10 80 11-75 Vertbek-Uren van den Yzer-<veK IS October 1851. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. 100k. 130 litre*. miliciens, hel paleis Philippus en 17-25 00 00 MIDDEN-PHYS. dal hel alherliande Erwten gr. id. hl. o 18 1» lol fr. 20-50 per heet- 13-50 14-50 8-10 12-8» 14-00 00-00 00 p. 7-00 10-75 10-00 6-00 00-00 00-00 k ,d overgankelijke Merkt van Batc.ci, zaterdag 17 January- Tarwe van fr. lloi;Ro Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aerdappels Kogge Sucrioen Haver Boonen Lynzacd Koolzaed per Ure fr. 19-72 12-26 12-1» 0-00 10-751 Tarwe Hogge Sucrioen Haver Boonen id. witte. 22-40 17-50 17- Tcrwe Hogge Sucrioen Haver Boonetl Lynzacd Koolzaed Comeine-zacd witte Boonen. Dixatot, 19 January. Bolerpryzan, van 11 °/0 tol 14 °/u st.’t D1LIGENT1E Van J’exrne op Oostendevertrekt lyks omtrent ten 9 uren ’s morgens, uil Kolly-huis bewoond door L. Drhollan‘ correspondeérende met den Yzeren-weg ten 12 uren 15 minuten vertrekt voor g heel Belgien en Vrankryk. dito. s. I g 1 rti n a 38c. E 20 Merkt ran Bzmi.zs 12 January- fr. .10-88 per zak van 1-- 00 00 10 30 10-88 17-10 BELGIENVzvmï, 24 Jannai y Ter gelegentheid der benaming van Mr. Antoine Behaeghel als schepen dezer stad, heeft de koninklyke inaetschappy Cecilia hem zondag noen met eene serenade vereerd waervan alle de stukskens aller- aengenacmst uitgeoefend geweest zy n. Dynsdag avond, hebben de choorzangers van Zannequin voor den heer schepen insgelyks eenige chooren gezongen, die ook zeer wel uitgevoerd wierden. Er isspraek dat te Doornyk een Tan iusticie zal gebouwd worden. PRY7.EN DEK BBOODEN jf» (48 c. 1 'n k. 3 32 g i id. X' Men schryft uit Antwerpen De tolbeambten hebben aen boord van den stoomboot Baron Oiy, van Londen aen- gekomen, verscheidene stukken katoen en fluweel, welke men wilde binncnsmokkelen, aangeslagen. Uit Engeland verneemt men leger en de vloot versterkten er krygswapeningen voorbereid worden. Deze buitengewoone maetregelen, zeggen de lialf- olliciële engelsche bladen, moeten niet toe geschreven worden aen eene verkoeling tusschcn het kabinet van Londen en do mogendheden van hel vasteland, noch aen de vrees voor eene landing van franscho troepen in Engeland. De ligting van troepen wordt gcnoodzaekl door den liardnckkigen oorlog tegen de Kaffers, tegen wie er reeds 12,000 mannen versche troepen afgestuerd zynwat de wapening der kusten betreftde uilboering dezer werken is enkel de vol voering van een verdedigingsslelselover jaren begonnen. BRUGGE. Ten 7 ur. 40 min., ten IQ ur. 40 rn',nJ ’sriiorg., cn ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur. min. ’s na inidd. en 8 ur. 25 min.’savonds» nae Oostende. Hcrinrigling ran helleger en de burgei wacht. Men schryft uit Brussel, aen l'Organe de lluy De wet op de burgerwacht zou, zegt men eerlang groole wyzigingen ondergaen. Men verzekert dat de kommissie, door liet gou vernement gclasl de verschilligc kweslicn over ons krygswezen te onderzoeken, en wier werk reeds vergevoorderd was voor de gebeurtenissen vim december, de grondsln- gen er van tceneinael gewyzigd heeft, in tegenwoordigheid der min of meer gegronde vrees voor oorlog, die deze g< b urienisscn niet ophouden aen hel land in te boezemen. In eene hare laelsle zittingen, zou zy de volgende beslissingen aengenomen hebben, en de kamers zouden eerlang geroepen worden dezelve te bekrachtigen Het leger, zyne tegenwoordige inrigting behoudende zou gesplitst worden in twee deelen, het eene werkzaam, het ander in reserve, liet eerste deel zou samengesteld zyn uit de vier eerste klassen van miliciens, het tweede uit de vier laelsle. De burgerwacht, op hare beurt, zou ver- deeld worden in twee bans, deeene bestaende uil jongmans van 21 lol 35 jaren, de andere uit de overige wachten. Met betrek lot den tweeden ban, zon de burgerwacht geene wyzigingen ondergaen. De eerste zo u bestemd zy n om de reserve van het leger te volledigen, men zou hen eene inrigting geven nagenoeg gelik met die der prussische lanowehr deze ban zou alle zondagen exereilien moeten houden; elk’jaer zou liy gedurende eene mac.nd moeten deel gaen nemen aen de krygsoefeningen in hel kamp. 7.yne officieren tot den graed van kapitein ingcsloten,zouden door het gouvernement benoemd worden. OOSTENDE. Ten «uren 15 ui. ten 8 uren 15 min. d*’’ morg., 12 ur. 15 in. koopmans., 4 uren 15 min. ’s na middags, uaer Brugge etc. J an Duynkcrke op Byssel. Ten 6 uren 15 min.cn ten 9 ur. 30 1,1111 ’s morgensten 12 ur. 05 min. ’smid- e ten 6 ur. 30 min. 's avonds. Lodzwtk NzroLtoN. Gezien en bestempeld met den grooten zegel. De zegelbcwaerder, minister tan juslicie, E. Rooms. P 11 S D E ll GRANEN Te Merkt tan Veurne tan 21 January- Er waren te merkt 376 heet. Tarwe.* 30 'd Hogge. 252 id. Sucrioen. 69 id. Haver 54 ui. Boon. 00 id. Lynzacd. 01 Kooit- 00 Comeynczaed. 0 witte Boonen. Tarwe van Ir. 25 00 30-00 per 145 liter»- 17-00 19-00 17-50 18-25 09-00 .11-25 15-00 16-50 Titu VI. Van den raed van state. art. kl. Het getal der staetsraedsheercn in gewoone dienst is van veertig lot vyflig. art. 48. De stacdsraedsheereu worden be noemd door den president der republiek, en kunnen door hem herroepen worden. art. 49. De stactsraed wordt voorgezeten door den president der republiek, cn, inzyno afwezigheid, door den persoon dien hy tot ondervoorzitter van den stactsraed aenwyst. art. 50. De stactsraed is gelast, onder be- stuer van den president der republiek, de wetsontwerpen oplestcllen, alsook de regle menten van openbare administratie, cn mocijclykbedcn op telossen die in zake van administratie opryzcn. art. 51. Hy verdedigt, namens het gouver nement, de beracdslaging dcrwelsontwerpcn tegenover den senact cn het wetgevend lichacm.De stadsraden, gelast namens het gouvernement het woord te voeren worden acngewczcn door den president dcr republiek. art. 52. Dejacrwedden van eiken stacts- raedsheer is van 25;000 franks. art. 53. De ministers hebben rang, zitting cnberaedslagendcstem inden raed van state. Tim VIL Over het hooger hof tan Justitie. art. 54. Een hooger hof van justicio von nist zonder beroep of toevlugt in cassatie, a le persoonendio voor hacr verzonden zullen zyn geweest als betigl van misdaden acnslagen of samenspanningen tegen den president der republiek en tegen de in- of uitwendige veiligheid van den stad. Het hof kan enkel met eene zack gclasl worden krachtens een dekreet van den president der republiek. art. 55. Een racdsbcsluit zal de inrigting van dit hooger hof bepalen. Titkl VUL Algemeene en schikkingen. art. 56. De schikkingen der bestnende wetboeken, wetten en reglementen, die niet tegenstrydigzyn met deze constitutie, bly ven van kracht, tot dal zy wettelyk verbroken worden. art. 57. Eene wet zal de gcmccntelyke organisatie bepalen. Do meijers zullen be noemd worden door het uitvoerend bewind, en zullen mogen genomen worden buiten den gemeenteraad. art. 58. De tegenwoordige constitutie zal van kracht zyn te rekenen van den dag waerop de groote staatslichamen, welke zy inrigt, zullen acngesteld zyn. De dekreten, uitgevicrdigd door den pre sident der republiek, sedert den 2 december tot op dit tydstip, zullen kracht van wet hebben. Gedaen ten paleize der Tuilerien den 14 january 1852. GEBOORTEN. den 14. Marie-Walburge Deroo, dochter van Eduardus on van Clemence Vandromine, y.warlenonne-slraet. den 15. Augustus Vanderkeulcn, zoon van Leo en van Marie Vanhoulle, Groole-merkt. den 17. Melanie Vanderslraele, dochter van Pieter cn van Theresc Ackerman, Groole merkt. den 20. l.udovicus Amey,zoon van David en van Julie Mareou, llandboog-straet. Mathilde Couzyn, dochter van Deside- rius en van Sophie Mootc, Bewcslerpoort. STERFGEVAL. den 22. Josephus Eduwacre, jongman, dienstbode24 jaren, geboren te Bulseamp, woonende te Veurne, zoon van Philippus en var. Walburga Schabaillie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4