I Im f ,'t stuk 6-73 fr. 19-40 13-28 13-28 7-15 11-24 Koin;« 'BURGERSTAND DER STAD V EUR YE. GEBOORTEN. c 38c. u 1 >r2 k id. I g 20 g 1 id I» ÊT-(48c. x- S Vertrek-Uren van den YzCT-<vcS 15 October 1851» 13-85 'H f t 5 4 t 1 I 12-00 115-S0 per llec i i i 09-87 00-00 00-00 Tarwe van fr. Rogge Haver Suerioen Boonen Boekweit Ac rd appels •M o o J 1 1 '12 k I HO 7 23 13 00 II 00 11 00 30-00 per 145 liters. 10-00 20-00 19-00 20-00 09-00 12-00 16-00 17-00 MIDDEN-PRYS. 1Ie0 Tcrwc Suerioen Haver Boonen Lynzacd Koolzaed Comeine-zacd witte Boonen. Divvrnz, 9 febrtary. Botcrpryzen, van 12 ’/j tot 16 °/o st den 9. Leonie Maesen, doehtor van Gabriel en van Joanna Lafairc, Bewe>terport. den 10. Virginie Matsacrtdochter van Ludovicuscnvan Marie Clacys, Bewesterp. den 12. Aimé-Ilenri Kelders, zoon van Franc, en van Sophie DesmcdtIloulmcrkt. HUWELYKBN. den 11. Joannes-Baptiste Vandepitte, jong man dienstbode33 jarengeboren en woonende te Coxydc, [zoon van Joannes en van Henriette Lafcrcs, met Marie-Louiso Hoofd jonge dochter, dienstmeid 22 jaren, geboren te Coxyde, woonende te Veurne, dochter van dominicuscn van Clara Tanghe. Engelbertus Bcghcin, jongman, dienst bode, 34 jaren, geb. te Bevercn, woonende te Veurne], (Bewesterpoort) zoon van Engel bertus en van Joanna Vandooren, met Joanna-Clara Manthez, jonge dogter, dienst meid 22 jaren, geboren en woonende to Veurne, dochter van Eugcnius en van Joanna-Clara Thomas. PRYZE» DER BROODEN can dito. BRUGGE* Ten 7 ur. 40 min., ten 10 ur. 40 mi]1; ’sinorg., cn ten 2 ur. 43 min. ten 5 ur. min. 's na midd. en 8 ur. 25 miu.’savond», nac Oostende. STERFGEVALLEN. den 9, Antia-Mario Vanbeveren', werkvr., 38 jarengeb. te Rainscappelle, woonende to Veurne, weduwe van Petrus Vandermccrseh, nu huisvrouw van Gregorius demeulenaerc; dochter van Joannes cn van Anna devisch. den 11. Alphonse Verhuist, 9 macnden, loon van Petrusen van Helena deroo. P R Y S DER G R A N E N To Merkt tan Veurne ran 11 february. Er waren te merkt 367 heet. Tarwe. 27 id Rogge. 402 id. Suerioen. 36 id. Haver 90 id. Boon. 09 id. Lynzaed. 18 Koolz. 00 Comeynezaed. 0 witte Boonen. Tarwe van fr. 27 00 Rogge Suerioen Haver Boonen Lynzacd Koolzaed 1- -- Merkt van Bri'Cgk zaterdag 7 february. 19 50 lot fr.21-75 per beet. 14-70 8-25 12-00 12-00 8-00 p. 100k- OOSTENDE. Ten 6 uren 15 m. ten 8 uren 15 min. 'R* morg., 12 ur. 15 in, kooptunns., ,cl‘ 4 uren 15 min. na middags, Bruggeetc. Van Puynketk' r.p Hytiel. Ten 0 uren 15 min. cn ten 9 ur. 30 in*11, ’s morgens ten 12 ur. 03 min. ’smid. c" ten 6 ur. 30 miu. avond*.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 6