a KOOPDAG van Hoogstammige Boomen B0SCI1TAILLIEN en PLANTSOENEN Te Weslvleteren. nJ P. R. be<,e] A. G. VEREEXIGDE EIGEXAERS 1 eweduwe Joannes- t>an e popclier. cn en aren, 10 Krul- Lid run Veiir"*' I KOOPDAG - Op eenc parlie zaeiland der familie ffoucri. Kav. 1. 1 essche. 2. 8 bollaers. 3. I olm. 1 boll. 4. 1 olmc. --- Boomgacrd en zaeiland der zelve fnuilio Kav. 1. 1 abeelc. 2. 3 idem. 3. 7 bollaers. 4. 3 abeclen. 15. 2 idem. 6. 8 olmen. 7. 1 idem. 8. 1 eikc. 9. 7 olmen. 10. 1 eike. 11. 1 eike. 12. 1 idem. 13. 2 olmen. 14. I idem. 15. 1 abeele. Boomen toebehoorende ui 111 UCJ de kerkfabriek van Weslvlele; bn»^ I Gel"’11 K<>oF Vf I Itli NT en lit1 i al» Dynsdag2 Macri 1852, met de middag-uer te beginnen, nevens de herberg do Kruis- strael te Weslvleteren, zal gehouden worden KOOPDAG van de naerschreven Doomen. ieaw. Kav. S. 1 olmc. 6. 6 bollaers 1 appelboom. 7. 3 Fruitboom. Kav. 4. 1 eike. 5. 1 idem. 6- 1 idem. -s-straet. Aav. 4. 1 cike. 1 idem. 1 idem. 7.al er publyk verkogl worden de taillie met geteekende Plantsoenen, voor den gc- woonen ontbloot van den jare 1852, van de naerbeschreven Bosschen toebehoorende het bureel van Weldadigheid en de Kerkfabriek van Crombekc. Gemeente Crombeke. Het Eike-Esllgroot 45 aren 44 centiaren, palende oost de Doorenstraet, zuid Mr. Mis- sclyn noord zaeiland Mr. Brigou, met 162 geteekende plantsoenen en 9 krullaers. De Platte-vlogegroot 43 aren 78 cent., palende zuid de weduwe Pieter Van llerckc, cn noord het bureel van Weldadigheid van Crombeke, met 111 geteekende plantsoenen en 1 krullaerd. De Dooren-vloge, groot 48 aren 77 cent., palende oost en zuid vrouw de weduwe Bekc-Beke, west de Handstract cn noord bureel van Crombeke en andere, met 85 ge teekende plantsoenen en 1 krullaerd. Eindelyk de Kcrke-vlogegroot 15 aren 14 centiaren, palende zuid de Casselstract, en noord boomgacrd van Louis Gruwez. Op tyd van betaling voor het principael tol 1 Julius 1852, mits stellende borg, den 10 penning verhoog coinplant te voldoen. Kav. 1. 1 eikc. 2. 1 idem. 3. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 1 idem. 6. 1 idem. B. Eik-elst, aen Kav. 1. 1 eike. 2. 1 idem. 3. 1 idem. i lv C. i\atlebeek-elstaen de Calle Kav. 1. 1 eike. 2. 1 idem. 3. 1 idem. •K 3 BRUXELLES. X» BELGISCHE MAEISCIIAPPY algemeene assurantiën tegen Zy verzekert tegen brand des hemels, alle Goederen zoo wen, Meubels, Veldvrugten Vee en waren, mits geringe premie». de schaden worden eomptant zoo haesl de zelve zyn vastgesleld. Sedert baer bestaen heeft del» 1 sehappy in het arrondissement meer dan voor 20,000 francs brands»11 vergoed. ...jj Agent principael te Veurne, B.‘ Pl* deurwaarder, Nieuporl-»tracln.* 0- D. Zaeiland gebruikt door Pieter De Breus. Kav. 1. 1 eike. E. Weide gebruikt door de weduwe Joannes- Baplista Baes. l’1 Kav. 6. 1 abeel. 7. 1 idem. I 8. 1 idem. I 9. 1 idem. Boucncau. iKac. 16. 2 olmen. 17. 2 olmen. 18. 2 idem. 19. 1 idem. 20. 1 idem. 21. 1 olme, 2 appelboom. 22. 16 bollaers. 23. 15 idem. 24. 12 idem. 25. 6 bollaers 3. pruimb. 26. 20 bollaers. 27. 22 idem. 28. 1 olme. bet armbestuer -aren. A. Abeel-hof, gebruikt door Joan. Gheldof. Kae. 7. 1 eike. 8. 1 idem. 9. 1 idem. 10. 1 idem. 11. 1 idem. 12. 1 idem. het gras van Joannes Spriet- MAETSCHAPPY der VOOR VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, Agentschap to Veurne by Cnxstzs Botaeye. Kav. I. 2 abeclen. 2. 1 idem. 3. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 1 idem. Doornen toebehoorende dezelve wed. Baes. Kav. 10. 1 popclier, iKav. 12. 1 popclier. 11. 1 idem. 13. 1 idem. Do boomen staende op het Abeel-bof, Eik-elst, Nattebeek-elst en zaeiland Pieter Dcbreus, zullen worden verkogt in het Ge- nieente-huis te Weslvleterende liefhebbers worden verzogt dezelve to gaen bezichtigen voor den dag der verknoping. Onmiddelyk naer het eindigen den koop dag van boomen hiervooren in liet gemeente hui» te Weslvleteren, zal men houden de publieke verknoping der Taillie met gelei - kende Plantsoenen, voor den Ontbloot van do ijarc 1852, der nasclircven pa dien bosch, alle gelegen binnen de gemeente West- vlcteren. A. Bosschen toebehoorendr het Armbestuer de Kerk/abriek van W estrlelei en. Tenipeldreef-elstgroot 68 aren 80 cent., strekkende oost en west, palende van oosten bosch Mr Gustave Desluers, van zuiden do kinderen Cappoen van wi sten Mr. Delanglic cn van noorden Francis Decock met 250 geteekende Plantsoenen en 5 Krullaers. Langebe'k-elslgroot 41 aren 60 cent.; strekkende zuid en noord, palende oost bosch Carolus Dcmolder, zuid bosch erfge namen Mr. Joseph Van Keuiiighc, west zaei land weduwe Scrapin Dclye, cn noord bosch Mr. Maicur, met 107 geteekende Plantsoenen on 1 Krullaerd. Eike-elst, groot 43 aren 78 centiaren, strekkende zuid en noord palende oost zaeiland kinderen Cappoen, zuid bosch 1’. Devloo, noord gras cn zaeiland van Mers- seinan, met 115 geteekende Plantsoenen. Brcebolg, groot 43 aren 3 centiaren, strek kende zuid en noord, palende oost bosch Dc.pieckcr. zuid Frans Allewaertwest zaei land Mi. Vandewynckelen noord bosch disch Weslvleteren, met 102 geteekende Plant, enen en 2 Krullaers. I. euwcik-elstgroot51 aren 28 centiaren, p dende aen de Leeuwerk-slraet. Om Blanke-taillie te wezen ontbloot. II. Bosschen toebehoorende .11 r. Vuylslek lack, notaiis te Wervick. Di y gemeten groot een hectare 31 met 350 geteekende Plantsoenen, laers en 10 Esp •boomen. Ticae Gemetengroot 87 aren, met 250 geteekende Plantsoenen, 17 Krullaers cn 5 Espe-booiuen. Seraphinus Vanbeveren zal de twee leste partien bosch aen de liefhebbers aenwyzen. Alles op tyd van betaling tot den eersten July 1852, mits stellende goede en bekende borg. Den tienden penning en de be spreken gereed te betalen. DE NEGEN Provintien van B^U bevattende: pft De byzondere Geschiedenis van elke vincie; hare verdeelmg, ligging cn heid de volledige beschryving van ,]lte Steden en Dorpen, Monumenten, gc,ll‘jlir en Merkwaardigheden de Levens va» groote Mannen de opgave der be'ü jt. en uitgestrektheid van iedere l’laet*» afstand waeropdeze zich van de H»° der Provincie uf den zetel van hel Ar dissentent, en Kanton bevindt; de duiding van de Wegen, Vaerten cn Di'11^ d c ze doorsnydcn, van de Handels- 'erheidlakken, welke er worden i>i*ilt:01' b kortom, al wal betrekking heeft 101 Geschiedenis de Vcnlccling, den legen"»1 digen Ioesland, hel Underwys, de Ku»,le cn Wetenschappen van België, enz., »111’ DOOR SLEECKX, dl- Maclschappy tan Nederlant‘sC Letleikunde te Leiden. MET fALRlKE SCIIOONE PLATEN EN KAERtI Het werk, dat wy hiermede vlavmschsprekcnden landgenooten ac» d n is geen werk voor geleerden; >,c eenvoudig een volkswerk, dat is-. cci'_w* geschikt om zoo wel aen bejaerde als h -den aen gcringen als gegoeden, ae» geren als landslieden, cenc nuttig»en t» aengename lezing te verschaffen, »lL geenegeleerdheid aenspraek maekt- »e doen kennen zoo als hel thans is, aen a wien dc tyd en het middel ontbreken^ de geschiedenis des lands grondig tc deren, zeggen wal in vroegere t)den p greep op den vaderlandscheii bodem, l ■welke wyze ons land dc hoogt» j r_n waerop het zich in onze dagen bevi»»1’ landgenooten van alle klassen hel vade doen naer waerde schatten, eerbiedig» beminnen, ziedacr hel doel, dal do zich in de eerste plaets heeft voorgest» Heeft hy dit doel bereikt l." die vraeg met ja beantwoorden, »n 1 gave van zyn werk, die naluerlyk va» wegen groote kosten vereischt, wy wel overtuigd zyn van hel goc®e. ,et nul, welk dit werk moet stichten. cenvoudiggeschreven, kan het door,c<) verstaan en als taclstudie door n>>" derden met vrucht gelezen worden, en zelfs daerdoor den hoeren onderwyzere» lees- en nog meer als prys-boeken hunne leerlingen zeer welkom wezen houdend en afwisselend behandeld, dal heel hetdrooge gedeelte van het werp ongevoelig wordt, moet hei c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4