*T Voorwaerden. van Provintien van België K O O I» 1) A G van Iloogstammige Boomen BOSCHTAILLIEN en PLANTSOENEN, Te Westvleteren. W» Juist 92 Koopen en 25. hooging Kav. 1 eiko.- DE NEGEN 11. 1 idem. De booinen Eik-elst, Nattebeek-eïst Kav. 6. I abeel. 7. 1 idem. 8. 1 idem. 9. 1 idem. ten >iqtcr Aenzienclykc Bopjf-VEmmE TE STAVELE. root aeii aren ;M1J° eiud ire. likt ter- are. t. 80, raet en t*i' ris ‘0’ ghcOl* en bekende borg, verder bespreken tin ren» r. Mi»' et 1®®' s. cent., creke, id '.in soene», Kav. 4. 1 eike. 5. 1 idem. t 6. 1 idem. D. .Zaeiland gebruikt door Pieter Do Breus Tr1 1 Va. Kav. 7. 1 eike. 8. 1 idem. 9. 1 idem. 10. 1 idem. 11. 1 idem. 12. 1 idem. taillift !tl van de hr1 abrick n urft, >r, be-. edacn V ro il oor ddaer voor* s xy“ cent-, ,edu*j< noord 85 ge'. 13. 1 idem. staande op bet Abcel-hof, en zaeiland Pieter Debreus, zullen worden verkogt in het Gc- meenle-huis te Westvleterende liefhebbers worden verzogt dezelve te gaen bezichtigen voorden dag der verkooping. Onmiddel yk -60, eiido pell° raet" kcnd uers siciif. ,t tot_ 5 aren. 1st rad i g, defl. [oen. Kav. 5. 1 olme. 6. 6 bollacrs 1 appelboom, 7. 3 Fruitboom, zaeiland der zelve familio Boucneau. Kav. 16. 2 olmen. 17. 2 olmen. 18. 2 idem. 19. 1 idem. 20. 1 idem. 21. 1 oline, 2 appelboom. 22. 16 bollacrs. 23. 15 idem. 24. 12 idem. 6 bollacrs, 3. pruimb. 26. 20 bollaers. 27. 22 idem. 28. 1 olme. Donderdag 26 February 1852, met de middag-uer te beginnen op de hofstede be woond door Joannes Caroennevens het Stavcle-lioekjeen op de landen gebruikt door Seraphin Hecour, den baes Kan Seeeren en de weduwe Gcsquierc', Alderhande soorten van Boomcnwaer onderonireht 40 eiken ter dikte van 2 meters tot 2 meters 50 centimeters, grootte olmen olmen en abeelen, dienstig voor molen, tim merwerken en wagenmakers, esschen, popu lieren en keersclaren. Op tyd van betaling tot 1 Julius 1852, mits te stellen begoede den tienden penning en comptanl te betalen. Ter oorzaek van den grooten omloop zal men’s middags ten twaelf uren en half fix beginnen verkoopen op het land gebruikt door Seraphin Recour. BEVATTENDEt De byzondere Geschiedenis van elke Pro vincie; hare verdeeling, ligging en gesteld heid de volledige beschryving van al hare Steden en Dorpen, Monumenten, gestichten en Merkwaerdigheden de Levens van hare groote Mannende opgave der bevolking en uitgestrektheid van iedere Plaetsden afstand waerop deze zich van de Hoofdstad der Provincie of den zetel van het Arron dissement, en Kanton bevindt; de aen- Maendag2 Maerl 1852, met de middag-uer te beginnet', nevens de herberg dc Kruis- straet te Westvleteren, zal gehouden worden KOOPDAG van de naerschreven Boomen. Op cene partiq zaeiland der familie Boucneau Kav. 1. 1 essche. 1 2. 8 bol|aers. 3. 1 olm. 1 boll. 4. 1 olme. Boomgaerd Kav. 1. 1 abeclc. 2. 3 idem. 3. 7 bollaers. 4. 3 abeelen. 5. 2 idem. 6. 8 olmen. 7. 1 idem. 8. I eike. 9. 7 olmen. 10. 1 eike. 11. 1 eike. 12‘: 1 idem. 13. 2 olmen. 14. 1 idem. 15. 1 abeele. Boomen toebehoorende het armbestucr en de kerkfabriek van Westvleteren. A- Abeel-hof, gebruikt door Joan. Gheldof. Kav. 1. 1 eike. 1 idem. 3. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 1 idem. 6. 1 idem. E. Weide gebruikt door de weduwe Joannes- Baptista Baes. Kav. 1. 2 abeelen. 2. 1 idem. 3. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 1 idem. Boomen toebehoorende dezelve wed. Baes. Kav. 10. 1 popelier, ,Kav. 12. 1 popelier. Onmiddelyk naer het eindigen den koop dag van boomen hier vooren in het gemeente huis te Westvleteren, zal men houden do publieke verkooping der Taillie met getee kende Plantsoenen, voor den Ontbloot van deajare 1852, der naschreven partien bosch, alle gelegen binnen dc gemeente West- vletcren. A. Bosschcn toebehoorende het Armbesluer en de Kerkfabriek van Westvleteren. Tempeldrccf-clstgroot 66 aren 80 cent., strekkende oost en west, palpnde van oosten bosch Mr. Gustave Destuers, van zuiden de kinderen Cappoen, van westen Mr. Dclanghe en van noorden Francis Decockmet 250 getcekendc Plantsoenen en 5 Krullaers. l.angebe'k-elstgroot 41 aren 50 cent.; strekkende zuid en noord, palende oost bosch Carolus Demolder, zuid bosch erfge namen Mr. Joseph Van Reninghc, west zaei land weduweSerapiu Delye, en noord bosch Mr. Maieur, met 107 getcekendc Plantsoenen en 1 Krullaerd. Eike-clsl, groot 43 aren 78 centiaren, strekkende zuid en noordpalende oost zaeiland kinderen Cappoen, zuid bosch P. Devloo, noord gras en zaeiland van Mers- seman, mei 115 geteekende Plantsoenen. Bieebolg, groot 43 aren 3 centiaren, strek kende zuid en noord, palende oost bosch Dequecker, zuid Frans Allewaertwest zaei land Mr. Vandewynckcl, en noord bosch disch Westvleteren, met 102 geteekende Plantsoenen e.i 2 Krullaers. Lccuwerk-elstgroot 51 aren 28 centiaren palende aen dc Lecuwerk-stract. Om Blanke-taillie te wezen ontbloot. B. Bosschcn. toebehoorende Mr. Vuylsteke- Tack, notaris te Wervick. Dry gemeten groot een hectare 31 aren, met 350 getcekendc Plantsoenen, 10 Krul laers en 10 Espe-boomen. Twae Gemetengroot 87 aren, met 250 geteekende Plantsoenen, 17 Krullaers en 5 Espe-boomen. Serapbinus Vanbevcren zal dc twee leste partien bosch aen de liefhebbers aenwyzen. Alles op tyd van betaling tot den eersten July 1852, mits stqllcnde goede en bekende borg. Den tienden penning en de be- preken gereed te betalen. i B. Eik-elst, aen het gras van Joannes Spriet. Kav. 1. 1 eike. 2. 1 idem. 3. 1 idem. C. I\atlebeek~elslaen de Calle-straet. Kav. 1. 1 eike. 2. I idem. 3. 4 idem. Kav. k. 1 eike. 5. 1 idem. 6. 1 idem. Het werk, dat wy hiermede onzen vlaemschsprekenden landgenooten acnbie- den 's geen werk voor geleerden het is eenvoudig een volkskerk, dal is: een werk geschikt om zoo v.cl aen hcjnerde als jonge lieden aen geringen als gegoeden, aen bur geren als landslieden, eene nuttige en tevens aengcuame lezing le verschaffen. d>e op geene geleerd acid aensprn.k maekt. België doen ken 'cn zoo als het thans isaen allen, wien de iyd co het middel ontbreken otn de geschiede ós des lands grondig te bestu deren, zeggen vvnt i i v o;ere tyden plaets greep op den vadcrla ’dsche.i bodem, cn op welke v.yzc ons la”d (Ie hoogte bereikte,’ waerop bei zich i>» o 'ze d 'gen bevindt, onzen lai’dge-'OOien van alle kl.'-sci’ !’et vaderland doe "aer vv.aerde sc.iatie eerbiedige-’ en bc ui.uic'i, zi.d.ter hei doel, dal dé schryver zich in de ce- sie pin-is heeft voorgesield. Heef- hy dit doel bereikt y durven die v> .'eg met ja bea'iwoorden, cn dc uit gave va-' zyo w.-'.-k, die ni'tuerlyk van onzent- vïcgen g.oole kosien vercischt, bewyst dat wy v.cl overtuigd zyn van bet goede cn bet nut, welk d<i we- k moet slichten. Zuiver cn ccnvoi'diggcscbreven, kan hel door iedereen verstaen en ets «aels’udie door min gevor derden me, troel’, gelezen worden, en moet zcG’s daeedoor de hev. eo o.'dci wy/eren als lee*- en nog meer als prys-boi*.en voor hunne leerti..;.,en ze r welkom wezen onder houdend eo i'iv.iv-elciid behandeld, zoodanig dat beid bet droog;' gedeelte van bel onder werp ongevoelig v.o.'dtmoei liet elkeen veeleer cc-te oiisp.'.’oi’igslektiier versebaf- fcoeimlelyk, zorgvuldig cn in geweten beha.'dch1, en war betreft dc historische aeotcckeningcn cn eyffe's, aen dc beslo b.o.’.’ca gepotverdient bol en zal weldra ee- e voordeclige plaets innemen in dc ry van d’.e gewror-iiienwelker zedig cn een voudig voo*” omen, hen niet belet oneindig veel nut tc stichten. De Negen Provinciën van België, worden uitgegeven *0 8 a 9 bockdeelen ieder van ongevee- 300 bladzyden in klein-8.’. Elk boekdeel zat versierd zyn met ccoe allcr- seboouste titclplaei en een aental placljes in den tekst, ope 'bare gebouwen en gezigten va-’ ons vaderland voorstel lende, en cindelyk met eene nauwkeurig bewerkte kaert van dc behandelde proviricie. Er zullen minstens vier boekdeelen in een jaer versebynen. De prov incie Antwerpen ligt onder de pers. De titelplaet var. dit boekdeel zal de seboono nieuwe St.-Joriskcrk verbeelden, welke men te Antwerpen bouwt. de prys van inschryving is voor hen die het geheele werk nemen fr. 1-50 per boekdeel. Men kan ook de beschryving van iedere provincie afsonderlyk bekomen mits ver- hooging van 25 centimen per boekdeel. MEN SCHRIFT IN: By de uitgevers J. P. Van Dieren cn comp., Coppenol-straet, te Antwerpen, cn in het bureel van het Advertentie-blad, te Veurne. duiding van de Wegen, Vaerten en Rivieren die ze doorsnyden, van de Handels-en Ny- verheidlakken, welke er worden uitgeoefend kortom, al wat betrekking heel» tot de Geschiedenis, dc Verdeeling, den tegenwoor- digen Toestand, het Onderwys, de Kunsten, en Wetenschappen van België, enz., enz. DOOR S L E E C K X Lid van de Maetschappy van Nedcrlandsche Letterkunde te Leiden. MET TALRYKE SCUOONE PLATEN EN KAERTEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3