg di® ten 12 uren 15 minuten vertrekt voor gc htel Bolgien en Vrankryk. 1 kc 3 7c. s. 1 ul. 25 g t van dit boekdeel zal de schoone nieuweSt.-Joriskerk verbeelden, welke men te Antwerpen bouwt. de prys tan inschrijving is roar hen die het geheele werk nemen fr. 1-50 per boekdeel. Men kan ook de betchryving van iedere provincie a/zondci lyk bekomen mits ver- hooging van 25 centimen per boekdeel. MEN SCHRIFT IN: By de uitgevers J. P. Var Diere* cn comp., Coppenol-straet, te Antwerpen, en in het bureel van hel Adverlentie-blad, le Veurne. BRUGGE. Ten 7 ur. -10 min., ten 10 tir. 40 min- 'smorg., cn ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur. 45 min. ’s na midd. cn 3 ur. 25 min.’savonds» nac Oostende. BELANGRYKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. Parts, 8 January. De keizer van Rusland heeft eenen eigen- handigen brief aen Lodewyk Napoleon geschreven, waarin hy hem geluk wenscht de zaak der heele beschaving gered te hebben door zyne akte van 2 december. Een gerucht loopt, volgens welk Lode wyk Napoleon in de nieuwe grondwet den titel van keizer der Iransehe republiek zou nemen. De minister van openbaar onderwys heeft de bisschoppen eenen omzendbrief gestuerd, om hen te verzoeken in de kerken na don dienst te doen zingen: God behoede Lodewyk Napoleon ten zalven Ij de als God behoede de republiek. Het schyiit dat niet een der aangehou denen ten gevolge der gebuerlenissen van den 2 december vi or de krygsraden der eerste verdeeling zul verschynen. Men zou bestuerlykeiwyze jegens hen te werk gaen, cn ongeveer 25(10 zouden zonder vonnis naer Cayenne gesl ierd worden. Op bevel van den generaal Rostolan, moeten al de vryheidsboomen in de gemeen ten rondom Montpellier afgehakt worden. Een dagblad van Dresden meldt, dal in de voornaamste salons le Dresdeneen gerucht in omloop was, volgons hetwelk van uit Weenenden president der fransche repu bliek een huwelyk met de hertogin van Orleans acngeraden was, wacrby dan aon den graef van Parys het regt van erfopvol ging zou verzekerd worden. Van ceneandere zyde spreekt men van een huwelyk des pre sidents met de prinses Amalia Wasa. Een derde gerucht bewtert, dat Lodewyk Napo leon Bonapa te stellig ongehuwd wil blyyen. De Ilonin i/r bevat het volgende dekreet van den president Overwegende dat do fransche republiek, met hare nieuwe door de volksstemming bekrachtigde vorm,zonder achterdocht de berrinneringen van het keizerryk mag aan namen, benevens dckentcekcns die er den roem van le binnen roepen Overwegende dat het nationaal vaendel niet langer moet berooid blyven van het beroemde kenteeken, dal in honderde veld slagen onze soldaten ter overwinning leidde; Besluit: Art. 1. De fransche adelaer is op de vaendels van het leger hersteld. «Art. 2. Hy is insgelyks hersteld op het kruis van het Eere-Legioen. Een ander presidiaal dekreet verzendt do drukpers-misdryven voor de korrec- tionele regtbanken. Uit Konstantinopel meldt men van den 0, dal den sultan een geschenk van 8 cèrlykc arabische poerden voor den president Lod. Napoleon Bonaparte bestemd heeft, welk geschenk reeds naer Maerseille gezonden is. De generaal Castellano heeft al de broe- derlyke genootschappen van Lyon ontbon den verklaert en bevolen dat onmiddelyk tot hunne liquidatie zou overgegaan worden. Men verzekert dal hy een besluit het paleis van het Elysée den prins Murat zal worden teruggegeven. 15-00 19-00 MtDDEN-PRYS. prr llec fr. 19-05 12-60 ll-o* Te Merkt van Veurne ton 7 januafS' Er waren te*merkt 310 heet. Tarwe. 1° Kogge. 207 id. Sucrioen. 42 id- «»’er 42 id. Boon. 00 id. l.vnzaed. 47 Koo 03 Comcynezacd. 0 wi'tte Booncn. Tarwe van fr. 25-50 29-25 per 14l> l‘ler’’ Rogge 18-00 19-00 Sucrioen Haver Boonen Lynzaed Koolzaad BELGIEN. Vevrre, 10 January. HEI' AMBACHT DER KLEERMAKERS, Zal op Zondag 11 January 1852, eena vertooning geven op zijnen Schouwburg in hel Handboog-hof alhier. Deze vertooning zal bestaan uit 1 D E T O O N E E L L l E F II E IIIIE R S. 2.’ TWEE ALLEENSPRAKEN, Dewelke zullen gevolgd zyn door ccnc Pan tomime genoemd Ari.eqius er Coloxbire, cn tol slot zal een Choorzang gezongen worden door alle de Leden. Pryzen der plaatsen.l.'“ 50c.; 2.a‘ 30 c. liet Bureel wordt geopend ten 5 uren om ton 6 urenjuisi le beginnen. In Frankryk blyfl de diepste rust bcer- schen, en nergens zelfs is zy hy gelegenheid van het Te Deumop den l.“ geaoorl geweest. Deze kalmte komt Lodewyk Bonaparte wel I te stade om zvne alles wyzigendc ontwerpen ten uitvoer te brengen cn geen dag verloopt zonder dat de Jlo/idenr hel een of ander gewigtig dekreet af kondigt. Na de herstel ling van den adelaer op de vaendels, is het dekreet gekomen voor de wyziging der muntstempels voortaen zullen zy de bceld- tenis van den president dragen. Nu verwacht men zich weder lo Parys aen de ontbinding van al de nationale wachten van Frankryk. Deze milie.ic zou heringcrigt worden op gansch nieuwe grondslagen die het getal hunner leden aenincrkelyk zouden vermin deren, want deze zouden door de overheid gekozen worden onder de goedwilligen die zich zouden aenbieden om er deel van te maken. Men sprak ook, doch mei min zeker heid over de ontbinding der Universiteit. Verwezcnlykl zich dit ontwerp, dan is zulks een onwedersprekclykbewys van den aen- groeijeuden invloed der gezindheid welke door liet dagblad l'Univers cn door den heer de Montalemberl voorgestaan wordt, en zulke maatregel zou gewis in Frankryk waer do universiteit in hoog acnzien stactdiepe aandoening verwekken.Reeds begint men zich bezig te houden met da acnstacndc kiezingen voor de wetgevende kamer; de kiesvergadering van Parys, voorgezeten zeten door den marschalk Excelmans, gaet hare vergrdcringcn houden in het ministerie van landbouw en koophandel. Reeds zegt men dat er poogingen aangewend worden oud-volksvcrlegenwoordigers tc doen her kiezen, die legen Lod. Bonaparte waren in de Indre-eij-Lüire werkt men zoo voor de herkiezing van den heer Piscatory. Men denkt echter dat de meerderheid der hoofd mannen van de gewezen vergadering zich niet ter kiezing zullen voorstellen, om dat zy zeggen dat de vergadering niet vry zal zyn. Immers men is toch algemeen van ge voelen dat de nieuwe vergadering den pre sident der republiek zal genegen wezen. OOSTENDE. I en G uren 15 m. ten 8 uren 15 min.*'0* inorg 12 ur. 15 m. koopmans., ,cn i uren 15 min. ’s na middags, oacr Brugge etc. I an Duynkeike op Ryssel. Ten G uren 15 min. en ten 9 ur. ’s morgensten 12 ur. 05 min. ’smid, ten 6 ur. 30 min. ’s avonds. PRYZEN DEIl BllOODEN ran dito. (47 c. 1 >/2 k. I e 37c. 1 ai Ti’ P

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4