DOOII-V EDI DITIE V E N D I T I E van tgt koopen VERKOOPING nms MET ERF Benoil ,1c hier KLEI N B L A D. Acnzicncly ko 13. S olmen. B O O M E N, OPEXRIRE VERKOOVIXG HOVENIER II OF, TE N1EUPORT; Maendag 16 February 1882 i 1 c t c I 1 w 8 d e T E S T A E I, E. karei 1. 1 eike. 2. 4 olmen. 3. 4 idem. 4. 3 idem. 5. idem. 0. G idem. 7. 0 idem. 8. 8 idem. 0. 3 idem, 10. 3 olm. 1 cikd 11. I elk, 3 olm. 12. 6 olmen. 13. I eike. 14. I idem. 18. 4 idem. Tm tweeden Op ccnc parlic r*’ Seraplii'i Feys, by de hofstede kas cl 7. 2 olmen. 8. 1 7'e Hoogstaede. In du Studie en door hel ambt ran dm notaris GO II DAE III', te Hand choole den H'oenidag 18 February 1832 ten 2 uren na midday Van cene zeer schoone on wclbcbouwde cn beplante HOFSTEDEgelegen tc Hond schoot’ en Leysele, by hel Sterreken groot in lande 10 hectaren 18 aren 94 Centiaren BoomgaerdWeydcMeersch en Zacylamlgcbruykt door Judocus Coulier. die er pagt aen heeft tot Sinto M itens-dag 1833, ten pryzo van 090 francs 73 cent, ’s jaers, boven de contribution deze bolstede is verdeeld in 9 artikelen, houdende aen Mr. Jules Vernimmen, van Duinkerkc, Mr. Morticr-Narkey, van Hond se, hoote, Pieter Bollcngior, Mr. Menart van Douai, Mr- Ancelin, Mr. Deslicker van Dninkerke, sieurs Leblonde cn Dniney van liondse.hoote, aen do Warmocs-stracl cn aen de Loo-weg. De litets van eigendom cn voorwaerden dezer verkoopin'g rusten ten kantore van dito notaris Goudaert. Maendag 10 February 1832, met de mid- dag-ucr te beginnen op de hofstede van sieur Sei aphin Feys, tc Hoogstaede nevens de dorppluets, 140 KOOPEN Eiken, olmen, essehenabeelcnpopc- lieren en wilge Hoornen. De vergadering op den boomgaerd langst de Belle-strnet, alvvaer de vcnditie zal aen- vang nemen. met jonge er in van aen vast- - a,echo schel p- aenbragt, ycr- cn de zee gewassen. Walton noemde dat perk, dal hy zoowel uitgevonden had, bouti boat, vood' komende van tweewoorden zyncr inocdcrt.it’ bout, beluik, cn ckoat, bout of in hout. M-*er tie visscher wilde dal het zy ne het vergeting1' pand genaemd wierd. Het was cenen schooncn dag dien derdo°' ping van die vernuftige toestellendie, cc***-’11 tol op de zee ligtende, destreek cenen ward* rykdom scheukte. Schoon men de voof* licilelyke toekomst der boutchoats niet kol» voorzien, geweordigde broeder llierony***0 zich die te komen zegenen, in de schuit vat* den lerlander gezeten, vaerde hy al bidden co zingen rond de twee beluiken. Hy zei Dat de gunst van God met u zy, in uvv hi*»-'» in uwe zolderen, in alles waeraen gv de In*" zult leggen want den heer uwen God beeft gezegend, en met u de landstreek die by 11 geelt. De vrouwen en kinderen antwoordde*» 'an den oever: Om dal gy zyitcu ”n.,i gekend en zyne geboden onderhouden hebt l’atrieius s hart was met eene heilige vreug 'crvold,en de visscher voelde zich hervorm De winter ging voorby zonder te 'J"C gebrek te lyden. Dc verm.ictsehapp***lï twee huisgezinnen had hunne middel®* EEN STICHT EU. (Vervolg. Zie nummers 1361, 1302, ran, 1309, 1370 1371 cn 1372.) Al denkende, schetste by nieuwe samen stellingen op hel zand hy hield zich an tie vernuftigste jditmael had hy geen gebrek aen hulp Om hetgeen hy verzind had, uit- tewerken. Hy teekende dan op hel slyk, by leege ty, eene V, eerste letter zyner familie- naeni. Geholpen door zynen nieuwen deel genoot, die onder zyn opzigl met de planken zyner bark eenen anderen aeon gemaekt had, plantte hy, drie of vier voelen van malkan der, op de g< teekende lynien, sterke palen, ter lengte van 10 a 12 voet, die liy tot d’helft hunner hoogte in het slyk instootte; hy be legde er de openingen van met takken tlie eene slacht van buigzame cn nogtans kloeke horden uitmarkten. Den hoek der V, stomp zynde en naer de zee gekeerd, ontving den eersten schok der baren door dien hinder- pael gebroken, scheidden zy en liepen langst de twee roeken die van malkanderen verwy- deretide, hun naer den oever uitstrekten, tusschen-in eeneopening latende van veertig IZnrcZ 17. 4 olmen. 18. 1 eike. 19. 4 olmen. 20. 2 idem. 21.3 idem. 22. 1 eike. 23. 2 ol. 1 wilg- 24. 2 eiken. 23. IS wilgen. 26. 1 eike. 27. 1 idem. 28. 1 idem. 29. 4 olmen. 30. 2 eiken. 31. 3<>lm. 1 ciK- 32. 3 olmen. ---- „r "_j zacil*»n^ gelegen in Pollinchovc, gebruikt door »’*e**r St-raphin levs, by dc hofstede van l’--"nl tot vyf en veertig gr den. Patricius liet op den hoek, een opi ning van 3 oi 4 voelen, ten einde er d’cctie keer netten d’andere I keer langwerpige wissen maudeljes in te voegen welke geschikt waren om uen vi.-ch die by hoog water in hel beluik g -dreven was te ontvangen, en die zich er in gv-lul. ii vindende, naer mate dc waters aldr.v.-n eene opening zocht om er uil te geraken. Die dagelykseho vischvaugsl ma. 1 alie.m gcnoegzaeiuzyn voor de uoodwendighedeii der beide huisgezinnen in atwagiing van cenen overvlo -digeren cn r gclmaligercn oogst. Patricius ruste niet voor dal hy ceno tweede V eveuv.ydig aen den eersten op de plaels waer de bark van den vissciier verzonken was, gelee kond had, alzoo den grondslag zyiis vy.<mls fortuin makende ter zelver plaelswaer dezen zyn verderf besloten had. Hy had zorg van de borden mo icL-it te bezitten welke by oude nellen gemarkte zakken uiaekte. I.' ncn bre den en kloeken bouw grouto oppervlakte gevende aen de I vissollen welkedc liooge ty er t.w, I vangde er dc verspreide slaken tafels, stoelen, spiegels, kassen kominodcn, buffet, slaghorlogic, stove, beddebakken met behangsels, 6 wollc matrassen, pluimen beddens, oorkussens, sargien lakens gor- dynen, dwalen, servietten, veel schoon chi- neeseh porcclyn, koper,- tin,- yzcr,- gleis en aerdewerk voorts winkeltoog, bakken, boorden, maten, schalen en gewiglen, al het bakkers-allacm in goeden staet,tarwen en roggen meelblommo, gruis, circa 1000 bondels fasseel, 1000 fagooten en meer an dere voorwerpen ablaer te bevinden. Op langen tyd van betaling voor dc koopim van 20 francs ten kantoorc van den deur- waerder PIERRET, tc Veurne. 2. 2 idem. 3. 2 idem. 4. 2 idem. Degene die genegen zyn om van vooren acngevvczcn hoornen tc koopcti» konnen dezelve ter plaels gaen bezigten cfl hun ten voorzegden dage 16 Februari*** Ontrent den vier uren na middag, latei» vinden in d’hcrberg vanS.’Spilliaert, te Hoog' sinede, alwacrde verkooping zal gebnerei*. Optvil van betaling toleerslen Julius 1832, mits stellende begoedccn bekende borg, cn gereed te betalen den 10 penning en verder bespreken. Om bet groot g< tal koopen zal men begin nen verknopen niet de middag-uer precies. Openbare IN imULK ZITTING 7,al plaels hebben Vryday 20 February 1852, om di y ure na miadayinde slad Dlieuportter herberg ül’IJnion, van een allerbest Ten voordccligsten gelegen tc Sint Jooris by Nieuport en van een gegriellyk Van welke Goederen de acnvvyzing volgt Eersten Koop. Een allerbest HOVENIEKHOF, niet alle deszelfs onderhorigheden, ten voordeelig- sten gelegen in de bovengemelde gemeente Sint Jooris cn digi by de st ol Nieuporl, langs den steenweg van Nieuport na r Brugge, groot 40 aren 265 milliaren, in du kadastrale wyk l> uytmakende dc af gescheidene zuydelyke helfd van nomnn.r 287; tot den loopendc jare gcbruykt ge weest door wylen sieur Karei Dehaesc. Tweeden Koop. Een gcrieflyk HUYSmetEHF en verdere afhangly kheden in Nieuport, ter oostzyde van de Maria-straetgelcekeml n.24; onlangs gcbruykt geweest dooi gemeldcn sieur Dehaesc. De koopers zullen van deze Goederen seffens in gebruyk konnen treden. De lytels cn 'voorwaerden berusten ten kantore van den Notaris JU (JK IS tc Nieuport. Donderdag 2(1 February 1852, met <1° middag-ucr te beginnenop de hofstede bc* Oiiinidd. lyk naer liet eindigende Venditic op de hotstede sieur Scraphinus l eys, in <1 herberg b. woond door Beriinus Spilliaerl ter dorpplaets van Hoogstactle, zal mm nog verkoopen Ken eersten 32 koopenstaende ter hofstede van sieur Francis leys, op St. Ilic- quiers,digtby dedorpplaets van Hoogslaedc, geteekend cn in koopen verdeeld zoo volgd kavel 1. 2 olmen. 2. I olmc. 3. 1 idem. 4. I idem. 3. 3 olmen. 6. 2 idem. 7’cm derden _r gelegen in Beteren, by d'holstcde de BlaU*0" lorre, gebruikt door den zelven Feys, beg*"' nende van westen aendepartic genaemd d® zestien Gemeten. kasel 1. 2 popelieron.lAav*/5. 2 popeliercn- 2. 2 idem. 6. 2 idem. 7. 3 idem. Pil'lang l den zeiven steenweg. lolm. l"ll6' 9. 2 olmen. 10. 2 idem- 11.2 idem. 12. 2 idem. Op ccnc parlic Mae*nr:,,l 1 1 1 111...iwc- torre, gebruikt door den zelven 1 ey s, beg***

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2