WEST - VLAENDEREN. 7 February 1852. DER STAD VEURNE. BER1GT Huis met Houlstalletje Zaterdag Koopdag van Boomen, TE l’OLLINCHOVE. ■Venditie van Boombullen en andere HOUTWAREN, TE LOO. <E. LANDBOUW. r-a>c& AEN DE LANDBOUWERS. n >8 Joan' OPENBARE VERKOOPING van een Hl 9 iiidcf ics f” ri c" toon liter*- Vi >t stuk )0 )0 10 ieder weet, eene grooterc waerde beeft, ah eene gemeens sioffo die dikmaels do onkosten van labeur cn vette niet opbrengt tel* nac® >0 :0 ■I) 1 i. picter Gestae n te Coxy de. Woensdag 18.de° Februarius 1852, om 3 uren des na middagster herberg het Stad- |{O0k VRV* rci" igei” Men betacid 12 ccntiincn per drukregel voor do Inplaetzingeu. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetczcnden acn den Uitgever dezer. schoonc vruchten voortbrengen, die smake- lyker en aengenamer zyn. Sommigen zeggen cindlyk, dal men die booinen, om zc van hel mos le genezen, met een mes van boven tot benedendoor het mos en schors moet si>]den, o .i die zuigplanten te krenken, wanneer die geheel den slam bedekken. Deze bewerking doet wel bet sap bewegen maer toch het mus niet verdwynen; wy bepalen ous dus met le herhalen, dat hel besle.iniddel is, de hoornen met kalkwater te bewilten, en dit alle dry ol vier jaren le verriglen. Genlscho Hovenier.) n van lieer- I I Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Vcrkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen ees-maf.z gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wel verëischt is. Df narj" 39 Haver Kool»" Dynsdag 17 February 1852, ten tweo uren na middag, op de Weide gebruikt by Sr. Hendrik Lccotte l.oo aen de Loovaerd KOOPEN van 30 olmen Boombullen dienstig voor wagenmakers timmerlieden cn andere werken. En nadies 25 koopen eiken planken, waervan veele dienstig voor schiplimmer- lieden, staky t-staken en eiken kasten. Op 5 maenden tyd van betaling voor do koopen boven de 20 francs, mits stellendo begoede en bekende borg, de koopen bene den de 20 franks met gereed geld. liet Advkktentie-Blad vcrschynd wckclyks by P. Hvckeboer, Boekdrukker in de Oost- stract, n.° 34, te Vecbke. De prys van inschi yving is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende plaelzen, en 7 francs ’sjaers franco met de post. ürer het Boommos. Het mos, dat op de boomen groeit, hindert al de deden die hel bedekt op zoo ccne wyzc, dat hel de uilzwecling der inwendige vochten belet. Dit mos, niaerin de kleine insekten als boomluizen, enz., zich verbergen, groeit gedurig aen, dringt metzync gevezelde wor teltjes door de sclirs tut op het spek van den stam en de lakken der hoornen, en trekt ccne gedurige vochtigheid naer zich, die dikwils' de eerste verrotting der hoornen veroorzaekt. De veelheid van het mos is ccne bezonderc ramp voor alle fruilboomen want het doorknaegl ze en beroofd die gc- incenlvk van de noodige gedeelten van het natuërlyk sap, belc. die boomen goede vol wassene vruchten le dragen en eindigt dikw> Is nietje geheel te doen sterven. Men helB^crscheidene middels voorge- stcld om dil mos te verdelgen; ten eerslot als het vochtig weer is, dit mos met een bonzen mes van den boom te krabben maer men heeft sedert eenige jaren betere mid delen gevonden Men ontbloot de wortels rondom den boom ,en stort in dien putceno groote kuip loog van assche gemaekt; men bemerkt dat het mos aen deze besproeijing, allo jaren in de maend maert of april ver- rigt, zeer zelden wederstoet, men kan ook dil mos op eene andere zeer gemakkelyke wyzc doen verdwynen, met enkelyk den stam der boomen tot in de takken alle dry of vier jaren met kalk en water met eenen borstel teoverwitlen. Een behendig hovenier, die deze eenvoudige htiddelen aen zytie fruitboomen op tyd bezorgd is zeker van groote en schoonevruchten te bekomen, en voorzync moeite rykelyk beloond te worden. Deze bewerking doet niet alleen het mos met ,in- de vezelworlels verdwyrfen, maer al de kleine oogedierten zoo als boomluizen, enz., vlugten. Als dit mos door den mageren grond voortkomt, hetgeen een goed hovenier wel kan bemerken, moet by trachten de slechte aerde door goede vette te vervangen, en zorgen die boomen met vette looge ofkoeale fle, somtyds te besprocijen, of vet geteerd mest .flï..t rondom de wortels in den herfst inspitten. Al deze bewerkingen op tyds verrigt, ziet men het mos geheel verdwynen de boomen eene gladde effene schors verkrygen cn uil he‘ Hands'' nes ,oor 8«- Tcn alle tyde heeft bel moeijelyk ge weest voor de Landbouwers, van goedzaed te bekomen, byz.o»derlyk als hei zaed is die van vreemde landen ingebragl word. Aleer dal hel in he« bezit van do ge bruikers komt, heeft d«l alreeds door de handen van de facteurs gepasseeri, daer uit komt (kil hel zaed dikmacls belooverlis. Hel gouvernement om hel bedrog daer af te beletten, heeft »<io<"gescbrevcti dat alle de tonnen iubomlemlc Big.’ Zae'-Lynzaed moe ten "‘-plombecei zy.», maer deze zegeliog doet niet anders dan hei kwacd Dekken; inder- d. ed, al bi t l.y uzned d<e io bet land komt in loinieu, worilt door de douanen gelood, zoifder onderscheid van kwaliteit, dowyl er dry soorten van Higa Zaei-Lynzaed zyn die wezeitliyk verschillen, te weten liet merk PKNSLS Puik Kroon nieuw Zaei Lyn-zaed l,le kwaliteit KNSLS Kroon nieuw Zaei Lyn- zaed 2.d’ kwazitcit. KNSLS Drujana nieuw Zaei Lyn- zaed 3.d" kwaliteit Nochtans deze drie verschillige soorten worden op eender cn dezelve wyzc, zoo als wy komen te zeggen, gelood; wy ver mei ncn dan aen de Landbouwers eenen dienst te doen, met hun te verwittigen dat het Zaed van eerst kwaliteit (opregt) in tonnen is welke gemerkt zyn met de letters P.KNSLS. Den uitval van dit Zaed, is niet alleenelyk zekermaer geeft langer en fyner Vlas welke, zoo als een Donderdag 12 February 1852, twee uren na middag, op eene parly land gebruikt door sieur Fianciscus Icibois, noord van de kerke, binnen do gemeente van Pollinehovc, langst de Clamaras-slraet, by den groenen Boomgacrd, KOUPDAG van [30 koopen Boomen, wacr onder verscheide Esschen cn Eiken. Up langen tyd van betaling mits stel lende borg. o. i i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1