SB 1 t 17- Tarwe Ro(;i;u Sncrioen Haver Boonen =r -7 46 c. ?3 (32 g BURGERSTAND DER STAD VEURNE. Vertrek-Uiien van den Yzer-«’eS Tarwe van Ir. 27 00 29-00 per I »5 »,l,:r” 17-60 18-50 17-00 17-50 10-00 12 00 14-00 16-75 1 1 l’oOk. 150 litrO WET OP DE LOTERYEN. co 00 00 00 00 17-50 k id »»Ogge Sncrioen Haver Boonen Lynzaed Koolzaed id. witte. 22 46 Erwten gr. id. bl. Tcrwc Uoggc Sncrioen Haver Boonen Lynzaed Koolzaed Coitieinc-zaed wille Boonen. 2. i DILI G E N TIE Van Few» >ie op Oo’Zem/c vertrekt lyks omtrent ten 0 nren’s morgens, Kofty-huis bewoond door L. Z7cAo//a,,< correspondeérende met den Yzeren-wc8 ten 12 uren 15 minuten vertrekt voor u heel Belgien en Vraukryk. PRY7.1.N DER BIIOODI ran s 38c. 26 dito. u I 'I' 1 'll k. g 1 id. I Ten 6 uren 15 morg., 12 nr. 1 4 uren 15 Brugge etc. I mi Duijnki ’ike op Ryssel. Ten 6 ureij 15 inin.en ten 0 nr. 30” ’s morgens ten 12 nr. 05 min. ten G nr. 30 min. ’s avonds. Merkt ran Beiu.is, 12 JorwO’JZ; /r. 30-88 per zak van l„- - 00-00 16 30 10-34 17-10 00-00 00 00 MIDItEN-PRVS. A.” 19-3» 12-00 11-75 7-40 10 48 saterdag 10 januarf' 17 7l> lol f.II» 711 per lid1' 13 30 14-25 7-25 8-50 12 00 12-85 1150 13.00 10 00 11-50 6-50 8-00 p. sterven, Hy schreef ccncn brief acn den eerwecrden heer Walle, waerin hy dezen aelmoessenicr van’t gevang bedankte voor de goede onderrigtingen welke hy hem gegeven had. Hy had ook ccncn brief ge schreven acn zyne ouders, om hen om ver giffenis le smeeken voor het verdriet «lat hy henaendeed. Na het vertrek der magistraten is de veroordeelde in zyn gevang alleen ge bleven met zyn biechtvader den heer Walle, diehetn tot op het opperste oogenblik by- gestaen heeft. Vevuse, 17 jannary Wy wekken de aendagt onzer lezers op het Prospectus die wy hier voren mcdcdeclen van het werk de negen Provinciën van Belgio door Slceckx, en die welhaest zal verschyncn by de hoeren J. P. Van Dieren en C.” te Antwerpen. De schryver van dit werk is zoo wol be kend, dat wy niet twyfelen of het zal in ’t al gemeen zeer aangenomen worden. Men sehryft uit Ryssel aen ('Economie van Doornyk In weerwil der stellige wei gering van bclgische deserteurs in het fransch leger te ae «veerden, komen dagclyks van die vreemde soldaten over de grens. Over eenige dagen heeft zekeren Lefebvre, soldaet by het 10." linie-regiment, in bezet ting te Gent, zich by de overheden van Ryssel aengeboden, voorgevende dat Belgien eerlang moest frgnsch worden, en dat hy enkel de gebeurtenissen vooruitliep met zyne inlyving by een fransch regiment te vragen. Deze persoon was zoo zeker zyne vracg te zien ingewilligd worden, dat hy reeds cem roode voetgangers-broek en ruitersieerzen met buitengewoone groote spooren droeg. Dit alles hei ft den deserteur niet kunnen baten, en uien heeft hem bevo len seffens uaer zyn land terug te keeren wilde hy uiet door de gendarmen uit Frank- ryk gezel worden. Zekere heer Horcan, fransehe ingenieur heeft een ontwerp gemarkt voor heileggen van oenen onderzeesehen spoorweg lusschen Frankryk en Engeland. De bami zou gevormd zyn uit oenen onlzaelielyken yzeren koker die op den zeebodem zou liggen en wacrdoor de wagons op twee banen zonden ryden. De uitgaven zouden bcloope-i lot 350 milliocn franks, da helft van hetgeen de vestingen van Parys kosleden. De heer Horcan verzekert de goedkeuring van engelschc, duitschc en zweedsehe ingenieurs bekomen te hebben. Art. 1. De loteryen zyn verboden. art. 2./lis loteryen worefen geacht al de ver- riglingcn, die, onder welke hoegenaemde gedaente, bestemd zyn om by middel van loting ecuc winst te verschaffen. abt. 3. De straffen bepaeld by art. 410 van ’t strafwetboek zullen toegcp.isl worden op de stellers, ondernemers, bestnerders, ontvan gers of beambten der bclgische of builen- landsche loteryen. Nochtans, wanneer het loteryn van on roerende goederen betreftzal de verbenrt- verklaring door gemeld artikel uitgespro ken ten aenziene van den eigenaer van liet in lotery gebragte onroerende goed, ver vangen worden dooreene boet, welke tot de geschatte weerde van dit goed zal kunnen bedragen. art. 4. Degenen die kansbiljetten van ver boden loteryen zullen geplaatst, geleurd of uitgedeeld hebbendegenen die door bc- rigten aankondigingen plakkaertcn, of anderen middel van bekendmaking zullen hebben doen kenn n het bestaen dezer lo- GEBOORTE. den 11. Regina Philomena Wybo, dogter van Petrus en van R'egina Monté, Vcstcnstr. STERFGEVALLEN. den 11. Desiderius Houtsaegher, 1 maend, zoon van Ludovicos en van Marie Mcsdach. den 13. Mathilde Lahaye, 4 maenden, dochter van Philip, en van Anna Vcrliacghe. Carolus Dehaese, 7 maenden zoon van Franciscos en van Isabelle l.ehouck. |.ei OOSTENDE. m. ten Buren 15 mi”' 15 in. koopmaus., min. 's na middags, ,,av tcryenof de uitgifte barer kansbiljetten zullen hebben vergemakkelykt, zullen ge straft worden met eene gevangzilting van vyflien. dagen tot dry maenden, en eene boet van 100 tol 2000 franks. In al de gevallen zullende gemelde kans biljetten alsook de gemelde schriften, ge drukt of niet, de beriglcn of aenkondigin- I gen bevattendeof de gemelde plakkaertcn 1 vormende, verbeurd verklaard en vernietigd I worden. art. 5. Na eene eerste veroordeeling zul- I len de straffen van gevangzilting en boet, I door de voorige artikels uitgesproken, tol het dubbele van liet nia.rimiiiii of de hoogste I straf cn boet) kunnen verhoogd worden. abt. 6. In al de gevallenin welke de on- I derhavige wet de gevangzitting of boet uil- I spreekt, zyn de reglbanken van korrection- ncle policiebyaldicn «Ie omstandigheden verzachtende schynen, gemagtigd, «Ie ge- I vaiigzitling beneden de zes dagen cn <le boel I beneden de 6 franks te verminderenen I zelfs de boel in de plaets der gevangzilting I te stellen. 7,y zullen ook afzonderlyk de eene I of andere dezer straffen kunnen uitspreeken, I zonder dat zy in geen geval beneden do Straften van enkele policiczullcn mogen zyn. art. 7. Van de schikkingen der onder havige wet zyn uitgezonderd de lotery en iiiIsliiitelyk bestemd voor daden van god vruchtigheid ett weldadigheid, voor «le aan moediging van de nyverlieid of de kunsten, I ol tol elk ander doel van openbaar nulals zy zullen gcmagligtl zyn geweest. Door het kollegie der burgmeesters cn I schepenen, wanneer do uitgifte der kans- I biljetten niaer gedaen en gemagtigd wordt I door de gemeente, cn slechts wordt bekend geniaekt in de dagbladen, welke er gedrukt worden. Door de bestendige deputatie van «len provincialen raed, indien de uitgifte der kansbiljetten in verschillende gemeenten der provincie wordt gedaen en aengekon- I digd, of bekend gemaekt in do aldacr ge- I drukte dagbladen. Door hel gouvernement, indien de uit- gifto der kansbilletten wordt gedaen en aengekondigil of bekend gemaekt in meer dan eene provincie. I art, 8. Insgelyks zyn uitgezonderd 1. " De ftnanciecle operatien der vreemde mogendheden, met premich gedaen of by loting uitkeerbaer, wanneer de ollieiille i onleering (opneming in den piy^-coumnl der publieke fondsen) er van door de rege ring zal gemagtigd zyn. 2. ” De timmciële operatien van denzelfdcn aert,door de provinciën en gemeenten des ryks gedaen alsook de operatien der naem- loozcen fonctie-maelsehappyen byhoorig- lyk uilkeeringen met premien l>y loting doende, als zy door het gouvernement zullen zyn gcmagtig«l geweest. abt. 9. De uitzonderingen by de voorige artikels voorzien, houden op hare uitwerk sels te hebben, indien de loteryen zich uit strekken buiten de grenspalen binnen welke zy zy n hemagtig«l geworden. De overtreders zullen, volgens liet geval, gestraft worden met de straften by «ie onderhavige wet voorzien 15 Oct<-lH»r ISSI. BRUGGE. Ten 7 ur. 40 min., ten 10 ur. 40 ’smorg., cn ten 2 ur. 45 min. ten 5 l,r 1 min. ’s na midd. en 8 ur. 25 min.’savot,l»J' nac Oostende. P R Y S DER G R A N E N Te Merkt van Veurne tan 14 janu*" V' Er waren te merkt '374 heel. Tarwe, 1 »»Oggc. 465 id. Sncrioen. 78 i'E ‘'Y, 72 id. Boon. 00 id. Lynzacd. 00 koo 00 Comeynezaed. 0 witte Boonen. Dixside, 12 January. Boterpryzen, van 11 tut 14 °/0 st.’t sit** Merkt tan Hruugc Tarwe van fr. Rogge Haver Sncrioen Boonen Boekweit Aardappels

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4