°F Fl,‘? K O O P~D~aT g VE T WEI HEN, mitsgaders een c it Cato V? etLoopiti openbare; verkooping Huis met Erf, I TE V .E U ft N E. 3 t o r.-Ti ZAEI- MAE1-. EN GRASLANDEN, alsmede van B0SC1ITAILL1I A I.N PLANTSOENEN 7e Grom bekc. 11.2-41 -80, de struct By uitscheiding. Van Menagie-gocderenBakkers-allaem Brandhout, enz., Woensdag Iff February 1852, om ecu uer juist na middag, en volgenden dag, ten huize cr> bakkery van de weduwe Harleel gestaen té Veurne,op het Kaelspel nummer 2, ral by uitscheiding van bédryf, gehouden worden vriendelyken KOOPDAG van alle slach van Menagie-gocderenbestaende in: tafels, stoelen, spiegels, kassen, kommoden, buffet, slaghorlogie, stove, beddebakken met behangsels, wolle matrassen, pluimen beddens, oorkussenssargien lakens gor- dynen, dwalen, servietten, veel schoon ehi- neesch porcelyn, koper,- tin,- yzer,- gleis en aerdewerk vooris winkeltoog, bakken, boorden, maten, schalen en gewigten, al het bakkers-allacm in goeden stael,tarwen en roggen meelblomme, gruis, circa 1000 bondcls fasseel, 1000 fagooten en meer an dere voorwerpen aldaer te bevinden. Op langen tyd van betaling voor de koopen van 20 francs ten kanloore van den deur- waerdcr P1ERRET, te Veurne. 75 cent, ’s jaers, boven de contribution deze hofstede is verdeeld in 9 artikelen houdende aen Mr.’Jules Vernimmen, van Duinkcrke, Mr. Mortier-Markey, van llond- schoote, Picter'Bollengier, Mr. Menart van Douai, Mr- Aneelin, Mr. Deslicker van Dutnkerke, sieurs Leblonde en Dumey van llondscboolc, aeit de Warmoes-slr'ael cn aen de Loo-wcg. De titets varrtigendom en voorwaerden dezer verkooping rusten ten kantore van dito notaris Goudaert. kuis, bewoond door sieur Josephus Sobry gestaen binnen de stad Veurne, groote Merkt, tal'er overgtgaen worden in ceric enkele zitting tot den INSTEL cn TOESLAG van Een Huiste samen gestel uit woonplacts, een platten kamer, vaute-kamertjekelder benevens een houtstalletje, al onlangs nieuw gebouwd in steen cn gedekt met pannen, op een gedeel van 34 aren 43 centiaren Duinen, gelegen te Coxyde, beboerende aen de erf genamen van den heer Bauwcns - Vander- donckl, te Brugge cïi van bun in pagl ge houden tot den laelsten September 1855, mits 17 francs 50 een timen het geheel by jare dacr inbegrepen 5 francs voorsland van het huis,lactselyk hebbende gebruikt geweest door Regina-Vicloria Roggbe afgestorven weduwe van sicua Franciseüs - Beaedictus Bouckeuhogheen alsnu ledigen onbewoond, staende het zelve huis ontrent ten noord- west-einde van de dorpplaets van het voor melde Coxyde, van oosicn aen den v.cg die nende voor ingang der duinen langs den molen, palende van noorden, oos.cu en zui den aen de voormelde duinen en van westen aen den gezegden weg. Om door den kooper acnslag te hebben met den dag der betaling van den koopprys. Deze Verkooping geschied met reglerlyke toelating ten overstnen van den heer Vrede- regter van hel kanton Veurne, door bel ambt van den notar. Cuvclier, aldaer vcrblyveude. Du'veilings-voorwaerdea berusten t’elks inzage ton kantoor van den voornoemden notaris.1 Macndag 23 February 1852, ten een »r0 namiddag, inde herberg den Keizer, be woond door Pieter Zal er publyk verkogt worden de tailhft met geteekende Plantsoenen, voor den f>' woonen ontbloot van den jure 1852, van naerbeschrevcn Bosschcn toebehoorende Pp bureel van Weldadigheid en de KerklabricK van Cröinbcke. Gemeente Ciombeke. Het Eike-Esltgroot 45 aren 44 centiare palende oost de Doorenstrael, zuid Mr. Mi’ selyn noord zaeiland Mr. Brigou, niet geteekende plantsoenen en 9 krullacrs. De l’latte-vloge groot 43 aren 78 cen^r, palende zuid de weduwe Pieter Van Here en noord hel bureel van Weldadigheid va Crombekc, met 111 geteekende plants®cnC en 1 krullaerd. De Doóren-vloge, groot 48 aren 77 ccn*‘’ palende'oost en zuid vrouw de wedu ,f Beke-Beko, west de Handstraet en ‘J00*" 1 bureel van Croinbekecn andere, met 85 6 tcek'ende plantsoenen cn 1 krullaerd. Eindelyk de Kerke-vlóge groot 15 •’rS°‘ 14 certtlaren, palende ztiid de Cassclstrae cn nóord boomgaerd van Louis Gruwel- Op tyd van betaling voor hel principe tot 1 Julius 1852, mits stellende bore, del2‘ 10 penning iértóoj èomplantto voldi’eu. Donderdag 20.* February 1852, om 9 uro ’s morgens te beginnenter herberg genaemd St. Sebastiacu, bewoond door sieur Fian- ciscus OHcvier gestaen binnen de gemeente van Adinkcrke, ter dorpplaets aldaer, zal in eene .zitting overgegacn worden lot do verkooping der volgende Goederen Gemeente van Adinkcrke. 1.’ Eeno zeer wel behuisde en betim merde HOFSTEDE, groot II. 3D -43 -90, verdeeld by plakbrief in 10 koopendie ook in vcizameling zullen geveild worden. Gebruikt door sieur Ludovieus Guil- leiuan, medeverkoopertot laelsten sep tember 1852 2/ Eén HOFSTEDEKEN, groot II. 2 - 27-50, gebruikt lot laelsten september 1852, door de weduwe van sieur Patricius Faes. 3. " 11.2-18-50 ZAEILAND, ten dry pcrceelen, gebruikt door den voornoemden sieur Guillcman, tot den laelsten sep tember 1852. 4. ' Ecne SCHÜER met HOVENIERHOF, groot by titel 11.0-87 -55, gebruikt als mede bel volgende nummer door sieur Eduardos Blanekaert, mils 220 francs by ja re, tol 1 October 1858. Gemeente Veurne, sectie Rewesterpoort. 5. ’ tl. 0 - 43 - 77 ZAEILAND, gebruikt zoo als onder hel voorgaende nummer is gezegd. 8/ II. 10-41-10 WEIDE en ZAEILAND, gebruikt tot 1 October 1852, door sicur Fraeciscus Rabacy, mits 750 franks ’s jaers, by plakbrief verdeeld in dry koopen, die ook in verzameling zullen geveild worden. 7.“ Een klein IIU1SKE met Stal en II. 0 -71-83 BEBOUWDEN GROND HOVENIER. 110F en GRASAKKER, gebruikt zonder pacht door sieur Pieter Duytschacvcr en Pieter DecrOos, to gader voor 50 franks by jare. 8/11.2-47-60 MAEIGRAS, gebruikt zonder pachlregl door sieur Ludovieus Guillcman voorengenaemd. De nummers 7 en 8 zullen ook in ver zameling géveild worden. 9' ken perceel MAEIGRAS, groot by titel H. 0-17-07 gebruikt door sifcur Ferdinandus Scnave, lot den laelsten sep- e.ih- lu.., mui. In de Studie en door het ambt van dsn notaris GOVDAERT te llondschoote den 1-Voensdag 18 February 1852, ten 2 uren na middag Van eene zeer schoonc en wclbcbouwdc en beplante HOFSTEDE, gelegen te llond- schoote cn Lcyseleby hel Sterreken groot in lande 10 hectaren 18 aren 94 centiaren Boomgaerd, NVeyde, Meersch en 'Zaeyland gebruykl doof Judocus Coulier, die er pagt aen heeft tot Sinte Matens-dag 1855 ten pryze van 990 francs .t.m. vmr iwirvr» tW tember 1854, mits 11 fr. 70 cent, by jare. 10.* 11. 1 -49-80 ZAEILAND, gebruikt tot 1 October T856, <Ioór sieur Pieter* Albertus Panne, mits 200 francs by ji,rc’ Gemeente Veurne, sectie Hcoosleipoort. 11/ Eene VEEWEIDE, groot E. 2 palende met het noordeinde aen genaemd den Ouden Zeedyk. 12/ Eene andere VLTWEIDE, groot 11. 2-47-80, palende van noorden oen hel Doornlced. 13/ Een perceel BEDRYI GRAS, te voorc" Hooigras, groot II. 0-57 -30, palenmj met het zuideinde aen dc strael gcnaeiud den Ouden Zeedyk. Gemeente Steenkerke. 14/ Eene VETWEIDE, groot 11. 1 -20-80, gelegen inden hoek van de strael leülciido van 1 ggewnertscappelle naer Avecappellü cn degene genaemd lulans- of HacndesiracL de Vettewciden cn Bcdryfgras, bckcntl onder de vier laetsl voorgaende nuiuiner1 zj n gebruik: door den bovengena einden sie*1^, Ludovieus Guillcman, met pachlrecht lü.. den 11 november 1852. Stad Veurne. 15/ Eindelyk, een HUIS, n/ 2, tc1 dienste van herberg, genaemd de gebruikt zonder pacht door sieur PifiWr Ghyseleu, mits 175 francs by jare. de voorschreven verkooping zal gcd'’cn worden ten overstaen van den heer 'rü' dercgler van hel kanton Veurne, <l"°r het ambt van den Notaris CUVEl.lER, ald««r residecrende, ten welkers kantoor de VOOf' wacrden, titels, scheiskaerlen en plans *y11 berustende. Allo inlichtingen zyn van gclyken l°' bekomen by meesters FLOOR, notaris l*5- Veurne, cn DE CAL, notaris te Alvcringliei*1, Schoone HOFSTEDE ELSTEN, HOVINGEN en TEN DIENSTE VAN UERBERG gestaen en gelegen in de gemeenten von Adinkerke1 eurno section Hewest- en Beooslerpoort, Sleenkcrke en de stad Veurne, OPENBAERLYK TL VERKOOPEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2