I 145 liter’- 00 00 00-00 00-00 17-50 U-15 14-25 00-00 CONCERT donné par u 1’1» 5 25 o 1 Vertrek-Uren van den Yzer-tveg >5 October 1851. Tarwe van fr. 28-00 30-00 per l 19-00 19-75 17-25 19-00 09-00 11-50 15-75 18-50 1’ R 0 G R A M M E. Gretry. 1 Dixmcde, 2 fclruary. Botcrpryzcn, van 12 °/0 tot 15 '/3 st.’t stuk P R Y S Tc Merkt t - 12-05 11-00 00-00 6-75 17- 19-00 tot fr. 21-50 per 14-00 14-80 8-85 8-00 p. 100k o o k td LA SOCIEIE DES CH0EURS DEZANNEQUIN Le Dimanche 15 Févricr 1852. Merkt van Brucqr, zaterdag 81 ja nua'H Tarwe van fr. 19-00 lot fr.21-50 ncr hed» lionco Haver Sucriocn Boonen Boekweit Aerdappcls Ro.r-e Sucriocn Haver Boonen Lynzacd Koolzaed PRYZEN DER BROGDEN ran c 37c. Ta rwo Rogge Sucriocn Haver Boonen id. witte. 22-46 Erw ten gr. id. bl. Tcrwe Rogge Sucriocn Haver Boonen Ly nzaed Koolzaed Conicinc-zacd witte Boonen. 1 '12 k. 1 id. 1 VaRFIL 1. -LES ROSSIGNOLS, (atom.) Gretry. 2. ’ L'ECOl.lLR DE MADRID. (»omopour Barytou. Adhétnar. 3. ' AIR VARlEpuur ll.tulbois. Vanderstraeto. 4. ” LA CHASSE aux CHAMOIS. (utt-onix suisst.) A deux voix. Marini. 5. " LI S I'LUlLLl.S MORTES. (romaxcx.) Abadie. 6. ’Chueurdc l’opéra LLS MOUSQUEI'AIRLS DE LA REINE. Halevy. 2.'”' Partie. 1. ’LA PATROUILLE, (cburur.) avcc solo de Tenor Const. Vanaeker. 2. ‘ LLSABOTTER. (charsoknette.) Hennon. 3. ’Lfc TRAVAIL PLAIT ADIEU (chart roro- LAIRE. I’. Dupont. k." duo de l’Opéra LE CHALET, pour tenor el Busse. Ad. Adam. 5." LA CARlEdu MENU, (choeur.) C.7.ullner. Mei kt van Berges, 12 January. fr. 30-88 per zak van 150 litre». 00-00 10-80 10-33 17-10 Wy verwittigen onze medeburgers om op hunne hoede le wezen. Van llilcbruary zullen er dcsmacndags zondags cn donderdags, in de hofbouw school te Vilvoorde, fransche en vlaemsche lessen in het boom-snoeijen gegeven worden. Te Charlcroy wordt thans een huis ge bouwd, waervan het dak uil geplet yzer hestael. Men roemt veel de ligtheid, stevig heid en zuinigheid van dezen bouw. Men telt thans in Europa een vyfligtal prinsessen, van 18 tot 40 jaren, die trouw baar zyn. Men meld uit Rome, 24 January, dat een dekreet van het 11. OHicie de werken van Proudhon, Eugene sue, Vellegondclle, Gucllé, Tomasi en Giobertials verboden boeken gedoemd heeft. -00 -00 MIDDEN-PRÏS. dito. BRUGGE. Ten 7 ur. 40 min., ten 10 ur. 40 ’smorg., cn ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur. 45 min. ’s na midd. en 8 ur. 25 min.'s avonds» nae Oostende. per H* fr. 19-40 13 20 12 35 0-98 10-98 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. v den 30. Jules-Auiand Doelens, zoon van Flo'riuiond cn van Eu lalie Pilei, binnen pal. tien 1 february. Marie-Sophie Tacoen dochter van Pieter en van Joanna Reuben, Spaen>ch-quarlier. Mathilde Bernacrt, dochter van Philip- pus en van Marie Henning, Zwarlenonnc-Etr. den 3. Prudenlia Kessaerl, dochter van Lud.en van Louize Laeioote, Oraloire-stract. den 3. Carolus Loones, zoon van Pieter cn van Marie Vinseel, Klaverslraet. den 4. Amelie Decrop, dochter van Carolus en van Sophie Tacoen, üudvbeeslcmerkt. I1UVVELÏK. den 4. Carolus Vermeesehjongman, dienstbode, 32 jaren, geboren en woonendo te Veurne, zoon van Carolus en van Anna Hendrieu, met Colette Baujen, werkster, 54 jaren, geboren te ’s lleèrwillemsc.ippelle, wooncode le Yeurne, weduwe van Fran- ciseus Beun dochter van Bavo en van Marie Donck. D1LIGENT1E Van Veurne op (kortendevertrekt 8aRc" lyks omtrent ten 9 uren ’s morgens, U*1 |C kolfy-huis bewoond door L. Dehollondei> correspondeérende met den Yzeren-w®^ “,t’ ten 12 uren 15 minuten vertrekt voor ge" heel Belgien cn Vrankryk. U 48 c. 5a (32 x-8 BELANGRÏKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. Parts, 5 february. De heer Troplong, senateur cn onder voorzitter van het senact, eerste voorzitter van het hof van beroep van Parys, heeft eer gisteren de advokaten en avoués verwittigd, datzy voortaen met witte, halsdoeken naer de audiencie moeten komen en hunne kne- ■velsen bacrd hadden af te scheren. De bok- kebaerden zyn van dien maetrcgcl uitge zonderd. De heer T roplong is een magislract aen de wetten verkleefd die, voor den 2 december, gedurig lol den president der republiek zegde: Prins, wanneer zult gy ons van de republiek verlossen BELGIEN.Vevrne, 7 february Volgens eenen spiWernicuwcn tnenzegt, zal’cr dynsdag acnstaende eenen zeer bloed- digen inons er hanekamp plaels hebben, tns- schen eenige gevleugelde belden van llond- schoote en dc gene van Alveringhcm, by baes Grimmelprez in’t gezegde Alveringhcm. Om hoeveel dien kamp bestaet weten wy niet doch, het schynt dat hy zeer merkweerdig zal zyn. Men beweerd dat er eenige hanen van Veurne hunne gebeurhanen zullen helpen slag leveren wy zullen dan zien of die nog weerdig zyn van de faeiu die de Aowe-hanen verworven hadden. Verders, vasten-avonddag zal er alhier, in den P.ipcgaci, by baes Vanderheydc, een kamp van vyf koppels, legen Alveringhcm plaets hebben, die verre cn naer zal ver- maerd zyn. '/.ondag 15 dezer, zal er een concert cn bal plaets hebben in onze koorzangers-macl- schappy van Zannequin, welke feest beloofd zeer luisterryk te wezen. Het concert zal ten 8 uren ’s avonds en het bal ten negen uren i beginnen. Wy geven hier agter hel pro gramma van het concert. De bevolking onzer stad Veurne op 31 dcce mber 1851was van 4791 zielen, waer van 2212 mannen en '2579 vrouwen. daer zyn 190 geboorten geweest gedurende het jaer 1851 waervan 102 kinderen van h t mannelyk, en 74 van het vrouwelyk 14 zyn doodgeboren. de sterfgevallen bcloopcn tot 143, waervan 84 van ’tmannclyk en 59 van ’t vrouwelyk. 38 huwelyken hebben aengegaen geweest waervan 27 jongelingen met jonge meiden, 3 jongelingen met weduwen, (5 woduwaers met jonge meiden, 2 weduwaers met weduwen. Men leest in een dagblad van Oostende Wy vernemen dat aengezien d.- tegen woordige pry zen der granen en der hommel, zooalsde veermeerderiug der aceyusreglcii, de brouwers dier stad den prys van hel bier van 2 francs per ton komen te vermeerderen. De landbouwers die de graneu-markt van Mons bezoeken, hebben eenen maetregel genomen aen welken wy loejuichen zy zyn overeengekomen van te beginnen met mei toekomendede waren by den hectoliter inacr meer te verkoopen. Wy geloven dat hel be ter ware dat op ouze Veurne mei kt den zelven maetr- gel genomen wierd. Voor cene eerste maal sedert 1830 zegt do belgische Nationheeft men te Parys missen van requiem gedaen ter gedachtenis van Lodewyk XVI, den koning marlelaer. Wy wachten M. Bonaparte by den verjacr- dag van de moord van den hertog van Enghien gepleegd door zynen oom. liet tribunael van enkele politie van Fontaine-l’Ereque komt van 12 persoonen van Marchiciine-au-pont te veroordeelen aen cene boet van 16 francs en gezanientlyk aen de kostenop proees-verbael door de gendarmen van Charleroi, voor het lotospel gehouden en gespeelt te hebben volgens artikel 475, n.’ 5, van het strafwetboek.’ OOSTENDE. Ten 6 uren 15 m. ten 8 uren 15 min. 8C* morg., 12 ur. 15 m. 4 uren 15 min. Brugge etc. fan Duynkerke op Ryncl. Ten 6 uren 15 min. en ten 9 ur. 30 nun ’s morgensten 12 ur. 05 min. ’smid. c° ten 6 ur. 30 min. 's avonds. koopmans., ten na middags, naer STERFGEVALLEN. den 1. Carolus Dupon 2 maenden, zoon van Ludovicos en van Joanna Diitoo. den 3. Marie Paresys, 6 jaren, gebaren en woonende te Ryssel,dochter van Emmanuel cn van Barbe Pincel. Livin Lobeau, herbergier, 33 jaren, geboren te Vlamerlinghewoonende te Veurne, man van Justine Lannoye, zoon van Pieter en vau Joauna Jacob. DER GRANEN ran Veurnevan 4 february Er waren te merkt 530 heet. Tarwe. 15 Rogge. 324 id. Sucriocn. 72 id. llRver 96 id. Boon. 00 id. Lynzaed. 00 Kool’- 00 Comcynezaed. 0 witte Boonen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4