r I I fen 8 i fl den Yzer^ei Ten 6 uren 15 morg., 12 nr. 15 ■'i uren 15 min ^fugge etc. Vertrek-Uren van PRYZEN DER BROODEN ~Z 17 c. s 32 I- S BURGERSTAND DER STAD VEURNE- Tarwe van fr. 2-1 00 30-00 per 145 liter** i>- 1U ü0 b 10 ,s0 18-00 19-00 08-50 .11-75 14- 00 10-75J 15- 00 17-00 l en cn aanhanger van het verboden 00-00 00-00 00-00 uit de noordelykc streken I men Henri palen. o o k id Tcrwc Rogge Sucriocn Haver Boonen Lynzacd Koolzaed Comeine-zacd witte Boonen. Rogge Sucriocn Haver Boonen Lynzacd Koolzaad 1 '12 k. 1 id. IS October 1S51. OOSTENDE. in. ten 8 uren 15 in. koopmans., 15 min. ’s na I w slot Rio-Frio, alwacr fiy wilde jagen,fork door de sneeuwstormen overvallen, en v** gesneeuwd. Dit toeval redde de tali ykc rei zigers. Den 6 January kwamen de po»l*a8el’, eerst te Madrid aen. Dixmcde, 28 January. Bolcrpryzen, van 12 °/o lot 15 ’/j st. ’t slu GEBOORTEN. den 24. Silvie Destoop, dogter van Lean' 1 en van Marie Bo’sacrt, Klavcrstrael. Philippus Didier, zoon van Joannes van Marie Decorte, Beoosterpoort. Leopold Baeselen, zoon van van Joanna Ilubrecht, binnen p..’.~-- den 25. Franciscus Vanbesicn, zoon 'a Franciscus en van Isabella Debaillie, “cC willemscappellc. den 20. Pieter Mcrsscman, zoon van Jo® nes en van Irene DaemsBeoosterpoort- den 29. Octavio Keslemnn, zoon van P,c 1 cn van Marie Zoete, Ooststract. STERFGEVAL. 1 den 27. Louis Merlcvcdc8 weken, t0° van Ludovicus en van Mclanio'Dcman. dito. l’M o 1 BELANGKi 'KE NIE VWIGHEDEN. BELGIEN. Vevbxe, 31 jannary By besluit van den heer gouverneur dezer provinciezyn de dagen der loting voor do nationale milicie van 1852, bepaeld als volgt Te Dixinude, 2 february, 10 ure voor mid. "Wouinen, 2 dito, 3 uren na middag. Couckelaere, 3 dito. 10 ure voor middag. Veurne, 4 dito, 3 ure na middag. Nieuport, 5 dito, 3 ure na middag. Loo, 7 dito, 11 ure voor middag. Alvcringhem, 7 dito, 3 ure na middag. De opening van bet hof van assisen van VVest-Vlaenderen voor het eerste kwartael 1852, is vaslgcsteld op 1 macrl aenstacnde onder het voorzitterschap van den raeds- heer Van Zuylcn. Hel bclgiscli gouvernement beeft beslo ten de straf der tentoonstelling, insgclyks zoo als hel brandmerk nog in onze strafwet boeken behouden, nie meer uiltevoeren. Even als te Gent, hcerschen te en om streeks Korlryk de kinderpokken met veel hevigheid, lot hiertoe hebben zy weinig sterfgevallen veroorzaekt. de heer de Munter, conducteur der bruggen en wegen, is koinmissaris opziener der wegen voor hel arrondissement Veurno- Dixmude benoemd. De heer Dumon-Dumorlier, voorzitter van .den semiet is woensdag morgend te Doornyk overleden. Aeneene byzoudere briefwisseling uit Brussel onlleenen wy het volgende: Het dekreet van beroving, door Lodewyk Bonaparte legen de familie van Orleans uil- geveerdigt, heeft te Brussel zulke eenstem mige afkeuring ontmoet, dal er zeker niet een acnhanger van hel soup-délat van den 2 december meer te vinden is. Men werpt den nacm van socialist naer hel hoofd van den president, die de familie jan Orleans le ryk vindende, morgen wel zou kunnen vinden dat Belgien le vry is. Hoe kan men op zulk gouvernement slael maken? Lodewyk-Na- poleon zend dry prachtigeSévres-vazen (die hem niet toebehuoreii lot vricndscoapblyk, aen koning Leopold ten geschenke, en veer tien dagen later palmt hy de goederen zyner kinderen in. Nu, zich laten bestalen zonder een woord te spre»en en oneerlyke hande lingen met lachend gelael bejegenen, dat heet men pn de verhevene kringen, hooge polilisohe welvoegelykheben. De koning, die in alles het nationael belang op den voorgrond stelt, heeft de lyding der ver beurdverklaring mei builengewoone koel bloedigheid ontvangen. Hy zou tot eene hooge personnagie gezegd hebben Ware die noodlottige gebeurtenis rooi getallen voor dat de hemelde koningin wegruktezy zoo er diep over gesmaert zyn; wal myne jonge kin deren betreftmogt de toekomst hen geene groolere rampen overzenden. Die zoo edele zoo treffende en tevens zoo diepgrondige woorden verdienen bekend gemackt le wor den. Het land zal hierdoor nog meer leercn beminnen, den vorls die boven zyne eigene belangens, die zyner kinderen, en boven hunne fortuin, die van’t land wist te stellen. De Emancipation spreekt van de onrust cn de bekommernis welke onder de brussel- sche industriëlen en werklieden hcerschen, die van verre of naby den nadruk leven. De Emancipation overdryft de zaek grootelyks Wy zien niet, dat de brttsselscho zetters on drukkers, juist zoo ongerust zyn, als dit vreemde blad het zegt. Wilt gy de waerheid weten Het' is de Emancipation zelve die ongerust is; want indien de nadruk wordt verboden, waer halen zv en al andere fransch-belgische bladen hunne feulletons dan van daer Ze zullenze dan duer mogen betalen aen de. schry vers zelven, vertalen of zelf schry ven gelyk wy, vlacmsche bladen, inin-d®* te*1 middagsnaCr D1LIGENT1E Van Veurne op Oostendevertrekt |’1Cl lyks omtrent ten 9 uren ’s morgens, .ff koffy-huis bewoond door L. I)ehol‘a,‘ corrcspondeércnde met den Yzereu-"el> ten 12 uren 15 minuten vertrekt 'oü heel Belgien cn Vrankryk. P R Y S DER GRANEN Te Merkt van Feurnz van 28 January- Er waren te merkt 518 heet. Tarwe.,3® Rogge. 330 id. Sucriocn. 30 id. Ha'*"’ 89 id. Boon. 00 id. Lynzacd. 00,h°ü 00 Comeynezaed. ü4witte Boonen. van s 37c. m MIOÜEN-PIIKS. ,|M fr. 10-40 12-77 12-CO 0-20 10-48 cn het is om zoo iets te voorkomen dat al de fransche bladen in ons land legen do afschaffing van den nadruk schreeuwen, cn liet gouvernement w illen bang maken van de onrust der werklieden. 7.oo is het met de meeste verdedigers van den nadruk. Zy nemen den schyn aen alsof zy voor het werk volk spreken, en spreken ten slotte alleen voor hunnen zak. Vlaemsche Stem.) De dekreten van den president der republiek, waerby de goederen der familie van Orleans verbeurd verklaerd worden, hebben alom den droevigsten iddruk ge- inaekl, cn zelfs by degenen dio den slaetsslag van 2 december toejuichten ecu gevoel van af keur en verontweerdiging opgewekt. Schier al de dagbladcji onzes lands schandvlekken den bietsten maatregel, door Lodewyk Bonaparte genomen. l.'Obsei vateur eindigt een artikel in den zelfden zin met deze woorden Dr president der republiek vreest dat de prinsen van Orleans zich van hunne goe deren legen hem zouden bedienen, cn liy Ontneemt ze hen om er zich tegen hen van te bedienen. De natie had hel weduw-goed der hertogin van Orleans gewaerborgd de republiek betaclde hetde president neemt hel geld der prinsen van Orleans ter beta ling van dit weduw-goed. Hy neemt op die goederen h. t benoodigde om de schulden der burgerlyst te betalen, nu dal reeds een deel dier schulden door de prinsen van Orleans afgelosl zyn. Niet alleen overweldigt hy aldus den eigendom der l.ranschen, maer hy overweldigt hel goed van vreemde prinsen die door niets gedwongen zyn zich aen de onwellelykheden van du grillen des presi dents te Onderwerpen. Zoo zouden, indien onze inlichtingen juist zyn, de belgische prinsen, zonen van koning Leopold, door dit d kreet beroofd worden van ongeveer 499,000 francs renten. Even zoo is het geslucn melden prins A. van Wurleiuberg, weduwaer der prinses Marie, melden prins van Saksen-Coburg, echtge noot der prins s Clementine, enz. Wat de laelste considei ant van dit dekreet betreft, nooil zag men zoo iels ongeheords. Wat zou eene rechtbank zeggen van eenen kerel, die zich aldus voor haer zou verdedigen 1 is waerik heb mynheer’s beurs ge stolen, maer ik heb hem zyn uerwerk gelaten. Terwyl men i 4 van zochten winterweder spreekt, maekl uil hel zuiden gewag van koude en sneeuw. Te Riga en andere russische haven bad men den 8 jannary open water le Stockholm en op andere zweedschc plaetsen was het den 19 jauuary zoo zacht weder, dat aen vele struiken zich reeds knoppen vertoonden In Rgomen en verdere llaliaensche streken had men in de eerste dagen van deze maepd sneeuw en vorst. In Madrid lag toen de sneeuw eenige voelen hoog, en liepen de muildieren tol aen den buik in den sneeuw, zoodal de postwagens van Sevogviavan Santander, enz. uil Aslnrien cn Galicien op hunnen weg naer Madrid, den 39 december in eene kleine herberg le S. Raffaelo eene schuilplaets voor hel vcrschrikkclyk weder moesten zoeken al de huizen, welke de her berg omgaven, waren met menschen gevuld. De sneeuwstorm duerde inlusschen voort, zoo dal er aen geen vertrek te denken v.ts. üp den derden dag was de voorraed van levensmiddelen gebruikt. Den 5 January geraekte men in ver'.wyteling, dewyl vele reizigers, uit gebrek aen noodige rust en spyze, te uilgepul waren, om redding door den Imogen sneeuw ta zoeken. Plotselings boorde men gerucht en eenige menschcn- stemmen. Hel waren pionniers, die voor het rytuig des konings eenen weg door den sneeuw baendeu. Deze was op weg naer hel ^mancipation waer halen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4