Vendilievan Boombullen BOSCHTAILLIE ilff- I 7} II O U T W A R E N, TE LOO. CtlLltO EN PLANTSOENEN. gg I. Op tyd eik» her- filj- ;rcn- deze die stemhet isoenjaer geleden ik stig, en uwe liefdadigheid heeft lend gemaekt; ik was boos, Mr. Iweins- van oost.’n van oosten den zelven cgin- es. doO* enen are» oor* kon yiiiO van Idcn van B0SC1ITAILL1EN I.N PLANTSOENEN, Te Crombeke. t hy Kirt* rtael Jlaer en andere liuis» !iand cftu !iy t» Jdcn iaën» ebt eugtl irint- veel der Iele» hier pen n en iriuï laten loog* ren. 18152, IJ» on .•rder t do c be* en bekende borg, verder bespreken and leur ooit Maendag 2'3 February 1852ten een ure ui iiiddag, inde herberg den Keizer, be woond door l’ieter, tras, n«c- 6‘"' de Zal gebeuren de openbare Verkooping der taillie met geteckende plantsoenen, staende op de partien Boschland hier na aengewezen. Gemeente Elverdinghe. eerste partie. Genaemd de Branie 10 Gemeten, toebehooi endc mynheer den graef Vis.trt Dei'ioucheron, dies te taillie geschoten is van acht ja ren, gelegen binnen de gemeente van Elverdinghe, tusschen d’herberg do Vuilc-seute en den steenen weg vin Yper op l’operinghenaerby de herberg van St. Andries, groot 4 heet. 37 aren 87 cent, palende van zuiden bosch aen Mr. Walwein- Degheleke te Yper, van westen naer den zuiden bosch aei Mr. Vaudewynckel le ïpe vooris van westen bosch aen 1 De Codt, van noorden zaeiland, naer den noorden ook zaeiland, naer den zuiden bosch, al aen heer lwcins-I)c Codl. Ten jare 1844 ontbloot door sieur Fran cis nis Merlevede, koopman in hout en bergier te Vlamertinghe. Verdeelt in vyf koopen, beginnende aen de zuid/.; de. 1 koop. ia. t 220 geteckendePlantsoenen. 2 koop. met 280 geteeke1 ‘de Plantsoenen. 3 koop. met 275 geteckende Plantsoenen. 4 koop. met 2 40 geteekemle 1’1 .ntsoenen. 5 koop. met 3 33 geieekcndc Plantsoenen. Den Boschwagter Sr. Franeiscus-Joscphus Bruncel zal het bosch aen de gegadigde aen wyzen. Gemeente IJ'cslrletcren. tweede party. Genaemd den grooten Kocicoel, toebehoorende mevrouw de douai rière Delieoste te Brussel, dirs de taillie geschoten is v m z ven jaren, groot 2 heet. 68 aren 64 cent., gek gen weinig oost van de herb rg <1. n Nachtegaal, strekkende zuid en noord, verdeeld in dry koopen beginnende aen d noord/.; de. 1 koop. Groot 1 heet. 0'3 aren, palende van noorden en oosten de wedawe Tyinothé Merghel; nek zuid den volgenden koop, west bosch meister Nevejan en noord den kleinen Koeivoel,acn de paters Lalrappen, met >75 plantsoenen en 41 krullaeis, al gctcekeud met de letters C. B. Ontbloot ten jure 1845, door Pieter Criem landbouwer te Proven. 2 hoop. Groot ontrent 75 aren, p lende oost mynheer Merghel i nek, zuid den vol genden koop, west" bo-ch Ur. Dclanghe, i iet 280 plantsoenen en 28 krullaers, al geiee- kend met de letters C. B. Dynsdag 17 February 1852, ten twee uren na middag, op dc Weide gebruikt by Sr. Hendrik l.ecolte l.oo aen de l.oovaerd KOOPEN van 30 olmen Boombullen, dienstig voor wagenmakers timmerlieden en andere werken. En nadies 25 koopen eiken planken, waarvan veele dienstig voor schiptimmer- liedcn, stakyt-staken en eiken kasten. Op 5 maanden tyd van betaling voor dc koopen boven dc 20 francs, mits stellende begoede en bekende borg, dc koopen bene den dc 20 franks met gereed geld. verdubbeld, en wanneer do lente aenkwaïu de mossel perken wel bezorgd, bedekten hun met een aental sehoone mosselen. Men was niet met te veelen omze in le zamelen en tot de verscheidene merkten te dragen, waer zy door hunnen goeden smack van de iiel- hebbers veel gezocht waren. De weelde ver meerderde dank aen de wyze maetregel van Patricios die als voorposten, voorden de luosselperken, aen den kant van dc zee, een aental si.iken geplant had, dienende om dc zeegewassen met kuit geladen, tegen te hou den. Zy bedekten zich wclhaest met een soort van koralline waervan dc jonge takken dacr opzeltelyk scheenen gekomen te zyn om den aenwas der opkomende sclielp- visschen te beschermen. Op eenen avond, dc twee deelgenoten telden en deelden h t gewin der weck. Do vrouw van den visschcr leerde aen het jongste der kinderen netten maken, tcrwyl zy haren nieuwen geborene voeden. Meg dekte de tafel, en Thaddy bewaekte de ketel waerin het avondiuael kookte. Palricius stond op, nam een lange plank wacrop broeder llicro- nimus dc dagen der racendde uren der ty en den maenloop gètcekend had. Hy maekte er zoovcelc kerven in als dat hy deniers ontvangen had: ’twas zyne manier van rekening te houden. Van t|d tot tyd onder brak hy zyn werk om de vrolyke wezens die rond den haerd g schaerd waren, te aen- schouwen. De wind blaesde buiten, het vuer kisselte geestiglyk. De hut was door hare inwoonors vergroot geweest; groote eiken koffers hielden de linnen in door de vrou wen gesponnen gedurende de rusttyden der vischvangstde b ikte van den voorigen dag had de planken met bruinbroöden voorzien die eene frisscheen lekkere guer uitwasemde. Dit voorkomen van overvloed en van wel- zyn trof de lerlander als of hy het nog niet bemerkt had, en hy erhinnerde zich zynen droom. Eensklaps de visschcr die den alma nak van broeder llieronyiuo doorliep, sid derde cn riep uit Den 21 September!.... Het is juist een jacr geleden Dat wy broeders cn onze vrouwen zus ters zyn,onderbrak Palricius. Ja 1 ernam de man met ccnc ontroerde was afgun, my welwil. en van uwe OPENBARE VERKOOPING van Vrydag 27 February 1852, twee uren na middag, in d’herberg de lloogstaede-Lijnde gemeente lloogstaede, bewoond door sieur llcusele, langst deu steenweg tusschen Elzcndamme en lloogstaede, woond door Joannes Caroen nevens het Stavelc-hoekje, cn op de landen gebruikt door Seraphin Recour, den baes Van Severen en de weduwe Gesquicre Juist ga Koopen Aldcrhandc soorten van Boomen, waer onder ontrent 40 eiken tcr dikte van 2 meters tot 2 meters 50 centimeters, grootte olmen olmen cn ab’elen, dienstig voor molen, tim merwerken cn wagenmakers, esschen, popu lieren cn keerselaren. Op tyd van betaling tot 1 Julius 1852, mits te stellen begoede den tienden penning en comptant te betalen. Tcr oorzaek van den grooten omloop zal men’s middags ten twaelf uren cn half fix beginnen verkoopen op hel land gebruikt door Seraphin Recour. goedheid hebt gy my goed gemaekt; ik beminde niemand n voelde my van niemand bemind, en heden ben ik door cenc familie vrienden omringdik vond het gemakke- lyker van honger te sterven als het brood van dezedien ik beledigd had medetedeelen, gy hebt my getoond dat ik my kondc nuttig maken, en gy hebt my doen leven om het kwaed dat ik aen u en aen my gedaen had te herstel lei». Gy hebt uwen vyand bemind gelyk uw eigen zelven, en myn hart dat ver droogde is wederom feeder geworden. Broeder 1 zei Patricios, de verandering die in u gekomen is, komt van Goden niet van my. liet bebnegt aen zyne Almogentheid van het goed uit hel kwaed te trekken.’T geen die aen ons bepaeld gezicht, gebrek en onheil schynt te zyn, is dikwyls maer eenen toegang tol dc verbetering. Aen ons van in onze onwetendheid te zaeijenaen Hem van in zyne wysheid vruchtbaer te maken. Wie weet of onze beproevingen en onzen arbeid niet voordeelig zullen zyn niet alleenelyks aen ons die voorby gaeu, maer aen deze die naer ons zullen komen Wie weet Zei de visseber. vertolgen.) Ontbloot ten jare 1845, door Pieter Fieu landsman te Westvleteren. 3 koop. Groot ontrent 90 aren 64 centiaren, palende oost mynheer Merghelynck, zuid d’heer Dumortier teDadizeele, west den heer Delanghe, noord met sehaerding den voor- gacnden koop, met 300 plantsoenen en 21 krullaers, al geteekend met de letters C. B. Ontbloot ten jare 1845, door Pieter Fieu, voornoemd. Den ooschwagter Carolus Fieu, zal het bosch aen de liefhebbers aeutoonen. Gemeente U'estvleteren. nr.RDE party. G. naemd den hoogen Kerk- weg toebehoorende Mr. Clep, dies de taillio geschoten is van zeven jaren, groot 98 aren 55 cent., gelegen weinig zuid van d’herberg gcn.ie ad <le Cruysstraet, wezendeeene hap pende parlie, palende oost bosch van Mr. V :uh’> m irlicre, noord bosch genaemd den Admir iel, zuid bosch Mr. Destuers, west land g. bruikt door Engel Delaplaese, met 470 pl'.ntsoenen en 12 krullaers, al getce- kc.id met dc letters F. F. Ontbloot ten jare 1845, door sicur Ncu- ville,van Proven. Dan boschwachter sieur Benoit Deturck. cr by wooncode zal het aen de liefhebbers aeutoonen. Gemeente Ooslvleteren. vierde party.Gelegen in de Kattehooren- bosschen, groot 1 heet. 45 aren 92 cent., dies de t iillie geschoten is van zeven jaren, ook toebehoorende Mr. Clep, wezeude eeno happende paTtie, palende van noorden Mr. Reyphcns te Yper, en den disch van Ooslvleteren, zuid land aen ,-ieur Ampoorter, west met den steert gras acn den zelven Ampoorter, nood den voornoemden heer Re; phei's, met 330 plantsoenen en 22 krul laers, al geteekend met de letters 0. B. De verkooping zal gebueren op langen tyd van betaling mits stellende borg.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3