cy WEST - VLAENDEREN. 4576.) 21 February 4852, DER STAD VEURNE. BOSCIITAILLIE BOOU-VEADITIE Zaterdag 00 v I*--' I den Admirael, zuid bosch Mr. Dcstuers j west van BOSCUTAILL1EN EN PLANTSOENEN, Te CromLtike. EN PLANTSOENEN. eiiÉate». Juist 92 Koopen BB jtuk -a si Try. bed* Uli"- d. C" OPENBARE VERKOOP1NG van Aenzienelykc TE STAVELE. nii"’ ur. n. d< -* fit» Vrydag 27 February 1852, tweo uren na middag, in d’herberg de Uoogslaede-Lynda gemeente lloogslaede, bewoond door sieur lleusele, langst den steenweg tusschen Elzendaiume en Hoogstaede, Zal gebeuren de openbare Verkooping der taillie met geteekende plantsoenen, staende op de partien Boschlaud hier na aangewezen. Gemeente Elverdinghe. eerste partie. Genaemd de Brame 10 Gemeten, toebehoorende mynheer den graef Visart Demoucheron, dies te taillie geschoten is van acht jaren,gelegenbiunen de gemeente van Elverdinghe, tusschen d’herberg do Vuile-senle en den steenen weg van Yper op Poperinghe, naerby de herberg van St. Andries, groot 4 heet. 37 aren 87 cent, palende van zuiden boseb aen Mr. Walwein- Deghelcke te Ypervan westen naer den zuiden bosch aen Mr. Vandewynckel te Yper, voorts van westen bosch aen Mr. Iweins- Dc Codt, van noorden zaeiland, van oosten naer den noorden ook zaeiland, van oosten naer den zuiden bosch, al aen den zclven heer Iweins-De Codt. Ten jare 1844 ontbloot door sicnr Fran- ciscus Merlevede, koopman iu hout eu her bergier to Vlamertinghe. Donderdag 28 February 1852, met do middag-uer te beginnen op de hofstede be woond door Joannes Caroennevens het Stavcle-hoekjeen op de landen gebruikt door Seraphin Recour, den baes Yan Severe* en de weduwe Gesguiere, Men bctacld 12 centiincn per drukregel voor de Inplaetziiigen. Dp minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld cn brieven franco toolczcndcn aen den Uitgever dezer. Het Advertentie-Blad vcrschynd wekelyks by P. Ryckeboer, Boekdrukker in de Oost- ctraet, n.u 34, te Veurne. De piys ran inschiyving is 6 francs ’sjaers voor de stad cn omliggende plactzen, en 7 francs *sjaers franco met de post. Jïacndag 23 February 1852ten een uro namiddag, inde herberg den Keizer, be woond door Pieter, Zal er publyk verkogl worden de taillio met getcckende Plantsoenen, voor den ge wonnen ontbloot van den jare 1852, van do naerbeschreven Bosschen toebehoorende het bureel van Weldadigheid en de Kerkfabriek van Cronibeke. Gemeente Crombekc. Het Eike-Eshgroot 45 aren 44 centiaren, palende oost de Doorenstract, zuid Mr. Mis- Bclynnoord zaeiland Mr. Brigou, met 182 geteekende plantsoenen en 9 krullaers. De l’lalte-rlogegroot 43 aren 78 cent., palende zuid de weduwe Pieter Van llercko, cn noord het bureel van Weldadigheid van Crombekc, met 111 getcckende plantsoenen cn 1 krullaerd. De Dooren-vloge, groot 48 aren 77 cent., palende oost cn zuid vrouw de weduwe lleke-Bekc, west de Handstraet cn noord bureel van Crombekcen andere, met 85 ge- teekendoplantsoenen en 1 krullaerd. Eindelvk de Kerkc-vlogegroot 15 aren 14 centiaren, palende zuid de Casselstraet, cn noord boomgaerd van Louis Gruwez. Op tyd van betaling voor het principael tot 1 Julius 1852, mits stellende borg, den 10 penning verhoog coiuptanl te voldoen. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen on Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen een-hael gratis in ons Blad versehynen, uitgezonden die welkers insertie door de wet vercischt is. Aldörhande soorten var. Doornenwaer onderontreut40eiken terdikte van 2 meters tot 2 meiers 50 centimeters, grootte olmen olmen en abeelen, diëhstig voor molen, tim merwerken en wagenmakers, esschen, pope- licren en kecrselaren. Op tyd van betaling tot 1 Julius 1852, mits te stellen begoede en bekende borg, den tienden penning en verder bespreken cpmplant te betalen. - Ter oorzaek van den grooten omloop zal men’s middags ten twaelf uren cn half fix beginnen verkoopen op het land gebruikt door Seraphin Recour. Verdeelt in vyf koopen, beginnende aen de zuidzyde. 1 koop.met 220 geteekende Plantsoenen. 2 koop. met 280 geteekende Plantsoenen. 3 koop. met 275 geteekende Plantsoenen. 4 koop. met 240 geteekende Plantsoenen. koop. met 333 geteekende Plantsoenen. Den Boschwagler Sr. Franciscus-Josephlis Bruneel zal hel bosch aen du gegadigde aenwyzen. Gemeente lEeslclelcren. tweede party. Genacmd den grooten Kocivoel, toebehoorende mevrouw de douai rière Delacosle te Brussel, dies de tailiie geschoten is van zeven jaren, groot 2 heet. (58 aren 64 cent., gelegen weinig oost van de herbergden N.ichtegael, strekkende zuid en noord, verdeeld in dry koopen beginnendo aen de noord/.yde. 1 koop. Groot 1 heet. 03 aren, palende van noorden en oosten de weduwe Tyinöthé Merghelynckzuid den volgenden koop west boseb meester Nevéjan cn noord den kleinen Kocivoel, aen de paters Lalrappen, met 375 plantsoenen en 41 krullaers, al geleekend mei de letters C. B. Ontbloei len jare 1845, door Pieter Criem landbouwer te Proven. 2 hoop. Groot ontrent 75 aren, palende oost mynheer Merghelinek, zuid den vol genden koop, west bosch Mr. Delanghe, met 230 plantsoenen en 28 krullaers, al getee- kend met de letters C. B. Ontbloot ten jare 1845, door Pieter Fieu, landsman te Westvleleren. 3 koop. Groot ontrent 90 aren 64 centiaren palende oost mynheer Merghelynck, zuid d’heer Dumorticr te Dadizeele, west den heer Delanghe, noord met schaerditig den voor- gaenden koop, met 300 plantsoenen en 21'' krullaers, al geteekend met de letters C. B. Ontbloot ten jare 1845, door Pieter Fieu, voornoemd. Deo boschwagter Carolus Fieu, zal het bosch aen de liel hebbers aentooneu. Gemeente Westvleleren. derde party. Genaetud den hoogen Kerk- wegtoebehoorende Mr. Clep, dies de taillio geschoten is van zeven jaren, groot 98 aren 55 cent., gelegen weinig zuid van d’herberg genacmd de Cruysstraet, wezende cene hap pende partiepalende oost bosch van Mr. Vandermarliere, noord bosch genacmd

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1