(N? 4575.) WEST - VLAENDEREN. 51 January 4852. DER STAD VEURNE. BERIGT BOSCI1TAILLIE EN PLANTSOENEN. Huis met Houtstalletje, Gestae n te Coxy de. Zaterdag OPENBARE VERKOOPING van een AEN DE LANDBOUWERS. rt‘ Ok- res. stuk min- r. JlldSf id er It. min- 1. et» n y- ect. OPENBAHE VERK00P1NG van Men betaeld 12 ccntimcn per drukregel voor de Inplaelzingen. De minste inplacizir.g bctaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toeterenden acn den Uitgever dezer. i. des ten naer Woensdag 18/'" Februarius 1852, om 3 uren des na middags, ter herberg het Stad huis bewoond door sieur Josephus Sobry Vrydag 27 February 1852, twee uren na middag, in d’herberg de lloogstaede-Lynde gemeente lloogstaede, bewoond door sieur Heuselelangst den steenweg tusschen Elzendamtne en lloogstaede, Zal gebeuren de openbare Verkooping.der taillie met geteekende plantsoenen, staende op de partienBoschlandhicr na acugeweien. gestaen binnen de stad Veurne, groote Merkt, zal’er overgegaen worden in eene enkele lilting lot dun INSTEL cu TOESLAG van Een Huiste samen gestel uit woonplaets, een platten kamer, vaute-kamcrlje, kelder benevens een huulsialielje, al onlangs nieuw gebouwd ui steen en gedekt mei pannen, op een gedecl van 34 aren 43 centiaren Duinen, gelegen te Coxyde, belioorendc aen du erf genamen van den heer Bauweus - Vander- duueki, te Brugge en van hun ia pagl ge houden tol den kletsten September 1855, mits 17 francs öüceulimen het geheel byjare daer inbegrepen 5 francs voorstand van het huis, laeisciy k hebbende gebruikt geweest door Kcgina-'. ietoria Rogghe afgestorven weduwe van sieua Franeiscus - Bcncdiclus Buuckenbogheeii alsnu ledig en onbewoond, staeudc hel zelve huis ontrent ten noord- wesl-eindc van de dorppiaets van het voor melde Lovy dvan oosten aen den weg die nende voor ingang der duinen langs den muien, palende van noorden, oosten en zui den aen de voormelde duinen en van westen aen den gezegden weg. Om door den kooper aenslag te hebben met den dag der betaling van den koopprys. Deze Verknoping geschied met regterlyke toelating ten overstaeu van den heer Vrcde- regler van hel kanton Veurne, door hel ambt vanden nutar. Cuvclier,aldaer verbly veilde. De vcilings-vuorwaerden berusten t’etks inzage ten 1 auloor van den voornceuideu notaris. dafic' ut het ttndeh •g ‘1,e or ge- liet Advertentie-Blad vcrschynd wckelyks by P. Byckbbokr, Boekdrukker in de üost- stract, n.“ 34, te Vecr.ve. Do prys van inschiyving is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende plactzen, en 7 francs sjaers franco met de post. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-haEl gratis in ons Blad vcrschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. Ten alle tyde heeft liet moeijelyk ge weest voor de Landbouwers, van goedzaed tc bekomen, byzonderlyk als hel zaed is die van vreemde landen ingebragt word. Aleer dat het in hel bezit van do ge bruikers komt, heeft dit alreeds door do handen van de facteurs gepasseeri, daer uit komt dat hel zaed dikniaels belooverl is. liet gouvernement om het bedrog daer af tc beletten, heeft v >or;;eschrezen dat alle de tonnen inhoudende lligi Zaei-Lynzacd moe ten geplombecrt syn, maer daze zegeling doet niet anders dan het kwaed dekken; indcr- dacd, al het Lynzncd die in liet land komt in tonnen, wordt door de douanen gelood, tonder onderscheid van kwaliteit, devvyl er dry soorten van Iliga Zaei-Lynzacd zyn die •wezentlyk verschillen, te weien Het merk PKNSLS Puik Kroon nieuw Zae» Lyn-zaed 1“* kwaliteit KNSLS Kroon nieuw Zaci Lyn- zaed 2/” kwi.ziieit. KNSLS Drujana nieuw Zae: Lyn- zaed kwaliteit Nochtans deze drie verschillige soorten worden op eender en d.zelve wyze, zoo als wy komen te saggen, gelood; wy ver- meinen dan acn de Landbouwers eenen dienst te doen, met hun te verwittigen dat het Zaed van eerst kwaliteit (opregt) in tonnen is welke gemerkt zyn met de letters PKNSLS. Den uitval van dit Zaed, is niet alleenelyk zekermaer geeft langer en fyner Vlas welke, zoo als een ieder weet, eene grootere waeido heeft, als eene gemeenc sloffe die dikniaels de onkosten van labeur en vette niet opbrengt. Gemeente Elverdinghe. E1ISTX r.vtiTiK. Gcnacmd de Branie 10 Gemeten, toebehoorendc mynheer den graef Visari Demoucheron, dies te taillie geschoten is van acht jaren,gelegen binnen de gemeente van Elverdinghetusseben d’herberg do Vuile-seule en den steenen weg van Yper op Poperinghenaerby de herberg van St. Andries, groot 4 heet. 37 aren 87 cent, palende van zuiden bosch aen Mr. VValwein- Deghelckc te Yper van westen naer den zuiden bosch aeu Mr. Vardewynckel te Yper, vocrls van westen bosch acn Mr. Iwcins- De Cödt, van noorden zaeiland, van oosten naer den noorden ook zaeiland, van oosten naer den zuiden bosch, al aen den zelven heer lweins-De Codt. Ten jare 1844 ontbloot door sieur Fran- ciscus Merlevcde, koopman in hout en her bergier te Vkuuertingbe. Verdeelt in vyf koopen, beginnende acn de zuidzyde. 1 koop. net 220 gctcckendcPlantsocnen. 2 koop. met 280 geteekende Plantsoenen. 3 koop. met 275 geteekende Plantsoenen. kl.oop. met 240 geteekendePlantsoenen, li koop. met 333 geteekende Plantsoenen. Den Boschwagter Sr. Franciscus-Josephus Bruncel zal het bosch aen de gegadigde aenwyzen. Gemeente Westvlelsren. tweede tarty. Genaemd den grooten Koeivoet, toebehoorende mevrouw de douai rière Delacnste te Brusseldies de taillie geschoten is van zeven jaren, groot 2 heet. 68 aren 64 cent., gelegen weinig oost van de herberg den Nachtegael, strekkende zuid en noord, verdeeld in dry koopen beginnende aen de noordzyde. 1 koop. Groot 1 heet. 03 aren, palende van noorden en oosten de weduwe Tymothé Merghelynck, zuid den volgenden koop, west bosch meester Nevejan en noord den kleinen Koeivoet, aen de paters Latrappen, met 375 plantsoenen en 41 krullaers, al geteekend met de letters C. B. Ontbloot ten jare 1845, door Pieter Criem landbouwer te Proven. 2 hoop. Groot ontrent 75 aren, palende oost mynheer Merghelinck, zuid den vol genden koop, west bosch Mr. Delanghe, met 280 plantsoenen en 28 krullaers, al getee- kend met de letters C. B. 2 id

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1