te TacïFten, k o op ha g I QJSetüji-. V E T T E - W EID E TE LAMPERN1SSE, Huis met Slal, f KL El N B L A D. Vi sargien, onder* Op eeuwig^ koopen Den definitievee OVERSLAG van hét Hotel de Noble Hute te Veurne is ver schoven tot op Woensdag 211 January 1852 om twee uren utter noeno. Elk zeg hel rooit. verrukking uiltedrukken. Plotselings scheen het hem dal die stille schildery verdwynde, en dat alle de golven des Ocean’s legen zyne arme woonst losgelaten waren, liet was een schrikkelyk geloei, een verdovend gerucht van wind en baren met een dol’ geschreeuw gemengd. Hel huis daverde van onder tot bovenliet ging begeven. Patricius ontwaeklo schielyk maer bel vervaerlyk schrikbeeld bleel’ voortduren. Hel onweder woede in de baei, gelyf in den nacht dat hy mei de ayno stond le vergaen. Men zou gezoid hebben dal de tee hare oevers ovcrklomuien had en dat zy tot aeu den drempel kwam. Maer lussehen ailedie verschillige geruchten die malkan* deren op hel waler en in de lochl door kruisten, meende hy eenc menschenslem te hooren eenen scherpen on langdurige» schreeuw, die noch hel huilen van den wind, noch het geraes der onstuimige baren was. Hy nam een pak louwen, eenen bootsliaek, en ging mei haest naer buiten. De nacht was donker hy hoorde den schoffel zich op twee stappen naer van hem verbryiclen het spattend schuim bedekte hem hel weien. Eens voelde hy zyne voeten van den grond opgeheven. Noglans, ging hy altyd voort, maer met voorzigtighetd.Een schitterende punt blonk op weinig afstand der kust. Dat vuer beweegde zich. Was het een noodssein Was een schip door hel onweder ge slingerd op de slykplact komen stranden? Door sterfgeval. 1 on Huisraed, Herberg-geriefI roiiwklce- deren en Linnen, altmede andere roerende Voorwerpen BINNEN DE STAD VEURNE. Kragtcns bekomen octrooi over dc min derjarige, en ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton Vfcurnc, den notaris PLAN 1EFEUE, .ter residentie van Alveriiigliemzal met hel houden van cene enkele zitting zonder meer vaslgcsleld op Woensdag 28 January 1832, ten 2 uren na middag, overgaen in dc Afspanning Sint Jorit, op de kaei te Veurne, bewoond door sieur Charles-Louis Loliy, tol den Instel en de definitiveToewyzing van Een WOONHUIS met STAL en voordere geriellykhéden daer medegaendc,mitsgaders het regt van eeuwigen cyhsc aen 1 are 12 centiaren grond dcrzelvc gebouwen en ach- terplaets, gelegen ter zutdzyde der dorp-, plaets van Lampernesso; aen de kerkfabriek van welke gemeente dc cynspreslalie,-beloo- pende tol 1 fr. 25 c.’sjaers, verschuldigd is. den koopcr zal daer van in genot kunnen treden .,inel eersten mei 11132, mits den tegenwoordigen gebruiker sieur Pieter- Albertus Looien, een der lieilanlen daer aen geen paglregt beeft. Alle nadere inlichtingen zyn te bekomen ter studie van gezegden not. PLAN TEFEUE. Hy riep, en meendeceneantwoord tehoon n Hy wierp in het ruim de louw die hy hield, de baren braglcn die weder op strand. Op dien stond, deed den weerlicht hem eenc op zyde liggende bark ziten den top harer masten raekle liet water. Hel licht wis uiigedoofd, maerhy wist nualwaerzie 1 wenden. Hy wierp zich dan in t water, nii tegenstaande dc vurige lieden van Meg du- hy hem gekomen was, en haer een eind der touw doende vasthouden, bediende hy zich van T ander omzyn platen ydel s .diuitj dat door do baren gelyk cene noolsehelp ge dreven was, voorllelrekken. Een ligch.aem dreef naest hemhy nam het op, legde het in zyne schuit, en vervolgde zyne dappere worsteling legen de baren. Hy Itereikte d° verongelukte bark eenc in bczwyming ge vallene vrouw was aen den mast gebonden, Patricius viaektc haer los, leidc haer in vei ligheid in zyne schuit en aen Meg roepende dal zy do louw zou intrekken wachle hy op hel zinkende schip tot dat zyn vacrtuig wederkeerde. Eindely k kon hy ook den oever bereiken dc vrouw was tol haer zelven nog niet geki uien, en de man scheen dood te zyn. Het was maer omtrent den morgen dat lang durige zorgen hun helleven wedergaven. lil. Dc l'eruiaeltcliappiug. ■Tot liet leven wedvrkeerendiivoelden dc schipbreukelingen geheel de uitgestrektheid EEN STICHTER. (Vervolg. Zie nummers 1361, 1362, 1366, 1369 en 1370.) Zekeren nacht, Patricius, naer het gebed met zyne vrouw en kinderen gedaen te hebben, h id zich nog blygeestiger dan naer gewoonte te bed gelegd. Hy overzag in zyn geheugen alle de moeijèlykc kansen des levens, zyne moeite, zynen tegenspoed, zynen geringen eigendom dat liy zoo dikwyls gc- maCkt en verloren bad; hy vestigde met ge noegen zyn gedachten op liet tegenwoordige op dal welzy n aeu zynen arbeid verschuldigt, en die alle dage vermeerderde. Hy bedankte God van hem geholpen en ondersteund te hebben in de hardste beproevingen. Was hy nietrykelyk b. loom) over zyne volharding Indien staetvan vaekerigheid zynde die van het slapen en het waken houd, zag hy zyne hut vergrootde mat door Thaddy groflelyk gevlochten, verbreedde en ging de muren beklecden ,de voorraed w.is er in overvloed de vlam kisselte in den hacrd, rond den- welken vroeijelyke wezens glinsterden. Meg, al spinnende, vertelde schoone vertellingen van Ierland, den smaragd der zeen, c i du kleine stonden (e,hooren niet een wydgeo- pendemond, het avoudinael dat voor hun stond, vergetende. Patricius keek zonder spreken, geene woorden vindende om zyne Openbaer te verkoopen. Donderdag 5 februari 1832, ten twee uren na middag, in hel Stadhuis, te Loo Zal gebeuren de openbare Verpachting, voor eenen termyn van negen jaren, aenvaug te nemen met 11 nov. lll.il, van eenc Velte- weide loebehoorende den heer abbé Desmedt groot twee heet. 7 aren 94 cent., lest gebruikt door sieur Verpoortc, landman te Leyselc, palende oost weide van den disch van l.am- pcrncsse, van zuiden de weide van den lieer Desmylter, te Cassel, Len van westen de weide gebruikt door Dominions Nollet. Woensdag k.*" Februaries 1832, om P®1' ure des na middags te beginnen, ten hu>tC gelcckend n.* 33, ten dienst van herberg, gcnaciud dc Zwaen alwaer sieur Carol"’' l.uilov. Vanlcke is afgestorven, gesla n weslzydc van dc zuid-stract, binnen de sta<> Vi urne, zal gehouden worden Koopdag van Stoelen, .tafels, yscr koolstoof, duit’che slaghorlogie, commode, 2 spiegels, print»"’, koper- tin-yser-glas- gleis en aer dewerk, venstcr-gordyntjespluimen oorkussens, vvolle matrasse hoofdeinde en sargien, omler- beddens, bcddelakens, beddebak met itupö* rial en gordynen, koffer slolvasl, 2 regelt* schcrms, 2 ydel zakken, 3 hectoliters aerd- appelcn, ontrent 3 kilos boter, 9 hectoliters groeve en fyne kolen, water-seujen. Toog, kanne-rek, sehuiflafcl. koper spoel bak qiütiqucl eo pinle-dcksul*,. bie.r ci> liqiieur-glascn, cabirellen, linnen enkel, dobbel en halve liters met nat-malen, gleisen liters, 3gaiilieren. Ontrent een voer mest, honwe, hand mes, yscr sclioppo,greep en andere voorwerpen nldaer aeniobiedcn. Mitsgaders dc klecdercn cn lyncu rvan wylcn Amelia Renier, eerste huisvrouw van den gezegden overleden Sieur Vanlcke. Alles met gereed geld, Ondertusschtn alle inlichtingen wegen» deze verpeehting te bekomen ten kantore van den not. FLOOR, le Loo. Schoon TE LAMPERNESSE, en cynxgrondopenbaerlijk te binnen de ttad I EL’JLVE. cn by kadaster hccL 19-38-^2 cent., onder TvofplaetSjhovcnierhof, weiden cn zacilatiden alsmede nog al verder een huisken cn kap pelletje, staende en gelegen lo Coxyde digt noord-oost van de stad Veurne, langst den keiweg leidende van het zelve Veurne naer Nieuport, behalve cene weide die gelegen is in Wulpen, by plakbrief verdeelt in vyf koopen, die ook by samenvoeging zullen geveild worden. 2.° De hoeveelheid by ty tel vanhccl. 3-31-97 cent., en by kadaster heet. 3-17-30 cent. Zacilandgelegen in Wulpen, op eenen kleenen afstand der gebouwen van de voor melde hofstede. De voorschreven goederen tc samen groot liy tytel heet. 23-18-43 cent., stacn maer in masse op (13,000 francs. Alle gebruikt door sieur Josephus-Ber nardus Cabooter, medc-vcrkooper, tot den’ 1 October 1834, mits 1906 francs OGcentim. byjare, inbegrepen 6üfr. voor het huizeken, bpven dc publieke lasten. 3. ’ Een Maeigras, groot hy tytel hectaren 0-97-19 cent., en by kadaster sectie B, n.° 230 A, hectaren 0-98-20 cenli., gelegen in Wulpen, van oosten aen de oude Zeedyk- stract, by de Allacrs-huizen, door den voor noemden sieur Cabooter gebruikt. Stael op 2330 franc». Om door den kooper aenslag tc nemen met den dag der betaling van zynen koopprys. 4. ’ En een parceél Zaciland, groot by tytel heet. 0-78-78 cent., en by kadaster sectie C, n.” 434 en 433, heet. 0-79-20 cent, ton twee parccélen aen anderen, gelegen in Vcurno sectie Beooslerpoort, van zuiden aen de oude Zeedyk-straet, in pagt gehouden tot den 1 Oct. 1836, door sieur llenricus Kessels, mits 90 francs b.y jare, boven de publyke lasten. Slaet op 1790 fianc.t. De veilings-voorwaerden, eigendoms-titcls cn schetskaerteii zyn t’ elks inzage ten kan tore van den voornoemden notar. CUVELIER berustende. Om met 23 April aenstaendein gebruik te komen, de Herberg het llandboog- hof alhier ter stede. Zich te vervóegen by do weduwe VAXHötiwï, brouwerinne te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2