a I II I ilgT H II a a I Belf Voorwaerden. fl w 1 t elke P'J cn an «I rcsHcl‘1 nt nedo I IS I bcvo^" Plaets i, Hoof'1*1, het Arr° de «el1 én lUvic^ 1C|S. cn ‘V ui>1;^eC Heeft i tegen*0' le Kui”icl enz., 0°*' I,. -. w.iw. veeleer eene üitspanningslektuer verschaf fen; ci nileTyk, zorgvuldig en in geweten behandeld, en wat betreft de historische aenteekeningcn cn cyffers, aen de besté bronnen geputverdient bet en zal weldra ccnc voordeelige plaets innemen in do ry van die gewrochten welker zedig cn een voudig voorkomen, hen niet belet oneindig veel nut te stichten. >Y n L'‘"^ het ’üf' Gd'»* en K‘,oF bd’'1 deze t Veur"' ndsch'Jc PIEIU'1' 0. BELANGRÏKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. Parys, feb.uary. Men telt te Parys 7990 meesters kleer maker, die te samen 22,215 gasten gebrui ken, van welke wel 5000 duitschers. Deze kleermakers doen jaorly ks voor 00 millioen allairen. Nevens deze leven duizend pa- ryschc kleermakers, die jaerl j ks voor 80 mii- tiocnen allairen doen, zyn du corset-iabrie- kanten wel zoo talryk niet, inacr niet on- aenzienlykmen telt er 053, die omtrent 3000 werklieden gebruiken, byna alle vrou wen. Parys alleen levert jaerlyks vyf inii- lioencn corsets of kcurslyven. Sedert Rous seau zyn de wysgcren tegen dit kleedingstuk dapper uitgevaren; maer het vrouwvolk heelt van die persoonen weinig werks ge mankt. Trouwens van 1791 tot 1828 heelt die nyverheid maer twee brevetten g nomen, en in do lactste vyf-cn twintig jaer wel vier-en zestig: de stof, de baleinen, de buizen, do rygoogen de nestelsalles is verbeterd. Een goed gewoon corset kost thans te Parys dry a vier franks, en kan een jaer duren. Een besluit van den prefekt des depar tements van de Cötes-d'Or, verbiedt aen du herberg-ei^kolTyhuishoiiders in hunne ge stichten te ontvangen jonge lieden van be neden de 20 jaren, indien deze niet verzeld iyn door hunne ouders. «Ie vtet op de drukpers moet tusschen den 25 a 29 february verschynen. Volgens oen berigt uit Londen, heeft hetengelsch bewind in eene nota aen Lo- dewyk-Napoleon formeel verklaerd|dat het geenen aenslag op de onafhangely kheid van Belgien en de onschcndbaerheid van deszelfs grondgebied dulden zal. - de zaek der ontrooving van de familie van Orleans wordt nog altoos sterk bespro ken. Een gerucht heeft geloopcn volgens welk de president de dekreten niet zou doen uitvoeren. Dit is bezyden de waar heid; wat aenleiding tot dit gerucht gaf, is dat de mogendheden, die belang in deze Do Negen Provinciën van Belgis, worden uitgegeven in 8 a 9 bockdeelen ieder van ongeveer 300 bladzyden in klcin-8.*. Elk boekdeel zal versierd zyn met eene aller schoonste titclplact en een aental plaatjes in den tekst, openbare gebouwen en ge/.iglcn van ons vaderland voorstellende, cn eiudclyk met eene nauwkeurig bewerkte kacrt van de behandelde provincie Er zullen minstens vier bockdeelen in een jaer verschynen. l)e provincie Antwerpen ligt onder de pers. De litclplaet van dit boekdeel zal de schoonc nieuwe St.-Joriskerk verbeelden, welke men te Antwerpen bouwt. rfe prys van inschrijving is roor hen die het geheele werk nemen fr. 1-50 per boekdeel. Men kan ook de best In yving van iedere provincie afzonderlijk bekomen imls ver- hooging van 25 centiinen per boekdeel. MEN SCHRIFT IN: By de uitgevers J. P. Vax Dieres cn comp., Coppcnol-stract, te Antwerpen, en in bet bureel van hel Advortenlic-btaa, to Veurne. zaek hebben, als daer zyn Belgien, Wurtem- berg en het hoofd der familie van Saksen* Coburg, eenp nota ingediend hebben dié van Spanje wordt eiken dag verwacht. De prins, zonder op zyn besluit terug te komen, heeft echter eene kommissie benoemd, waervan de hecren Duvergier, Chaix d'Est- Ange cn ander,e regtsgeleerden deel maken, om de zaek te onderzoeken en een antwoord voor te bereiden gestaefd op dc dekreten en de uitlegging der diplomatische verdragen. Het puik der advokaten-orden van Parys zou ook eene memorie nopeifs doze zaek aen den prins-presidout toesturen. Er is spraek dat dc president eerlang een dekreet gaet uitveerdigen, waerdooral de frausche kopermunt, zal ersmoltcn worden. Een nienwzangstuk in dry bedryven, muz.yk van den heer Grisar (van Antwerpen), woorden van den heer Saint-Georges, wordt thans in de Opéra-Comique van Parys aen- geleerd. Het is getiteld le Carillonncur de Bruges. Op het Boulvard Bonnc-nouvelloziet men Op dit oogenblik eene. pomp met twee zuigers, die door clectriciteit in beweging wordt gebragt. dc heer Grcppo, die volkomen van do staetkundc schynl afgezien te hebben, gaet, zegt men, als meestergast in eéneder byzon- derslc zyde-fabrieken van Zwitserland wer ken. \oor hy volksvertegenwoordiger ge kozen werd, was de heer rGrcppo een der behendigste cn schranderste werklieden in dit vak. de gencracl Randon heeft geschreven dat hy zyn ontslag als gouvcrneur-generael van Algerian zon indienen, wanneer hem do eer der expeditie tegen de kabylen unt il nnen cn de leiding cr van aendengencracl do Saint Arnauld opgedragen werd. ENGELAND Lo.xdes, 12 february. Het geschil tusschen de mekaniekwerkers en hunne meesters nadert zync einde du meeste werklieden zullen verpligt zyn, he) hoofd in den schoot le leggen. Du meesters hebben ze, gelyk men zegt, door den hon gersnood bedwongen. Zy geven alleen werk aen diegenen die ccnc verklaring ondertee- kenen, waerby zy beloven niet langer deel van eenige werkmansverccniging te maken noch in bel vervolg te zullen maken. DUITSLAND Fraxcfert, 12 february. Men wil weten dat het pruissische leger niet mobiel verklaerd zal worden inacr dat cr by de bondsvergadering een voorstel is gedaen tot byeentrekking van een bonds- korps van 200,090 mannen aen de fransche grenzen. Dit voorstel zou door do groote staten ondersteund worden. Het schynl dat de jonge keizer van Oos- tenrykeen h.irlsloglelyke danser is. Op een bal dezer dagen te Weenen door prins Lich tenstein gegevendansste dc vorst nog om vier uer 's morgens. BELGIEN. Brcssel, 13 february. de minister van oorlog heeft, by eenen omzendbrief van den 9 dezer, bevolen dat al de bataillons onzer voetvolks-regimenteii met 100 mannen zullen versterkt worden. Dit zal eene totale vermeerdering zyn van 4900 mannen voor de 36 bataillons linic- voetvolk, 10 bataillons jagers en 3 grenadiers. Deze maetregel moet den 18 dezer zync uit voering bekomen hebben. Van 1046 tot 1850 werden in Noor wegen, waer premien vergund worden voor het afmaken van wilde dieren, gedood; 1325 beeren; 1132 wolven; 1332 tiger- wolvcnof lynsen; 335 wezels enz.; 10,715 arenden; 2148 valken en gieren 1628 andere roofvogels, liet getal der omgebragten go- vaerlyke dieren in Noorwegen alleen bc- draegt, voor dit korte tydverloop, 18,604. ederlands^ n. EX KAERÏf oni< jten aciib" rden; het 3ecu W»/ le als lei», aen bu ineen tev«' fcn, IS, aen aHl Hbrekcn o Jig ‘c tyden p'!,c odem, te bereik) évindt, °*11 l vaderl.»’ rbiedig60 dc schry»* oorgesteld^ en. Zuiver door iedere' min ge'U ■den. en iu^| erwyzeren boeken vezeno,u L icld,zood«n in het oude t het ^ke* -------- -py.-.. JI,% Onmogelyk is het dat de vruchtbaarheid, dier dieren zulke toenëriiende vernieling zou vergoeden. Vevrxe, 14 february. Gelyk wy in ons vorig nummer meldden zal er morgen by de Choorzangèrs een con cert cn bal plaets hebben. Zondag 22, zynde vetle-zondagzal ons koninglyk muziek- genootschap van Sinte Cecilia, ook éeh concert en bal déguisés geven, dewelke schynen allerluisterrykst tezullen zyn. den maendag van Carnaval, zal er al.hiqr eene allerschoonste Cavalcade plaets hebbep, dewelke de merkweerdigste punten onzer Veurneschc historie zal vertoonen. den dynsdag, zullen de leden van het koninklyk.iiiuziek-genootscliap vpn Cecilia zich wederom déguiséren Wy zyn nog in staet niet te zeggen hoe zy gekleed zullen zyp, maer wy mogen van nu af beloven dat zy zeer schoon zullen wezen. Onderj’dé persoonen,die geroepen zyn om deel te maken vqn den jqry, voor do toekomende zitting, benicrken wy’: J}1M. [)e- greudelé, burgmeester te llandzanfe; ïlgpr, notaris te 5eurne; Boussemaere, rentier le Loo en Behaeghcl, brouwer te Veurne. Krachtens besluit van Mr. den Gouverneur dezer provintie, in date 21 januari 1852, n.° 68,041, zyn de zitdagen van den milicic- racd, .welke zullen plaets hebben in dc ge- wooue zoel van het stadhuis der respectieve hoofdplaets, telkens om 9 ure vpor mid dag, vasigesteld als volgd RESSORT VEURNE. Eerste en tweede zittingen x’ereenigd}. den 16 februari, voor het kanton Veurne cn de stad Nieuport den 17 dito, voor de kantons Nieuport en Alveringhem uitgezondert destad Nieuport. Derde zitting. den 28 februari, voordedrie kantons. Pierde zitting. den 6 maerte, voor de dry kantons. In de laetstc zitting zal er beslist worden aengacndc alle de zaken waerop erin vorigo zittingen geen beslissing is genomen geweest. Zyn benoemd tot inilicie-raden voor het arrondissement Veurne-Dixmudc: Voor zitter M. D. Bril, te Veurne; plaatsvervanger, M. 1’. Deruysscher, te Dixmude lid, M. R. De- snick, te Couckelaere plaatsvervanger, Mr. A. Behaeghcl, te Veurne. By besluit van den heer gouverneur dezer provincie zal de keuring der hengsten plaets hebben, te Dixmude, op <lc grooto markt, den dinsdag 27 februari 1852, ten 10 uren voor middag, voor de hengsten behoo- rende aen persoonen woooachtig in de ar rondissementen Dixmude en Veurne. Volgens de overeenkomst tusschen het gouvernement en do West - Vlaenderscho kompagic van den yzeren weg gosloten moeten de werken in de lent begonnen wor den, cn zal de linie van Kortryk nae Pope- ringhe voor 1 januari 1854 gereed zyn. Do vertakking van Thielt moet gereed zyn voor Ijanuary 1855. de kompagnie wordt ontslagen van do verbindenis van de linie te leggen naer Veurne. Wy gclooven aen het publyk een dienst te bewyzen met te herinneren, dat, volgens de nieuwe wet op de hypotheek, in voego sedert den 1 january, nietig en van geeno weerde zyn de akten inhoudende verkooping beleening met onderpand, gift, afstand, hu ren van eenen tyd bovendo negenjaren, of behelzende kwitlancio van huurgelden van ten minste dry jaren, overdragen van schuld vorderingen even als de subrogatien, maer dat opgemaekte akten, zoo als prokuratien, krachtens welke in die akten gehandeld word, door den notaris moeten opgemaekt worden om van weerde zyn.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 5