I WEST - VLAENDEREN. (N.“ 1571.) 17 January 4852. DER STAD VEURNE. BERIGT Zaterdag TOESLAG van eene patrimonieéle HOFSTEDE Genaemd DE TORBELLE, MAEIGRAS EN ZAEILAND, Gelegen in Cosy de, Fulpen en Feurne BOSCI1L ODEN, AEN DE LANDBOUWERS. 9 jg: iters- k, id JOk- tres. tuk a sectie Beoosterpoort. wy, licet- iin- .45 ids, gc- het lit, die [jo- iin. en des ten act at y- 15 laser ooi1. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toelezendeu. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen ee.v-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezonderd die welkers insertie door de wet vercischl is. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing bclaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Ten alle tyde beeft het moeijelyk ge weest voor de Landbouwers, van goed zaed te bekomen, byzonderlyk als hel zaed is die van vreemde landen ingebragt word. Aleer dat het in bel bezit van de ge bruikers komt, heeft dit alreeds door do banden van de facteurs gepasseert, daer uit komt dat het zaed dikmaels Letooverl is. Het gouvernement om bet bedrog daer af te beletten, heelt voorgcsebrcven dat alle de tonnen inhoudende Big Zaei-Lynzacd moe ten geplombeert zyn, maer deze z.-gelii'gdoet niet anders dan liet kwaed dekken; iudcr- daed, al het Lynzaed die in het land komt in tonnen, wordt door de douanen gelood, zonder onderscheid van kwaliteit, dewyl er dry soorten van Riga Zaei-Lynzacd zyn die wezentlyk verschillen, te welen Het merk PKNSLS Puik Kroon nieuw Zaei Lyn-zaed l'10 kwaliteit KNSLS Kroon nieuw Zaei Lyn- zaed 2.'1' kwazileit. KASLS Dmjaiia nieuw Zaei Lyn- zaed 3.d‘ kwaliteit Nochtans deze drie versehilligc soorten worden op eender en dezelve wyzc, zoo als wy komen te zeggen, gelood; wy ver- mcinen dan aen de Landbouwers oenen dienst te doen, met hun te verwittigen dat het Zaed van eerst kwaliteit (opregt) in tonnen is welke gemerkt zyn met de letters PKNSLS. Den uitval van dit Zaed, is niet alleenelyk zekermaer geeft langer en fyner Vlas welke, zoo als een ieder weet, eene grootere waerdc heeft, als eene gemeene sloffe die dikmaels de onkosten van labeur en vette niet opbrengt. Donderdag 5 February 1852, 2 uren na nocne, ter herberg deWeegscheede, gehouden door baes Loncke, gestaen te Gyverinchove, ter dorpplacts Zal wezen overgegaen in ceno zitting Publyk te V erkoopen TE GYVERINCHOVE. Den not. CUVELIER» te Veurne verbly- vende, daertoe in regte benoemd en aeugesteld zal ten overstaen van den heer Vredercgter van liet kanton van Veurne, bygestaen door zynen greilier, overgaen den woensdag 21 January 1852, om 2 uren des na-middags, in de her berg het Schippers-huis, bewoond door de weduwe van sieur Engel Tabary gestaen te Veurne, binnen de palen, nevens de Nicu- port-brug, tolden eindelyken Toeslag van: l.° Eene Schaep-hofstedegenaemd de Torreele, groot by tytel heet. 19-86-46 cent., zonder uitsteltol de openbare Verkooping en Overslag der iiacrsclircven Boschlandeu gelegen ter Gemeente van Crombeke. 1 koop.Ier gemeente van Crombeke, weinig west van de llanilslrate, eene partie Boschland mei du taillie gescholen van 6 jaren, en al hel houtgewas dacrop staende cn medegtiende, groot volgens tilel 1 heet. 45 aren Ü2 centiarenbenend op hei plan kadasiral seelie IJ, n.‘ 3Ü4, Ier grootte van 1 heel. 47 aren 86 centiaren, hebbende eene happe ten zuid-weslbocke, strekkende zuid en noord, aboutcérelide met de oosizyde het bosch der kerke van Proven, met hel zuid- eindcaen joul. Ursela Muis, koopvrouw Ie l’opcringheinel de wcslzydo der happe nacsl ’i zuiden aen bo ch der kinderen d’heer Comelis-Criem te Slavele, mei dezelve zj de nacsl ’t noorden van d’happe, aen de hofsledelandcii van l’icler BoUecaer te Crombeke, mei dito wcslzyde in het midden aen boschlaud der weduwe en kinderen Pieter Vanhoueke te Slavele, en nog mei dito wcslzyde nacsl T noorden aen bosch land van bel bureel van weldaed van Crombeke, en met bel noordeiude aen boschlaud van Picler-Alberlus Criem te Proven. 2 koop. Ier zelve gemeente van Crom beke, van oosten aen de llandstraet, eene parlie Bosch land,dies de laillie geschoten is van zeven jaren, met al het houtgewas daer op staende en medegaciide, groot volgens tilel 96 aren 2 centiaren, bekent op het plan kadasiral sectie B, n.” 285, ter grootte van 04aren slrekkende oost en west, abou- teérende met hel oosleinde aen het bosch der erfgenamen van den heer Vanliamme, dan ontvanger der registratie regten te Haringhe, met de zuidzjde naest ’toosten aen boschlaud der kinderen d’heer Cornel is- Criem te Sta vele, en naest ’t westen dat van den heer Bruno Ramoen te Poperinghe, en met de noordzyde aen hel boschlaud van den beer baron Maeseman-Dccouthove te Proven. 3 en lesten koop.Ter gemelde gemeente weinig oost van de Handstrate, een parlieken boscbland dies de taillic geschoten is van twee jaren met al het houtgewas daer op staende cn medegaendcgroot volgens titel 35 aren 2 centiaren, bekent op het plan kadastral sectie Bn.° 86, ter grootte van 38 aren 60 centiaren, strekkende oost en west, aboutcércndc met het oosteindc aen boschland van jouffrouw Amelie Deghelcke, gezulde van den heer Derudder tcAelst; met de zuid- en noordzyden aen boschlanden der erfgenamen van Pieter Dehollander to Haringhe, met het westeinde naest ’tzuideu boschland van Amelie Decock te Crombeke, cn naest 't noorden aen boschland der kin deren Criem te Slavele. de boschbevvaerder Jóannes-Bapt. Cardi- nael te Crombeke, zal deze bosschen aen do liefhebbers aentoonen. deze verkooping, ten opzigte der belang hebbende minderjarige gebeurd bylicitatio krachtens regtcrlyke bekomenc vergunning, door hel ambt van den notaris BOSSAERT tu Gyverinchove, en ten overstaen van den heer vrcderegler des kanton Haringhe, tot dies acngesteld. Het last-kohier, eigendoins-bewyzcn cn plan dezer goederen, berusten ten comp- toire van den genoemden not. BOSSAERT. Inlichtingen te bekomen by de notarissen GU1LLIER te Wulveringhemen FEYS to Rousbrugghe. Het Advertextie-Bim> verschynd wckelyks by P. Ryckeboer, Boekdrukker in de Oost- straet, n.° 34, ie Veihse. De prys van insclu ijving is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, cn 7 francs 's jaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1