WEST - VLAENDEREN. (IV <575. 14 February 1852. DER STAD VEURNE. Zaterdag Den Koopdag, by uit- scheiding van de goederen vidua Harleel, bakkerin alhier, zal nog geen plaets hebben. Dus moet men aen ’t vervolg dezer Annonce geen agt nemen. Huis met Houtstalletje, Gestae n te Coxy de. L A N D B O U W. '^8 5 a aver ool»- OPENBARE VERKOOPING, AEN DE LANDBOUWERS. ter»- )0 k trcs. ik. tin. cn iin. 4» ids, des ten act iccl. Nochtans deze drie worden op eender gc- ji et /rr, die Ge- Men betacid 12 centimcn per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden acn den Uitgever dezer. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Vcrkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-maez gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. AERDAPPEL-ZIEKTE. In de zitting van 7 February door dc klas der wetenschappen van de Belgische Aca demie gehouden is de onoplosselyke vracg <ler nerdappel-ziektc andermaal ter spraek gekomen. Men weet dat de Akademie eene prysvraeg diï dit onderwerp uitgeschreven had. Dc minister van biniienlandsehe zaken had, na het sluiten van dien pryskamp eene des betreffende nota ontvangen van den heer André, landbouwer in hel fransch departement der Vosges, niet ter mededin ging, maer met verzoek van wege den in zender, om het gevoelen der Akademie to kennen nopens de feiten er in aengeslipt. dc heer Morren heelt die nota onderzocht, cn in zyn verslag verklaard hy dat zy niet in ernst kan genomen worden de heer André brengt gene nieuwe aanmerkingen over de besproken ziekte In of geeft geene middelen op om de ziekte te keer te gaen hy gelooft enkel dal zy voortspruit uit de tydelyke bedorvenheid van den grond, en denkt dat men den plantenkweek moet dacrlaten tot als de bodem tot zynen natuerlyken staet zal t ruggekeerd zyn. Dit is weinig bedui dend, zegt de verslaggever. de heer Morren ontleedde verder tweo andere notas over de aardappel-ziekte, doch van gansch anderen aerd dan de vorigen. de eene nota is het werk van den heer Gerardi voorzitter van het landbouw-comice van Virton; dc andere is geschreven door den lieer Peers volksvertegenwoordiger, dc heer Gerardi schryft de kwael toe aen de verari- derlykc luchtgesteldheid; hy keurt den winterkweek af. deze kweek word in tegen deel sterk acngcprezen door den heer Peers, die volkomen gelukte proefnemingen ter staving inbrengt, de heer Peers beschouwd de vochtigheid des bodems als de beslissende oorzaek van de ontwikkeling der aerdappel- ziekte. lly beschouwt de droogmaking als eene der hoofdmiddelen ter gezondmaking der akkers tol aenkweek dezer knollen be stemd. Het is de droogmaking die verschei dene engelsche graafschappen van de kwael bevryd hield, de heer Morren heeft het opnemen van het schrift des heeren Peers in de Bulletins der Akademiegevraegd, hetgeen Het Advbrtentii-Bud verschynd wckelyks by P. BvckebOEH, Boekdrukker in de üost- Btract, n." 34, te Veirse. Dc prys van insrhiyring is 0 francs ‘sjaers voor <le stallen omliggende plaetzen, en 7 francs ’s jaers franco met de post. Woensdag 18.d*“ Februarius 1852, om 3 uren des na middags, ter herberg het Stad- ccn bewys is dat dc geleerde verslaggever de opmerkingen, erin bevat, voorde aennecin- lykslc beschouwt, deze vracg heeft dc Aka demie loegestaen. huis, bewoond door sieur Josephus Sobry gcstacn binnen dc stad Veurne, grooto Merkt, zal’er overgegaan worden in eene enkele zitting tot den INSTEL en TOESLAG van Een Huis te samen gestel uit woonplaats, een platten kamer, vaute-kamertje kelder benevens een houtstalletje, al onlangs nieuw gebouwd in steen en gedekt met pannen, op een gcdecl van 34 aren 43 centiaren Duinen, gelegen te Coxyde, behoorende acn de erf genamen van den heer Batiwens - Vander- donekt, te Brugge en van hun in pagt ge houden tot den laetsten September 1855, mits 17 francs 50 ccntimen het geheel byjare daer inbegrepen 5 francs voorstand van het huis, laelselyk hebbende gebruikt geweest door Kegina-Vicloria Rogghe afgestorven weduwe van sieiu Franciseus - Bencdiclus Bouekenhoglieen alsnu ledigen onbewoond, staande het zelve huis ontrent ten noord- w.'st-einde van de dorpplaets van het voor melde Coxyde, van oosten aen den weg die nende voor ingang der duinen langs den molen, palende van noorden, oosten en zui den aen de voormelde duinen en van westen aen den gezegden weg. Om door.den kooper aenslag te hebben met den dag der betaling van den koopprys. Deze Verknoping geschied met regterlykc toelating ten overslaan van den heer Vrede- regter van het kanton Veurne, door het ambt van den notar. Cuvelier, aldaer verblyvende. De veilings-voorwaerden berusten t'elks inzage ten kantoor van den voornoemden notaris. BERIGT Ten alle tyde heeft liet moeijelyk ge weest voor de Landbouwers, van goed zaed te bekomen, byzouderlyk als hel zaed is die van vreemde landen ingebragl word. Aleer dal het in hel bezit van de ge bruikers komt, heelt dit alreeds door dc handen van de facteurs gepasseert, daer uit komt dal het zaed dikmaels betooverl is. liet gouvernement om het bedrog daer af te beletten, heeft voorgeschreven dat alle de tonnen inhoudende Riga Zaei-Lynzacd moe ten geplombeert zyn, maer deze zegelingdoet niet anders dan het kwaed dekken; inder daad, al het Lynzaed die in het land komt in tonnen, wordt door de douanen gelood, zonder onderscheid van kwaliteit, dewyl er dry soorten van Riga Zaei-l.ynzaed zyn die wezentlyk verschillen, te welen Het merk PKNSLS Puik Kroon nieuw Zaei Lyn-zaed l’u kwaliteit K.NSLS Kroon nieuw Zaei Lyn zaed 2.'1* kwaziteit. K.NSLS Drujana nieuw Zaei Lyn zaed 3.d‘ kwaliteit verschillige soorten cn dezelve wyze, zoo als wy komen te zeggen, geloodwy ver- meinen dan aen de Landbouwers eenen dienst te doenmet hun te verwittigen dat het Zaed van eerst kwaliteit (opregt) in tonnen is welke gemerkt zyn met de letters PKNSLS. Den uitval van dit Zaed, is niet alleenelyk zekermaer geeft langer cn fyner Vlas welke, zoo als een ieder weet, eene grootere wacrde heeft, als eene gemeene stolTe die dikmaels de onkosten van labeur en vette niet opbrengt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1