Koopdag van Boomen TE POLUNC11OV.E. VETTE-WEIDE BOSCIILANDEN, TE PACHTEA’. KLEI N B L.4 D. zitting r naerschrovcn Boschluitdcn w<- - i TE UMPERNISSE, Openbaer te verkoopcn. Donderdag 5 februari 1832, ten twee uren na middag, in bet Stadhuis, te Loo Zal gebeuren de openbare Verpachting, voor oenen tcrmyn van negen jaren, aenvang te nemen niet 11 nov. 1851, van ceno Vette* we'de toebehoorende den heer abbé Desmedt groot twee liec.i. 7 aren 94 eent., leal gebruikt door sieur Verpoorle, landman te l.eyselc, palende oost weide van den disch van Latn- pernesse, van zuiden de weide van den beer Ik’smyiter, te Cassel, en van westen de weide gebruikt door Dominions NoDcl. Oodeitiissehen alle inlichtingen wegens deze verpachting te bekomen ten kantore van den nol. FLUOR, te Loo. I’itbhjk tv Verkoópen TE G Y V E R l N C 11 0 V E. Mcg roerde niet. Zult gy nu nog voor hun werken? riep zy met veroi.lweerdiging uil. Is bun verlies, al. zy bol onze wilden maken, niet eene zc- kcre straf van God? Lael debark rotten, en laelze van deur lol deur bun brood vragen I XV y zyu geen Kristen om te vervloeken, Meg I rei Patricius op eenen strengen loon. Heelt God ons niet bevolen van hel kwaed mei bel goed lebeloonen? En waer zouden dc verdiensten zyn indien het ons niet een weinig moeite kostte? Die ivenschen zyn meer als v.y te beklagen, mits zy eene slechte dacd bedreven hebben. Zy beklagen het, wat vraegl gy meer? Gy denkt en gy handeld als een hei ligen my tien arinen Pal. Maer met wat zullen wy leven Hebt betrouwen cn uwe hoop zal niet bedrogen worden, zegt het Heilig Schrift. Er is nog voorr.ied en een.wcinig geld iu buis.. ó<En .wilt gy.den,grond inyns gedacht kennen vrouw ’T is dal in alle beproevingen dat God ons overzeild, den hinderpaal een Donderdag 5 February 1832, 2 uren na noene, ter herberg deVY eegschvede, gehouden door baes Loncke, geslacn Ie Gy verinchove, ter dorpplae.s Za' wezen overgegaan in eene zitting zonder u<islcl, lot de openbare Verkooping cn Overslag der naerschrovcn Boschlandcn gelegen ter Gemeeuio van Ciombeko. 1 koop. Ter g.'ineeiue van Crombeke, weinig west van de UuiiJs.ruie, eene partie Dosebluitd .’cl de iaillie gescholen van Gjace.' al b.l houtgewas dai-rop si. ende cn roedegaenue' rooi .olgeus lilet I beet. 43 aren U2 c.’ u' en, bekend op hei plan kadnsiral sectie B, n.‘ 304, ter grootte van 1 heci. 47 aren >0 ••coliaren, hebbende eene bappe ten znid-westboeke, strekkende zuid cn noord, uboilicéreude i.iei de oosi'.yde hel bosch der kerke van Proven, >uel bel zuid- cinde aen joui. L. sela Muls, koopvrouw le Popcringhc, met de west’.yde der iiappo naesl ’i zuiden aen bosch tier kinderen d’heer Coruelis-Criem teSlavele,r.iet dezelve zyde naesl ’t noorden van d’happe, aen de hoistedelai’den van Pieter Botlecner te Crombeke, mei dito weslzydc iu bel midden aen boschland der weduwe en kinderen Pieter Vanboucke te Siavcle, en nog met dito weslzydc naesl ’l noorden aen boschland van hel bureel van weldaed van Crombeke, cn met het noordeiudc aen boschland van Pieler-Albcrtus Criem le Proven. EEN STICHTER. (Vervolg. Zie nummers 1361 i 1362, 1366, 1369, 1370 i en 1371.) Patricius zei niets hy nriekle liet teeken des 11. Kruis cn ging naer builen. Meg bezag beurtelings de visschcr en zync vrouw dan, alsof zy haer zclven niet zou betrouwd hebben, nam zy bare twee kin deren by d’hand en liep ook het huis uit. Eilaes I er was cr niet aen te twyfelcn de verwoesting was maer al te zeker. Alles was verdwenen Geen slaken, geen zeegewassen, geen mosselen meer. Ter zelvcr plaeis leido de romp der bark die half in het slyk ge dolven was. Patricius, op het strand zittende het hoofd op zyne handen leunende, bezag slilzwygcnd hetgeen cr van den schipbreuk overbleef. —Er zal middel zyn om-bydaog wator de mallen en het moestendeel der planken te redden zeide hy eiudêlyk. Vrouw, loopt ceno bvl cn koorden halen. Donderdag 12 February 1832, twee uren namiddag, op eeneparty land gebruikt door sieur Franciscus 'erbois, noord van de kerke, binnen de gemeente van Poïlinchove, langst de Clamaras-stract, by den groenen Boomgaard, KOOPDAG v^i.n |30 koopen Doornen, waer onder verschelde Esscben cn Eiken. Op langen tyd van betaling mits stel lende borg. Ontbloot ten jare 1843, door Pieter Fieu landsman te Weslvleieren. 8 koop. Groot ontrent 90 aren 64 centiaren, palendo oost mynheer Merghelynek, zuid d’heer Dumorlier te Dadizecle, west den heer Delanghc, noord met schaerding den voor- gaenden koop, met 300 plantsoenen cn 21 krullaers, al geteekerd met de letters C. B. Ontbloot ten jare 1845, door Pieter Fieu, voornoemd. Den boschwagter Carolus Fieu, zal het bosch,aen de liefhebbers acntooncn. Gemeente Westvletercn. PtRDï parit. Genaemd den Imogen Kerk- !tq»g toebehoorende Mr. Clep, dies de laillic geschoten is van zeven jaren, groot 98 aren &5 cent., gelegen weinig zuid van d’herberg genaemd de Cruysstraet, wezende eene hap pende partie, palende oost bosch van Mr. Vandermarliere, noord bosch genaemd den Admirael, zuid bosch Mr. Desilters, west land gebruikt door Engel Delaplaesc, met 47,0 plantsoenen cn 12 krullaers, al getee- kend met de letters F. F. Ontbloot ten jare 1845, door sieur Ncu- i yijlevan Proven. -• Den boschwachtcr sieur Benoit Dcturck er by vvoonendc zal hel aen de liefhebbers aentoonen. Gemeente Oostvleleren. vierde fartt. Gelegen in de Kaltehoorcn- bosschcn, groot 1 beet. 45 aren 92 cent., dies de taillie geschoten is van zeven jaren, look toebehoorendeMr. Clep, wezende ccno .happende parlio, palende van noorden Mr. Reypliens te Yper, cn den disch van ..Oostvleleren, zuid land aen sieur Am poorter, ?west met. den sleeri gras aen den zclven i-.^mpoorter, noord den voornocindcn lieer Reypliens, met 380 plantsoenen en 22 krul- .laers, al geteokend met de letters C. B. De verkooping zal gebueren op langen tyd van betaling mits stellende borg. 2 koop. Ter zelve gemeente van CrotD* beke, van oosten aeri de Hnndstrneleen® partie Boschland,dies de iaillie gescholen van zeven jaren, mei al het houtgewas daef op staande en medegnende, groot volg®” titel 96 aren 2 centiaren, bekent op b® plan kadastral sectie B, n.* 283, ter groot16 van 94 aren strekkende oosl en west, abo» teérende mei het oosteinde aen bel bo»c 1 der erfgenamen van den beer Vanha i"IUL'j dan ontvanger der registratie regten Haringlic, niet de zuidzvde naesl T oo',le. aen boschland der Lindere.i d’heer Cornel”' Criem teSlavele, cn nnest 'l westen dat va den heer Bruno Ramoen te Poperil'ghe, l' met de noordzydc oen bel boschland v0 den heer baron Mneseiimn-DecouthO'1-’» te Proven. 3 cn letten koop.Ter gemelde gemeen'® weinig oost van de Handslrate, een portiek®6 boschland dies de Iaillie geschote>i i»'-*1” tweejaren, nu t al hel houtgewas daer °P staendc cn medegacndc, groot volgm” ,ltC 33 aren 2 ccnlnirco, bekent op het p'31’ kadastral sectie B, n.° 86, ter g’-ooite t”11 33 aren c<mii,iren, sirckkeitdu o«*t c” west, nbouleércndc nu l hei omUcindu'1*1’1* boschland van joufTrouw Amidie Deghelcki’t geselde van den heer Dcrudder teAelsl; ',,c de zuid- en noo'-dzydoti aen bo<cbl:<t"'el' dar erfgenamrn van Piet.'r Dehollander ,l’ Haringhe, mui bet wesiei xlc naesl ’tziiid®n boschland van Amelie Decock te Croribck®» cn naesl ’t noorden êu boschland der kit'" deren Criem Iu Slavele. de boschbewacrdi’i Jonnncs-Bapt. Cardj' nael le Crombeke. z d deze bosschen aen d® liefhebbers ncotoonen. deze verkooping, ten opzigte der belaiif' hebbend'! minderjarige gebeurd by liciiat10 kracliices regterlykc bekomenc vcrgunni,,l>’ door bel ambl van den notaris HO^SAEH 1 Gyverinchovecn ten overstaen van den lieer vrederegler des kanton llaringhe, tot dies oei’geslelcl. Het I. st-kohier, cigemloins-licwVzcn cn plan dezer goederen, berusten len comp' toirevan <1. geit ieinden nol. BOSSAERT. Inlichtingen te bekomen by de notarissen GUILL1LR te XVulveringhcmen FE1S t® Housbrugghc. Om met 23 April acnstacndc, in gcbr»’ to komen, de Herberg het Handboog hof alhier ter stede. j 'Zich le vervoegen by do wedu" Variiocttr, brouwerinno tc Ycurnc. middel kan worden. Die man, by als hy myne netten sehuerde, dacht niet 1 hy my r»p hel spoor eener voordceligc® '9, verheid bragt; ennogtans is hetdewaerbei Hel ongeluk van verleden nacht houd t’®u eene les intrachten wy die Iq vinden. Laet ous naer huis terugkeeren, il’“ Megjterwyl de kinderen u touwen brengen, zal ik de zaeg cn de byl nemel» u kouten helpen, want er is geen tyd verliezen. Gy zyl ccno brave vrouw, Meg! t®’ tricius. En die man, die tol dien stond vcrschillig geblovun was, borsl iu tranen Wanneer de zee afgegaan was, dreef tricius zyn acon ophel slyk, en was id t\.(, oogwenk by de bark. Hy vond er uellet’' nog vol visch waren, een vat meel, kleè^er‘j0 en cenige mnsjen en do plnuken Maerl. j icl hy naer male zyue schuil laedde. By der. trek-louw. glydde zy sneilyk 'aD ■’barktoudttü.'oervK.. t<. rat sa!- - n De visscher eu zync vrouw, verlegp0 '?e0 hunne gaslweerden uicl weder to ziedt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2